אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ"ג-1963

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ"ג-1963

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ"ג-1963 1
בתוקף סמכויותי לפי חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ד)
בתקנות אלה -
"רכב" - כמשמעותו של רכב מנועי בפקודת התעבורה;
"רשיון-רכב" - רשיון שמדובר בו בסעיף 2 לפקודת התעבורה;
"התנעה" - הפעלת המנוע ברכב לאחר שהפסיק את פעולתו חמש-עשרה דקות לפחות;
"טמפרטורת-עבודה" - מעלת-חום הדרושה לצורך הפעולה התקינה של המנוע בהתאם להוראות היצרן;
"זוהמה" - עשן, גזים, אבק וחלקיקים אחרים מפחיתי-ראות, הנפלטים ממפלט של רכב;
"משקל כולל מותר" - כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
2. זיהום אוויר בלתי סביר (תיקון: תשכ"ד, תשל"ב, תשל"ט, תשס"ז2)
פליטת זוהמה נראית לעין, כשהיא ברשות הרבים, היא זיהום אוויר בלתי-סביר זולת אם מי שגרם לפליטת זוהמה כאמור הוכיח אחת מאלה:
(1) הזוהמה נפלטה בשעת חימום המנוע, כדי להביאו לטמפרטורת-עבודה;
(2) הזוהמה נפלטה בשעת התנעת המנוע ולא יותר מחמש שניות;
(3) פליטת הזוהמה לא היתה תוצאת תהליך של שריפה;
(4) בתעודה של בוחן מורשה נקבע שבבדיקה שערך הבוחן תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי גרימת זיהום האוויר היתה הזוהמה הנפלטת מהרכב פחות מ-50 יחידות למבחן הרטרידג' לגבי רכב ששנת ייצורו משנת 1974 ואילך, וכוח המנוע שלו עולה על 200 כוח-סוס, ופחות מ-60 יחידות למבחן הרטרידג' לגבי כל שאר כלי הרכב; ובמנוע דיזל - שמיד לפני אותה בדיקה היתה מערכת ההזרקה חתומה במגופת עופרת כשהיא מכוונת בהתאם להוראות היצרן במקום ובצורה כאמור בתקנה 5א;
(5) (בוטלה).
3. בוחן מורשה (תיקון: תשכ"ה, תשכ"ו, תשמ"ה)
מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה ימנה, בהודעה ברשומות, בוחנים מורשים לענין תקנות אלה.
4. תקן של מבחן הרטרידג'
מבחן הרטרידג' יהיה לפי תקן שייקבע בתקנות לפני תחילתן של תקנות אלה; הבדיקות ייערכו לפי המשקל הכולל המותר של הרכב.
5. תעודות של בוחן מורשה (תיקון: תשכ"ה, תשכ"ו, תשמ"ה)
תעודה של בוחן מורשה לענין תקנה 2, תהיה בטופס ובנוסח שיורה עליו מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, ואם היתה בטופס ובנוסח כאמור, יהא דין התעודה לענין סעיף 22(ד) ו-(ה) לפקודת העדות, כדין תעודה ציבורית.
5א. מגופת עופרת (תיקון: תשל"ב, תשס"ג, תשס"ז2)
(א) לא ינהג אדם בכל דרך בכלי-רכב בעל מנוע דיזל אלא אם מערכת ההזרקה חתומה במגופת עופרת כשהיא מכוונת בהתאם להוראות היצרן; מקומות התקנת המגופות וצורתן יקבע מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה בהודעה ברשומות.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב בעל משאבת הזרקה אלקטרונית.
5ב. התקנת המגופה והסרתה (תיקון: תשל"ב)
לא יתקין אדם, שלא בתהליך ייצור המנוע, לכלי רכב בעל מנוע דיזל מגופת עופרת לנעילת מערכת ההזרקה של המנוע ולא יסיר מגופה כאמור ממערכת ההזרקה אלא אם הוא בוחן מורשה לפי תקנות אלה או אם הורשה לכך, לצרכי תיקונים, מאת מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה.
5ג. טופס תיקונים (תיקון: תשל"ב)
לא יבוצע תיקון במנוע דיזל של כלי רכב המחייב הסרת מגופת העופרת, כאמור בתקנה 5א, אלא אם המורשה לכך לפי תקנות אלה רשם ואישר בחתימתו ובחותמתו את מהות התיקון ואת התאריך ואת השעה של ביצועו בטופס תיקונים, אשר את צורתו והפרטים שייכללו בו קבע מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה.
5ד. הצגת טופס תיקונים (תיקון: תשל"ב)
על אף האמור בתקנה 2(4) לא תתקבל תעודה של בוחן מורשה כראיה לענין אותה תקנה אלא אם הוכיח הנאשם, על ידי הצגת טופס התיקונים שהוצא כאמור בתקנה 5ג, שבין המועד של ביצוע העבירה לבין המועד לעריכת מבחן הרטרידג' לא בוצע כל תיקון במנוע של כלי הרכב שחייב הסרת מגופת העופרת של מערכת ההזרקה.
6. המפקח על התעבורה ממונה למתן הוראות (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ה, תשכ"ו, תשמ"ה)
(א) מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה ממונה להורות לבעל רכב על הצעדים שעליו לנקוט למניעת זיהום אויר מרכבו, ולמטרה זו רשאי המפקח, אם ראה צורך בדבר למען קיום אספקה סדירה או שירותים סדירים לציבור, ליתן לבעל רכב מסחרי או ציבורי כמשמעותו בפקודת התעבורה, זמן סביר לסילוק המפגע.
(ב) הזמן הסביר לסילוק המפגע כאמור בתקנת-משנה (א) לא יעלה על שנה אחת מיום פרסום תקנות אלה, אולם ברכב ששנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב היא 1955 או כל שנה שלפני כן, לא יעלה הזמן הסביר לסילוק המפגע כאמור על ששה חדשים מיום מתן ההוראה הראשונה לגבי אותו רכב לפי תקנה זו, אולם יכול שהזמן הסביר יעלה על ששה חדשים, ובלבד שלא יעלה על שלוש שנים, בכל אחד מאלה:
(1) מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה שוכנע שהרכב יצא מכלל שימוש בגלל התבלות תוך שלוש שנים לכל היותר;
(2) הוכח, להנחת-דעתו של מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, שהמנוע של הרכב עומד להיות מוחלף תוך שנה;
(3) הרכב מופעל על ידי מי שבשירותו לא פחות מעשרה כלי-רכב מאותו סוג והוא דואג באופן שיטתי, להנחת-דעתו של מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לתיקון כלי הרכב המופעלים על ידיו לשם מניעת פליטת זוהמה מהם;
(4) הרכב נע בתחומם של משקים חקלאיים בלבד.
(ג) רכב שניתנה עליו הוראה לפי תקנה זו ישא סימן שיינתן לו ע"י מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה.
7. תחילה (תיקון: תשכ"ד)
(א) תחילתה של תקנה 6 היא ביום פרסומן של תקנות אלה.
(ב) תחילתן של יתר התקנות היא -
(1) בתחום העיריות ירושלים, חיפה, תל-אביב-יפו, רמת-גן, גבעתיים, בני-ברק, חולון ובת-ים - כעבור שלושה חדשים מיום פרסום תקנות אלה;
(2) בכל יתר חלקי המדינה - כעבור שנה מיום פרסומן.
8. דחיית התחולה לסוגי רכב מסויימים
תקנות אלה - למעט תקנה 6 - לא יחולו תוך שנה אחת מיום פרסומן -
(1) על רכב שהוא בעל מנוע-דיזל והוא מצוייד בשלושה סרנים או יותר;
(2) על רכב ששנת-ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב היא 1955 או כל שנה לפני כן.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ג, 1794; תשכ"ד, 93, 1739; תשכ"ה, 1685; תשכ"ו, 2595; תשל"ב, 790, 1600; תשל"ט, 1399; תשמ"ה, 415; תשס"ג, 71; תשס"ז, 680.
2 תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשס"ז -2007
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
"1. תיקון תקנה 2
בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), התשכ"ג -1963 (להלן - התקנות העיקריות), במקום פסקה (4) יבוא:
"(4) בבדיקה שנערכה על ידי בוחן מורשה כאמור בתקנה 3 לפי תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), התשכ"ד-1963, נמצא כי הזוהמה הנפלטת מהרכב היתה נמוכה מן הערכים המפורטים להלן:
(א) ברכב דיזל משנת ייצור עד 2000 (כולל שנה זו) - 50 יחידות הרטרידג' ברכב שכוח המנוע המרבי שלו עולה על 200 כוח סוס, ו-60 יחידות הרטרידג' ברכב שכוח המנוע המרבי שלו שווה ל-200 כוח סוס או נמוך ממנו;
(ב) ברכב דיזל משנת ייצור 2001 ואילך - 30 יחידות הרטרידג' ברכב שכוח
המנוע המרבי שלו עולה על 200 כוח סוס, ו-40 יחידות הרטרידג' ברכב שכוח המנוע המרבי שלו שווה ל-200 כוח סוס או נמוך ממנו;
(ג) על אף האמור בפסקת משנה (ב), רשאי השר להגנת הסביבה לקבוע בעבור כלי רכב מדגמים מסוימים ערכים גבוהים מאלה הקבועים באותה פסקת משנה, ובלבד שנוכח כי אותם דגמים יוצרו באופן שאינו מאפשר את עמידתם בערכים האמורים וכי ערכי המדידה שיקבע לא יעלו על הערכים האמורים בפסקת משנה (א)."
2. החלפת תקנה 5א
במקום תקנה 5א לתקנות העיקריות יבוא:
5א. מגופות
(א) לא ינהג אדם ברכב דיזל מדגם שמותקנים בו מגופה או אמצעי אחר למניעת שינוי כיוון מערכת ההזרקה, אלא אם כן מערכת ההזרקה חתומה במגופה או באמצעי אחר, כשהם מכוונים לפי הוראות היצרן; לא קבע יצרן הרכב הוראות כאמור, ייקבעו מקומות התקנה של מגופות וצורתן בהוראות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה שפורסמו בהודעה ברשומות, לאחר התייעצות עם מנהל אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה.
(ב) לא ינהג אדם ברכב שמגופה הוסרה או נקרעה ממנו או שאמצעי אחר בו כאמור בתקנת משנה (א) הוסר או נפגם, אלא לאחר שבוחן מורשה התקין מגופה או אמצעי אחר לפי ההוראות האמורות בתקנת משנה (א).
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על רכב בעל משאבת הזרקה אלקטרונית או משאבה מכנית שאינה מצוידת בברגי כיוון חיצוניים."
3. תחילה ואישור נוהל
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), 90 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 27.3.2007).
(ב) נוהל הליך קביעתם של דגמי כלי הרכב כאמור בתקנה 2(4)(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה יובא לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ