אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), תשל"ו-1975

תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), תשל"ו-1975

תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), תשל"ו-11975
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ו) לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון : פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק;
"מזכיר" - אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מזכיר ועדת הקנסות.
פרק שני : סדרי דין בפני ועדת הקנסות
2. הגשת כתב האישום
(א) כתב אישום יוגש מאת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו על פי בקשת המועצה (להלן - התובע) במסירתו למזכיר במספר עתקים העולה בשלושה על מספר הנאשמים.
(ב) כתב אישום ייחתם ביד התובע.
3. פרטי כתב האישום
כתב האישום יכלול פרטים אלה:
(1) שמו של הנאשם, מספר הזהות שלו ומעונו;
(2) ההוראה שבשל עבירה עליה מובא הנאשם לדין;
(3) פירוט העובדות המהוות את העבירה בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם;
(4) שמות עדי התביעה.
4. צירוף אישומים ונאשמים
מותר לצרף בכתב אישום מספר אישומים או מספר נאשמים.
5. הפרדת הדיון
(א) נכללו בכתב האישום מספר אישומים או מספר נאשמים, רשאית ועדת הקנסות, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן ההחלטה, לצוות על הפרדת הדיון באישום פלוני או על הפרדת הדיון של נאשם פלוני.
(ב) הופרד הדיון כאמור, יוגש כתב אישום נפרד בשל האישום שהדיון בו הופרד או נגד נאשם שדינו הופרד.
6. חזרה מאישום
התובע רשאי לחזור בו מאישומים שבכתב האישום, כולם או מקצתם, לפני תחילת הדיון, או בכל שלב משלביו.
7. תוצאות החזרה מאישום
(א) חזר בו התובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, תבטל ועדת הקנסות את האישום שממנו חזר בו התובע; חזר בו לאחר מכן, תזכה ועדת הקנסות את הנאשם מאותו אישום.
(ב) חזר בו התובע מאישום כאמור בתקנת-משנה (א) לאחר שהתייצב הנאשם בפני ועדת הקנסות, יצווה יושב ראש ועדת הקנסות על המועצה להחזיר לנאשם תמורת ביטול יום עבודה והוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר.
8. המצאת כתב האישום לנאשם
העתק מכתב האישום ומכל הודעה על חזרה מאישום, חתום ביד התובע, יומצא מאת המזכיר לנאשם.
9. קביעת מועד הדיון
יושב ראש של ועדת הקנסות, לאחר שהמזכיר העביר אליה את כתב האישום, יקבע את מועד תחילת הדיון, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני תום חמישה-עשר יום מהיום בו הומצא כתב האישום לנאשם, ויורה להזמין בכתב את בעלי הדין לאותו מועד.
10. נוכחות הנאשם
לא יידון נאשם על-ידי ועדת הקנסות אלא בפניו, אולם רשאית ועדת הקנסות להרשות לנאשם, לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו.
11. הנאשם שלא בפניו
על אף האמור בתקנה 10 רשאית ועדת הקנסות לדון נתבע שלא בפניו אם, לאחר שהומצאה לו הזמנה לא התייצב, הומצאה לו הזמנה שניה בצירוף התראה, שאם לא ייענה גם להזמנה השניה, ידונו בענין שלא בפניו.
12. הודיה בכתב
עד לתחילת הדיון בועדת הקנסות רשאי הנאשם, בהודעה בכתב לועדת הקנסות להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן, וכן לטעון עובדות נוספות; ועדת הקנסות תמציא עותק מכתב ההודיה לתובע.
13. הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות
הודיה שבכתב אינה מונעת את הנאשם מטעון טענות מקדמיות או מהודות בעובדות או מטעון עובדות נוספות במהלך הדיון בפני ועדת הקנסות.
14. כפירה
(א) הנאשם רשאי, לאחר שקיבל העתק כתב האישום כאמור בתקנה 8, להודיע במכתב רשום לועדת הקנסות כי אינו מודה בעובדות כמפורט בכתב האישום ומבקש להופיע בפני ועדת הקנסות ולהביא את ראיותיו.
(ב) קיבלה ועדת הקנסות הודעת הנאשם כאמור בתקנת-משנה (א), תודיע לנאשם בכתב על מועד הדיון לשם הבאת ראיותיו וניהול פרשת ההגנה כאמור בתקנה 20.
15. העדר התביעה
(א) לא תדון ועדת הקנסות באישום בהעדר התובע; הוזמן התובע ולא התייצב, רשאית ועדת הקנסות לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנאשם.
(ב) התייצב הנאשם והחליטה ועדת הקנסות כאמור בתקנת-משנה (א), רשאי יושב ראש ועדת הקנסות לצוות על המועצה לשלם לנאשם תמורת ביטול יום עבודה והוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר.
16. הקראת כתב האישום
בפתיחת הדיון יקרא יושב ראש של ועדת הקנסות את כתב האישום בפני הנאשם ואם ראה צורך בכך אף יסביר לנאשם את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום ויבקש אותו להשיב עליהן.
17. הגשת התביעה
לא הודה הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, או הודה בחלק מהן, יביא התובע בפני ועדת הקנסות את ראיותיו להוכחת העובדות שהנאשם לא הודה בהן, לפי סדר שיקבע יושב ראש ועדת הקנסות.
18. חזרה מהודאה
ברשות ועדת הקנסות רשאי נאשם לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן החלטה.
19. טענת חוסר עילה
עם סיום הבאת ראיות התובע רשאי הנאשם לטעון כי האישום לא הוכח אף לכאורה, והתובע רשאי להשיב על הטענה.
20. זיכוי בהעדר הוכחה לכאורה
מצאה ועדת הקנסות כי האישום לא הוכח אף לכאורה, תזכה את הנאשם ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 19, לאחר שנתנה לתובע הזדמנות להשמיע את דברו בענין.
21. פרשת ההגנה
לא זוכה הנאשם לפי תקנה 20 רשאי הוא -
(1) להביא את ראיות ההגנה ולהקדים להן דברי פתיחה;
(2) להעיד כעד הגנה, ואז הוא עשוי להיחקר;
(3) למסור הודעה, ואז לא ייחקר;
(4) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה.
22. סיכומים
בתום הבאת הראיות, או, אם לא הובאו ראיות, עקב הודאת הנאשם בעובדות או מטעם אחר, רשאים התובע ואחריו - הנאשם להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.
23. הכרעת הדין
בתום בירור האשמה תכריע ועדת הקנסות את דינו של הנאשם לזיכוי או לחיוב; הכרעת הדין תהיה בכתב ותנומק.
24. חיוב בעבירה על פי העובדות שהוכחו
ועדת הקנסות רשאית לחייב נאשם בדין בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מתוך העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו אלא עונש אחד בשל אותו מעשה.
25. טענות וראיות לענין שיעור הקנס
חייבה ועדת הקנסות את הנאשם בדין, רשאים התובע ואחריו - הנאשם לטעון את טענותיהם לענין שיעור הקנס שיש להטיל; ועדת הקנסות רשאית להרשות להם להביא ראיות לענין זה.
26. גזר דין
לאחר שמיעת הטענות והראיות, אם היו כאלה, תקבע ועדת הקנסות בגזר דינה את הקנס המוטל על הנאשם.
פרק שלישי : הוראות שונות
27. החלטות ברוב דעות
נחלקו דעות חברי ועדת הקנסות, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת תכריע הדעה אשר היא, לדעת יושב ראש הועדה, מקילה עם הנאשם; אולם אם לא היה רוב דעות לגבי שיעור הקנס, רואים חבר הועדה שהציע את שיעור הקנס הגבוה ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר הועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.
28. דעת מיעוט
כל חברי הועדה יחתמו על החלטתה שתינתן בכתב; אולם רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף בהחלטה את דעתו החולקת ונימוקיו.
29. שינוי בהרכב הועדה
נבצר מאחד מחברי ועדת הקנסות לסיים את הדיון, ייקבע חבר אחר במקומו ועל הועדה בהרכבה החדש להמשיך בדיון מהשלב שאליו הגיעה לפני שינוי ההרכב.
30. המצאת מסמכים
(א) כל מסמך שיש להמציא לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או עסקיו העיקרי של הנמען, עם אישור מסירה.
(ב) אישור קבלת המכתב בחתימת הנמען על טופס הדואר או אישור הדוור שהוא הציג את המכתב לנמען והלה סירב לקבלו או לאשר את הקבלה, תראה הועדה כראיה שהמסמך הומצא כדין בתאריך המסומן באישור.
31. דחיית הדיון והזמנה לדיון
(א) ועדת הקנסות רשאית לדחות את הדיון או המשך הדיון למועד אחר, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
(ב) יושב ראש הועדה יודיע בכתב לכל בעל דין על כל מועד שנקבע לדיון אם לא הודיע על כך בעל פה בשעת דיון ולא רשם את ההודעה בפרוטוקול.
(ג) הזמנה לדיון תומצא לבעל הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון אלא אם הסכימו בעלי הדין לזמן קצר מזה.
32. ליקויים שאינם פוגמים
ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי-התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגוע בתקפם של ההליכים על פיהם; אולם אם נראה לועדת הקנסות כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאשם, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.
33. ניהול הדיון
יושב ראש ועדת הקנסות ינהל את הדיון בישיבת הועדה, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.
34. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני ועדת הקנסות ינוהל בידי יושב ראש הועדה או על פי הוראותיו; הפרוטוקול יחתם ביד היושב ראש ויכלול פרטים אלה:
(1) מספר התיק;
(2) מקום ותאריך הישיבה;
(3) שמות חברי ועדת הקנסות, ואם הפרוטוקול מתנהל על פי הוראות היושב ראש בידי אחר - גם שמו של רושם הפרוטוקול;
(4) שמות בעלי הדין;
(5) שמות המתיצבים;
(6) שמותיהם של בעלי הדין או באי כחם שהוזמנו ולא התייצבו;
(7) בקשות, טענות, הוראות והודעות אחרות החשובות לענין;
(8) שמות העדים שנחקרו ותוכן עדותם או קיצורה;
(9) ראיות אחרות שנגבו;
(10) החלטות ביניים;
(11) המועד להמשך הדיון וציון בעלי הדין או נציגיהם שהיו נוכחים בשעת קביעת המועד.
(ב) כתב האישום, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על-ידי ועדת הקנסות וכל תעודה הנוגעת לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
35. צורת ההחלטות
(א) החלטת ועדת הקנסות בגמר הדיון תיחתם בידי כל חברי הועדה והיא תכלול:
(1) מספר התיק;
(2) מען הועדה;
(3) שמות חברי הועדה;
(4) שמות בעלי הדין ושמות באי כחם ומענם;
(5) העובדות שהועלו על-ידי התביעה וההגנה;
(6) הכרעת הדין ונימוקיה;
(7) גזר הדין;
(8) תאריך ההחלטה.
(ב) העתק ההחלטה לפי תקנה זו יימסר לבעלי הדין סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה.
36. פעולה על-ידי באי כוח
כל פעולה של הנאשם או המועצה לפי תקנות אלה רשאים לעשותה גם באי כחם במקומם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
37. סדרי דין כשאין הוראה בחיקוק קיים
בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג ועדת הקנסות בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.
38. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ב)
39. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 696; תשל"ח 1475; תשל"ט, 772; תש"ם, 1806, 38; תשמ"א, 390, 2; תשמ"ב, 782.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ