אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות לטיפול בחולי-נפש (ערעור בפני בית-המשפט המחוזי) תשי"ז-1957

תקנות לטיפול בחולי-נפש (ערעור בפני בית-המשפט המחוזי) תשי"ז-1957

תקנות לטיפול בחולי-נפש (ערעור בפני בית-המשפט המחוזי) תשי"ז-1957 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ב) לחוק לטיפול בחולי-נפש, תשט"ו-1955, סעיף 22 לפקודת בתי-המשפט, 1940, סעיף 19 לפקודת הרשמים, 1936, וסעיף 10(א) לפקודת בתי-המשפט (הוראות-מעבר), תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"בית-המשפט" - בית-המשפט המחוזי האמור בסעיף 25(א) לחוק;
"ועדה" - ועדה פסיכיאטרית שנתמנתה לפי סעיף 12 לחוק;
"רשם" - רשם בית המשפט;
"משרד הרישום" - משרד הרישום של בית-המשפט;
"ערעור" - ערעור שהוגש על פי סעיף 25(א) לחוק.
2. מקום הגשת הערעור
ערעור יש להגיש לבית-המשפט שבתחומו נמצא אזור-שיפוטה של הועדה שנתנה את ההחלטה.
3. מועד להגשת הערעור
(א) ערעור יוגש תוך חמישה-עשר יום מיום שהגיעה למערער החלטת הועדה.
(ב) בית-המשפט רשאי להיזקק לערעור שהוגש תוך שלושים יום אחרי המועד האמור בתקנת-משנה (א) אם האיחור בהגשתו נגרם על ידי סיבות הנראות לבית-המשפט.
4. אופן הגשת הערעור
הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום.
5. פרטי כתב הערעור
כתב הערעור יוגש בחמישה העתקים, וייחתם ביד המערער או בא-כוחו ויפורטו בו:
(1) שמו ומענו של המערער;
(2) שמו ומענו של המשיב;
(3) התאריך שבו הגיעה החלטת הועדה למערער;
(4) המספר הסידורי של תיק הועדה;
(5) הנימוקים אשר עליהם מבסס המערער את הערעור, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(6) הסעד המבוקש.
6. צירוף העתקי ההחלטה
לכתב הערעור יצורפו חמישה העתקים מהחלטת הועדה.
7. ציון המשיב
(א) מקום שהמערער הוא החולה, קרובו או האפוטרופוס על גופו (להלן - התובע) יצויין היועץ המשפטי לממשלה בכתב הערעור כמשיב.
(ב) מקום שהמערער הוא היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, יצויין התובע בכתב הערעור כמשיב.
8. מסירת העתק
(א) העתק מכתב הערעור, בציון יום הגשתו, יוחזר על ידי משרד הרישום למגיש הערעור.
(ב) העתק אחד מכתב הערעור על המצורף אליו יימסור לפרקליט המחוז שבתחומו נמצא אזור-שיפוטה של הועדה שנתנה את ההחלטה - אם המערער הוא התובע - ואם המערער הוא היועץ המשפטי לממשלה - יימסר העתק לתובע.
9. תשובת המשיב
(א) המשיב רשאי להגיש לבית-המשפט, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור, תשובה מנומקת בארבעה העתקים.
(ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או בא-כוחו.
(ג) הוגשה תשובת המשיב, יימסר למערער העתק ממנה.
10. פסול כתב הערעור
כתב-ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנה 5 לא יתקבל על ידי משרד הרישום, אולם משקיבלו, בית המשפט לא יפסול אותו על יסוד אי-קיום הוראה כאמור, אלא אם אין כתב הערעור מגלה כל שאלה שבמחלוקת או אם ראה בית-המשפט שאין למשיב סעד בדרך של דחיית הדיון או של חיוב בהוצאות או בשתי הדרכים כאחת ושעליו לפסול את כתב הערעור כדי למנוע עיוות-דין.
11. קביעת מועד לשמיעת הערעור
משנמסר למשיב העתק מכתב הערעור, יקבע הרשם מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי-הדין בהודעה מוקדמת של חמישה עשר יום לפחות.
12. העברת התיק של הוועדה
יושב ראש הועדה יעביר לרשם, אם נדרש לעשות כן על ידי הרשם, את החלטת הועדה כשהיא חתומה על ידי חבריה, את פרוטוקול הדיונים לפני הועדה, כל כתב של בעלי-הדין וכל מסמך אחר שהוגש לועדה בקשר לערר שלפניה.
13. ייצוג התובע בפני בית המשפט
תובע שהגיש כתב-ערעור לבית-המשפט רשאי להתייצב לפניו, הוא או בא-כוחו, ולטעון את טענותיו.
14. תחולת תקנות הפרוצידורה האזרחית
על מסירת הודעות ומסמכים בערעור, על איחוד ערעורים, על שמיעת הערעור, על ערעור-שכנגד ועל מתן פסק-דין יחולו הוראת חלק ד' והתקנות 304, 336 עד 340 ו-347 עד 352 לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
15. הדיון מוגבל לנימוקים בכתב
בדיון בערעור לא ייזקק בית-המשפט לכל שאלה שלא הוזכרה בכתב הערעור או לכל נימוק שלא הוזכר בתשובת המשיב, אלא אם כן הוא משוכנע ששמיעת השאלה או הנימוק הנוספים דרושה למען הצדק.
16. ביטול ערעור
עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית-המשפט ומסירת העתק ממנה למשיב; משעשה כן, בטל הערעור והמערער ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית-המשפט.
17. פסק דין על פי החומר שבכתב
(א) ויתר המערער בכתב הערעור והמשיב בתשובתו, אם הוגשה תשובה, על שמיעת טענותיהם, יעביר הרשם לבית-המשפט את כתב הערעור עם המצורף אליו ואת התשובה אם הוגשה, ובית-המשפט ידון בערעור לפי החומר שבכתב ויתן פסק-דין.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי בית-המשפט להורות לרשם לקבוע מועד לשמיעת הערעור ואז יחולו תקנות אלה כאילו לא ויתרו בעלי-הדין על שמיעת טענותיהם.
18. החלטת בית המשפט
בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה לועדה, או להחליט, על סמך העובדות שנקבעו על ידי הועדה, החלטה אחרת במקומה.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 1482.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ