אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מדידת-מים (מדידת-מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958

תקנות מדידת-מים (מדידת-מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958

תקנות מדידת-מים (מדידת-מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955 אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשי"ט)
בתקנות אלה -
"מוביל פתוח" - מוביל-מים שהותקן או נועד להזרמת מים כשפני המים במגע עם האויר;
"מיתקן-מדידה" - מיתקן המשמש למדידת-מים הזורמים במוביל פתוח, בין שהוא מסכם את כמויות המים המועברות דרכו ובין אם לאו;
"בעל מיתקן-מדידה" - מי שמפיק או מספק מים באמצעות מוביל פתוח או מי שבידו השליטה או הפיקוח על מיתקן-מדידה והחייב למדוד את המים על פי סעיף 4 או 6 לחוק, או על פי חוק-עזר שהותקן לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, או סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941;
2. התקנת מיתקן מדידה (תיקון: תשי"ט, תש"ך)
(א) לא יתקין אדם מיתקן-מדידה, לא יחליפו ולא יתקנו, אלא אם הוא בעל המיתקן ולאחר שתכנית התקנתו (להלן - תכנית-מיתקן) אושרה על ידי הנציב.
(ב) הותקן מיתקן-מדידה שלא לפי הוראות תקנת-משנה (א), רשאי הנציב לדרוש מבעל מיתקן-המדידה לבצע שינוי בהתקנה בהתאם להוראותיו.
3. תכנית מיתקן (תיקון: תש"ך)
(א) בעל מיתקן-המדידה יגיש לנציב לאישור את תכנית המיתקן בשני העתקים.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבתכנית המיתקן.
4. אישור הנציב (תיקון: תש"ך)
(א) הנציב רשאי לאשר את תכנית המיתקן או לסרב לאשרה, להתנות אישורה בתנאים, או לדרוש שינויה בהתאם להנחיותיו.
(ב) לא החליט הנציב בדבר אישור תכנית המיתקן תוך ששים יום מיום שהוגשה התכנית לאישורו או מיום שנמסרו פרטים נוספים על פי דרישתו לפי תקנה 3, יראו את התכנית שהוגשה כאילו אושרה על ידי הנציב.
5. מיתקני מדידה קיימים (תיקון: תש"ך)
(א) בעל מיתקן-מדידה המותקן או המופעל ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) יודיע, תוך שלושים יום מיום הפרסום לנציב על מקום הימצאו המדוייק של מיתקן-המדידה, צורתו ותכניתו וימסור פרטים מלאים על פעולתו של מיתקן-המדידה והשימוש בו.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שמסר בעל מיתקן-המדידה.
6. שינוי במיתקן מדידה קיים (תיקון: תש"ך)
הנציב רשאי לדרוש שינוי בצורת התקנתו של מיתקן-מדידה שהותקן לפני יום הפרסום.
7. מחיר מיתקן מדידה (תיקון: תש"ך)
(א) ספק-מים רשאי לגבות מצרכניו את מחירו של מיתקן-המדידה והוצאות-התקנתו, או, אם מיתקן-המדידה היה מותקן ביום הפרסום, את הוצאות השינוי שנדרש על ידי הנציב לפי תקנה 6.
(ב) לא יגבה הספק מהצרכן, ללא הסכמתו, הוצאות התקנת מיתקן-המדידה או שינויו, וכן מחירו אלא באחת משני אלה:
(1) תשלומים חדשיים שווים ורצופים בתקופה שלא תפתח משנה;
(2) הוספה יחסית של ההוצאות והמחיר כאמור למחיר בעד יחידת-מים המסופקת לצרכן.
(ג) לא ידרוש ספק מהצרכן פקדון על חשבון ההוצאות והמחיר לפי תקנת משנה (א).
8. ערר (תיקון: תש"ך)
(א) נתגלעו חילוקי-דעות בדבר גביית מחיר מיתקן-המדידה והוצאות התקנתו בין בעל מיתקן-המדידה לבין צרכניו, רשאי כל צד לערור בפני הנציב.
(ב) הנציב, לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו, יחליט בערר והחלטתו היא סופית.
9. החזקת מיתקן המדידה (תיקון: תשי"ט, תש"ך)
בעל מיתקן-מדידה חייב להחזיק מיתקן-מדידה שהותקן על ידיו במצב תקין, לתקנו ולהחליפו בשעת הצורך וכן למסרו לבדיקה לפחות אחת לשנה, ובלבד שבדיקתו הראשונה של מיתקן-המדידה תבוצע לא יאוחר משנה מיום הפרסום. הנציב רשאי לפטור בעל מיתקן-מדידה מהחובה למסר את מיתקן-המדידה לבדיקה בהתאם לתקנה זו.
10. בדיקת מיתקן מדידה (תיקון: תש"ך)
(א) בעל מיתקן-מדידה ימסור את מיתקן-המדידה לבדיקה לפי דרישת הנציב או הצרכן.
(ב) צרכן שידרוש בדיקת מיתקן-מדידה לפי תקנת משנה (א) ישלם את הוצאות הבדיקה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד-המים לא היה במצב תקין.
11. ביצוע הבדיקה (תיקון: תשי"ט, תש"ך)
(א) בדיקת מיתקן-מדידה תיעשה על ידי מי שהוסמך לכך על ידי שר החקלאות בהודעה ברשומות (להלן - מודד מוסמך).
(ב) הבודק המוסמך יבצע את בדיקת מיתקן-המדידה בהתאם להוראות הנציב.
12. תשלום בעד בדיקה
לא ידרוש בודק מוסמך בעד בדיקת מיתקן-מדידה ובעד השירותים הקשורים בה תשלום העולה על התשלום שנקבע על ידי שר החקלאות בהודעה שתפורסם ברשומות.
13. סירוב בדיקה (תיקון: תש"ך)
לא יסרב בודק מוסמך לבדוק מיתקן-מדידה, אלא אם יש לו טעם המתקבל על דעת הנציב.
14. תעודת בדיקה
בודק מוסמך יתן תעודה על תוצאות בדיקת מיתקן-המדידה שנעשו על ידיו לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת.
15. חובות בודק מוסמך (תיקון: תש"ך)
בודק מוסמך ירשה לנציב או למי שהוסמך לכך על ידיו לבדוק את מיתקניו ולפקח על אופן ביצוע בדיקת מיתקן-מדידה, וכן יראה, לפי דרישת הנציב, את רשימותיו, תעודותיו ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע הבדיקה.
16. רישום כמויות-מים (תיקון: תש"ך)
(א) בעל מיתקן-מדידה שאינו מסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום עם כל הפסקת הזרמת מים במוביל הפתוח, את כמויות המים שנמדדו במיתקן-המדידה, ויערוך אחת לשלושים יום, סכום כמויות המים שנרשמו כאמור.
(ב) בעל מיתקן-מדידה המסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום את קריאי מיתקן-המדידה לפחות אחת לשלושים יום ויערוך רשימת הקריאים האמורים.
(ג) אדם שהוראות צו מדידת-מים (מדידה במקור), תשט"ז-1956, חלות עליו, יעביר את הרישומים לפי תקנות-משנה (א) ו-(ב) תוך שבעה ימים מעריכתם, לידי הנציב.
17. רישום תוצאות בדיקה (תיקון: תש"ך)
(א) בעל מיתקן-מדידה ירשום את תוצאות בדיקת מיתקן-המדידה שהותקן על ידיו וכן פרטים בדבר החלפתו ותיקונו, ויציין את התאריך של כל פעולה כאמור.
(ב) בעל מיתקן-המדידה חייב לשמור את תעודות הבדיקה של הבודק המוסמך ולהראותו לנציב או למי שמונה לכך על ידיו, לפי דרישתו.
18. העתק רישום (תיקון: תש"ך)
הנציב רשאי לדרוש כי יימסר לו העתק מכל הרישומים והרשימות שיש לערוך לפי תקנות אלה.
19. מען למסירת מסמכים
תכניות, הודעות ופרטים שיש להגישם לפי תקנות אלה יופנו אל המדור למדידת-מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.
תוספת
(תקנה 14)
מס'
תעודת-בדיקה למיתקן-מדידה במובילים פתוחים
(שם הבודק המוסמך) (המען)
ביום בדקתי את מיתקן המדידה
(תאריך הבדיקה) (טיפוס המיתקן וגדלו)
שהותקן ביום בהתאם לתכנית
(תאריך ההתקנה)
מספר במקום שנמסר לבדיקה על ידי
(נקודת-ציון) (שם בעל מיתקן-המדידה)
תוצאות הבדיקה הן:
1. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
2. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
3. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
4. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
5. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
6. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %
הערות
פרטי מהלך הבדיקה מצורפים לתעודה זו.
תאריך

(חתימת הבודק המוסמך)
_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 684; תשי"ט, 1297; תש"ך, 741, 1856.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ