אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים), תשל"ד-1974

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים), תשל"ד-1974

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים), תשל"ד1-1974
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחוז נביטה", לגבי כמות של זרעים - אחוז הזרעים הנובטים שבהם למעט זרעים זרים;
"דוגמה רשמית" - דוגמה שלקח מפקח בהתאם להוראות תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964 (להלן - תקנות המכירה);
"זרע" - כל חלק של צמח מהצמחים המפורטים בתוספות הרביעית והחמישית לתקנות המכירה המשמש לריבוי והמיועד ליצוא;
"זרעים זרים", לגבי כמות של זרעים - זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המכירה (להלן - עשבים שוטים) או של הצמחים המפורטים בתוספת השניה לתקנות המכירה (להלן - עשבים מחבלים) או זרעים שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים;
"זרעים קשים" - זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך בדיקתם במעבדה הרשמית;
"חומר דומם" - לרבות שיירי צמחים שאיבדו את כושרם לצמוח;
"חומר זר", לגבי כמות של זרעים - כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים וחומר דומם;
"מכל" - לרבות פח, קופסה, שק וארגז-אריזה הסגורים מכל צדיהם.
"מנהל" - מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל השירות לביקורת תוצרת חקלאית וכן מי שהמנהל העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"מעבדה רשמית" - המעבדה לבדיקת זרעים של מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני בבית דגן;
"משלוח נסיון" - משלוח של זרעים לחוץ-לארץ שיועד לצרכי נסיון בלבד שאישר המנהל;
"נקיון", לגבי כמות של זרעים - שיעור נקיונה מחומר זר.
2. אישור זרעים ליצוא
לא ייצא אדם זרעים אלא אם נתמלאו בהם דרישות תקנות אלה והמנהל אישר אותם כמתאימים ליצוא.
3. תנאים לאישור זרעים ליצוא (תיקון: תשל"ז)
(א) זרעים שאינם זרעי תפוחי אדמה לא יאושרו ליצוא אלא אם נתקיימה לגביהם אחת מאלה:
(1) (א) קויימו הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960 (להלן - תקנות הזרעים המושבחים), החלות עליהם, למעט הוראות הסימון שבהן;
(ב) בזרעים שגידולם ומכירתם אינם מבוצעים על פי תקנות הזרעים המושבחים - גם מצורפת אליהם תעודה מהמעבדה הרשמית, אשר הוצאה תוך שלושה חדשים שקדמו למועד משלוח הזרעים, המציינת כי הם בתחום התקן שנקבע להם בתוספות הרביעית והחמישית לתקנות המכירה (להלן - תעודת מעבדה) ומכליהם חתומים בחותם השירות לביקורת זרעים;
(2) נארזו וסומנו וחוברה להם תווית יצואן בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ב) זרעי תפוחי אדמה לא יאושרו ליצוא אלא אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) אושרו כזרעים מושבחים על פי הוראות תקנות הזרעים המושבחים והם בעלי קליפה קשה ובלתי מתקפלת;
(2) נארזו כאמור בתקנת משנה (א)(2).
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1)(ב), אפשר לאשר זרעי תלתן ליצוא גם אם אחוז זרעי העשבים השוטים שבהם מגיע עד חצי אחוז.
4. פטור מצירוף תעודת מעבדה
(א) על אף האמור בתקנה 3(א)(1)(ב) מותר לייצא זרעים בלי שצורפה להם תעודת מעבדה, ובלבד שנלקחה מהזרעים דוגמה רשמית והמעבדה טרם הספיקה לקבוע תוצאות הבדיקה לפני מועד היצוא; לזרעים המיוצאים כאמור תצורף, במקום תעודת מעבדה, הצהרת יצואן שהזרעים הנם בתחום התקן שנקבע להם בתוספות הרביעית והחמישית לתקנות המכירה, תוך ציון תוצאות הבדיקה, שנעשתה בהם תוך שלושה חדשים שקדמו ליצוא, לגבי הנקיון והנביטה.
(ב) ההצהרה האמורה בתקנת משנה (א) תינתן בטופס ובדרך שהורה המנהל ליצואן בכל מקרה.
5. פטור מחובת חתימה בחותם השירות
על אף האמור בתקנה 3(א)(1)(ב) לא תחול חובת החתמת אריזות של זרעים המיועדים ליצוא אם נארזו באריזות קטנות מ-5 קילוגרם מתוך מכסה שנבדקה במעבדה הרשמית.
6. זריעת חלקות לבדיקת טוהר הזן
(א) על פי דרישת יבואן או יצואן של זרעים תזרע המעבדה הרשמית דוגמה מתוך הזרעים המיועדים ליצוא לבדיקת טוהר הזן.
(ב) המעבדה הרשמית תמסור ליצואן או ליבואן, על פי בקשתם, את תוצאות הגידול במעבדה הרשמית.
7. סימון זרעים ליצוא
(א) אריזה של זרעים ליצוא תסומן בידי יצואן בפרטים אלה:
(1) שם היצואן;
(2) מספר המכסה או סימן זיהוי אחר של הזרעים שאישר המנהל;
(3) סוג הזרעים או מינם;
(4) הזן או סימן זיהוי אחר שלו שאישר המנהל;
(5) ציון העובדה כי הזרעים הם בתחום התקן, או מעליו, כפי שנקבע להם בתקנות הזרעים המושבחים או בתקנות המכירה;
(6) מועד הבדיקה במעבדה הרשמית;
(7) שם החומר שבו חוטו הזרעים; חיטוי זרעים שבוצע בחומר רעיל המזיק לאדם או לבעל-חיים יצויין באותיות אדומות בצורה בולטת ובתוספת צורת גולגולת אדם לידה.
(ב) רשאי יצואן לציין בסימון הזרעים את אחוזי הנקיון והנביטה המדוייקים.
(ג) הוראות פיסקה (6) לתקנת משנה (א) לא יחולו על זרעים באריזה בכמות עד 500 גרם.
8. חיבור הסימון וצורתו
הסימון ייעשה על כל מכל בצורה ברורה ונראית לעין, ובדרך שאין להורידו בנקל.
9. סימון דגימה
(א) אריזה של זרעים המיועדים ליצוא אשר ניטלה מהם דוגמה רשמית לבדיקה במעבדה תסומן בידי המנהל בסימון שקבע (להלן - סימון הדגימה).
(ב) סימון הדגימה יינתן בצורה, במועד ובדרך שהורה המנהל.
(ג) לא יוריד אדם סימון דגימה, לא ישנה אותו, לא יוסיף עליו דבר ולא ישחיתו.
10. אריזת זרעים
זרעים ייארזו במכלים חדשים ובדרך שתמנע אפשרות ערבוב בין גידולים או זנים שונים ותשמור על נקיונם המוחלט.
11. תווית יצואן
(א) לכל מכל של זרעים יחבר יצואן תווית העשויה מנייר או מפח שעליה צויינו הפרטים שלהלן בשפה האנגלית באותיות דפוס נראות לעין ובגובה של לפחות 15 מ"מ:
(1) שם היצואן;
(2) שם הזרעים;
(3) המלים Produce of Israel;
לתווית כאמור ייקרא להלן "תווית יצואן".
(ב) את הפרטים כאמור בתקנת משנה (א) אפשר לצבוע על המכל במקום לציין בתווית.
(ג) בתווית יצואן רשאי יצואן לציין פרטים בנוסף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א):
(1) הפרטים המצויינים בתקנת משנה (א) בשפת ארץ-היעוד;
(2) הסמל המסחרי של היצואן;
(3) כל פרט נוסף שאישר המנהל מראש.
12. איסור סימון נוסף
לא יותר על מכל של זרעים כל סימון, כתב, אות או תווית בנוסף על הסימון או התוויות אשר יש לתיתן בהתאם להוראות תקנות אלה.
12א. פטור מיוחד (תיקון: תשל"ו)
המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות, להתיר ליצואן לסמן זרעים אף שלא בהתאם לכל הדרישות שבתקנות 7 או 11, כפי שאישר המנהל.
13. בדיקה מחדש
(א) ראה המנהל יסוד לחשוד שמשלוח פלוני של זרעים אינו כשר ליצוא או אינו ארוז כהלכה אף כי עמד בבדיקות בהתאם להוראות תקנות אלה, רשאי הוא להורות למבקר לבדקו מחדש ולהורות על עיכוב המשלוח עד לקבלת תוצאות הבדיקה.
(ב) בעד בדיקה מחדש לא תשולם אגרה בדיקה.
14. פטור משלוחי נסיון מתחולת תקנות אלה
(א) הוראות תקנות אלה, למעט הוראות הסימון, לא יחולו על משלוח זרעים ליצוא שאישר המנהל בכתב כמשלוח נסיוני במשלוחים שמשקל כל אחד מהם אינו עולה על 500 ק"ג מכל זן בזרעים של גידולי שדה ומספוא ו-20 ק"ג מכל זן של זרעי ירקות.
(ב) המנהל רשאי לפטור בכתב כל משלוח לגבי פרט או פרטים מהוראות הסימון שבתקנות אלה.
15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
16. ביטול
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים), תשכ"ד-1963 - בטלות.
______________________________
1 ק"ת תשל"ד, 1162; תשל"ו, 2731; תשל"ז, 58.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ