אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 12, 14 ו-15 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957 (להלן - החוק), וסעיף 22(א) לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם ועדות מייעצות לפי סעיף 17 לחוק, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ט)
בתקנות אלה -
"בעל מפעל" - לרבות מנהל המפעל, מחזיקו או מפעילו, שותף בו;
"המבקר" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק;
"המנהל" -מנהל השירותים הווטרינריים;
"מפעל" - מקום המשמש לייצור תוצרת מן החי;
"מפעל מאושר" -מפעל שאושר לפי תקנה 4;
"משלוח" -כמות התוצרת שנשלחת לפי תעודה אחת;
"רופא וטרינר" -רופא וטרינר עובד המדינה או עובד רשות מקומית או רופא וטרינר של גוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין;
"תוצרת מן החי" - דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים.
2. תנאים לייצוא (תיקון: תשס"ט)
לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם כן יוצרה במפעל מאושר וקוימו בה, באיסופה, במיונה, בהובלתה, בעיבודה, בפיסטורה, בחיטויה, בשימורה, באריזתה, בסימונה, בהחסנתה, בטיפול בה, במפעל שבו יוצרה, בעוסקים בייצורה ובכלי הרכב שבו הובלה הוראות החוק, הפקודה, ותקנות אלה.
3. בקשה לאישור מפעל
בקשה לאישור מפעל תוגש למנהל, חתומה בידי בעל מפעל, ואם הוא תאגיד - בצירוף אישור רואה חשבון לענין בעלי זכות החתימה, לפי טופס 1 בתוספת.
4. אישור מפעל (תיקון: תשס"ט)
(א) המנהל יאשר מפעל כמפעל מאושר אם נתקיימו כל אלה:
(1) למפעל יש רשיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ורשיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960;
(2) נתקיימו במפעל דרישות הרשויות המוסמכות במדינת היעד..
(3) מינוי רופא וטרינר במפעל לפי תקנת משנה (ב) - בר ביצוע.
(ב) אישר המנהל מפעל, ימנה לו רופא וטרינר ויתן אישור למפעל לפי טופס 2 שבתוספת.
(ג) תוקף האישור יהיה לשנה מיום נתינתו.
5. דיווח של רופא וטרינר
רופא וטרינר ידווח למנהל, עד היום העשירי בכל חודש, על מספר המשלוחים שאישר לבדיקת המבקר בחודש החולף, על סוג התוצרת מן
החי שבדק תוך פירוט תאריך ייצורה ויעדיה, מספר הבדיקות שערך וסוגיהן, ועל כמות הפסילות שפסל; הדיווח יינתן לפי טופס 3 שבתוספת.
6. ביטול והתליית אישור
ראה המנהל כי במפעל מאושר חדלו להתקיים התנאים ששימשו בסיס לאישורו רשאי המנהל להתלות את אישורו או לבטלו, אולם לא יעשה כן אלא לאחר שנתן הזדמנות, לבעל המפעל, לטעון טענותיו בכתב.
7. בדיקת תוצרת מן החי
תוצרת מן החי תוגש לבדיקת מבקר בצירוף תעודה חתומה ביד הרופא הווטרינר שמינה המנהל למפעל המאושר, בנוסח לפי דרישת המנהל, שלפיו אישר הרופא הווטרינר כי התוצרת ראויה לייצוא ליעד המסוים וכי נתקיימו בה הוראות תקנה 2.
8. החלטת מבקר
(א) אישר מבקר ייצוא תוצרת מן החי יצרף לתוצרת אישור בנוסח שנדרש על ידי מדינת היעד או לפי דרישת המנהל; באישור ייקבעו התנאים לייצוא לשם שמירה על איכות התוצרת; עותק האישור יימסר לבעל המפעל.
(ב) סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי לייצוא או שביטל, בתוקף הסמכות הקבועה בסעיף 5 לחוק, אישור שנתן, יודיע על כך לבעל המפעל, בכתב, תוך עשרים וארבע שעות מעת הגשת התוצרת לאישורו ויפרט בהודעה את הסיבות לסירוב או לביטול.
(ג) סירב מבקר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק, לבדוק תוצרת מן החי, יודיע על כך בכתב לבעל המפעל, לבעל התוצרת מן החי ולמנהל, תוך שבעה ימים ממועד הסירוב, בצירוף נימוקיו.
(ד) המבקר יודיע, לבעל מפעל או לבעל תוצרת מן החי, לפי הענין, בכתב, על זכותם לערור על תנאי אישור או על החלטותיו לפי תקנות משנה (א) עד (ג), לפני ועדת ערר לפי סעיף 9 לחוק.
9. הוראות בדבר תוצרת שנפסלה
החליטה ועדת ערר לדחות את הערר, תחליט מה ייעשה בתוצרת מן החי שנפסלה לייצוא.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיון התשנ"ח (ו ביוני 1998).
תוספת (תיקון: תשס"ט)
טופס 1 שם מפעל
(תקנה 3) כתובת
מס' טלפון
מס' פקס

לכבוד
מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
א.נ.,

הנידון: בקשה לאישור מפעל
לפי תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998 (להלן - התקנות)
אני מבקש בזאת לאשר כמפעל מאושר לייצוא
שם המוצרים המבוקשים
לארצות
את המפעל שכתובתו

אני מצהיר כי במפעל מתקיימות דרישות הרשויות המוסמכות במדינת היעד לענין הייצוא המבוקש.
מינוי רופא וטרינר למפעל בר ביצוע בשל
ידוע לי כי מתן האישור למפעל וביצוע הייצוא בפועל מותנים בקיום התקנות כלשונן ובמלואן.
מצורפים בזה: 1. רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
2. רשיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960
3. אישור רואה חשבון לענין בעלי זכות החתימה (אם
המבקש הינו תאגיד)
שם המבקש:
בעל המפעל/מחזיקו/מפעילו/שותף בו*
תאריך חתימת המבקש:
* מחק את המיותר
טופס 2
(תקנה 4(ב))
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
אישור מפעל לייצוא מוצרים מן החי לשנת
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998, אני מאשר בזה את מפעל שכתובתו
כמפעל מאושר לייצא לארצות אלה:
הרופא הווטרינר שמונה למפעל הוא
כמפעל מאושר לייצא לארצות אלה:
הרופא הווטרינר שמונה למפעל הוא
תוקף האישור לשנה מיום חתימתו ובלבד שהמפעל ממשיך למלא אחר התנאים ששימשו בסיס לנתינתו.
ניתן ביום
מנהל השירותים הווטרינריים
טופס 3
(תקנה 5)
אל: מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
הנידון: דוח משלוחים של תוצרת מן החי לייצוא בחודש שנת
במפעל שכתובתו
בהתאם לתקנה 5 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998, אני מודיעך כי במהלך חודש אישרתי לבדיקת המבקר
משלוחים של תוצרת מן החי במפעל
להלן מספר הבדיקות שערכתי בחודש האמור וסוגיהן, סוג התוצרת מן החי שבדקתי, תאריך ייצורה, יעדיה ומספר המשלוחים שפסלתי:
________________________________________________________________
תאריך סוג סוג תאריך יעד המשלוחים שנפסלו
הבדיקה התוצרת הבדיקה ייצורה הייצוא לייצוא

סה"כ משלוחים שנבדקו סה"כ נפסלו
תאריך
שם הרופא הווטרינר
____________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 718; תשס"ד, 354; תשס"ט, 922.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ