אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה למתן צו הגנה;
"מבקש" - מי שרשאי לבקש צו הגנה;
"מוגן" - מי שלטובתו מבוקש צו הגנה;
"משיב" - האדם שמפניו מתבקש צו הגנה;
"פרטי זיהוי" -
(1) שם פרטי, שם האב ושם משפחה;
(2) מספר זיהוי וסוג התעודה שממנה נרשם המספר, אם הדבר ידוע;
(3) המען הקבוע.
פרק ב': פתיחת ההליך
2. הגשת בקשה (תיקון: תשס"ז)
(א) בקשה לפי פרק זה וכל בקשה אחרת לפי תקנות אלה יוגשו לבית המשפט בכתב, בצירוף הנימוקים להן וכן תצהיר לשם אימות העובדות שביסודן, כאמור בתקנות אלה.
(א1) בקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום המגורים הקבוע של המוגן, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו-(ב), רשאי בית המשפט לדון בבקשה, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים שיירשמו, אף אם מקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור השיפוט.
(ד) ניתן צו הגנה בבית משפט שמקום המגורים של המוגן לא נמצא באזור
שיפוטו, יורה בית המשפט על העברת הענין לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים של המוגן, אלא אם כן ראה שלא להורות כן מטעמים שיירשמו; הורה בית המשפט על העברת הענין - כל בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש לבית המשפט שנתן את צו ההגנה, תוגש לבית המשפט שהועבר אליו הענין.
3. ערובה (תיקון: תשס"ז)
הוגשה הבקשה בידי בן משפחה, יצורף כתב ערובה חתום בידו, לפי טופס 4 שבתוספת לשם פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם לו מהוצאת צו ההגנה, כפי שיראה בית המשפט לנכון, אם יקבע בית המשפט כי הבקשה קנטרנית.
4. מועד לדיון
במעמד הגשת הבקשה ייקבע המועד לדיון בה, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה, והודעה עליו תימסר למבקש.
5. הודעה למשיב
(א) הוגשה בקשה ונקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים, תומצא למשיב הודעה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ובה יפורט המועד הקבוע לדיון, וכן יוזמן המשיב להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון.
(ב) ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, יומצא למשיב העתק הצו יחד עם הבקשה ונספחיה, בצירוף הודעה כאמור בתקנת משנה (א).
פרק ג': מהלך הדיון ומתן הצו
6. התייצבות
(א) בתאריך שנקבע לדיון במעמד שני הצדדים, יתייצבו המצהירים כדי לאפשר חקירתם על תצהיריהם.
(ב) לא התייצב המבקש לאחר שנמסרה לו הודעה על מועד הדיון, רשאי בית המשפט למחוק את הבקשה או לדחותה ולחייב את המבקש בהוצאות כפי שיראה לנכון, אלא אם כן נמנע מן המבקש להופיע מסיבות שאינן תלויות בו.
(ג) לא התייצב המשיב ינהג בית המשפט בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק.
(ד) לא התייצב איש מבעלי הדין, רשאי בית המשפטי לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה או לדחותה, ולפסוק הוצאות לטובת המדינה כאמור בסעיף 11 לחוק.
7. צו הגנה (תיקון: תשס"ז)
(א) צו הגנה יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.
(ב) הודעה לפי סעיף 2ו לחוק, תימסר לפי טופס 7 שבתוספת.
8. בקשה להארכת הצו והדיון בה
(א) נתן בית המשפט צו הגנה לתקופה קצרה מהתקופה המרבית הכוללת הקבועה בסעיף 5 לחוק, רשאי המבקש להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה להארכת תקפו (להלן - בקשת הארכה) לפי טופס 8 שבתוספת, ויצורף לה תצהיר מטעם המבקש או מאת יודע הפרטים הקשורים לבקשת ההארכה, לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) הוגשה בקשת ההארכה עד שבעה ימים לפני מועד פקיעת צו ההגנה, ידון בית המשפט בבקשת ההארכה ויחליט בה לפני מועד פקיעתו של הצו.
(ג) הודעה על דיון בבקשת ההארכה תישלח למשיב לפי טופס 5 שבתוספת.
(ד) הוראות תקנה 6 יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין התייצבות בעלי הדין לדיון בבקשת ההארכה.
פרק ג' 1: בקשות בקשר להחזקה או נשיאה של נשק
(תיקון: תשס"ז)
8א. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בפרק זה -
"בית המשפט" - בית המשפט שדן בבקשה למתן צו הגנה או שנתן את צו
ההגנה, לפי הענין;
"מבקש" - המחויב בצו הגנה, למעט לענין תקנה 8ב(ג) ותקנה 8ג(ב);
"משיב" - מי שלטובתו ניתן צו הגנה.
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ