אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי"ח-1958

תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי"ח-1958

תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי"ח1-1958
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, 12, 13, 14 ו-15 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי - חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957, ולאחר התייעצות בועדה מייעצת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"ביצה" - ביצה של תרנגולת-בית, המיועדת ליצוא.
2. החסנת ביצים, העברתן והגנתן
הרוצה לייצא ביצים (להלן - יצואן), ידאג לכך שהביצים שברשותו -
(1) יועברו ויוחסנו בנפרד מביצים שאינן מיועדות ליצוא;
(2) יוחסנו במקומות ובמחסנים שאושרו למטרה זו על ידי המבקר;
(3) יוגנו מפני מים ושמש בזמן העברתן, החסנתן, טעינתן ופריקתן, ויועברו בכלי-רכב מכוסים.
3. אריזת ביצים
(א) אריזתן של ביצים תהיה בתיבות של עץ או של קרטון עד מלוא קיבולן וכל תיבה תכיל 360 ביצה כשהן ערוכות שכבות-שכבות בתבניות של קרטון.
(ב) התיבות והתבניות יהיו חדשות, שלמות, נקיות וללא ריח וחזקות כדי להגן הגנה מספקת על הביצים שבתוכן.
(ג) אריזתן של ביצים תהיה במקום-אריזה שאושר על ידי המנהל.
4. סימון
(א) תיבה שנארזו בה ביצים תסומן באותיות-דפוס ברורות שיכילו:
(1) שם היצואן באנגלית;
(2) המלה: Eggs;
(3) המלים: Produce of Israel;
(4) המשקל לכל אלף ביצים כפי הרשום ליד כל סוג להלן:
הסוג הסימנים
S 67-68 KG
A 62-68 KG
B 57-58 KG
C 52-53 KG
D 47-48 KG
(ב) בכל תיבה, בין השכבה העליונה של הביצים הארוזות בה ובין המכסה, תונח תווית ובה מודפסות המלים.Packer No וכן מספר האורז כפי שנקבע על ידי היצואן.
(ג) מבקר רשאי לסמן כל תיבה בסימן המעיד על הגשתה לבדיקה, על תאריך הבדיקה ומקומה, או על כל פעולה אחרת שנעשתה בה לצרכי הגנה מפני ניגוע.
(ד) מותר לציין על התיבה באנגלית את שם הארץ והעיר שאליהן מיועדות הביצים, שם הקונה, סימני-היכר של הקונה וכן המלים: New Laid לפני המלה EGGS.
(ה) מותר לסמן ביצים בחותמת ובלבד שהחותמת תהא נקיה, ברורה ובלתי-מטושטשת.
(ו) לא יסמן אדם ביצים או תיבה שנארזו בה ביצים אלא לפי הוראות תקנה זו.
5. ביצים לסוגיהן
(א) הביצים יסווגו לסוגים לפי משקלן נטו בתיבה ולפי משקלה של כל ביצה:

הסוג
משקל נטו
של ביצים
בתיבה בק"ג
משקל נטו
של ביצה
בגרמים

S
24.3
65-70

A
22.5
60-65

B
20.7
55-60

C
18.0
50-55

D
17.1
45-50


(ב) מותרת סטיה במשקל הביצה עד 2 גרם ובלבד שמספרן של ביצים כאלה בתיבה לא יעלה על 18.
(ג) הביצים שבתוכה יהיו אחידות מבחינת הסוג.
6. טיב הביצה
(א) לביצה יהיו סגולות אלה:
(1) היא טריה ונורמלית בצורתה;
(2) קליפתה שלמה וחזקה, לא בקועה ולא סדוקה, נקיה מכל גוף זר או כתם, ללא שינויים בולטים בצבעה, ובלי בליטות או קמטים המכערים את צורתה;
(3) תא האויר שבין קרומי קליפתה יהיה עמוק לא יותר מ-6 מ"מ כשהביצה מוחזקת במצב שתא האויר הוא בקצה העליון;
(4) החלבון שבה - בהיר, חפשי מליקויי צבע, פגמים או גופים זרים, וסמיך במידה סבירה;
(5) החלמון שבה - חפשי מפגמים או מהתפתחות עובר, מצוי במרכז הביצה והיקפו בלתי-ברור.
(ב) בכל תיבה מותרת סטיה מסגולות הביצה המפורטות בטור א' להלן באחוזים הנקובים לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
2% טריות
3% נקיות
7. סטיה כוללת
על אף האמור בתקנות 5(ב) ו-6 (ב) לא תעלה הסטיה בכל תיבה על 7% ממספר הביצים הארוזות בה.
8. רחיצת ביצים
אין לרחוץ ביצים בכל נוזל שהוא, לרבות מים, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מאת המנהל.
9. בדיקת ביצים
היצואן יגיש את הביצים לבדיקה למבקר בתחום הנמל, בשדה התעופה או בכל מקום אחר שהורה עליו המנהל, לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הפלגת האניה או המראת האוירון שבהם נועדו הביצים להישלח, ויצרף למשלוח הודעה בכתב חתומה בידו ובה פרטים אלה:
(1) מספר רשיון היצוא;
(2) שם היצואן;
(3) מספר התיבות שבמשלוח וסוגיהן;
(4) ארץ היעוד;
(5) תאריך הגשת המשלוח לבדיקה.
10. נוכחות יצואן
היצואן או בא-כוחו זכאי להיות נוכח בשעת בדיקת הביצים.
11. אישור ביצים ליצוא על ידי מבקר
(א) לאחר שנסתיימה הבדיקה יתן המבקר תעודת-בדיקה ובה יציין אחת מאלה:
(1) שאישר את הביצים כראויות ליצוא וארוזות כהלכה;
(2) שסירב לאשר את הביצים כאמור והרשה לארזן שנית;
(3) שסירב לאשר את הביצים כראויות ליצוא ולא הרשה לארזן שנית.
(ב) המבקר לא יתן תעודה לפי תקנת-משנה (א)(2), אלא לאחר שבדק לא פחות מחמישה אחוזים מהתיבות שבמשלוח ומצא את הביצים הארוזות בהן בלתי-ראויות ליצוא או בלתי-ארוזות כהלכה בהתאם לתקנות אלה.
(ג) המבקר לא יתן תעודה לפי תקנת-משנה (א)(3), אלא לאחר שבדק לא פחות מעשרה אחוזים מהתיבות שבמשלוח ומצא את הביצים הארוזות בהן בלתי-ראויות ליצוא או בלתי-ארוזות כהלכה בהתאם לתקנות אלה.
(ד) סירב המבקר לאשר את הביצים כאמור בתקנת-משנה (א)(3), יסמן כל תיבה שבמשלוח במלים "לא ראוי ליצוא" ויפרש בתעודת הבדיקה את נימוקי סירובו.
(ה) רשאי המבקר לסרב לאשר ביצים כאמור בתקנות-משנה (א)(2) ו-(3) בחלק מן התיבות שבמשלוח שאושר.
12. אריזה שנית
(א) אריזה שנית של משלוח תיעשה על חשבון היצואן בפיקוח המבקר ובהתאם להוראותיו.
(ב) היצואן יוציא את המשלוח שנארז שנית ממקום-אריזתו תוך עשרים וארבע שעות.
(ג) לא קויים תנאי מתנאי תקנה זו, ייחשבו הביצים כאילו לא אושרו כראויות ליצוא וארוזות כהלכה וכאילו לא ניתנה רשות לארזן שנית.
13. העברת משלוח
משלוח של ביצים שהוגש לבדיקה לא יועבר ממקום הבדיקה אלא לפי אישור בכתב מאת המבקר.
14. שמירת הביצים לאחר הבדיקה
תיבה שבמשלוח שעמדה בבדיקה לא תיפתח, לא תתוקן ולא ישונו הסימנים שעליה אלא באשור המבקר.
2.15 אגרה (תיקון: תשי"ט, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"ד)
בעד אישור לפי תקנה 11 ישלם היצואן אגרה של 0.04 שקלים חדשים לתיבה.
______________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1766; תשי"ט, 104, 1840; תשל"ז, 600, תשל"ט, 730; תש"ם, 1616; תשמ"א, 1566; תשמ"ב, 1102, 2226; תשמ"ג, 115, 186; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; תשנ"ד, 624;
י"פ תש"ם, 1758; תשמ"א, 1287.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 15 כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ