אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל"ח-1978

תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל"ח-1978

תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 65א, 65ב, ו-81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השקעה מאושרת" - ערך ההשקעות שאושר על פי תכנית מאושרת, לרבות כל סכום שאושר בתוספת;
"טובין מיועדים" - כמשמעותם בסעיף 62 לחוק;
"מנהל" - מנהל המכס והבלו או מי שהוא הסמיכו;
"מחיר מקורי" - כמשמעותו בסעיף 40א לחוק;
"מענק" - מענק הישבון או מענק לתשלום מסים עקיפים;
"מענק השקעה" - מענק לפי סעיף 40ב לחוק;
"מענק הישבון" - מענק לפי סעיף 65א לחוק;
"מענק לתשלום מסים עקיפים" - מענק לפי סעיף 65ב לחוק;
"מפעל" - מפעל מאושר, להשכרת ציוד בהתאם לתכנית מאושרת או מפעל מוכר הזכאי לפטור ממסים עקיפים;
"פטור ממסים עקיפים" - פטור ממסים או החזרתם לפי סעיפים 62 או 62א לחוק.
2. כללים למתן מענק
(א) מענק הישבון אינו גורע מהזכות לפטור ממסים עקיפים.
(ב) מענק לתשלום מסים עקיפים על טובין יבוא במקום פטור ממסים עקיפים בשל הטובין.
(ג) לא יינתן מענק אם מסר המפעל, על פי כללים שקבעה המינהלה, כתב ויתור על פטור ממסים עקיפים לצורך קבלת מענק השקעה.
(ד) המנהל רשאי שלא ליתן מענק אם לדעתו אין המפעל מנהל פנקסים באופן נאות.
3. מענק הישבון (תיקון: תשל"ט)
(א) בתקנה זו, "ציוד" - מכונות או ציוד, למעט חלקיהם, שעליהם משתלם מענק השקעה על פי צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ), תשל"א-1971.
(ב) (1) מפעל - למעט מפעל שהוא בית מלון - זכאי למענק הישבון על כל הציוד שרכש.
(2) המענק יהיה בשיעור הנקוב בטור ב' לתוספת ממחירו המקורי של הציוד המצויין לצידו בטור א', לאחר שנוכו ממנו ההוצאות המפורטות להלן אם נתחייב בהן המפעל:
(א) תשלום בעד הובלת הציוד אל חצרי המפעל;
(ב) תשלום בעד התקנת הציוד;
(ג) ריבית הכרוכה ברכישתו של הציוד;
(ד) כל מס שנתחייבה בו מכירתו של הציוד למפעל.
(3) יוצר הציוד במפעל המקבל את המענק, יהיה המענק בשיעור כאמור בתוספת מעלות ייצורו.
(ג) מפעל שהוא בית מלון יהא זכאי למענק הישבון -
(1) על טובין מיועדים אלה שהוא רכש: מעליות, מזגני אויר או מערכות למיזוג אויר - בשיעורים שבתוספת ממחירם המקורי של הטובין בניכוי ההוצאות כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבתקנת משנה (ב)(2);
(2) על טובין מיועדים אחרים שרכש - בגובה סכום המסים העקיפים ששולם בשל הטובין ששימשו לייצורם של אותם טובין.
4. מענק לתשלום מסים עקיפים לבית מלון
מפעל שהוא בית מלון זכאי למענק לתשלום מסים עקיפים בשיעור 10% מסכום ההשקעה המאושרת, לאחר שנוכו ממנו ההוצאות שלהלן שנתחייב בהן המפעל:
(1) רכישתה או חכירתה של הקרקע שעליה הוקם המפעל;
(2) עבודות פיתוח והכשרה שנעשו בקרקע, לרבות גינון;
(3) סלילת דרך פנימית או פרטית והכשרת מגרשי חניה במפעל או בחצריו;
(4) רכישתם והתקנתם של מזגני אויר, מערכות למיזוג אויר או מעליות;
(5) חיבורו של המפעל לרשתות המים, החשמל והטלפון;
(6) תכנון כל עבודות הבניה, הפיקוח על ביצוען וקבלת ייעוץ והדרכה בשל כל דרך הכרוך בתכנון או פיקוח כאמור;
(7) דמי תיווך בשל רכישת קרקע או חכירתה או בשל רכישת הציוד;
(8) רכישת רכב מנועי מכל סוג;
(9) הוצאות אחרות שלפי כללי חשבונאות מקובלים רואים אותן כהוצאות ניהול, הוצאות מימון והשקעה או הוצאות כלליות, וכן אגרות ותשלומי חובה אחרים המשולמים לרשות מקומית.
5. מענק לתשלום מסים עקיפים - מפעל אחר
מפעל - למעט מפעל שהוא בית מלון - זכאי למענק לתשלום מסים עקיפים בשל טובין מיועדים בשיעור 5% מסכום ההשקעה המאושרת, בניכוי ההוצאות המפורטות בפסקאות (1) עד (9) לתקנה 4 ובניכוי מחירם המקורי של אלה:
(1) מכונות ציוד;
(2) לוחות חשמל ולוחות חשמל פיקודיים;
(3) מבנים המסווגים בפרט 73.21 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937.
6. ניכוי מענק הישבון
מהמענק לתשלום מסים עקיפים ינוכה כל סכום שניתן או יינתן כמענק הישבון בשל אותם טובין; קיבל מפעל מענק לתשלום מסים עקיפים על טובין, לא יהיה זכאי למענק הישבון בשל הטובין.
7. בקשה למענק הישבון
(א) בקשה למענק הישבון ניתן להגיש ארבע פעמים בשנה בחדשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר; לא תתקבל בקשה שהוגשה בשל טובין לאחר תום שנה מתאריך רכישתם או ייצורם.
(ב) לא תקובל בקשה למענק לתשלום מסים עקיפים שהוגשה לפני שהושלם ביצוע התכנית המאושרת או לאחר תום שנה לאחר השלמתו, אלא אם אישר המנהל הגשתה, מטעמים מיוחדים, במועד מאוחר יותר ובתנאי שהורה עליהם.
8. ראיות מסייעות
(א) לבקשה למענק הישבון יצורפו חשבוניות הרכישה של הציוד, ואם יוצר הציוד במפעל המבקש - אישור רואה חשבון על עלות הייצור.
(ב) לבקשה למענק לתשלום מסים עקיפים יצורפו, לפי הענין, אישור המהנדס שפיקח על בניית המפעל בדבר הטובין ששימשו בהקמתו או שהותקנו בו, או אישור רואה חשבון על כל סכום שבתכנית המאושרת שהוצא למטרה שלה נועד; באישור רואה החשבון יפורטו בנפרד ההוצאות שבתקנה 4(9).
(ג) לכל בקשה למענק יצורף אישור המינהלה, כי הטובין נושאי הבקשה כלולים בתכנית המאושרת.
(ד) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש ראיות נוספות שלדעתו יש צורך בהן לענין הבקשה למענק.
9. חישוב הוצאות מסויימות
מקום שהוצאה מן ההוצאות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבתקנה 3(ב)(2) או בפסקאות (1) עד (9) שבתקנה 4 אינה נקובה בנפרד במסמך אשר ברשות מפעל, תחושב ההוצאה לפי הסכום שהיה משתלם בעד הוצאה דומה, ואם לא ניתן לקבוע אותה בדרך זו, תחושב ההוצאה לפי העלות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף, הכל כפי שיורה המנהל.
10. מפרעות מענק לתשלום מסים עקיפים
(א) בתקנה זו, "הסכום הבסיסי" - 10% לגבי מפעל שהוא בית מלון ו-5% לגבי מפעל אחר, מסכום ההשקעה המאושרת, בניכוי כל הוצאה שיש לנכותה כאמור בתקנות אלה ושפורטה בתכנית המאושרת או בכל מסמך שצורף אליה.
(ב) על אף האמור בתקנה 7 רשאי המנהל ליתן למפעל מפרעות על חשבון המענק לתשלום מסים עקיפים בשיעור של 10% מהסכום הבסיסי לכל מפרעה.
(ג) סך כל המפרעות לא יעלה על 95% מהסכום הבסיסי.
(ד) כל מפרעה מותנית בכך שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי המפעל השקיע לפחות 10% מסכום ההשקעה המאושרת.
(ה) המנהל רשאי לדרוש ממפעל להגיש לו, לצורך קבלת מפרעה, העתק מהבקשה שהגיש המפעל לקבלת מענק השקעה.
(ו) לענין ערובות דין מפרעה כדין מענק לתשלום מסים עקיפים.
11. הוראות מעבר
(א) לא יינתן מענק אלא למפעל שטרם קיבל כל פטור ממסים עקיפים, אולם הוראה זו לא תחול על מפעל שהחזיר למנהל כל סכום שקיבל כפטור כאמור והוכיח להנחת דעתו כי נתקיימו תנאי הפטור.
(ב) סכום כסף שנתן המנהל כמענק למפעל, לפני פרסומן של תקנות אלה, דינו כדין מפרעה לפי תקנות אלה זולת אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו הוראות תקנה 8 השייכות לענין.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), תשל"ו-1976.
ת ו ס פ ת
טור א' טור ב'
1. לוחות חשמל ומלגזות 10%
2. מזגני אויר או מערכות מיזוג אויר מרכזי 5%
3. ציוד אחר 3%
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 1304; תשל"ט, 1301.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ