אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדר תפיסת-מקרקעים בשעת-חירום (סדרי-ערעור), תש"י-1950

תקנות להסדר תפיסת-מקרקעים בשעת-חירום (סדרי-ערעור), תש"י-1950

תקנות להסדר תפיסת-מקרקעים בשעת-חירום (סדרי-ערעור), תש"י-1950 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, תש"י-1949, אני מתקין תקנות אלה:
1. פירושים
(א) בתקנות אלה -
"החוק היסודי" פירושו - החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, תש"י-1949;
"צו" - פירושו - צו שניתן על ידי רשות מוסמכת לפי החוק היסודי;
"ועדה" פירושו - ועדת ערעור שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיף 16 לחוק היסודי;
(ב) כל ביטוי אחר שבתקנות אלה פירושו כמשמעותו בחוק היסודי.
2. הגשת ערעור
(א) המערער על צו ימסור לועדה, או ישלח אליה בדואר רשום לפי כתבתה שפורסמה ברשומות, שני העתקים של כתב הערעור.
(ב) היתה כתבתה של הועדה בית-משפט, יימסר כתב הערעור במשרד הרישום של אותו בית-משפט.
3. פרטי הערעור
(א) בכתב הערעור יפורטו:
(1) שמו המלא של המערער, התעסקותו וכתבתו;
(2) כתובת למסירת מסמכים המיועדים למערער;
(3) תיאור הרכוש שעליו ניתן הצו;
(4) התאריך שבו נמסר הצו למערער או הגיע לידיעתו;
(5) נימוקי הערעור, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפיסקה נפרדת.
(ב) לכתב הערעור יצורפו:
(1) הצהרה בשבועה, או הצהרות בשבועה, בשני העתקים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער;
(2) שני העתקים מהצו שעליו הוא מערער.
(ג) הרשות המוסמכת שנתנה את הצו תצויין בכתב הערעור כמשיבה.
(ד) כתב הערעור ייחתם ביד המערער או ביד בא-כוחו.
(ה) נמסר כתב הערעור במשרד-רישום של בית-משפט כאמור בתקנה 2(ב) ונתקבל על ידי הפקיד המוסמך לכך, לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורת כתב הערעור.
4. תשובת הרשות המוסמכת
(א) הוגש ערעור לועדה, ישלח יושב ראש הועדה העתק מהערעור ומההצהרה בשבועה, או מן ההצהרות בשבועה, לרשות המוסמכת שנתנה את הצו.
(ב) הרשות המוסמכת תגיש לועדה בשני העתקים, לא יאוחר משבעה ימים מהיום שנמסר לה העתק הערעור כאמור, תשובה מנומקת בצירוף הצהרה בשבועה, או הצהרות בשבועה, לאימות העובדות שעליהן היא מסתמכת.
(ג) התשובה תיחתם ביד הרשות המוסמכת או ביד בא-כוחה.
5. קביעת מועד השמיעה ומשלוח הזמנות
(א) הוגשה תשובת הרשות המוסמכת לועדה, יקבע יושב-ראש הועדה מועד לשמיעת הערעור וישלח הזמנות למערער ולרשות המוסמכת.
(ב) להזמנה הנשלחת למערער יצורף העתק מתשובת הרשות המוסמכת ומההצהרה בשבועה, או מן ההצהרות בשבועה, המצורפות אליה.
6. התיצבות לחקירה שכנגד
(א) (1) המערער יביא לפני הועדה בזמן הקבוע לפתיחת שמיעת הערעור כל אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך בערעור;
(2) הרשות המוסמכת תביא לפני הועדה בזמן הקבוע לפתיחת שמיעת הערעור כל אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן היא מסתמכת.
(ב) רצה אחד הצדדים לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך הצד השני, יודיע על כך בעל-פה עם פתיחת שמיעת הערעור.
(ג) הודיע אחד הצדדים עם פתיחת שמיעת הערעור שהוא רוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך הצד השני, לא תשמש ההצהרה עדות אלא אם היה אותו אדם נוכח בשמיעת הערעור כשהוא מוכן לחקירה שכנגד, מלבד אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת ההצהרה כעדות דרושה למיצוי הצדק.
7. שמיעת הערעור
(א) (1) הועדה תשמע תחילה את טענות הרשות המוסמכת, ולאחר מכן - את טענות המערער;
(2) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לרשות המוסמכת להשיב לטענות המערער.
(ב) הועדה רשאית, על פי בקשה מנומקת מאת המערער או מאת הרשות המוסמכת, להזמין כל אדם לבוא לפניה על מנת להעיד או להגיש מסמך.
(ג) לא התייצב אחד הצדדים לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערעור, רשאית הועדה לדון בערעור ולהחליט שלא בפניו.
(ד) הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערעור למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק.
(ה) בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערעור או בתשובת הרשות המוסמכת, אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת הצד המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק.
8. מיזוג ערעורים
הועדה רשאית למזג ערעורים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף, ולתת החלטה אחת בכולם -
(א) אם הערעורים הוגשו על צו אחד או נוגעים לרכוש אחד, או
(ב) אם כרוכות בהם אותן בעיות-חוק או אותן בעיות-עובדה, או שכרוכות בהן בעיות-חוק או בעיות-עובדה דומות.
9. צירוף צדדים
הועדה רשאית בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף כמערער או כמשיב בערעור שלפניה כל אדם הנראה לה מעוניין בו, וזאת לפי בקשתו של המערער או של הרשות המוסמכת או האדם המעוניין.
10. החלטות הועדה
(א) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות.
(ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב ראש ושני החברים.
(ג) העתק ההחלטה, מאושר בידי יושב ראש הועדה, יישלח בדואר רשום למערער ולרשות המוסמכת סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
11. הוראות מעבר
ערעור שהיה תלוי ועומד לפני ועדה ערב היכנס תקנות אלה לתקפן, תדון בו הועדה ותחליט כאילו לא נכנסו תקנות אלה לתקפן.
_________________________________
1 ק"ת תש"י, 845.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ