אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ"ח-1968

תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ"ח-1968

תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים), תשי"ב-1952, ולאחר התייעצות בועדה מייעצת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשל"א)
בתקנות אלה -
"המנהל" - מנהל המחלקה לדבורים במשרד החקלאות;
"כוורת" - ארגז, תבנית, כלי-קיבול וכל מבנה אחר שמשתמשים בו לגידול דבורים;
"דבורים" - כוורת מאוכלסת משפחה של דבורים;
"מכוורת" - דבורית אחת או קבוצת דבוריות המוצבות במקום אחד;
"חומר-רביה" - ולד, לרבות ביצים, מלכונים, מלכות-דבורים וכן דבוריות, שלא לצורך עצמי;
"מכוורת-רביה" - מכוורת שבה מגדלים חומר-רביה שלא לצורך עצמי בלבד;
"מכוורת-טיפוח" - מכוורת שבה מטפחים חומר-רביה מבורר ובדוק, שלא לצורך עצמי בלבד, ומתנהל לגביה ספר-יוחסין;
"גזע דבורים" - דבורים שיש להן תכונות תורשתיות אופייניות המגדירות גזע מסויים;
"מרעה לדבורים" - שטח שיש בו צמחיה שפריחתה מספקת מזון לדבורים;
"רכישה" - קניה או החזקה, למעט החזקה של חומר-רביה מייצור עצמי;
"ספר יוחסין" - רישום המעיד על מוצא גנטי של חומר-רביה;
"הרשות המבצעת" - כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), תשכ"ט- 1969 (להלן - הצו).
פרק שני: הקמת מכוורת והחזקתה
2. איסור הקמת מכוורת והחזקתה ללא היתר (תיקון תשל"א)
(א) לא יקים אדם ולא יחזיק מכוורת, אלא אם קיבל רשיון-ייצור לפי סעיף 2 לצו וניתן לו היתר בכתב לכך מאת הרשות המבצעת ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא ישנה אדם את מספר הדבוריות שבמכוורת אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת הרשות המבצעת.
3. היתר להקמת מכוורת והחזקתה (תיקון : תשל"א)
(א) הרשות המבצעת רשאית לתת היתרים בכתב להקמת מכוורת והחזקתה, בהם יפורטו מספר הדבוריות שלגביהן ניתן כל היתר וכן המקום בו רשאים להחזיקן.
(ב) אדם שקיבל היתר חייב לחדשו בראשון לינואר של כל שנה.
4. אישור על העברת מכוורת (תיקון: תשל"א)
לא יעביר אדם את מכוורתו למקום אחר מזה שפורט בהיתר, אלא אם קיבל מראש אישור בכתב לכך מאת הרשות המבצעת.
פרק שלישי : שטחי-מרעה לדבורים
5. איסור רעיית דבורים ללא אישור מרעה (תיקון: תשל"א)
לא יעמיד אדם ולא יחזיק את מכוורתו בשטח-מרעה לדבורים, למעט השטח שאושר לו להקמת מכוורת והחזקתה, אלא אם קיבל מראש אישור לכך מאת הרשות המבצעת ובהתאם לתנאיו.
6. אישור לרעיית דבורים (תיקון: תשל"א)
הרשות המבצעת רשאית לתת אישורים בכתב לרעיית-דבורים (להלן - אישור מרעה) בהם תפורט התקופה ומספר הדבוריות שלגביהן ניתן כל אישור וכן המקום בו רשאים להחזיקן.
7. בקשה לאישור (תיקון: תשל"א)
(א) בקשה לאישור-מרעה תוגש לרשות המבצעת בטופס שהיא קבעה.
(ב) המגיש בקשה לאישור-מרעה ימלא את כל הפרטים שבטופס באופן מדוייק ומפורט ויתן תשובות מלאות ונכונות לשאלות שבו.
(ג) הרשות המבצעת רשאית לדרוש ממגיש בקשה לאישור-מרעה למסור לה פרטים נוספים הדרושים, לדעתה, בקשר לבקשה האמורה.
פרק רביעי: מכוורת-רביה ומכוורת-טיפוח
8. רשיון למכוורת רביה ומכוורת טיפוח (תיקון: תשל"א)
הרשות המבצעת רשאית לתת רשיונות בכתב להקמה או להחזקה של מכוורת-רביה או מכוורת-טיפוח.
9. איסור הקמת מכוורת רביה ומכוורת טיפוח והחזקתן (תיקון: תשל"א)
לא יקים אדם ולא יחזיק מכוורת-טיפוח או מכוורת-רביה אלא אם קיבל רשיון לכך מאת הרשות המבצעת ובהתאם לתנאיו.
10. תנאים לקבלת רשיון למכוורת רביה
בקשה לרשיון למכוורת-רביה תוגש על ידי מי שנתקיימו לגביו התנאים הבאים:
(1) במכוורתו דבורים מגזע איטלקי או מגזע אחר שאישר המנהל, מחומר-רביה מבורר ובדוק;
(2) מכוורתו אינה נגועה במחלות, והיא מוחזקת בתנאים סניטריים להנחת-דעתו של המנהל.
11. תנאים לקבלת רשיון למכוורת טיפוח
בקשה לרשיון למכוורת-טיפוח תוגש על ידי מי שנתקיימו לגביו התנאים הבאים:
(1) במכוורתו דבורים מגזע איטלקי או מגזע אחר שאישר המנהל, מחומר-רביה מבורר ובדוק;
(2) מכוורתו נקיה ממחלות והיא מוחזקת בתנאים סניטריים להנחת-דעתו של המנהל;
(3) במכוורתו נערכת עבודת ברירה והשבחה ומתנהל לגביה ספר-יוחסין.
12. יומנים
(א) המחזיק ברשיון למכוורת-רביה או למכוורת-טיפוח ינהל יומן (להלן - היומן) והוא יגיש את היומן לבדיקה לידי המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לכך, בכל עת שהמנהל יורה.
(ב) החייב לנהל יומן, ינהל בו רישום רצוף של סוג חומר-הרביה שנמכר, כמותו, שם הקונה ותאריך המכירה.
13. איסור מכירת חומר רביה
לא ימכור אדם ולא יעביר לאחר בכל דרך שהיא חומר רביה, אלא אם חומר-הרביה יוצר במכוורת-רביה או במכוורת-טיפוח.
14. רכישה של מכוורת רביה
לא ירכוש אדם את הבעלות בחומר-רביה ולא ירכוש בכל דרך את החזקה בו אלא אם חומר-הרביה יוצר במכוורת-רביה או במכוורת-טיפוח.
15. רכישה של מכוורת טיפוח
חומר-רביה למכוורת-רביה יירכש ממכוורת-טיפוח בלבד.
16. מקור חומר רביה במכוורת טיפוח
במכוורת-טיפוח יוחזק חומר-רביה שמקורו בייצור עצמי בלבד.
17. רכישת חומר רביה בדרך אחרת
על אף האמור בתקנות 13 עד 16 רשאי המנהל לאשר בכתב רכישה של חומר-רביה, מכירתו והעברתו לאחרים בדרך אחרת.
פרק חמישי: שונות
18. סימן הדבוריות
אדם שקיבל היתר בכתב להקמת מכוורת והחזקתה יסמן את כל הדבוריות שבמכוורת במספר הרישום המופיע בהיתר, בספרות גדולות וברורות הניתנות לקריאה בקלות.
19. הגבלה לרכישת דבורים
לא ירכוש אדם דבורים, ולא יעביר דבורים לאחר בכל דרך שהיא, אלא אם הן מגזע איטלקי או מגזע אחר שאישר המנהל.
20. איסור יבוא (תיקון: תשמ"א)
לא ייבא אדם דבורים לצרכי רביה וחומר-רביה אלא בהמלצת המנהל.
21. ביטול והתליה (תיקון: תשל"א)
(א) המנהל או הרשות המבצעת, לפי הענין, רשאים לבטל או להתלות רשיון, היתר או אישור אם נוכחו כי הוראה מהוראות תקנות אלה אינה מתמלאת בהקפדה.
(ב) רשיון, היתר או אישור שהותלו או בוטלו, לא יחודשו אלא לאחר שהוכח למנהל או לרשות המבצעת, לפי הענין, כי כל הוראה בתקנות אלה בוצעה בהקפדה.
22. איסור העברת היתר
רשיון, היתר ואישור לפי תקנות אלה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
23. החזקת מכוורת שנתפסה (תיקון : תשל"א)
מכוורת או חומר-רביה שנעברה בהם עבירה על הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי המפקח להורות על תפיסתם, והם יוחזקו ויטופל בהם כפי שיורו הרשות המבצעת או המנהל, לפי המקרה, עד אשר יורה בית-המשפט מה ייעשה בהם.
24. ביטול
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) (דבורים), תשי"ד-1954 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 1527; תשל"א, 574.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ