אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל"ה-1975

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל"ה-1975

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל"ה1-1975
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מנהל המחלקה לאחסון" - מנהל המחלקה לאחסון פירות וירקות במינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני;
"המועצה" - המועצה לשיווק פרי הדר;
"קבלן" - אדם שאישרה אותו המועצה להיות קבלן לצורך תוכנית לשיווק פרי הדר לעונה פלונית;
"משלוח" - פרי הדר ליצוא שהובא, ארוז או בלתי ארוז, ביחידת הובלה מסויימת אחת, לפני המבקר;
"זנים אביביים ואפילים" - זני תפוחי זהב המבשילים בחצי השני של כל עונת יצוא;
"מבקר ראשי" - מבקר שהמנהל הסמיך לענין תקנות אלה;
"פרי הדר לייצוא" - תפוחי זהב, אשכוליות, לימונים, קלמנטינות, טנז'רינות, מנדרינות והכלאותיהן המסופקים טריים לצרכן, למעט פרי הדר המיועד לתעשיה.
2. דיגום
דיגום פרי הדר לשם קביעת הבשלתו למטרת מתן אישור לקטיפתו ייעשה בפרדס בידי המבקר.
3. הגבלות על יצוא
(א) על יצוא פרי הדר יחולו הוראות אלה:
(1) אשכוליות:
(א) אין לייצא אשכוליות, אם תכולת המיץ בהן פחותה מזו המצויינת בטור ב' לגבי התקופה המצויינת בטור א':
טור א'
תקופה
טור ב'
אחוז המיץ

עד ל-15 באוקטובר
40.0

מ-16 עד 22 באוקטובר
40.5

מ-23 עד 29 באוקטובר
41.0

מ-30 באוקטובר ועד 5 בנובמבר
41.5

מ-6 בנובמבר ועד לגמר העונה
42.0


(ב) עונת יצוא אשכוליות תחולק ל- 5 תקופות:
(1) תקופה ראשונה - 20 יום מתאריך שבו התיר המנהל התחלת קטיף בכל עונה;
(2) בתקופה הראשונה יקטפו אשכוליות רק בעמק הירדן, עמק בית-שאן, עמק יזרעאל המזרחי, בקעת יבנאל ועמק החולה.
(ג) היחס בין כלל החמרים המוצקים הנמסים ובין החומצה לגבי חמש התקופות יהיה לפחות כלהלן:
התקופה הראשונה במשך 20 יום 1:5.1;
התקופה השניה במשך 10 ימים 1:5.2;
התקופה השלישית במשך 10 ימים 1:5.3;
התקופה הרביעית במשך 10 ימים 1:5.4;
התקופה החמישית עד לגמר העונה 1:5.5.
(2) תפוחי זהב:
(א) אין לייצא תפוחי זהב, למעט תפוחי זהב מזן ולנסיה, אם תכולת המיץ בהם פחותה מ-45% ממשקלם והיחס בין כלל החמרים המוצקים הנמסים לבין החומצה בהם הוא פחות מ-6.5 : 1.
(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) רשאי המנהל לאשר יצוא תפוחי זהב, למעט תפוחי זהב מהזן ולנסיה, המכילים מיץ בשיעור שלא פחות מ-43% ממשקלם.
(ג) אין לייצא תפוחי זהב מזן ולנסיה אם תכולת המיץ בהם פחותה מ-45% והיחס בין כלל החמרים המוצקים הנמסים ובין החומצה בהם הוא פחות מ-7.0 : 1.
(ד) על אף האמור בפסקת משנה (ג), רשאי המנהל להתיר יצוא תפוחי זהב מזן ולנסיה אם היחס בין כלל החמרים המוצקים הנמסים ובין החומצה שבהם הוא לפחות 6.5 : 1.
(ה) אין לייצא תפוחי זהב מזנים עגולים, למעט תפוחי זהב מזנים אביביים או אפילים, אלא אם ניתנה לכך הסכמתו של המנהל בכתב.
(3) לימונים:
אין לייצא לימונים אם תכולת המיץ בהם פחותה מ-35% ממשקלם.
(4) קלמנטינות, סטסומה, וילקינג, טנז'רינות, מנדרינות והכלאותיהן:
(א) אין לייצא קלמנטינות חסרות גרעינים ((pipless, אם תכולת המיץ בהן פחותה מ-40% ממשקלן.
(ב) אין לייצא יתר המינים וזנים, אם כמות המיץ בהם פחותה מ- 33% ממשקלם.
(ב) אין לייצא פרי הדר מ-1 בנובמבר של כל שנה עד סוף עונת הייצוא, מפרדס שלא רוסס נגד רקבון חום.
(ג) המנהל רשאי, בהתייעצות עם המועצה, לשנות את התאריך שצויין בתקנת משנה (ב).
4. סמכות המנהל לגבי סיום יצוא
המנהל, בהתייעצות עם המועצה, רשאי להפסיק יצוא של זן מסויים בכל הארץ או באזור מסויים אם נוכח שהפרי אינו ראוי יותר לייצוא.
5. קטיף שמוטי
עד 15 בדצמבר של כל שנה לא ייקטפו תפוחי זהב לייצוא מזן שמוטי אלא מחלקות פרדס שאישר המנהל או מי שהסמיך.
6. סמכויות המנהל לגבי קטיף
(א) המנהל רשאי -
(1) לצוות על הפסקת קטיף פרי הדר לייצוא ועל הפסקת אריזתו במקרה של ריכוז יתר של פרי ארוז במחסנים, בבתי אריזה, או בנמלים;
(2) לצוות על הפסקת קטיף פרי הדר לייצוא בפרדסים ששרר בהם כפור שנפגעו בסופות ברד קשות או שהוצפו במים למעלה מ-5 ימים רצופים;
(3) לאסוף קטיף פרי הדר לייצוא מ"פרדס מוזנח";
"פרדס מוזנח" לענין תקנת משנה זו, - כל שטח נטוע עצי הדר שרובם מניבים פרי בלתי עסיסי כשמצבו הכללי של הפרדס מעיד, לדעת המנהל, על הזנחת עיבודו.
(ב) המנהל או מי שהסמיך רשאי לאסור קטיף מפרדס פלוני.
7. הוראות בענין קטיף פרי הדר
(א) לא יקטוף אדם פרי הדר ליצוא -
(1) כשהוא רטוב מטל;
(2) בזמן גשם.
(ב) פרי הדר המיועד ליצוא -
(1) לא ייקטף אלא במקטפות, אולם המנהל רשאי להתיר קטיף ידני שלא במקטפה, אם נוכח, שעל אף שיטת קטיף כזו, לא ייפגע הפרי ויתאים ליצוא;
(2) לא יותר לאריזה אם נקטף בצורה החורגת מהמקובל;
(3) משנקטף יכוסה בתוך המכלים בתקופות ובחמרים שקבע המנהל בהתייעצות עם המועצה.
8. תנאים סניטריים
(א) קבלן ויצואן ידאגו -
(1) שכל מקום, וסביבתו הקרובה בכלל זה, המשמש למיון פרי הדר ועיבודו בתהליך כל שהוא או לבדיקתו, וכל מקום המשמש לאריזתו, לרבות מכונות אריזה, וכן כל קרון, כל כלי רכב וכלי שיט, המשמשים להובלת פרי הדר המיועד ליצוא, או כל מקום המשמש להחסנת פרי זה, יהיו נקיים;
(2) שכל קרון, כלי רכב, כלי שיט, מקום החסנה, מקום אריזה או אריזה מחדש, יחוטאו, אם ציווה על כך המבקר;
(3) פרי שנשר או הרקיב בשטח נטוע עצי הדר שאת פריו הוא מייצא, ייאסף מהקרקע או יוטמן מיד לאחר נשירה או גילוי הרקבון.
(ב) לא מילא קבלן או יצואן אחרי הוראות תקנת משנה (א), רשאי המבקר להפסיק את קטיף פרי ההדר, מיונו ואריזתו וכן לסרב לבדוק את משלוח הפרי שלו.
9. דרישות איכות יסודיות
(א) על פרי הדר לייצוא להיות -
(1) בריא; כפוף להוראות מיוחדות לגבי כל סוג וסבילות המותרת; פרי הנגוע ברקבון או קלקול אחר שהופכים אותו ללא ראוי לצריכה אסור בכל מקרה;
(2) שלם;
(3) חפשי מנזק וקלקול חיצוני שנגרם על ידי קרה;
(4) חפשי משינויים בולטים ברקמת הציפה שנגרמו על ידי קרה;
(5) חפשי מתאי שמן שבורים;
(6) חפשי מלחיצות ומעיכות המשנות צורת הפרי הטיפוסית לכל זן וזן;
(7) חפשי מחתכים גדולים מדי על אף שהגלידו;
(8) נקי (חפשי מכל גוף זר);
(9) חפשי מרטיבות חיצונית בלתי רגילה;
(10) חפשי מטעם וריח זרים.
(ב) יש לקטוף פרי הדר בזהירות ולאחר שהגיע לדרגה מתאימה של התפתחות והבשלה בהתאם להוראות תקנות אלה; על דרגת ההבשלה להיות במצב שיאפשר לפרי ההדר לעמוד בתנאי משלוח וטיפול ולענות על דרישות היעד; פרי הדר העונה על דרישות הבשלה אלו יכול לעבור הבחלה; טיפול זה מותר רק אם שאר התכונות הטבעיות האורגנולפטיות אינן משתנות.
10. דרישות יצוא מיוחדות
(א) תפוחי זהב ואשכוליות ליצוא יהיו בעלי צבע טיפוסי לזן; אולם המנהל רשאי, במקרים מיוחדים ובהתייעצות עם המועצה ולפי הסכם עם ארץ היבוא, להתיר לייצא תפוחי זהב בצבע חסר עד ל-1/5 של שטח הפרי.
(ב) לימון ליצוא יהיה בעל צבע טיפוסי לזן; אולם המנהל רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתיר לייצא לימון בעל צבע ירוק, בתנאי שצבעו של הלימון יהיה בעל גוון אחיד במכל האריזה.
(ג) קלמנטינות ליצוא יהיו בעלי צבע טיפוסי לזן לפחות על 2/3 משטחן.
(ד) (1) סטסומה ליצוא במשך חודש אוקטובר יכולה להיות ירוקה;
(2) החל מחודש נובמבר הסטסומה ליצוא תהיה בעלת צבע טיפוסי לזן לפחות על חצי משטחה.
(ה) וילקינג, מנדרינות, טנג'רינות והכלאותיהן, תהיינה בעלות צבע טיפוסי לזן.
11. סיווג פרי הדר לייצוא
פרי הדר ליצוא יסווג לשלושה סוגי איכות כמוגדר להלן:
(1) סוג מעולה
בסוג זה יסווג פרי הדר ליצוא, אשר נוסף לדרישות איכות יסודיות ומיוחדות יהיה -
(א) מעולה;
(ב) בעל צורה, התפתחות וצבע אופיניים לזן;
(ג) ללא פגם, אך יותרו פגמים חיצוניים שטחיים קלים ביותר ובלבד שלא ישפיעו על האיכות, ההופעה הכללית ומצב המכל.
(2) סוג ((I
בסוג זה יסווג פרי הדר ליצוא, אשר נוסף לדרישות איכות יסודיות, יהיה בעל איכות טובה ותכונות אופייניות לזן או לטיפוס; יותרו הפגמים הבאים בתנאי שלא יפגעו בהופעה כללית ובכושר השתמרות של הפרי:
(א) פגם קל בצורה;
(ב) פגם קל בצבע;
(ג) פגמי קליפה קלים שמתהווים בזמן גידול הפרי: כתמי-כסף, כתמי-חלודה, פחתת וכדומה;
(ד) פגמים מכניים קלים שהגלידו: שפשופים, נזקי ברד, מכות וכדומה:
אולם -
(1) לא יראו פרי הדר בודד כראוי ליצוא, אם הצטברו עליו שלושה פגמים מותרים כאמור, והם, לפי דעתו של המבקר, מכערים את פרי ההדר או עשויים לגרום להפחתת טיבו;
(2) לא יותר ליצוא פרי הדר שהצטברו עליו יותר משלושה פגמים מותרים כאמור.
(3) סוג ((II
בסוג זה יסווג פרי הדר ליצוא שאיכותו אינה עונה על דרישות הסוגים מעולה ו-1, אולם עונה על דרישות איכות יסודיות; יותרו הפגמים הבאים בתנאי שלא יפגעו באופן רציני בהופעה כללית או בכושר השתמרותו של הפרי:
(א) פגם בצורה;
(ב) פגם בצבע;
(ג) פגמי קליפה שמתהווים בזמן גידול הפרי: כתמי-כסף, כתמי חלודה, פחתת וכדומה;
(ד) פגמי-קליפה שטחיים שהגלידו: שפשופים, נזקי ברד, מכות, חתכים שטחיים וכדומה;
(ה) קליפה גסה;
(ו) קמטת קלה וחלקית לגבי תפוחי זהב ובמידה גדולה יותר לגבי קלמנטינות, סטסומה, וילקינג, טנג'רינות, מנדרינות והכלאותיהן בלבד (תופעה זו אסורה לגבי אשכוליות ולימון).
אולם -
(1) לא יראו פרי הדר בודד כראוי לייצוא אם הצטברו עליו עד שלושה פגמים מותרים כאמור, והם, לפי דעתו של המבקר, מכערים את פרי ההדר או עשויים לגרום להפחתת טיבו;
(2) לא יותר ליצוא פרי הדר שהצטברו עליו יותר משלושה פגמים מותרים כאמור.
12. איסור אריזה
מבקר ראשי רשאי לאסור אריזה ליצוא משלוח פרי הדר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) יש בו רקבון;
(2) יש בו פרי נשר שנאסף מהקרקע;
(3) יש בו פרי נגוע בזבוב ים התיכון;
(4) יש בו פרי נגוע בגומה;
(5) יש בו פרי שנפגע בקמטת או בברד, ולא עבר בירור מוקדם;
(6) יש בו פרי רך מחמת השהייה;
(7) הוא נפגע מצריבות שמש בהיותו קטוף בתוך מכל או שלא כוסה בהתאם להוראות; במקרה זה יחליט המבקר הראשי איזה חלק מהמשלוח של הפרי ייפסל;
(8) הוא נקטף בחלקות שלא רוססו נגד רקבון חום.
13. מיון פרי הדר
מיון פרי הדר ליצוא יבוצע לפי הקוטר המירבי של חתך הרוחב, הגודל ולפי אחידות, כמפורט להלן:
(1) המידות המינימליות המותרות ליצוא:
תפוחי זהב - 53 מ"מ;
אשכוליות - 70 מ"מ;
לימונים - 45 מ"מ;
סטמוסה, וילקינג, טנג'רינות, מנדרינות והכלאותיהן - 45 מ"מ;
קלמנטינות ומונריאל - 35 מ"מ.
(2) סולם הגדלים יהיה כדלקמן:
גודל
קוטר במ"מ
תפוחי זהב

1
100-87

2
96-84

3
92-81

4
88-77

5
84-73

6
80-70

7
76-67

8
73-64

9
70-62

10
68-60

11
66-58

12
63-56

13
60-53


אשכוליות
גודל
קוטר במ"מ

1
139-109

2
119-100

3
110-93

4
102-88

5
97-84

6
93-81

7
89-77

8
85-73

9
80-70


לימונים
גודל
קוטר במ"מ

1
83-72

2
78-68

3
72-63

4
67-58

5
62-53

6
57-48

7
52-45


קלמנטינות, מונריאל, סטסומה, טנג'רינות, וילקינג, מנדרינות אשכוליות והכלאותיהן*
גודל
קוטר במ"מ

1
63 ומעלה

2
96-58

3
64-54

4
60-50

5
56-46**

6
52-43**

7
48-41

8
46-39

9
44-37

10
42-35

-1X
74-63 מ"מ

-1XX
78-67 מ"מ

-1 XXX
78 ומעלה


*לכל הזנים *הרכים - ה"קליפים"
**לסטסומה וילקינג, טנג'רינות, מנדרינות והכלאותיהן, הקוטר המינימלי 45 מ"מ.
(3) אחידות:
(א) בפרי הדר המסודר בשכבות, ההבדל בין הפרי הגדול ביותר לקטן ביותר, באותו מכל, לא יעלה על הערכים המירביים הבאים:
תפוחי זהב
גודל 2-1 11 מ"מ
גודל 6-3 9 מ"מ
גודל 13-7 7 מ"מ
קלמנטינות, מונריאל, סטסומה, וילקינג, טנג'רינות, מנדרינות והכלאותיהן
גודל 4-1 9 מ"מ
גודל 6-5 8 מ"מ
גודל 10-7 7 מ"מ
לימונים
בכל הגדלים 7 מ"מ
אשכוליות
בכל הגדלים לפי סולם הגדלים
(ב) בפרי הדר שאינו מסודר בשכבות, ההבדל בין הפרי הגדול ביותר לקטן ביותר, באותו מכל, לא יחרוג מגבולות הגודל המתאים בסולם הגדלים.
(ג) בפרי הדר "בצובר", "קרון" או "רכב המיועד להובלה" ההבדל המירבי יהיה לפי הגודל המינימלי הנדרש, או סכום של שלושה גדלים עוקבים בסולם הגדלים.
14. סבילות פרי הדר
סבילות תורשה בכל מכל לפרי שאינו עונה על דרישות סוגו כלהלן:
(1) באיכות -
(א) סוג מעולה: 5% לפי מספר או משקל של פרי הדר שאינו עונה על דרישות הסוג אולם עונה על דרישות סוג 1, ולא יותר מ-5% לפי מספר של פירות אשר אבדו עקציהם;
(ב) סוג I: 10% לפי מספר או משקל של פרי הדר אשר אינו עונה על דרישות הסוג אולם עונה על דרישות סוג 11, ולא יותר מ-20% לפי מספר של פירות אשר אבדו עקציהם;
(ג) סוג II: 10% לפי מספר או משקל של פרי הדר אשר אינו עונה על דרישות הסוג, ומזה לא יותר מחצי (5%) של פרי הדר בעל חתכים שטחיים קלים בלתי לחים, אשר לא הגלידו (לא כולל כל עקבות רקבון), ולא יותר מ-35% לפי מספר של פירות אשר אבדו עקציהם;
(2) במיון - 10% לפי מספר של פרי הדר העונה על הגודל הנמצא בדרגה אחת מתחת או מעל הגודל המסומן על המכל (כולל מיון לפי שלושה גדלים עוקבים בסולם הגדלים); לפי "בצובר", "קרון", או "רכב המיועד להובלה", שבו הובא בחשבון רק הגודל המינימלי - 10% של פרי הדר שקטרו לא יהיה קטן מהערכים המינימליים הבאים:
תפוחי זהב - 50 מ"מ;
אשכוליות - 67 מ"מ;
לימונים - 43 מ"מ;
סטסומה, וילקינג, מנדרינות והכלאותיהן - 43 מ"מ;
קלמנטינות ומונריאל - 34 מ"מ.
15. חיטוי ודינוג
(א) לא ייצא אדם פרי הדר שלא חוטה ודונג בהליכים מקובלים ובשיטות מתאימות שקבע המנהל בהתייעצות עם מנהל המחלקה לאחסון והמועצה.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על קלמנטינות, סטסומות, וילקינג, טנג'רינות ומנדרינות והכלאותיהן.
(ג) פרי הדר המיועד ליצוא יחוטה תוך 72 שעות לאחר הקטיף.
(ד) פרי הדר המיועד ליצוא ייארז עטוף בנייר או עירום לפי תנאים דלהלן:
(1) עטוף בנייר ספוג דיפיניל או כל חומר כימי אחר בכמות שיקבע המנהל בהתייעצות עם מנהל המחלקה לאחסון והמועצה; השימוש בדיפיניל או בכל חומר כימי אחר העלול להשאיר ריח זר על קליפת פרי ההדר, מותר אם הדבר עונה על תקנות ארץ היבוא;
(2) עטוף בנייר ללא חומר חיטוי בתנאי שפרי ההדר קיבל הגנה בפני רקבון;
(3) עירום, בתנאי שפרי ההדר קיבל הגנה בפני רקבון.
(ה) המין והכמות של החומר המשמש נגד רקבון כאמור בפסקאות (2) ו-(3) של תקנת משנה (ד), יאושרו בידי המנהל בהתיעצות עם מנהל המחלקה לאחסון והמועצה.
16. עטיפת פרי הדר ליצוא וסימולו
(א) נייר לעטיפת פרי הדר ליצוא יהיה -
(1) בעל איכות טובה, חדש, דק, יבש ונטול ריח, בכפוף לסייג כאמור בתקנה 15(ד)(1);
(2) הדפסה על נייר העטיפה או על כל נייר אחר בתוך מכל וסימול הפרי ייעשו בדיו בלתי רעילה ובלתי מזיקה למזון אדם;
(3) מותרת הדבקת תוויות על פרי הדר ליצוא בתנאי שהדבק איננו רעיל.
17. אריזה ומצג של פרי הדר
(א) המכלים שבהם ייארז פרי הדר ליצוא יהיו חדשים, שלמים, נקיים, חזקים ועשויים להגן הגנה מספקת על הפרי שבתוכם בפני כל פגיעה.
(ב) פרי הדר המסודר בשכבות, ייארז בשיטה אלכסונית עד מלוא קיבולו של המכל ובצפיפות המקובלות על דעת המבקר.
(ג) על כל מכל, קרון או תא בקרון להכיל פרי הדר מאותו זן, סוג וגודל ואם נדרש רצוי גם אותה דרגה של התפתחות והבשלה; בסוג "מעולה" דרושה גם אחידות בצבע.
(ד) (1) סוג "מעולה" ייארז רק בשכבות מסודרות בהתאם לסולם הגדלים במכלים סגורים או פתוחים.
(2) סוג I ייארז -
(א) כמו סוג "מעולה";
(ב) לא מסודר בשכבות אבל בהתאם לסולם הגדלים, במכלים סגורים או פתוחים;
(ג) בצובר במכל, בקרון או ברכב הובלה כשההבדל המירבי במיון שווה לסכום של שלושה גדלים עוקבים בסולם הגדלים.
(3) (א) סוג II ייארז במכלים ובצובר כאמור לגבי סוג "מעולה" וסוג 1;
(ב) מותרת גם אריזה בצובר במכל, בקרון או ברכב הובלה ללא דרישות אחרות מלבד התאמה לגודל המינימלי המותר.
(ה) פרי הדר המיועד למכירה ישירה לצרכן, ייארז באריזה קמעונית כלהלן:
(1) לפי מספר - בהתאם לסולם הגדלים;
(2) לפי משקל - על פרי ההדר להיות אחיד.
18. סייגים באריזה
(א) לא ישתמש אדם באריזת פרי הדר ליצוא בחומר העלול לשנות את תכונותיו הטבעיות, טעמו או ריחו של פרי ההדר; השימוש בדיפיניל או בכל חומר כימי אחר העלול להשאיר ריח זר על קליפת פרי ההדר מותר אם הדבר עונה על תקנות ארץ היבוא.
(ב) על מכל שבו נארז פרי הדר להיות חפשי מכל גוף זר, מלבד במקרה של צורת אריזה מיוחדת שמתירה ארץ היבוא, שבה פרי ההדר נושא ענף עם עלים ירוקים.
19. סימון
(א) כל מכל יסומן על אחד מראשיו בצורה ברורה ובלתי מחיקה בפרטים הבאים:
(1) שם ומען של היצואן או סימון צופן;
(2) שם המין (ציון הזן רק בתפוחי זהב);
(3) שם הטיפוס לקלמנטינות;
(א) בקלמנטינות חסרות גרעינים - "קלמנטינות - Pipless";
(ב) בקלמנטינות עם 1 עד 10 גרעינים - "קלמנטינות";
(ג) בקלמנטינות עם מעל 10 גרעינים - "קלמנטינות Monreal" או "קלמנטינות עם גרעינים";
(4) מקור התוצרת - Produce of Israel;
(5) הסוג;
(6) (א) "מספר הגודל" ו-"מנין הפירות" - כשהפרי ממוין לפי סולם הגדלים וארוז בשכבות (או שפוך);
(ב) "מספר הגודל" - כשהפרי ממויין לפי סולם הגדלים ונשלח בצובר;
(ג) בגבולות התחתון והעליון של מספרי הגדלים - כשהפרי ממויין לפי שלושה גדלים עוקבים באריזת צובר;
(7) ציון שימוש בדיפיניל או חומר כימי אחר אם נדרש מטעם ארץ היבוא;
(8) פרטים על הבחלת פרי הדר ליצוא יצויינו כך:
(א) אם פרט זה נדרש מטעם ארץ היבוא, יסומן המכל במלה "הבחלה - degreening" או "פרי מובחל - degreened fruits";
(ב) אם אין דרישה כאמור, יציין שירות הביקורת, במסמכים המלווים את המשלוח, אחת מאלה: הבחלה - degreening" או "פרי מובחל - fruits degreened".
(ב) אין לכלול בסימון את המלה Seedless אלא אם פרי ההדר הוא מזן שמוטי או טבורי בלבד.
20. סימון במלה JAFFA (תיקון: תש"ם)
(א) כל מכל, שנארז בו פרי הדר מהזנים המפורטים בטור א' ושגדל באזור המפורט באותו טור, יסומן במלים שצויינו לצדו בטור ב':
טור א'
(1) "שמוטי" שגדל באזור המתואר בחלק א' לתוספת
(2) "טבורי" שגדלו באזורים המתוארים בחלק ב' לתוספת
(3) תפוחי זהב אביביים או אפילים שגדלו באזורים המתוארים בחלק ב' לתוספת
(4) אשכוליות שגדלו באזורים
המתוארים בחלק ב' לתוספת
(5) לימונים חמוצים שגדלו
באזורים המתוארים בחלק ב' לתוספת
(6) קלמנטינות, סטסומה, וילקינג,
טנג'רינות, מנדרינות והכלאותיהן
שגדלו באזורים המתוארים בחלק ב' לתוספת
(7) פומלות
טור ב'
Jaffa Oranges
Jaffa Navels
Jaffa Spring or
late Oranges

Jaffa Grapefruits
Jaffa Lemons
Jaffa בתוספת שם
הזן בלועזית
Jaffa pomeloes


(ב) פרי הדר ליצוא שיש לסמן את המכל שבו נארז במלה Jaffa כאמור בתקנת משנה (א)(1), (2), (3) או (4), יש לסמל אותו עצמו ומותר לסמן עטיפותיו במלה Jaffa.
(ג) פרי הדר שיש לסמן את מכלו במלה Jaffa כאמור בתקנת משנה (א)(5) או (6), מותר לסמל אותו עצמו ולסמן עטיפותיו במלה Jaffa.
(ד) בכפוף להוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יסומל פרי הדר עצמו ולא יסומנו עטיפותיו והמכל שבו הוא ארוז במלה Jaffa או בצירוף אותיות הדומה לה או במלה שצלילה דומה.
21. החסנת פרי הדר והעברתו
פרי הדר יוגן בפני גשם, מים ושמש בזמן העברתו, החסנתו, פריקתו וטעינתו.
22. בדיקות
(א) בדיקת פרי הדר תיעשה בבתי אריזה בתחום נמל היצוא ובכל מקום אחר שקבע המנהל או מי שהסמיך.
(ב) לא ייכנס פרי הדר לנמל ללא תעודת ביקורת.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי מנהל השירות או מי שהסמיך להפנות פרי הדר ליצוא לנמל ללא תעודת ביקורת; בדיקת פרי הדר ליצוא כאמור תיערך בנמל.
(ד) לכל משלוח המוגש לבדיקה בנמל היצוא תצורף תעודת משלוח חתומה בידי הקבלן או בא כוחו ובה יצויינו הפרטים הבאים:
(1) המספר הסידורי של תעודת המשלוח;
(2) שם הקבלן;
(3) מספר מכלים שבמשלוח לפי זן ומניין;
(4) תאריך הגשת המשלוח לבדיקה.
(ה) לפרי הדר שנבדק ונמצא ראוי ליצוא, יתן המבקר תעודת בקורת המאשרת את כשרותו ליצוא.
(ו) מבקר רשאי להתיר לסמן כל מכל בסימן או סימנים המעידים על הגשתו לבדיקה, בדיקתו, תאריך הבדיקה ומקומה וכן חיטויו של פרי ההדר וכל פעולה אחרת שנעשתה בו לצרכי הגנה בפני ניגוע.
(ז) מבקר ראשי רשאי לבדוק כל מכל בדיקה חוזרת על אף שפרי ההדר הארוז בו עמד בבדיקה ראשונית; בדיקה חוזרת זו תיעשה בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ח) כל מכל פרי הדר שעמד בבדיקה לא ייפתח, ולא ישונו הסימונים שעליו, אלא ברשות המבקר.
23. פסילת פרי הדר
(א) פרי הדר אשר אינו תואם את דרישות תקנות אלה ייפסל ליצוא.
(ב) משפסל המבקר פרי הדר כאמור בתקנת משנה (א), יוציא תעודת פסילה, ובה יציין סיבת הפסילה.
24. אריזה מחדש
החליט המבקר, כי פרי ההדר שנפסל ראוי לאריזה מחדש, יורה על אריזתו מחדש על חשבון היצואן, כמפורט להלן:
(1) פרי הדר שנפסל בבית אריזה ייארז מחדש תוך 24 שעות מפסילתו בפיקוח המבקר ובהוראותיו;
(2) לא נארז תוך 24 שעות מפסילתו כאמור בפסקה (1), ייחשב כפסול ובלתי ראוי ליצוא;
(3) פרי הדר שנפסל בנמל ואחר פסילתו הוחלט לארזו מחדש, יוחזר תוך 24 שעות מפסילתו לבית האריזה בליווי תעודת פסילה לשם אריזה מחודשת תוך 24 שעות מהגיעו לבית האריזה בפיקוח המבקר ולפי הוראותיו;
(4) לא נארז פרי הדר מחדש כאמור בפסקה (3), ייחשב פרי ההדר כפסול ובלתי ראוי ליצוא;
(5) פרי הדר שנפסל לא ייארז מחדש לאחר שחלפו ששה ימים מיום אריזתו לראשונה;
(6) לא ישתמש מבקר בסמכותו לפי תקנה 23 ותקנה זו -
(א) לגבי פרי הדר הארוז במכלים רגילים, אלא אם בדק לא פחות משני מכלים מכל משטח ומצאם בלתי כשרים ליצוא בהתאם לתקנות אלה;
(ב) לגבי פרי הדר הארוז בצובר, אלא אם בדק לפחות מכל שלושה מכלים כמות פרי כפולה מהמניין הארוז במכל ומצאם בלתי כשרים ליצוא בהתאם לתקנות אלה;
(7) נארז פרי הדר מחדש כאמור בתקנה זו, יישלח ללא דיחוי לנמל בליווי תעודת ביקורת שבה מצויין כי נארז מחדש.
25. אחסנת פרי הדר פסול
(א) פרי הדר שנפסל, יוחסן בנפרד מפרי הדר המיועד ליצוא, בבית האריזה או במחסן מסויים בנמל.
(ב) לא נעשה בפרי ההדר כאמור בתקנת משנה (א), לא יורשה משלוח מאותו בית האריזה או טעינה מאותו מחסן מסויים בנמל, עד שיוסדר הדבר.
26. משלוח נסיוני של פרי הדר
הוראות תקנות אלה לא יחולו על משלוח שאישר המנהל בכתב כמשלוח נסיוני, לאחר שנתקיימו התנאים שקבע המנהל באשור ולאחר שהיצואן התחייב למסור למנהל תוך זמן סביר תסקיר מפורט על מצב המשלוח בעת הגיעו למקום יעדו.
27. תשלומים (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
בעד השירותים ישלם היצואן אגרות אלה:
(1) 0.007 שקלים חדשים לכל מכל רגיל שבו נארז פרי הדר לפי סולם הגדלים כאמור בתקנות אלה;
(2) בעד פרי בצובר - מכפלה של 0.007 שקלים חדשים במספר המכלים הרגילים שנכללים באותו מכל צובר;
(3) אגרות פיקוח על אריזה מחדש - 0.012 שקלים חדשים לכל מכל פרי שאושר לאריזה מחדש;
(4) אגרת פיקוח על אריזה מחדש של כל מכל צובר שאושר לאריזה מחדש - לפי מכפלה של 0.012 שקלים חדשים במספר המכלים הנכללים באותו מכל צובר.
28. ביטול
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תש"ך-1960 - בטלות.
29. תחילה
תחילתן של תקנות אלה כעבור 15 יום מיום פרסומן ברשומות.
תוספת
(תקנה 20)
חלק א'
האזור הכלול בשפלת החוף הישראלית המשתרע מראש הנקרה בצפון ועד יד-מרדכי בדרום לאורך שפת הים ועד ל-30 ק"מ לעומק היבשה, לרבות השטח הגובל בכביש בארי-כרם-שלום עד ניר-יצחק ועד בכלל ומזרחה ממנו.
חלק ב'
1. האזור המתואר בחלק א';
2. עמק יזרעאל;
3. עמק בית שאן;
4. עמק הירדן;
5. עמק החולה;
6. הגליל.
______________________________
1 ק"ת תשל"ה, 977; תשל"ז, 573; תשל"ט, 709, 1094; תש"ם 151, 1615; תשמ"א, 1567; תשמ"ב, 221, 1097; תשמ"ג, 177, 1106, 576; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; י"פ תש"ם, 1756; תשמ"א, 1285.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 27 למדד יוקר המחיה, כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ