אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אישור המשטרה" - אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד;
"מבקש" - מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי סעיף 3(ד) לחוק.
2. בקשה לאישור המשטרה
(א) מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה (להלן - הבקשה) -
(1) אם הוא הבגיר - לפי טופס 1 שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס 2 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;
(2) אם הוא המעסיק או המוסד - לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 5 שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר אצל המעסיק, לאחר הצגתו, לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.
(ב) היה המבקש בגיר -
(1) והגיש את הבקשה בעצמו - תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;
(2) והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בפסקה (1), וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס 1 שבתוספת, וצילום תעודת זהות של הבגיר.
(ג) היה המבקש מוסד או מעסיק -
(1) והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה - תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1);
(2) והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1), וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין.
(ד) היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ-50.
3. תשובת המשטרה
(א) תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת מגיש הבקשה בעת הגשתה.
(ב) אישור המשטרה יינתן לפי טופס 6 שבתוספת.
(ג) הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס 7 שבתוספת.
4. ריכוז נתונים ממוחשב
המשטרה תנהל, לפי סעיף 3(ג) לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:
(1) פרטים מזהים של המעסיק;
(2) פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;
(3) פרטים מזהים של הבגיר;
(4) מועד הגשת הבקשה;
(5) פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;
(6) מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;
(7) פרטים מזהים של נותן תשובת המשטרה ותוכנה;
(8) מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום - מועד שליחתה.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(א)(1)) ו-(ב)(2))
בקשת בגיר לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
1. אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' זהות

תאריך לידה מען מיקוד
מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף.
2. אני מייפה את כוחו של
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
להגיש בקשה זו בשמי.
מצ"ב:
תעודת מוסד - טופס 2.
צילום תעודת זהות של הבגיר*.

תאריך חתימה
_________
* אם מגיש הבקשה איננו הבגיר.
טופס 2
(תקנה 2(א)(1))
תעודת מוסד
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
שם המוסד1 סוג המוסד2
מס' רישום3 מען המוסד1
מיקוד טלפון
אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
מנהל המוסד4 /מנהל התאגיד /
שם המוסד שם התאגיד
אחראי על קבלת אדם לעבודה ב /
שם המשרד הממשלתי שם הרשות המקומית
מאשר כי תעודה זו ניתנת על יד בענין העסקתו במוסד של
שם פרטי
אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

תאריך חתימה
_________
1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.
2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
3 אם התאגיד רשום על פי חוק.
4 נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.
טופס 3
(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))
בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
משמש מנהל מוסד/תאגיד1
שם מוסד/תאגיד

מען מיקוד טלפון
א. אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2
סוג מוסד
את3
שם פרטי שם משפחה

מס' זהות תאריך לידה מען
ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.
ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.
ד. אני מייפה את כוחו של
שם פרטי שם משפחה
להגיש בקשה זו בשמי.
מס' זהות

תאריך חתימה
בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/התאגיד מען מיקוד טלפון
מס' מס' זהות שם פרטי שם משפחה תאריך לידה מען
תאריך חתימה
_________
1 נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.
2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
3 במקרה שבו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.
4 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד.
טופס 4
(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))
בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
_________
1 נא מלא את האפשרות המתאימה.
2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.
3 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
4 במקרה שבו מתייחסת הבקשה לכמה בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.
5 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד.
אחראי ב על קבלת אדם לעבודה במוסד2
שם משרד ממשלתי/שם רשות מקומית

שם המוסד מען המוסד מיקוד טלפון
שהוא3
סוג המוסד
א. אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2
שם המוסד
את3
שם פרטי שם משפחה

מס' זהות תאריך לידה מען
ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.
ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.
ד.5 אני מייפה את כוחו של
להגיש בקשה זו בשמי. שם פרטי שם משפחה מס' זהות

תאריך חתימה
בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד מען המוסד מיקוד טלפון
מס' מס' זהות שם פרטי שם משפחה תאריך לידה מען
תאריך חתימה
_________
1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המשרד הממשלתי או הרשות המקומית.
טופס 5
(תקנה 2(א)(2))
יפויי כוח למעסיק או למוסד
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001
אני הח"מ בעל תעודת זהות
המתגורר ב
מייפה את כוחו/ה של שהוא/היא:
שם פרטי שם משפחה
1.1 מנהל המוסד/התאגיד
2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי /ברשות מקומית (מחק את המיותר)
או מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, לצורך העסקתי במוסד2
/אצל המעסיק
שם המוסד שם המעסיק
אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.
ניתן היום הזה בחודש שנת

חתימה

3 אני הח"מ
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
1.1 מנהל המוסד/התאגיד
2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי /ברשות מקומית (מחק את המיותר)

מצהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

חתימה
_________
1 נא סמן את האפשרות המתאימה.
2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד.
3 למילוי על ידי המעסיק.
טופס 6
(תקנה 3(ב))
אישור המשטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
בענין העסקתו של*
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
במוסד** על ידי
שם המוסד שם המעסיק

אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום
אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי שם משפחה פרטי היחידה המשטרתית

תאריך חתימה
_________
* התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.
** אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.
אישור המשטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/המעסיק מען המוסד מיקוד טלפון

מס' מס' זהות שם פרטי שם משפחה אישור

תאריך חתימה
טופס 7
(תקנה 3(ג))
הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק)
בענין העסקתו של
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
במוסד* על ידי
שם המוסד שם המעסיק

לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום
לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי שם משפחה פרטי היחידה המשטרתית

תאריך חתימה

___________
* אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 710.
2 התקנות פורסמו ביום 27.5.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ