אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיפים 4(ד) ו-66 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק) וסמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 10א(ז) לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בחירות ראשונות" - הבחירות הראשונות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות לפי תקנות אלה;
"ההיטל" - ההיטל שהוטל על המגדל לפי סעיף 36 לחוק;
"היום הקובע" - יום 31 בדצמבר שלפני מועד הבחירות;
"המגזר הפרטי" - מגדלים שאינם נמנים עם המגזר השיתופי;
"המגזר השיתופי" - קיבוץ ומושב שיתופי כמשמעותם בתקנות האגודות;
"המנהל" - המנהל שמונה לפי סעיף 9 לחוק;
"המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"התקופה הקובעת" - השנה שהסתיימה ביום הקובע;
"ועדת הבחירות" או "הוועדה" - ועדת הבחירות שהוקמה לפי תקנה 11;
"מגדל" - אדם שעסק כדין בתקופה הקובעת בייצור צמחים;
"פנקס הבוחרים" - רשימת בעלי הזכות להשתתף בבחירות, שהכינה ועדת הבחירות לפי תקנה 12;
"תקנות האגודות" - תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995.
פרק ב': ועדות ענפיות
2. הרכב ועדה ענפית והחברות בה (תיקון: תשס"ז)
(א) מספר חברי ועדה ענפית לא יעלה על עשרים וחמישה, ובהם שניים עובדי המשרד, חמישה עשר מגדלים לפחות באותו ענף ושלושה מקרב המשווקים והיצואנים של צמחים מאותו ענף.
(ב) לא יתמנה עובד המשרד לחבר ביותר משתי ועדות ענפיות.
(ג) משווק צמחים או יצואן צמחים יהיה מקרב מי שמייצג, לדעת השר, את העוסקים בתחומו באותו ענף.
(ד) תקופת כהונתם של חברי ועדה ענפית היא ארבע שנים, ואולם הם יוסיפו לכהן עד שימונו חברי ועדה ענפית חדשה, ובלבד שלא יוסיפו לכהן כך לתקופה העולה על שלושה חודשים; חבר ועדה ענפית יכול לשוב ולהתמנות.
3. יושב ראש ועדה ענפית
בישיבתה הראשונה של הוועדה הענפית יבחרו חבריה את יושב ראש הוועדה מביניהם.
4. סדרי הדיון ונוהלי העבודה
(א) יושב ראש ועדה ענפית ינהל את ישיבותיה; בהעדר יושב ראש הוועדה הענפית, יבחרו החברים הנוכחים את יושב ראש הישיבה מביניהם.
(ב) מנין חוקי בישיבת ועדה ענפית הוא נוכחותם של יותר ממחצית מספר חבריה.
(ג) החלטות ועדה ענפית יתקבלו ברוב דעות של המצביעים; היו הדעות שקולות, תהיה ליושב ראש דעה מכרעת; הנמנעים לא יבואו במנין.
5. מינוי ממלא מקום
(א) השר רשאי למנות ממלא מקום לחבר ועדה ענפית, שיכהן במקום חבר שנבצר ממנו באופן זמני לכהן בתפקידו.
(ב) ממלא מקום כאמור בתקנת משנה (א), ימונה מקרב אותה קבוצה שמתוכה מונה החבר שהוא ימלא את מקומו; היה חבר הוועדה הענפית נציג המגדלים, יתמנה לממלא מקומו המועמד שקיבל בבחירות האחרונות לפי תקנות אלה את המספר הגדול ביותר הבא בתור אחריו של קולות המגדלים.
פרק ג': בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות
6. מועד הבחירות (תיקון: תשס"ז)
(א) הבחירות לנציגי המגדלים במועצה ולנציגי המגדלים בוועדות הענפיות יתקיימו בהתאם לתקנות אלה, במועד שתקבע ועדת הבחירות, לאחר התייעצות עם המועצה; הודעה על מועד הבחירות תפורסם כאמור בתקנה 14.
(ב) יום הבחירות יהיה ביום חול, בתוך שלושים ימים מתום ארבע שנים ממועד הבחירות הקודם לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות; בחירות ראשונות יתקיימו לא יאוחר מיום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007).
7. הזכות לבחור (תיקון: תשס"ז)
(א) כל מגדל זכאי לבחור בבחירות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, בענף שעמו הוא נמנה.
(ב) לכל מגדל יהיה קול אחד בתוספת מספר קולות שיחושב לפי חלקו היחסי של ההיטל ששולם על ידי המגדל בענף, מסך ההיטל ששולם על ידי כלל המגדלים בענף, כפול מספר המגדלים באותו ענף, בהתאם לנתוני המועצה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות, בחישוב מספר הקולות, חלק של קול שהוא מחצית לפחות יחושב כקול שלם ואילו חלק קטן יותר לא יחושב.
(ג) מגדל שנמנה עם יותר מענף אחד, זכאי לבחור כאמור בכל אחד מהענפים שהוא נמנה עמם.
8. הזכות להיבחר
(א) כל מגדל זכאי להיבחר לנציג המגדלים במועצה ובוועדה הענפית בענף שעמו הוא נמנה.
(ב) מגדל שנמנה עם המגזר השיתופי, ימנה חבר מקרב חבריו למועמד מטעמו.
(ג) נמנה מגדל עם יותר מענף אחד, רשאי הוא להיבחר בענף אחד בלבד שהגיש לגביו את מועמדותו לפי תקנה 17.
9. נתוני המחזור הכספי הענפי
המנהל ימסור לוועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום המאה שלפני יום הבחירות, נתונים בדבר החלק היחסי של כל ענף במחזור הכספי השנתי הכולל של הענפים בגידול צמחים, בהתאם לנתוני המועצה ובהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארבע השנים שקדמו ליום הבחירות; המנהל יעביר העתק מהנתונים כאמור לעיון חברי המועצה.
10. מחוזות בחירה (תיקון: תשס"ז)
לענין הבחירות שלפי תקנות אלה יהיו שישה מחוזות כלהלן:
(1) מחוז גליל-גולן;
(2) (בוטל)
(3) מחוז העמקים;
(4) מחוז המרכז;
(5) מחוז השפלה וההר;
(6) מחוז הנגב;
לענין זה, "מחוז" - מחוזות המשרד בהתאם לגבולותיהם נכון ליום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) כפי שמתוחמים במפה המופקדת לעיני הציבור במשרדי המועצה ובמשרדי מחוזות המשרד, בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
11. ועדת בחירות
(א) בתוך שלושים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, תוקם ועדת בחירות וזה הרכבה:
(1) שופט בית משפט מחוזי בדימוס שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש;
(2) היועץ המשפטי של המשרד או נציגו ועובד המשרד שימנה המנהל הכללי של המשרד;
(3) נציג מכל ענף, שתמנה הוועדה הענפית של אותו ענף.
(ב) יושב ראש ועדת הבחירות יכנס את הוועדה לישיבה ראשונה לא יאוחר ממאה ימים לפני יום הבחירות.
(ג) המנין החוקי לישיבת הוועדה הוא רוב חבריה; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת הישיבה, תידחה הישיבה במחצית השעה ואז היא תיחשב חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שנוכחים בה שניים לפחות מבין חברי הוועדה, ובהם היושב ראש.
(ד) החלטה של ועדת הבחירות תתקבל ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב ראש.
12. הכנת פנקס הבוחרים
(א) המנהל ימסור לוועדת הבחירות רשימה של כל המגדלים לא יאוחר מהיום המאה שלפני יום הבחירות ויעביר העתק מהרשימה כאמור לעיון חברי המועצה; ברשימה זו יפורטו, לגבי כל מגדל -
(1) שם משפחתו ושמו הפרטי, מספר תעודת הזהות שלו, מענו, הענף שעמו הוא נמנה והמחוז שאליו הוא שייך לפי מענו;
(2) חלקו היחסי בהיטל שהוטל בענף שעמו הוא נמנה, כאמור בתקנה 7(ב).
(ב) הוועדה תכין לכל ענף פנקס בוחרים לפי חלוקה למחוזות ולתחנות קלפי שיכלול את הפרטים שבתקנת משנה (א)(1), וכן רשימות בוחרים לפי חלוקה למחוזות ולענפים ובהן מספר הקולות לפי תקנה 7(ב) העומדים לזכותו של כל מגדל.
(ג) ועדת הבחירות תודיע, לא יאוחר משבעים ימים לפני יום הבחירות, לכל מגדל על מספר הקולות העומדים לזכותו לפי תקנה 7(ב) ותציג העתק מכל פנקסי הבוחרים במשרדי המועצה, במשרד, במשרדי המועצות האזוריות והמקומיות במחוזות כאמור בתקנה 10 ובכל מקום נוסף שוועדת הבחירות תורה להציגם.
13. הרכב המועצה (תיקון: תשס"ז)
השרים יודיעו לוועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות, מהו מספר חברי המועצה והוועדות הענפיות שעומדים לבחירה, בחלוקה לענפים.
14. הודעת בחירות
עם הצגת פנקסי הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות, בפרסום בעל תפוצה בקרב ציבור המגדלים וכן במשרדי המועצה, הודעה שבה יפורטו כל אלה:
(1) דבר הצגת פנקס הבוחרים ומקום הצגתו;
(2) יום הבחירות;
(3) היום, השעה והמקום להגשת שמות המועמדים לידי ועדת הבחירות;
(4) מספר חברי המועצה והוועדות הענפיות שעומדים לבחירה, בחלוקה לענפים;
(5) מקומן של תחנות הקלפי;
(6) שעות ההצבעה;
(7) תמצית ההוראות הקבועות בתקנה 34;
(8) כל מידע נוסף שתראה ועדת הבחירות לנכון לפרסם.
15. בדיקת רישום בפנקס
(א) לא יאוחר מהיום החמישים וחמישה לפני יום הבחירות, רשאי כל מגדל להגיש בכתב לוועדת הבחירות בקשה מנומקת לבירור הסיבה שהוא לא נרשם בפנקס הבוחרים, או כי פרט מהפרטים האמורים בתקנה 12(א) המתייחסים אליו אינו נכון או אינו מלא.
(ב) ועדת הבחירות תבדוק את טענות המבקש, תודיע למבקש על החלטתה, תתקן את הפנקס ואת הרשימות כאמור בתקנה 12(ב), אם נדרש לפי ממצאיה, ותפרסם את דבר התיקונים שנעשו בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום הארבעים לפני יום הבחירות.
16. העברת שמות הבוחרים
לא יאוחר מהיום החמישים וחמישה לפני יום הבחירות, רשאי מגדל לפנות בכתב לוועדת הבחירות ולבקש העברת שמו מפנקס הבוחרים שבו הוא כלול לפנקס הבוחרים של המחוז שבו נמצאים עיקר גידוליו; ועדת הבחירות תחליט בבקשה ותודיע את החלטתה בכתב למבקש, לא יאוחר מהיום הארבעים לפני יום הבחירות.
17. כתב מועמדות
המבקש להיבחר יגיש ליושב ראש ועדת הבחירות כתב מועמדות לפי טופס 1 שבתוספת, אם נמנה עם המגזר הפרטי, ולפי טופס 2, אם נמנה עם המגזר השיתופי (להלן - כתב מועמדות), לא יאוחר מהיום השלושים וחמישה שלפני יום הבחירות, בשעות ובמקום שנקבעו בהודעה כאמור בתקנה 14; כתב מועמדות שהוגש באיחור לא יתקבל.
18. חתימות תמיכה
(א) כתב מועמדות של מועמד הנמנה עם המגזר הפרטי יוגש בצירוף חתימות תמיכה של 20 מגדלים הרשומים בפנקס הבוחרים במגזר ובענף שעמם נמנה המועמד.
(ב) מי שחתם חתימת תמיכה במועמד לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.
(ג) מי שחתם חתימת תמיכה ביותר ממועמד אחד באותו ענף, חתימותיו לאותם מועמדים בטלות.
(ד) חתימות תמיכה יוגשו לפי טופס 3 שבתוספת.
19. אישור קבלת מועמדות
יושב ראש ועדת הבחירות או מי שהוא מינה לענין זה, יאשר בכתב קבלת כתב המועמדות של כל מועמד; באישור יצוינו שם המועמד, היום והשעה שבהם נתקבל בוועדת הבחירות.
20. בדיקת כתבי מועמדות, חתימות תמיכה ותיקון ליקויים
(א) ועדת הבחירות תבדוק את כתבי המועמדות ותחליט אם הוגשו כדין ואם המועמדים כשרים להיות מועמדים לרבות לענין תקנה 38.
(ב) מצאה ועדת הבחירות ליקויים בכתב המועמדות של מועמד, תודיע על כך בכתב למועמד לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות והוא רשאי לתקן את הליקויים עד היום העשרים לפני יום הבחירות; פחת מספר התומכים במועמד, ייחשב הדבר כליקוי הניתן להשלמה בחתימות תמיכה נוספות.
(ג) ועדת הבחירות תודיע למועמד בכתב את החלטתה לפי תקנה זו עד היום החמישה עשר לפני יום הבחירות.
(ד) ועדת הבחירות תבדוק את מספר חתימות התמיכה רק עד כדי מספר החתימות הדרוש, ובדיקת חתימות התמיכה הנוספות המופיעות בכתב המועמדות מעבר למספר זה תיעשה רק לצורך השלמת ליקויים.
21. פרסום שמות המועמדים
לא יאוחר מהיום השנים עשר לפני יום הבחירות, תפרסם ועדת הבחירות את שמות המועמדים שאישרה, בחלוקה לענפים.
22. תחנות קלפי
לצורך ביצוע הבחירות בקלפי, יהיה כל מחוז אזור קלפי; ועדת הבחירות תקבע תחנות קלפי בכל מחוז בהתחשב בגודל המחוז ובפיזור המגדלים בו, ובלבד שמספרן הכולל של תחנות הקלפי לא יפחת מ-30.
23. ועדות קלפי
לא יאוחר מהיום הארבעה עשר לפני יום הבחירות, תמנה ועדת הבחירות ועדת קלפי לכל תחנת קלפי.
24. הרכב ועדות הקלפי
(א) בוועדת קלפי יהיו שלושה חברים לפחות ובהם נציג המשרד שאינו מגדל שימנה המנהל הכללי של המשרד והוא יהיה היושב ראש; חבר אחד שתמנה המועצה וחבר אחד שתמנה ועדת הבחירות מבין הבוחרים שבפנקס, ובהם סגן היושב ראש; לכל חבר יהיו שני ממלאי מקום אשר ימונו בדרך שבה נתמנה אותו חבר.
(ב) ממלא מקום של חבר ועדת קלפי רשאי לכהן במקומו, אם נבצר מהחבר לכהן בתפקידו, וכן רשאי הוא להחליפו ביום הבחירות, לפי בקשתו.
(ג) ועדת קלפי יכול שתפעל גם אם פחת מספר חבריה לשניים, ובלבד שאחד מהם הוא היושב ראש או סגנו.
25. אספקת ציוד לתחנות הקלפי
(א) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש ועדת הקלפי, סמוך לפתיחת הקלפיות, העתק של פנקס הבוחרים של אותו אזור קלפי ורשימות הבוחרים כאמור בתקנה 12(ב), מחולקים לתחנות קלפי לפי הענין, חתומים ביד יושב ראש ועדת הבחירות.
(ב) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש כל ועדת קלפי -
(1) קלפי לקליטת מעטפות ההצבעה שבה מותקן מנעול ומפתח באופן שאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה אך אי אפשר להוציאן מתוכה, אלא בפתיחת מנעולה;
(2) כמות מספקת של מעטפות הצבעה אטומות, הנושאות עליהן את טביעת החותמת של ועדת הבחירות;
(3) כמות מספקת של פתקי הצבעה.
26. פתקי ההצבעה
ועדת הבחירות תכין מעטפה ופתק הצבעה נפרד לכל ענף ובו רשימת המועמדים הנמנים עמו; ועדת הבחירות תקבע את צבע וגודל כל מעטפה ופתק הצבעה.
27. שעות ההצבעה (תיקון: תשס"ז)
שעות ההצבעה בקלפיות יהיו רצופות משעה 9:00 של יום הבחירות עד שעה 19:00 באותו יום, ובלבד שאם בוחר מגיע לתחנת קלפי במהלך שעות ההצבעה, רשאי הוא להצביע גם אם התעכבה הצבעתו אחרי השעה 19:00 של יום הבחירות.
28. הכנת קלפי
לפני תחילת ההצבעה, יציג יושב ראש ועדת הקלפי לעיני הנוכחים בתחנה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה בנוכחותם באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בפתיחת המנעול.
29. נוכחות בשעת ההצבעה
בשעת הצגת הקלפי וביום ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי זולת -
(1) חברי ועדת הקלפי או ממלאי מקומם;
(2) המועמדים או משקיף שמונה מטעמם;
(3) חברי ועדת הבחירות;
(4) שוטרים, אם יהיו דרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירה על הסדר;
(5) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
30. הסדר בתחנה
יושב ראש ועדת הקלפי או מי שהוא מינה לענין זה, יסדיר את כניסת הבוחרים אל התחנה לשם הצבעה.
31. איסור שימוש בטלפונים ניידים
ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא יחזיק אדם בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות.
32. זכות הצבעה צמודה
בוחר יצביע בתחנת הקלפי במחוז אשר בפנקס הבוחרים שלו כלול שמו, כפי שקבעה ועדת הבחירות.
33. זיהוי מצביעים
(א) הרוצה להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות או בדרכון בר תוקף.
(ב) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מפנקס הבוחרים של אותו ענף.
34. סדרי ההצבעה
(א) בכל תחנת קלפי תוצב קלפי.
(ב) ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפות ופתקי הצבעה שבהם רשימת המועמדים בענף שעמו נמנה הבוחר, במספר התואם את מספר הקולות שלזכות הבוחר לפי הרשימות כאמור בתקנה 12(ב), ובלבד שבקביעת מספר המעטפות והפתקים התואמים את מספר הקולות כאמור, לא יהיה כדי לפגוע, בדרך כלשהי, בחשאיות הבחירות.
(ג) בעל זכות בחירה הנמנה עם המגזר השיתופי או שהוא חברה או שותפות, ימציא ליושב ראש ועדת הקלפי אישור לפי טופס 4 שבתוספת, שבו נקוב שם הנציג שהוסמך מטעמו להצביע בבחירות.
(ד) בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, רשאי הבוחר לסמן על גבי רשימת המועמדים עד שני שלישים ממספר המגדלים חברי הוועדה הענפית שעומדים לבחירה באותו ענף שעמו הוא נמנה.
(ה) הבוחר ישים בכל מעטפה פתק הצבעה אחד ואת המעטפות יטיל לקלפי, לעיני ועדת הקלפי.
(ו) הכניס הבוחר למעטפה פתק הצבעה שאינו מתאים להוראת תקנת משנה (ב) או סימן על הפתק שלא לפי הוראת תקנת משנה (ד) או שסימון שסימן על הפתק עורר ספק בדבר בחירתו, הצבעתו תהא פסולה.
(ז) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו אדם אחר שיעזור לו בהצבעה.
35. מנין הקולות
(א) ועדת הקלפי תחל למנות את הקולות מיד לאחר תום ההצבעה בתחנת הקלפי.
(ב) ועדת הקלפי תספור בנפרד את הקולות למועמדים מכל ענף.
(ג) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס אחיד שספקה ועדת הבחירות, על פתיחת הקלפי ועל מנין הקולות ותעבירו מיד עם כל חומר ההצבעה לוועדת הבחירות.
(ד) הפרוטוקול של ועדת הקלפי ייחתם בידי שניים מחבריה לפחות, ובהם היושב ראש או סגנו; כל חבר מחברי ועדת הקלפי או מועמד וכל חבר של ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו.
36. בחירת המועמדים בכל ענף
(א) בכל ענף ייבחרו לנציגי המגדלים במועצה ובוועדה הענפית המועמדים שזכו למספר הקולות הגדול ביותר; במקרה של שוויון בקולות בין מועמדים, יכהן כל אחד מהם מחצית מתקופת כהונת המועצה או הוועדה לפי הענין; סדר הכהונה ייקבע לפי סדר אלף-בית של שמות המשפחה.
(ב) מועמד שנבחר, לפי תקנת משנה (א), לנציג המגדלים בוועדה הענפית או לנציג המגדלים במועצה ובוועדה הענפית, רשאי לוותר על מינויו לאחד מהתפקידים או לשניהם; כתב הוויתור יוגש לידי יושב ראש ועדת הבחירות בכתב בידי הנבחר עצמו.
(ג) נבחר שוויתר על מינויו, כאמור בתקנת משנה (ב), תחול לענין מינוי חליף לו תקנה 40, בשינויים המחויבים.
(ד) ועדת הבחירות תפרסם, לא יאוחר משבעה ימים לאחר יום הבחירות, את תוצאות הבחירות בהודעה שהעתק ממנה יומצא לשרים.
(ה) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ד) יפורטו -
(1) מספר הקולות שבהם זכה כל מועמד;
(2) שמות המועמדים שנבחרו למועצה;
(3) שמות המועמדים שנבחרו לוועדה הענפית, בכל ענף.
(ו) הודעה לפי תקנה זו תודבק במקום בולט לעין במשרדי המועצה ותפורסם ברשומות.
36א. הוראות מיוחדות למינוי נציגי מגדלים מענף זיתי השמן (תיקון: תש"ע) 2
על מינוי מגדלים מענף זיתי השמן לחברי מועצת הצמחים ולחברי הוועדה הענפית של ענף זיתי השמן (להלן - הוועדה הענפית) יחולו תקנות אלה בשינויים שלהלן:
(1) המגדלים חברי הוועדה הענפית ייבחרו מקרב מגדלי הבעל ומקרב מגדלי השלחין (להלן - הקבוצה), בחלוקה שווה;
(2) כל מגדל זיתים לשמן זכאי לבחור בבחירות למגדלים החברים במועצה ובוועדות הענפיות לקבוצה שעמה הוא נמנה בלבד;
(3) על אף האמור בתקנה 36(א), היה מספר מקומות זוגי במועצה לפי סעיף 4(ב)(1) לחוק למגדלים מהענף, יכהנו בה המגדלים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר בכל אחת מהקבוצות, בחלוקה שווה; היה מספר המקומות כאמור אי זוגי, יכהן במועצה אחד המגדלים כאמור מכל קבוצה מחצית מתקופת הכהונה.
פרק ד': הוראות שונות
37. מינויים ופרסומם
בתוך שלושים ימים מפרסום ההודעה כאמור בתקנה 36 (ו), ימנו השרים את חברי המועצה וחברי הוועדות הענפיות ומינוים יפורסם ברשומות.
38. סייגים למועמדות
לא יהיה אדם כשיר להיות מועמד לחבר במועצה או בוועדה הענפית, לפי הענין, אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות לחבר במועצה או בוועדה הענפית, לפי הענין, או בעבירה לפי החוק;
(2) הוטל עליו קנס בהחלטה סופית של ועדת קנסות של המועצות או ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 43ד לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959 - בתוך שלוש שנים מיום תשלום הקנס;
(3) הוא הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש המועצות או מעשה זדון נגד המועצות או נגד ענינן;
(4) הוא הוכרז פושט רגל כל עוד לא ניתן לו הפטר מאת בית המשפט;
(5) הוא הוכרז פסול דין;
(6) הוא עובד המועצה, חבר בוועדת הביקורת או בוועדות הקנסות של המועצות;
בתקנה זו, "המועצות" - המועצה, מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי.
39. פקיעת כהונה
חבר מועצה או ועדה ענפית, לפי הענין, יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר;
(2) נתקיים בו אחד מהסייגים המפורטים בתקנה 38;
(3) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידיו, והשרים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, העבירוהו מכהונתו בהודעה בכתב;
(4) הוא נעדר, בלא סיבה מספקת, מארבע ישיבות רצופות, והשרים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, העבירוהו מכהונתו בהודעה בכתב;
(5) הוא נציג ממשלה, והשרים ראו, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי והחליטו למנות נציג ממשלה אחר במקומו;
(6) אם היה נציג הממשלה - פרש משירות המדינה;
(7) אם היה נציג ציבור - פסק מלהימנות עם הציבור שאותו הוא מייצג.
40. מינוי חליף
(א) חבר מועצה או ועדה ענפית, לפי הענין, שהתפטר, נפטר או שמינויו פקע, ימנו השרים חבר אחר במקומו, אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
(ב) חליף כאמור בתקנת משנה (א), ימונה מקרב אותה קבוצה שמתוכה מונה החבר שבמקומו הוא בא.
(ג) היה חבר המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, נציג המגדלים, יתמנה לחליף המועמד שקיבל בבחירות האחרונות לפי תקנות אלה את המספר הגדול ביותר הבא בתור אחריו של קולות המגדלים.
41. תעמולת בחירות (תיקון: תשס"ז)
(א) תעמולת בחירות לבחירות על פי תקנות אלה מותרת בתקופה שמהיום ה70- שלפני יום הבחירות עד יום הבחירות.
(ב) תעמולת הבחירות תיעשה בהגינות ובלא השמצות.
42. הוראות מיוחדות לבחירות הראשונות (תיקון: תשס"ז)
לצורך קיום הבחירות הראשונות, יחולו תקנות אלה בשינויים כלהלן:
(1) בתקנה 1, במקום ההגדרה "המנהל" יבוא:
"המנהל" - יושב ראש המינהלה הזמנית המאוחדת.";
(2) בתקנה 7(ב), במקום "בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות" קרי "לשנת 2005";
(3) בתקנה 11(א)(3), במקום "שתמנה הוועדה הענפית של אותו ענף" קרי "שתמנה המינהלה הזמנית המאוחדת מבין עובדי המועצה".
תוספת (תיקון: תשס"ז)
טופס 1 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 17)
בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת
כתב מועמדות למועמד מהמגזר הפרטי
שם המגדל:
מס' ת"ז/תאגיד של המגדל:
מס' ת"ז של נציג המגדל*:
מען:
מס' בפנקס הבוחרים:
ענף**: ירקות/ פירות/ פרי הדר
אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של נציגי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים.
לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/נציגי*** כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו*** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38.

תאריך

חתימת נציג המגדל* חתימת המגדל
___________
* למילוי על ידי מגדל שהוא תאגיד.
** יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו.
*** הצהרת הנציג או המגדל, לפי הענין.
טופס 2 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 17)
בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת
כתב מועמדות למועמד מהמגזר השיתופי
שם המגדל:
מס' תאגיד של המגדל:
מען:
מס' בפנקס הבוחרים:
ענף*: ירקות/ פירות/ פרי הדר
שם המועמד מטעם המגדל:
מס' ת"ז של המועמד מטעם המגדל:
אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של המועמד מטעמי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים.
לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/המועמד מטעמי**, כמפורט לעיל, כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38 .

תאריך

חתימת המועמד חתימת המגדל
___________
* יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו.
** הצהרת המועמד או המגדל, לפי הענין.
טופס 3 (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 18(ד))
בחירת נציגי המגדלים במועצה ובועדות הענפיות, שנת
אנו הח"מ, תומכים במועמדותו של ת"ז לתפקיד נציג המגדלים בענף הירקות/ הפירות/ פרי ההדר*

מס' סדורי שם משפחה ושם פרטי ענף** מס' בפנקס הבוחרים חתימת תמיכה
_____________
* יש להקיף בעיגול ענף אחד בלבד בהתאם לענף שעמו נמנה המועמד.
** על המגדל לציין ענף שעמו הוא נמנה והזהה לענף שעמו נמנה המועמד
טופס 4 (תקנה 34(ג))

אישור נציג מוסמך
אנו מאשרים בזה כי ועד ההנהלה/הדירקטוריון של (שם הקיבוץ/המושב השיתופי/התאגיד) ייפה את כוחו/ה של ,
ת"ז להצביע בשמו בבחירות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת
שמות החותמים ותפקידיהם:
חתימה
תאריך:
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 632; תשס"ז, 594; תש"ע, 956.
2 תקנה 2 לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התש"ע-2010 (ק"ת תש"ע, 956), קובע לגבי הוספת סעיף 36א:
"2. הוראת מעבר
עד למינוי חברי ועדה ענפית לענף זיתי השמן לפי התקנות העיקריות, תכהן ועדה ענפית בהרכב שלהלן:
(1) נציג השר והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שיהיה סגן היושב ראש;
(3) עובד המשרד;
(4) משווק ויצרן שמן זית, שימונו לאחר התייעצות עם גוף המייצג את המשווקים או היצרנים כאמור, לפי העניין, ככל שקיים גוף כאמור;
(5) שישה מגדלי זיתים לשמן, שלושה מתוכם מקרב מגדלי הבעל ושלושה מקרב מגדלי השלחין, שימונו לאחר התייעצות עם ארגוני מגדלי זיתים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ