אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס"ט-2009

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל מוסד" - מי שמקיים את מוסד החינוך, ומעסיק את עובדי מוסד החינוך;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך;
"מוסד חינוך" - מוסד שנוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב, כולן או חלקן, של קבוצת האוכלוסיה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית, שהגיש בקשה להכרה מכוח החוק;
"מוסד צומח" - מוסד חינוך בשתי שנות פעילותו הראשונות בלבד, המגיש בקשה להכרה לראשונה;
"מנהל מוסד" - מנהל מוסד חינוך;
"תזכיר הסבר" - מסמך המפרט את התנהלות מוסד החינוך, לרבות: רקע כללי על המוסד, הדרך החינוכית, שיטת הלימוד במוסד, סדר היום במוסד, נוהלי המשמעת ואמצעי הפיקוח של המוסד על נוכחות התלמידים;
"תצהיר" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
פרק שני: בקשה להכרה
2. בקשה להכרה
בקשה להכרה תוגש לשר או למי שהוא הסמיך לכך בכתב בארבעה עותקים ובחתימת בעל המוסד, ואם היה תאגיד בידי מורשי ההתימה של בעל המוסד ותכלול פרטים אלה:
(1) שמ המוסד ומענו;
(2) שם מנהלו;
(3) רשימת עובדי המוסד, גילם ומספר שנות לימודיהם בישיבה;
(4) רשימת המועמדים להיות תלמידים בכל כיתה וכן גילם ומען הוריהם;
(5) רשימת לימודי הקודש ומסגרת השעות הנלמדת על פי תחומי הלימוד במהלך שבוע הלימודים;
(6) מסמכים המעידים על עמידת המוסד בתנאים המפורטים בתקנה 3;
(7) תזכיר הסבר על המוסד, כהגדרתו בתקנות אלה;
(8) אישור על עמידת המוסד בתנאי הרישיון כמשמעו בחוק.
3. תנאים להכרה
מוסד חינוך יוכר כמוסד חינרך תרבותי ייחודי חרדי אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) ניתן בו חינוך שיטתי, הכולל לימודי קודש יהודיים בלבד;
(2) מספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת משלושים ושבע שעות;
(3) מספר ימי הלימוד בשבוע לא יפחת מחמישה ימים; מספר ימי הלימוד בשנה לא יפחת מ-220;
(4)המוסד מקיים לימודים באחד מהאופנים האלה:
(א) בשלוש דרגות כיתה רצופות לפחות, ולומדים בו לפחות 50 תלמידים
בכיתות מקבילות לכיתות ט' עד י"א;
(ב) המוסד מקיים לימודים בדרגת כיתה אחת או שתיים המקבילות לכיתות י"א ו-י"ב, ובכל דרגה שבעה עשר תלמידים לפחות, ובתנאי שהוא מהווה חלק מישיבה גבוהה, כהגדרתה בתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג-2003, שמספר התלמידים הכולל במוסד ובישיבה הגבוהה יחד לא יפחת מחמישים ושבעה תלמידים;
(ג) המוסד מקיים לימודים בשתי דרגות כיתה, המקבילות לכיתות י"א ו-י"ב, ולומדים בו ארבעים וארבעה תלמידים לפהות;
(ד) על אף האמור בפסקה זאת, השר יהיה רשאי מטעמים מיוהדים שיירשמו לאשר הכרה גם במוסד שבו מספר התלמידים קטן מהנדרש בפסקה זו;
(ה) על אף האמור בפסקה זאת, רשאי השר לאשר הכרה במוסד צומח, כהגדרתו בתקנות אלה, לתקופה של עד שנתיים, אף אם מספר התלמידים בו לא עולה על שבעה עשר תלמידים בדרגת כיתה אחת; ניתנה הכרה למוסד צומח, יודיע מנהל המוסד בכתב ללומדים בו, כי המוסד הוכר כמוסד צומח בלבד;
(5)בעל המוסד יגיש תצהיר כי תכנית הלימודים בו ואורה הפעילות במסגרתו עומדים בתנאי ההברה הקבועים בחוק ובתקנות אלה;
(6) במוסד מתקיים מדי יום פיקוח שוטף על נוכחות התלמידים הלומדים בו.
4. הודעה בכתב
הכיר השר במוסד חינוך, יודיע על כך בכתב לבעל המוסד ולמנהלו וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד.
פרק שלישי: קיום הוראות החוק
5. מסירה פרטים
(א) מנהל מוסד חייב למסור לבקשת השר והמנהל הכללי או לבקשת מי מטעמם את כל הפרטים הנוגעים לקיומו של החוק ותקנות אלה, ולהישמע להוראותיהם.
(ב) מנהל מוסד או בעלו יודיע למי שהשר הסמיכו לכך על כל שינוי שחל ברשימת התלמידים מיד לאחר השינוי וכן בתום כל שנת לימודים על כל השינויים שחלו במהלך השנה שקדמה לכך.
(ג) מנהל מוסד או בעלו חייב להגיש למי שהשר הסמיכו לכך לאחר כל שנת כספים דין וחשבון על ההוצאות וההכנסות של המוסד לשנת הכספים החולפת ולא יאוחר מיום ג' בתשרי בשנה שלאחר מכן.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשס"ט (26 ביולי 2009).
______________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1253
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ