אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לשכת עורכי דין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג-1962

תקנות לשכת עורכי דין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג-1962

תקנות לשכת עורכי דין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג-1962 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 110 26(2), 110 ו-39 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א -1961, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: בחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל
1. מועדי הבחינות בדיני מדינת ישראל (תיקון: תשמ"ט)
(א) בחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל (להלן - הבחינות) ייערכו מטעם הלשכה לפחות פעמיים בשנה, במועדים שתקבע.
(ב) הודעה על מועד הבחינות, מקומן והשפות שבהן תיערכנה תפורסם ברשומות.
2. הוכחת הזכות להיבחן
המבקש להיבחן בבחינות יצרף לבקשתו לפי סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962, מסמכים המוכיחים שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 25(2) או (3) לחוק.
3. בחינות בכתב או בעל-פה (תיקון: תשמ"ט)
(א) הבחינות יהיו בכתב, אולם הלשכה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בחלק מן הבחינות או בכולן בעל-פה.
(ב) בחינה בכתב תימשך 3 שעות.
(ג) הבחינות יהיו בעברית, אך רשאית הלשכה להרשות לנבחן, או לסוג נבחנים, לענות על השאלות בלועזית, ובלבד שישאו בהוצאות התרגום לעברית כפי שתקבע הלשכה.
(ד) הלשכה רשאית לקבוע כי בחינות במועד או במקום שייקבעו יהיו בלועזית.
(ה) מי שהוכיח ידיעה מספקת בשפה העברית, כנדרש לצורך רישומו כמתמחה, בהתאם לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית, ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ"ב-1962, לא יהיה רשאי להיבחן בלועזית.
4. נושאי הבחינות (תיקון: תשל"ד, תשנ"ט)
(א) הבחינות יהיו בנושאים אלה:
(1) דיני חיובים ודיני עבודה וביטוח סוציאלי;
(2) דיני קנין;
(3) דיני משפחה וירושה;
(4) דיני העונשין וסדר הדין הפלילי;
(5) דיני מסחר א' (תאגידים);
(6) דיני מסחר ב' (פשיטת רגל, פירוק, שטרות, מסים ונושאים מסחריים אחרים);
(7) סדרי הדין האזרחי ואתיקה מקצועית;
(8) דיני חוקה ומינהל.
(ב) הדינים שבהם ייבחנו הנבחנים בכל נושא יהיו כמפורט בתוספת וכנוסחם 30 ימים לפני הבחינה, זולת אם בוטלו לפני כן.
5. כל בחינה בשני נושאים לפחות
(א) נבחן רשאי להיבחן במועד אחד בכל הנושאים הקבועים בתקנה 4, או במועד אחר ובחלקם במועדים אחרים, ובלבד שבכל מועד ייבחן בשני נושאים לפחות, כל עוד נשאר לו יותר מנושא אחד.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א), רשאית הלשכה להרשות לנבחן להיבחן במועד אחד בנושא אחד בלבד, אם ראתה לעשות כן עקב שירות צבאי של הנבחן.
6. פטור (תיקון: תשכ"ט)
(א) הלשכה רשאית לפטור בוגר בלימודי המשפט במוסד שבחוץ-לארץ, שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף 25(2) לחוק, מבחינה בנושא מסויים, אם ראתה שהדינים שאותו אדם עמד בהם בבחינה במוסד כאמור באותו נושא דומים לדיני ישראל.
(ב) הלשכה רשאית, לפי שיקול-דעתה, לפטור אדם שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 25(3) לחוק, מבחינה בנושא מסויים, אם ראתה שהדינים בארץ שבה שימש אותו אדם בתפקיד מהתפקידים האמורים באותו סעיף דומים לדיני ישראל.
(ג) הלשכה רשאית, לפי שיקול-דעתה, לפטור מבחינה בנושא מסויים אדם שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 103א לחוק.
7. בוחנים ומפקחים
(א) הלשכה תמנה בוחנים ומפקחים על הבחינות דרך כלל או לבחינות במועד מסויים, או לבחינות בנושא מסויים; הלשכה רשאית לשלם להם שכר כפי שתקבע.
(ב) נבחן חייב למלא אחר הוראות המפקח על הבחינה.
8. הנוהג בבחינות
(א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי מחברתו את נושא הבחינה ואת מספרו; לא ירשום נבחן את שמו במחברת.
(ב) השתמש נבחן במחברות אחדות, ינהל בכל אחת מהן כאמור בתקנת-משנה (א), ויצרפן למחברת הראשונה לאחר שסימן את המחברות במספרים סידוריים.
(ג) נבחן יכתוב את תשובותיו בצד אחד של הדף.
(ד) לא יתלוש נבחן דפים מתוך מחברת הבחינה.
9. שימוש בספרים
(א) הלשכה רשאית להתיר לנבחנים להשתמש בשעת הבחינה בספר המכיל את נוסח החיקוקים.
(ב) הותר להשתמש בספר כאמור, לא ישתמש הנבחן בספר או ברשימה או בכתב אחר הכולל פירוש, הערה או רישום אחר זולת נוסח החיקוק עצמו.
10. משמעת
נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה לפי תקנה 9, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, או שאינו ממלא אחר הוראות המפקח, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר-הבחינות.
11. דין העובר על המשמעת
(א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר-הבחינות ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית הלשכה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר, אם באותו נושא בלבד ואם בנושאים אחרים, אם בכלל ואם לזמן מסויים; כן רשאית היא לפסול כל בחינה שכבר נבחן בה.
(ב) לא תחליט הלשכה החלטה לפי תקנת-משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך.
12. תוצאות הבחינה
(א) תוצאות הבחינות יהיו מסורות לשיקול-דעתו של הבוחן ויצויינו במספר אחוזים שלא יעלה על 100.
(ב) נערכו הבחינות בעל-פה על ידי שני בוחנים בצוותא ונחלקו דעותיהם, הולכים אחרי הבוחן המקל.
(ג) על תוצאות הבחינות תודיע הלשכה לנבחן לאחר שתקבלן מידי הבוחן.
13. דין מי שנכשל בבחינה
(א) מי שקיבל בנושא שנבחן בו פחות מ-61 אחוזים ייחשב כנכשל בו.
(ב) נבחן שנכשל רשאי להיבחן שנית בנושא שנכשל בו באחד המועדים שנקבעו לפי תקנה 1.
(ג) קיבל הנבחן יותר מ-45 אחוזים רשאית הלשכה, לפי בקשתו, לקבוע לו לבחינה שניה מועד מוקדם מן הקבוע לפי תקנה 1.
14. אישור על תוצאות הבחינות
נבחן שעמד בבחינה בכל הנושאים הקבועים בתקנה 4, או באלה שלא פטרוהו מהם, זכאי לקבל על כך אישור מאת הלשכה.
פרק שני: בחינות הלשכה במקצועות מעשיים
15. מועד הבחינות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ה, תשנ"ו)
בחינות הלשכה במקצועות מעשיים ייערכו פעמיים בשנה, במועדים שתקבע הלשכה.
15א. מועד בחינות מיוחד (תיקון: תשנ"ו)
על אף האמור בתקנה 15, רשאי שר המשפטים, בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע מועד נוסף לבחינות במקצועות מעשיים, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.
15ב. מועדים נוספים לבחינה בעל-פה (תיקון: תשנ"ח)
הלשכה תקבע שני מועדים בכל שנה, שבהם ייערכו בחינות בעל-פה; מועדים אלה יהיו בנוסף למועדים שנקבעו לפי תקנה 15.
16. הבקשה להיבחן
(א) הבקשה להיבחן בבחינות הלשכה במקצועות מעשיים (להלן - בחינות-התמחות) לפי סעיף 4 לכללי לשכת עורכי-הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות-בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962, תוגש לפחות חמישה-עשר יום לפני מועד הבחינה.
(ב) לבקשה יצורפו מסמכים המוכיחים את זכותו של המבקש להיבחן בבחינות-התמחות; אישור מאת הלשכה שהמועמד סיים את תקופת-התמחותו תהא ראיה מכרעת לענין זה.
17. ועדות בוחנות
ועדות בוחנות כאמור בסעיף 40 לחוק יורכבו על ידי הלשכה, דרך כלל או לבחינה מסויימת.
18. נושאי הבחינה (תיקון: תשכ"ט, תש"ם תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ח, תשס"ג)
הנבחן ייבחן באחדים מנושאים אלה:
(1) חוקי יסוד;
(2) סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה;
(3) סדרי הדין הפלילי לרבות סמכויות חקירה ואכיפה וסדרי הדין האזרחי לרבות בוררויות;
(4) דיני ראיות, תוך שימת דגש על ההיבט המעשי;
(5) הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים;
(6) סדרי רישום של מקרקעין ושל זכויות במקרקעין ועקרונות המיסוי הקשור בכך;
(7) רישום בתאגידים, מסמכי תאגידים, הליכי פירוק, רישום שעבודים וביטולם;
(8) ניסוח חוזים ומסמכים משפטיים;
(9) שינויים וחידושים בחקיקה ובפסיקה בתחומים המופיעים בתקנה זו;
(10) אתיקה מקצועית, חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, והכללים שהותקנו לפיו;
(11) ידיעה כללית בכללי פרשנות.
18א. מתכונת הבחינה (תיקון: תשנ"ח)
הבחינה במקצועות מעשיים תורכב מבחינה בכתב ומבחינה בעל-פה; לבחינה בעל-פה רשאי לגשת רק נבחן שעבר בהצלחה את הבחינה בכתב.
18ב. הבחינה בכתב (תיקון: תשנ"ח)
(א) הבחינה בכתב תיערך בדרך של שאלון רב-ברירה שתכין הוועדה הבוחנת (להלן - השאלון), ושבו יסמן הנבחן תשובה אחת מבין מספר אפשרויות שינתנו לו, כתשובה הנכונה.
(ב) הוועדה הבוחנת תקבע את הנושאים או צירופי הנושאים שייכללו בשאלון מתוך הנושאים המפורטים בתקנה 18; השאלון יחולק לחלקים, שבכל אחד מהם רוכזו כל השאלות בנושא או בצירוף נושאים שאותו קבעה הוועדה כאמור.
(ג) בנוסף לשאלון רשאית הוועדה הבוחנת לכלול בבחינה בכתב גם חלק של ניסוח מסמכים משפטיים; למסמכים משפטיים שינסח נבחן לא יינתן ציון במסגרת הבחינה בכתב.
18ג. תוצאות הבחינה בכתב (תיקון: תשנ"ח)
מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות בכל אחד מחלקי השאלון, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה בכתב; ואולם אם פחת הציון שקיבל בחלק אחד או יותר של השאלון מ-60 אחוזים, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה רק אם ציונו הכולל היה 65 אחוזים לפחות.
18ד. נבחן עם מוגבלות (תיקון: תש"ס)
(א) לענין הבחינה בכתב לפי תקנה 18ב, רשאית הועדה הבוחנת, לבקשת נבחן שהוא אדם עם מוגבלות כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לקבוע בעבורו התאמות הנדרשות מחמת המוגבלות ואשר יש בהן כדי להבטיח שייבחן בתנאים שווים ככל האפשר לשאר הנבחנים.
(ב) התאמות שתקבע הועדה הבוחנת כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיהיו קביעת מתכונת בחינה שלא כאמור בתקנה 18ב(א).
19. העברת נתונים לוועדה הבוחנת (תיקון: תשנ"ח)
הלשכה תמסור לוועדה הבוחנת את דו"חות מאמניו של הנבחן, את תוצאות הבחינה בכתב ואת המסמכים המשפטיים שניסח הנבחן במסגרת הבחינה בכתב.
20. תוצאות הבחינה בעל-פה (תיקון: תשנ"ח)
(א) בתום הבחינה בעל-פה תקבע הוועדה הבוחנת האם עבר הנבחן או נכשל, וזאת על יסוד התרשמותה מתשובות הנבחן בעל-פה, מדו"חות מאמניו, מן המסמכים המשפטיים שניסח ובהתחשב בתוצאות בחינתו בכתב.
(ב) יושב ראש הוועדה הבוחנת יודיע לנבחן על תוצאות הבחינה, ירשום אותן בתיקו האישי של הנבחן ויאשרן בחתימת ידו.
21. בחינות חוזרות (תיקון: תשנ"ח)
(א) נבחן שנכשל בבחינה בכתב רשאי לשוב ולהיבחן במועדים שנקבעו לפי תקנות 15 או 15א.
(ב) נבחן שנכשל בבחינה בעל-פה רשאי לשוב ולהיבחן בבחינות בעל-פה במועדים שנקבעו לפי תקנות 15, 15א או 15ב; ואולם נבחן רשאי להיבחן בעל-פה רק בשניים מכל שלושה מועדי בחינות רצופים.
22. אישור על תוצאות בחינת התמחות
נבחן שעמד בבחינת-התמחות זכאי לקבל על כך אישור מאת הלשכה.
פרק שלישי: הוראות שונות
23. ביטולים
בטלות -
(1) תקנות 2 עד 4, 7 עד 11, 13, 35 עד 37, 39 ו-40 לתקנות המועצה המשפטית, תשי"ג-1953.
(2) התוספת לתקנות האמורות כפי שהוחלפה בהודעה על תיקון התוספת לפי תקנה 7(ד).
תוספת (תיקון: תשל"ד, תש"ם, תשמ"ו, תש"ן, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ח)
(תקנה 4(ב))
הערה: הסימון * ליד חיקוק מסמל שנדרשת בו ידיעה כללית בלבד.
1. דיני חיובים ודיני עבודה וביטוח סוציאלי
(1) חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980*
*ס"א-2001
(14) חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969 *
(15) חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
(16) חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
(17) חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007*
(18) חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 *
(19) חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974 *
(20) חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973
(21) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970
(22) חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 *
(23) חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
(24) חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 *
(25) חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957 *
(26) חוק המכר, התשכ"ח-1968
(27) חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 *
(28) חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 *
(29) חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
(30) חוק המתנה, התשכ"ח-1968 *
(31) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
(32) פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
(33) חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952
(34) חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964 *
(35) חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 *
(36) חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 *
(37) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
(38) חוק הערבות, התשכ"ז-1967 *
(39) חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979
(40) חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
(41) חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975
(42) חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
(43) חוק השומרים, התשכ"ז-1967 *
(44) חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 *
(45) חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
(46) חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 *
(47) חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
(48) חוק השליחות, התשכ"ה-1965
(49) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
(50) תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 *
(51) תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג-1993 *
2. דיני קניין
(1) חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
(2) חוק-יסוד: מקרקעי ישראל*
(3) חוק ההתישנות, התשי"ח-1958
(4) חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973 *
(5) חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 *
(6) חוק המיטלטלין, התשל"א-1971
(7) חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 *
(8) חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
(9) חוק המשכון, התשכ"ז-1967
(10) פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 *
(11) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 *
(12) חוק הפטנטים והמדגמים, 1924 *
(13) תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 *
3. דיני משפחה וירושה
(1) דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל 1922 עד 1947 - סימנים 64 ,55-51 ו-65
(2) חוק האזרחות, התשי"ב-1952
(3) חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981
(4) חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991
(5) חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978
(6) חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995
(7) חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956
(8) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 *
(9) חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995
(10) חוק גיל הנישואין, התש"י-1950
(11) חוק הדיינים, התשט"ו-1955
(12) חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב -1972 - סעיפים 19 עד 29
(13) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
(14) חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996
(15) חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
(16) חוק הירושה, התשכ"ה-1965
(17) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
(18) חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972
(19) חוק מידע גנטי, התשס"א-2000
(20) חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
(21) חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992
(22) פקודת הנישואין והגירושין (רישום)
(23) פקודת העדה הדתית (המרה)*
(24) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - סעיפים 175 עד 183
(25) חוק הקאדים, התשכ"א-1961 *
(26) חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963
(27) חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951
(28) חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969 *
(29) חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953
(30) חוק השמות, התשט"ז-1956 *
(31) חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959
(32) תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז-1987
(33) תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991
(34) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 חלק ג' 1: תובענות בענייני משפחה (תקנות 258 א עד 351 )
4. דיני העונשין וסדר הדין הפלילי
(1) חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - סעיפים 10 ו-11ב; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(2) חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 - סעיפים 1 ו-8 עד 11 ; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(3) חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 - סעיף 13; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(4) חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - סעיף 32 ; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(5) חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005
(6) חוק ההסגרה, התשי"ד-1954
(7) חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
(8) חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958 - סעיפים 27,19 ו-32; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(9) חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 - סעיפים 15 עד 21 ו-28
(10) חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - פרק ב'; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(11) פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 *
(12) חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
(13) חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 *
(14) חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח -1998 - סעיפים 4 ו-5; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(15) חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 *
(16) חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971
(17) חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996
(18) חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 *
(19) חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 *
(20) חוק העונשין, התשל"ז-1977 החלק המקדמי, חלק א': כללי, חלק ב': עבירות-פרק ז' סימן ז', פרק ט', פרק י' סימן ו 1; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(21) חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982
(22) חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002
(23) פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969
(24) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996
(25) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996
(26) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג -1973 - פרקים א', ג' וה'; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(27) חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"א -2001
(28) פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
(29) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971
(30) חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001
(31) חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980
(32) חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955
(33) תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974
5. דיני מסחר א' (תאגידים)
(1) פקודת האגודות השיתופיות*
(2) חוק החברות, התשנ"ט-1999
(3) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
(4) חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 *
(5) חוק העמותות, התש"ם-1980
(6) פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975
6. דיני מסחר ב' (פשיטת רגל, פירוק, שטרות, מסים ונושאים מסחריים אחרים)
(1) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 *
(2) חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 *
(3) פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג -1983 - סעיפים 164 עד 244,201 עד 367, 370 עד 382, וכן סעיפים 1 ו-394 ככל שהם נוגעים לשעבודים ופירוק
(4) חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 *
(5) חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 *
(6) חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963
(7) פקודת מס הכנסה - חלקים א' ב' ג' וה'; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(8) חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 *
(9) פקודת המסים (גביה)*
(10) פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 *
(11) פקודת השטרות - פרק שלישי
7. סדר הדין האזרחי ואתיקה מקצועית
(1) חוק הבוררות, התשכ"ח-1968
(2) פקודת ביזיון בית המשפט - סעיף 6
(3) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984
(4) חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000
(5) חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967
(6) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 - הפרק השישי והפרק השביעי; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(7) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 - סעיפים 7 עד 20; בשאר הסעיפים תידרש ידיעה כללית בלבד
(8) חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972
(9) חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961
(10) חוק הפרוצדורה האזרחית העותמאני משנת 1879 - סעיפים 80 עד 82 *
(11) חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963 *
(12) חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
(13) חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980
(14) חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957
(15) חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח-1958
(16) כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986
(17) כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות), התשל"ז-1977
(18) כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003
(19) כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), התשל"ז-1977
(20) תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 למעט התוספת
(21) תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993
(22) תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979
(23) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הבחינה תכלול עריכת כתבי טענות
(24) תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984
8. דיני חוקה ומינהל
(1) חוק יסוד: חופש העיסוק
(2) חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל
(3) חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
(4) חוק יסוד: הכנסת
(5) חוק יסוד: מבקר המדינה
(6) חוק יסוד: הממשלה
(7) חוק יסוד: משק המדינה
(8) חוק יסוד: מקרקעי ישראל
(9) חוק יסוד: נשיא המדינה
(10) חוק יסוד: הצבא
(11) חוק יסוד: השפיטה
(12) חוק האזרחות, התשי"ב -1952
(13) חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000
(14) חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 *
(15) חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד-1954 *
(16) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 *
(17) חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992
(18) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984
(19) חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000
(20) חוק הדגל הסמל והמנון המדינה, התש"ט-1949 *
(21) חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 *
(22) חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 *
(23) חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 *
(24) חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996 *
(25) חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
(26) חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
(27) חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 *
(28) חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959 *
(29) חוק יום העצמאות, התש"ט-1949
(30) חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980
(31) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 *
(32) חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 *
(33) פקודת המועצות המקומיות*
(34) חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 *
(35) חוק הממשלה, התשס"א-2001
(36) חוק המעבר, התש"ט-1949
(37) חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 *
(38) חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 *
(39) פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 *
(40) חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968 *
(41) חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002
(42) פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
(43) חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 *
(44) פקודת העיריות*
(45) פקודת העיתונות*
(46) חוק הפרשנות, התשמ"א-1981
(47) פקודת הפרשנות - סעיפים 1, 16, 17, 19, ו-42
(48) חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 *
(49) חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 *
(50) חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981
(51) חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 *
(52) חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 *
(53) חוק השבות, התש"י-1950
(54) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
(55) חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951
(56) חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967
(57) חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958
(58) חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 *
(59) תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 *
הערה: בתוספת זו, "חוק", "פקודה" או "תקנות" - חוק, פקודה או תקנות כפי שתוקנו עד חודש אחד לפני הבחינות, ואם לא בוטלו עד אז.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ג, 704; תשכ"ד, 388; תשכ"ה, 1685, 1790; תשכ"ז, 1556; תשכ"ח, 114; תשכ"ט, 661; 1588; תשל"ד, 1298; תש"ם, 1348; תשמ"ה, 1832; תשמ"ו, 142, 298; תשמ"ט, 1010; תש"ן, 494; תשנ"א, 388; תשנ"ה, 370, 1730; תשנ"ו, 1512; תשנ"ח, 204, 326; תשנ"ט, 18; תש"ס, 18, 106; תשס"ג, 876; תשס"ח, 524.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ