אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בתקנות אלה -
"האצה חופשית" - שיטת בדיקה הכוללת האצת מנוע כלי רכב שאינו בתנועה וגלגליו אינם נעים, כמתואר בהנחיית הקהילה האירופית EC96/96/;
"הנחיית הקהילה האירופית" - הנחיה מהנחיות של הקהילה האירופית שענינן, בין השאר, קביעת דרישות טכניות והנדסיות אחידות לרכב, המופקדות לעיון הציבור באגף איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובאגף הרכב במשרד התחבורה בתל אביב;
"לוח רינגלמן זעיר" - לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שנתפרסם במסגרת מסמך 8333 של הBureau of Mines- של ארה"ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד לאיכות הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו;
"מעבדה מוסמכת" - כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה);
"ערך בליעת האור" - ערך למדידת חסימת מעבר האור, הנמדד ביחידות למטר (m- ) על פי הנחיית הקהיליה האירופית שמספרה EC96/96/;
"רכב" - כמשמעותו בפקודת התעבורה.
"תמיסת אוראה" - תמיסה של אוראה (UREA) במים מזוקקים המכילה אוראה בריכוז 31.8 אחוזים עד 33.2 אחוזים לפי התקן האירופי ISO 22241-1 או לפי תקן לתוסף אוראה לרכב של מכון התקנים הישראלי.
2. פרשנות
מונחים אחרים בתקנות אלה תהיה להם המשמעות שיש להם בתקנות התעבורה אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת.
3. שלמות מערכת הפליטה (תיקון: תשס"ז)
(א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מערכת פליטת הגזים מהרכב שלמה, וברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת במשאבת ההזרקה - משאבת ההזרקה חתומה במגופת עופרת.
(ב) לא ינהג אדם ברכב מדגם הכולל מערכת להפחתת פליטות תחמוצות חנקן, שלפעולתה נדרשת הוספת תמיסת אוראה, אלא אם כן קיימת תמיסת אוראה במכל המיועד לכך ברכב, והמערכת כאמור פועלת בהתאם להוראות יצרן הרכב.
(ג) לא ימכור אדם תמיסת אוראה לשימוש ברכב כאמור בתקנות אלה, ולא ימלא תמיסת אוראה למכל המיועד לכך ברכב, אלא בריכוז כמפורט בהגדרה "תמיסת אוראה" בתקנה 1.
4. איסור זיהום אוויר בלתי סביר מרכב (תיקון: תשס"ז)
(א) לא יגרום אדם זיהום אוויר בלתי סביר מרכב.
(ב) לענין תקנות אלה זיהום אוויר בלתי סביר מרכב הוא כל אחד מאלה:
(1) תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב המונע במנוע בנזין עולה על הערכים המפורטים בתקנה 318א(א) ו-(ב) לתקנות התעבורה;
(2) בבדיקה בהאצה חופשית, ערך בליעת האור של עשן הנפלט מצינור הפליטה של רכב שברישיון הרכב שלו בסעיף סוג הדלק מופיע "דיזל טורבו", עולה על 3.0 יחידות למטר (m-1); בכל רכב אחר המונע במנוע דיזל, עולה על 2.5 יחידות למטר (m-1);
(3) גוון העשן הנפלט מקצה צינור הפליטה של כלי הרכב, הנראה לעין, עולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר במשך שלוש דקות מצטברות לפחות בפרק זמן שאינו עולה על שעה;
(4) אי-הזרקת תמיסת אוראה במקום המיועד לכך בצינור הפליטה;
(5) העדר תמיסת אוראה במכל המיועד לכך בכלי הרכב;
(6) אי-עמידה באחת הבדיקות המפורטות בתקנה 7א.
5. בדיקת פליטת CO מרכב בנזין
בדיקת תכולת חד תחמוצת הפחמן כאמור בתקנה 4(ב)(1), תבוצע בהתאם להנחיית הקהיליה האירופית EC96/96/ ובמיכשור בהתאם להנחיה האמורה, שאישרה מעבדה מוסמכת.
6. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל
בדיקת ערך בליעת האור של העשן תבוצע בשיטת האצה חופשית על פי הנחיית הקהיליה האירופית EC96/96/, ובמיכשור בהתאם להנחיה האמורה, שאישרה מעבדה מוסמכת.
7. בדיקת גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר
שיטת הבדיקה של גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר, תהיה מעקב אחר הרכב, ממרחק שאינו עולה על 100 מטרים, והשוואה אגב צפיה חזיתית בין גוון העשן הנפלט מהרכב לבין דרגת השחור המתאימה בלוח רינגלמן זעיר שבידי בוחן רכב או מפקח כאמור בתקנה 8, והפעלת שעון עצר קומולטיבי כל אימת שהפליטה עולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר.
7א. בדיקת אוראה (תיקון: תשס"ז)
בדיקת אוראה תבוצע באחת או יותר מהשיטות המפורטות להלן:
(1) נטילת דוגמה של תמיסת האוראה ממכל האוראה או מהצנרת, ובדיקת עמידתה בריכוז כאמור בהגדרתה שבתקנה 1;
(2) בדיקת תקינות של צנרת וברזי אספקת האוראה לגזי הפליטה, כדי לוודא כי הברזים פתוחים והאוראה מוזרקת בפועל לגזי הפליטה;
(3) באמצעות מדידים הקבועים לצורך זה בכלי הרכב.
8. בודקים (תיקון: תשס"ז)
(א) בדיקות כאמור בתקנות 5, 6 7 ו-7א יבוצעו על ידי -
(1) בוחן רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה;
(2) מפקח שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לפי החוק.
(ב) לא יבצע בוחן רכב או מפקח בדיקות כאמור בתקנות אלה, אלא אם כן -
(1) לענין תקנות 5 ו-6 - קיבל הכשרה בהתאם לתכנית הכשרה שקבע שר התחבורה או מי שהוא הסמיכו לכך;
(2) לענין תקנה 7 - קיבל הכשרה בהתאם לתכנית הכשרה שקבע השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך.
9. ביטול
תקנות בריאות העם (פליטת זיהום מרכב), התש"ם-1980 - בטלות.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 283; תשס"ז, 346.
2 התקנות פורסמו ביום 16.1.2001.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ