אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, באישור שר האוצר ושר המדע התרבות והספורט ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה), תקנות אלה:
1. עריכת הימורים
(א) ההימורים שתארגן המועצה על תוצאות משחקים ותחרויות בספורט יהיו לגבי ענפי ספורט שבהם ייקבעו הימורים ביחס זכייה קבוע או משתנה לתוצאות משחקים, ייערכו לפי התכנית שבתוספת (להלן - התכנית) וייקראו "הימורים יומיים"; לענין זה, "ענפי ספורט" - כדורגל וכדורסל.
(ב) השרים רשאים לאשר הימורים יומיים לגבי ענפי ספורט נוספים לאמור בסעיף קטן (א) ורשאים הם להגביל את תוקפו של אישורם זה, להתלותו או לבטלו.
2. קביעת מועד תחילה לתכנית
המועצה תקבע בהודעה שתפורסם ברבים מועד לתחילתה של התכנית, כולה או חלקה.
תוספת
(תקנה 1)
תכנית הימורים יומיים
חלק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בתכנית זו -
"הודעה לציבור" - פרסום באחד מאחד מאלה: שני עיתונים יומיים, רדיו, טלוויזיה;
"יחס זכייה" - היחס בין סכום הזכייה לסכום דמי ההשתתפות אשר שולמו בעד ניחושי הניחוש הנכון;
"יחס זכייה משתנה" - יחס זכייה שנקבע לפי נתוני הכנסות וכמות זכיות בתחרות כלשהי;
"יחס זכייה קבוע" - יחס זכייה ידוע מראש שקבעה המועצה לתחרות כלשהי;
"טופס" - תכנית קבועה המודפסת על נייר או רשימת מידע אשר מיועדת להעברת נתונים לצורך השתתפות בהימורים;
"מועד לקבלת הימורים" - פרק זמן שבמהלכו מתקיימים הימורים על תחרויות אשר בחרה המועצה למשחק כלשהו;
"מחשב מרכזי" - מכשיר הפועל באמצעות תכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים וציודו ההיקפי, המותקן במשרד הראשי של המועצה ואשר מוזן בנתונים באמצעות מסוף או באמצעים אלקטרוניים אחרים, שאישרה המועצה;
"מסוף" - מכשיר שאישרה המועצה לצורך זה המעביר ומקבל נתונים, בין השאר, בדרך של קריאת טפסים או בכל דרך אחרת בזמן אמיתי ומקושר למחשב מרכזי;
"מערכת מקוונת" - מחשב מרכזי, מסופים ותכנות אשר התקשורת ביניהם נעשית בזמן אמיתי;
"משחק יומי" - הימורים שמארגנת המועצה למשחקים לפי החלקים הרביעי, החמישי והשישי, אשר ניתן לערכם מדי יום;
"משחקון" - חלק ממשחק יומי אשר ניתן לקיים עליו הימורים בנפרד;
"ניחוש נכון" - ניחוש המזכה בזכייה לפי תכנית זו;
"נתונים" - פרטים אשר משתתף נדרש לסמן בטופס כדי להשתתף בהימור;
"סימון" - מילוי נתונים בטופס;
"פרסומי המועצה" - פרסום באחד מאלה: המערכת המקוונת, התכניה, או הודעה לציבור;
"קבלה" - אישור המחשב המרכזי לסימונים אשר נקלטו בו, המודפס על נייר שהפיק המסוף והכולל, בין היתר, את נתוני הניחוש;
"רשימת תחרויות" - תחרויות, לפי בחירת המועצה, אשר לגבי תוצאותיהן קבעה המועצה כי ייערכו הימורים;
"תחנה" - מקום שאישרה המועצה ואשר מותקן בו מסוף;
"תחרות" - התמודדות בין קבוצות או בין יחידים, בהתאם לתקנון קבוע מראש;
"תכניה" - כמשמעותה בסעיף 3.
חלק שני: הוראות כלליות
2. רשימת תחרויות
המועצה תקבע רשימת תחרויות לכל משחק יומי (להלן - הרשימה); תחרויות של קבוצות ברשימה יסומנו במספרים סידוריים באופן שקבוצה מארחת תופיע בצד ימין, וקבוצה אורחת בצד שמאל; מספר התחרויות המופיעות בכל רשימת תחרויות לא יעלה על שישים תחרויות בשבוע. הרשימה תפורסם בכל התחנות ובפרסומי המועצה.
(ב) המועצה רשאית, בכל עת, לעדכן את סדר התחרויות ברשימה או כל נתון ומידע אשר פורסמו קודם לאותו עדכון; הנתונים אשר יחייבו את המועצה והמשתתף יהיו אלה המופיעים במערכת המקוונת בעת בדיקת הניחושים.
(ג) נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הניחושים אשר נקלטו קודם לשינוי במחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק, כאמור בסעיף 60(ב), כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי.
3. תכניה
(א) המועצה רשאית להפיץ לציבור תכניה למשחקים היומיים אשר היא מפעילה באמצעות המערכת המקוונת; התכניה תשמש לפרסום המשחק, רשימת התחרויות המיועדות לאותו משחק, זמן המשחק וסיומו, מועד תחילת קבלת ההימורים לתחרות כלשהי וסיומו, יחסי זכייה מוצעים לתוצאות אפשריות לתחרות כלשהי, אם קיימים כאלה, ופרטים נוספים לפי שיקול דעתה של המועצה.
(ב) פרסום חסר, טעות, עיכוב או מחדל בפרסום בתכניה לא ימנעו קיומו של משחק יומי, ולא יהוו עילה לתביעה נגד המועצה.
(ג) שינוי או תיקון כלשהו לאמור בתכניה, לאחר הדפסתה או הפצתה, ייעשה אך ורק במערכת המקוונת.
(ד) משתתף חייב לבדוק את נתוני המערכת המקוונת עובר לסימון ניחושיו.
4. טפסים
(א) המועצה רשאית לספק טפסים לצורך סימון ניחוש תוצאות התחרויות בכל רשימת תחרויות ואולם, באישור המועצה, רשאים משתתפים למסור את ניחושיהם גם בלא טופס.
(ב) המועצה רשאית לגבות תשלום בעד הטפסים או התכניה, לפי קביעתה.
(ג) המועצה רשאית לספק טפסים שבהם יהיו משולבים מספר משחקים.
5. הימורים בזמן אמיתי
הימורים לפי תכנית זו ייעשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.
6. טבלת מחירים
(א) בכל טופס תציע המועצה מספר מחירים, מביניהם יסמן כל משתתף את מחיר השתתפותו (להלן - טבלת המחירים); כל מחיר מייצג השתתפות בניחוש אחד בלבד.
(ב) סימן המשתתף סימונים נוספים, בטבלת המחירים, יהיה סכום ההשתתפות צירוף של המחירים שסימן (להלן - סכום ההשתתפות); לא סימן משתתף כל סימון, יחושב מחיר ההשתתפות על פי המחיר הנמוך ביותר המוצע בטבלת המחירים לאותו משחק.
7. תוצאה קובעת בתחרות
(א) התוצאה היחידה הקובעת לענין הניחוש הנכון בתחרות כלשהי, היא התוצאה אשר נקבעה בסיום התחרות, בתום מלוא פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות, בהתאם לתקנון התחרויות של ההתאחדות או של הגוף המוסמך המארגן את המשחקים (להלן - התוצאה הקובעת); כל שינוי בתוצאה הקובעת שייעשה במועד מאוחר יותר בידי ועדת המשמעת, ועדת ליגה, בית הדין העליון של ההתאחדות או רשות שיפוטית כלשהי, לא יפגע בתוקפה של התוצאה הקובעת לענין הניחוש הנכון באותה תחרות.
(ב) בתחרות על גביע או בטורניר כלשהו או בתחרויות אשר על פי תקנוניהן, לא ניתן לסיים את התחרות בתוצאת שוויון, תיחשב התוצאה הקובעת, התוצאה שהושגה בתום הזמן שנקבע עם שריקת השופט לסיומה של התחרות עצמה, לרבות הוספת זמן שאבד בעקבות תאונה או סיבות אחרות, לפי שיקול דעתו של שופט התחרות, אולם לפני הארכה המיועדת לקבלת הכרעה; במשחקי כדורגל לא תבוא בחשבון הארכה לצורך בעיטות מ-11 מטרים.
(ג) החליטה המועצה לקיים הימורים על תוצאות מחצית, יחול האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשינויים המחויבים, גם על הימורים אלה.
8. תוצאה סופית
(א) בתחרויות ואירועי ספורט לא קבוצתיים, שבהם לא התעורר כל ספק בדבר סופיות ונכונות תוצאת התחרות, רשאית המועצה לקבוע את הניחוש על פי התוצאה אשר הגיעה אליה לאחר סיום התחרות; התעורר ספק כלשהו או הוגש ערר מכל סוג שהוא - תידחה ההחלטה לחלוקת כספי הזכייה הכרוכה בתוצאה זו עד לשעה 11:00 בבוקר היום שאחרי סיום התחרות; המועצה רשאית לדחות זמן זה אם לא נתקבלה תוצאה מוסמכת במועד זה, ואולם התאריך האחרון לקבלת תוצאות התחרויות לא יהיה מאוחר מ-7 ימים מיום סיום התחרות.
(ב) לא נתקבלה תוצאה סופית ומוסמכת למרות ההארכות המתחייבות כאמור בסעיף קטן (א), תיחשב התחרות כבטלה, ולענין חישוב יחס הזכייה, יראו את היחס כ1.00-.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית המועצה להעביר את ההכרעה בדבר התוצאה לידי גוף שיפוטי שהיא תבחר, והכרעתו של גוף זה תחייב את המועצה ואת המשתתפים.
(ד) על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה להקדים מועד תשלום כלשהו, אם לא היה ספק בעיניה בתוצאה הקובעת או הסופית.
9. הגבלות בהשתתפות
(א) המועצה רשאית -
(1) להגביל את סכומי ההשתתפות בהימורים או את גובה הזכייה אשר ניתן יהיה לזכות בה או לשלם לפי קבלה אחת;
(2) לא לקבל הימורים אם עולה בהם סכום ההשתתפות על סכום שקבעה או אם סכום הזכייה שצפוי משתתף לזכות בו, כעולה מסימוניו, עולה על שיעור או סכום שקבעה;
(3) להורות כי לא יתקבל הימור ולא תונפק קבלה שצירוף כל יחסי הזכייה הקבועים בהם עולה על סכום שקבעה; המועצה רשאית לשנות מגבלה זו מזמן לזמן, גם במהלך קבלת הימורים;
(4) להורות כי כמות הניחושים בקבלה אחת במשחק כלשהו לא תעלה או לא תפחת ממספר שקבעה;
(5) לקבוע כי סימון ניחוש של תוצאה מסוימת לתחרות מחייב סימון ניחוש נוסף לתוצאה אחרת באותה תחרות, באותה קבלה.
(ב) החליטה המועצה לפעול כאמור בסעיף קטן (א), תביא את נוסח ההחלטה לידיעת המשתתפים בהימורים בפרסומיה.
10. ביטול ניחוש
ניחושים ייחשבו כבטלים אם אירע אחד מאלה:
(1) הניחושים נמסרו לאחר הזמן שקבעה המועצה לקבלת הימורים על תחרות כלשהי;
(2) הניחושים נמסרו, מסיבה כלשהי, לאחר תחילת תחרות;
(3) סומן ניחוש בתחרות שאינו יכול להיות נושא לזכייה באותה תחרות;
(4) תחרות לא נערכה בזמן שבו היתה אמורה להתקיים, או חרגה מהמועד לקבלת הימורים על תחרויות ברשימה שבה היא כלולה;
(5) תוצאות תחרות או תחרויות לא נתקבלו במשרדי המועצה בזמן שנקבע כאמור בסעיף 8;
(6) לא התקבלה תוצאה קובעת כמתחייב מהוראות סעיף 7.
11. ביטול ניחוש בודד
היה הניחוש המבוטל על פי הוראות סעיף 10 אחד בתוך צירוף ניחושים אשר יחדיו מזכים את המשתתף בזכייה - יעמוד יחס הזכייה הקבוע לניחוש זה, לצורך חישוב הזכיות, על שיעור של 1.00, באופן שהמשתתף יהיה זכאי לקבל, לפחות, את דמי ההשתתפות ששילם, וכל תוצאה שסומנה תיחשב כתוצאה נכונה; אם צירוף הניחושים, ובתוכם הניחוש המבוטל אינם מזכים את המשתתף בזכייה - לא יוחזר סכום ההשתתפות.
12 אירועים חריגים
המועצה רשאית בכל עת -
(1) לבטל השתתפות בהימורים על תוצאות תחרות כלשהי אם אירעו לדעתה בתחרות או בקשר אליה, אירועים חריגים או אם לדעתה אינה יכולה להסתמך על תוצאת התחרות כבסיס לתשלום זכיות;
(2) לבטל או להפסיק קבלת הימורים באופן מוחלט על תוצאות תחרות כלשהי, או על צירוף תחרויות, במשחקון או במשחק, ורשאי היא לעשות כן בהימורים הנעשים באמצעות מסוף או מספר מסופים - הכל לפי שיקול דעתה ומתוך כוונה להבטיח את תקינות ההימורים והגינותם;
(3) לפסול או לבטל הימורים אשר אושרו או סומנו בקבלה מסוימת, וכן לעכב תשלום זכייה למחזיק בקבלה, אם לדעתה הושגה הזכייה באמצעים לא ראויים או שלא כדין.
13. החזר דמי השתתפות
(א) ביטלה המועצה הימור לפי סעיף 12, יוחזר סכום השתתפות שנתקבל בגין אותו הימור.
(ב) החזר דמי ההשתתפות יעשה על פי דרישה בתחנה, כנגד המצאת הקבלה המקורית, ובלבד שנתוניה ניתנים לזיהוי במסוף.
(ג) ההחזר ייעשה במקום, בדרך ובאמצעי אשר בו שולמו דמי ההשתתפות, אלא אם כן הודיעה המועצה לציבור אחרת.
14. השלמת התכנית
(א) המועצה רשאית לקבוע הנחיות נוספות אשר יחייבו אותה ואת המשתתפים בכל הקשור לעריכת ההימורים על כל אחד מהמשחקים בהתאם לתכנית זו (להלן - הנחיות).
(ב) קבעה המועצה כאמור, יהיו ההנחיות חלק מהוראות התכנית לכל דבר וענין ובלבד שהביאה אותן לידיעת המשתתפים בהודעה לציבור ובאמצעות המערכת המקוונת, קודם לביצוע ההימורים.
חלק שלישי : יחסי זכייה - יחס קבוע ויחס משתנה
15. יחס זכייה קבוע
(א) המועצה תקבע מקדם לכל ניחוש אפשרי בתחרות הנכללת ברשימת תחרויות שפורסמה לענין זה (להלן - מקדם); המקדם הוא יחס זכייה קבוע לתוצאה בתחרות בודדת; המקדם יצוין בספרות בדיוק על שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
(ב) היה הניחוש הנכון במשחק יומי מורכב מניחוש תוצאות של מספר תחרויות - יהיה יחס הזכייה הקבוע מכפלת המקדמים אשר נקבעו לתוצאות תחרויות אלה.
(ג) היה הניחוש במשחק יומי מבוסס על ניחוש תוצאות של מספר תחרויות, רשאית המועצה לקבוע יחס אחיד, שונה או נפרד וכל המנחשים נכון של שלוש, ארבע, חמש או שש תחרויות - בהתאמה למספר התחרויות והניחושים.
16. שינוי ביחס זכייה קבוע
(א) המקדמים ייקבעו ויפורסמו מראש בידי המועצה, אולם בכפוף לסעיף 17(ב) יהיו נתונים לשינוי.
(ב) המקדם הראשון לכל ניחוש יפורסם בפרסומי המועצה, ואולם כל שינוי בו ייעשה במערכת המקוונת בלבד. המקדם החדש יהיה תקף לגבי הימורים שיתקבלו מעת השינוי ואילך.
17. עליונות נתוני המערכת
(א) המקדם המופיע בנתוני המערכת המקוונת בעת קבלת ההימור יהא זה אשר המערכת יחייב את המועצה ואת המשתתף, ויגבר על כל פרסום אחר.
(ב) לא ניתן לתקן מקדם לגבי הימורים אשר נמסרו קודם לתיקונו.
18. גובה הפרס ביחס זכייה קבוע
משתתף אשר ניחש נכונה תוצאת תחרות שנקבע לה יחס זכייה קבוע, יהיה זכאי לזכייה בגובה מכפלת סכום ההשתתפות בגין אותו הימור ביחס הזכייה הקבוע אשר הופיע במערכת המקוונת בעת ביצוע ההימור.
19. בדיקת הסיכוי בעת ההימורים
(א) משתתף יבדוק את היחס הקבוע להימור עובר להשתתפותו בהימור.
(ב) בכפוף לאמור בסעיף 17(א) יקבל משתתף קבלה שבה יצוינו, בין השאר, המקדם או יחסי הזכייה אשר היו קיימים על פי נתוני המערכת בעת ביצוע ההימור.
20. יחס זכייה משתנה
יחס זכייה משתנה נקבע כפועל יוצא מהכנסות בגין דמי השתתפות בהימורים במסגרת משחק יומי או משחקון או הימורים על תוצאות תחרות, או סדרת תחרויות (להלן - אירוע) אשר התקיימו בהתאם להוראות התכנית, כדלקמן:
(1) באירוע שבו קבעה המועצה פרס על פי יחס זכייה משתנה, תפריש המועצה סכום לזכיות (להלן - הסכום המוקצב לזכיות) בשיעור של שישים אחוזים מהכנסות דמי ההשתתפות מאותו אירוע;
(2) המועצה רשאית לשנות שיעור זה, ובלבד שהשיעור המוקצב לזכיות לא יפחת מארבעים ושניים אחוזים מהכנסות מדמי ההשתתפות באותו אירוע; כל שינוי בשיעור המוקצב לזכיות ייעשה לאחר הודעה לציבור;
(3) בחישוב הסכום המוקצב לזכיות לא ייכללו הכנסות מדמי השתתפות בהימורים מבוטלים שבגינם זכאי משתתף להחזר דמי ההשתתפות.
21. מועד הקביעה
לאחר קבלת תוצאות התחרויות שנכללו באירוע וקביעת הניחוש הנכון - ייקבע יחס הזכייה המשתנה לאותו אירוע.
22. קביעת היחס
(א) יחס הזכייה המשתנה לניחוש הנכון באירוע מסוים הוא היחס המתקבל מחלוקת הסכום המוקצב לזכיות בסכום המצטבר שהשקיעו כלל המשתתפים בניחוש הנכון באותו אירוע.
(ב) היו מספר ניחושים נכונים באירוע אחד - יתחלק הסכום המיועד לזכיות באירוע זה, באופן שווה בין כל הניחושים הנכונים; הסכום המתקבל מחלוקה זו יחולק בסכום דמי ההשתתפות שהשקיעו המשתתפים בכל ניחוש נכון בנפרד, והיחס המתקבל לכל ניחוש נכון כאמור, יהיה יחס הזכייה המשתנה לאותו ניחוש.
(ג) התקבל על פי חישובי המועצה, לגבי ניחוש נכון כלשהו, יחס זכייה משתנה נמוך מ-1.00, יעמוד יחס הזכייה המשתנה לצורך חישוב הזכייה על שיעור של 1.00 באופן שהמשתתף יהיה זכאי לקבל את דמי ההשתתפות ששילם.
(ד) בוטל ניחוש, אשר היה אחד מבין ניחושים המהווים יחדיו את הניחוש הנכון, וכתוצאה מביטול זה נקבע יחס זכייה משתנה הנמוך מ-1.00 - ייקבע יחס זכייה משתנה בשיעור 1.00 באופן שהמשתתף יקבל את דמי ההשתתפות ששילם בעד אותו ניחוש נכון.
(ה) בוטלה תחרות, יחושבו הניחושים לגביה לפי יחס זכייה בשיעור 1.00: בוטלו ניחושים בתחרות כלשהי והתחרות לא בוטלה, יחושבו הניחושים המבוטלים לפי יחס זכייה בשיעור 1.00.
(ו) היה הניחוש הנכון כולל ניחוש תוצאות של מספר תחרויות יחדיו - יהיה יחס הזכייה המשתנה יחס אחיד, שונה ונפרד למנחשי ניחוש נכון בשלוש, ארבע, חמש או שש תחרויות, בהתאמה למספר התחרויות והניחושים.
23. הימור ביחס זכייה משתנה
החליטה המועצה לקבוע לאירוע מסוים חישוב יחס זכייה משתנה בדרך אחרת - תודיע על כך בפרסומי המועצה, לפני האירוע.
24. סכום הזכיה
סכום זכייה של משתתף יהיה מכפלת יחס הזכייה המשתנה בסכום דמי ההשתתפות אשר שולם בעד הימורי הניחוש הנכון, באותו הימור.
חלק רביעי: משחק הקבוצות
25. תיאור המשחק
(א) במשחק הקבוצות על משתתף לנחש תוצאותיהן של שלוש, ארבע, חמש או שש תחרויות, בהתאם לבחירתו (להלן - התחרויות הנבחרות), מבין כל התחרויות המופיעות ברשימת התחרויות, והכל בהתאם לאפשרויות הניחוש השונות אשר קבעה המועצה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לשנות את מספר התחרויות הנבחרות לניחושים; החליטה המועצה כאמור, תודיע על כך בפרסומי המועצה, ויחולו הוראות חלק זה בשינויים המחויבים.
(ג) משתתף במשחקי הקבוצות רשאי לסמן את ניחושיו כניחוש פשוט כאמור בסעיף 27 או על פי מערך מוצע, כאמור בסעיף 31.
26. צורת הטופס
טופס לסימון הניחושים יכלול לפחות 4 חלקים אלה:
(1) רשימת תחרויות או מספר סידורי המייצג תחרות;
(2) טור משבצות ריקות, שתיים או יותר לכל תחרות, לסימון ניחושי המשתתף לתוצאות התחרויות, שעליהן הוא מהמר;
(3) טבלת מחירים שבה יסמן המשתתף את מחיר ההשתתפות שבחר, כאמור בסעיף 6;
(4) משבצות לסימון מערכי ניחושים, כמפורט בסעיף 31.
27. מילוי ניחוש
(א) בניחוש פשוט יסמן משתתף תוצאה אחת בלבד לכל תחרות נבחרת בדרך סימון X במרכז המשבצת.
(ב) לא פרסמה המועצה הנחיות אחרות, תהיה משמעות סימון ניחוש במשבצת הימנית מבין המשבצות, ניצחון או עדיפות לקבוצה המופיעה ראשונה ברשימת התחרויות (הקבוצה המארחת); ומשמעות סימון המשבצת השמאלית - הימור על נצחון או עדיפות לקבוצה המופיעה שניה באותה תחרות (הקבוצה האורחת): הופיעו בטופס 3 משבצות, פירוש סימון במשבצת האמצעית הוא ניחוש לתוצאת שוויון (תיקו).
(ג) בניחוש פשוט על המשתתף לנחש את תוצאות כל התחרויות הנבחרות אשר סימן, ובלבד שמספרן לא יפחת משלוש ולא יעלה על שש, לפי בחירתו.
28. מאפיינים נוספים למשחק
המועצה רשאית להנהיג הימורים בהם:
(1) יינתן יתרון בתוצאה לקבוצה המופיעה בתחרות כלשהי; הניחוש הנכון לגבי תחרות כאמור יהיה בחיבור היתרון לתוצאה הקובעת;
(2) תוצאה שסומנה במשבצת האמצעית אינה מסמנת תוצאת תיקו מקובלת;
(3) ניחוש נכון יהיה על מספר מרבי או מזערי של שערים שהבקיעו או מספר הסלים אשר קלעו קבוצה או שתי קבוצות, או של תוצאה אחרת בתחרות כלשהי;
(4) על המשתתף לנחש אם תוצאת תחרות עלתה על מספר שקבעה, או פחתה ממנו.
29. צירוף מזכה
לצורך זכייה בניחוש פשוט על משתתף לנחש את תוצאות כל התחרויות שבחר (להלן - צירוף מזכה).
30. פרס בניחוש פשוט
זכה המשתתף בצירוף מזכה, יהיה הסכום שהוא זכאי לו, שווה לכפולת מחיר ההשתתפות ביחס הזכייה הקבוע או המשתנה שנקבע לאותו הימור.
31. ניחוש במערך
(א) בניחוש במערך משתתף רשאי לבחור ולסמן את ניחושיו באחת מהאפשרויות הקבועות מראש בטופס; המשתתף יסמן בטופס את המערך אשר בחר ואת התחרויות הנבחרות אשר כלל באותו מערך.
(ב) בבדיקת ניחושים במערך יראו את המשתתף כאילו סימן את ניחושיו באחד מבין צירופים אלה:
(1) כל צירוף של שלוש תחרויות מבין ארבע שסומנו (4 ניחושים);
(2) כל צירוף של שלוש תחרויות מבין חמש שסומנו (10 ניחושים);
(3) כל צירוף של שלוש תחרויות מבין שש שסומנו (20 ניחושים);
(4) כל צירוף של ארבע תחרויות מבין חמש שסומנו (5 ניחושים);
(5) כל צירוף של ארבע תחרויות מבין שש שסומנו (15 ניחושים);
(6) כל צירוף של חמש תחרויות מבין שש שסומנו (6 ניחושים);
(7) כל צירוף של חמש תחרויות מבין שבע שסומנו (21 ניחושים);
(8) כל צירוף של שש תחרויות מבין שבע שסומנו (7 ניחושים).
(ג) הזכייה במערך תיקבע על פי מספר הצירופים המזכים באותו מערך.
32. מחיר
סכום השתתפות בניחוש מערך יהיה מחיר ההשתתפות אשר בחר המשתתף מתוך טבלת המחירים כשהוא מוכפל במספר הניחושים המתחייב מהמערך הנבחר.
33. גובה הזכייה
בתום המשחק ייבדקו הסימונים בהתאם לרישומי המחשב המרכזי, וייקבעו הצירופים המזכים אשר מתקבלים מהמערך אשר סומן; גובה הזכייה במערך יהיה חיבור סכומי הזכיות של כל הצירופים המזכים מבין הניחושים עליהם הימר המשתתף.
34. ביטול תחרות
(א) בוטלה תחרות המופיעה ברשימת התחרויות, יהפוך המקדם של תחרות זו ל-1.00, וכל תוצאה שסומנה תיחשב כתוצאה נכונה.
(ב) בוטלו מספר תחרויות מבין התחרויות הנבחרות להימורי המשתתף ונותרה מביניהן רק תחרות אחת, רשאית המועצה לבטל את ההימור כולו; סכום דמי ההשתתפות ששולם בגינו יוחזר למשתתף כאמור בסעיף 13.
35. תשלום זכיות
מועד תשלום הזכיות במשחק הקבוצות להימורים יהיה לאחר קבלת תוצאה קובעת לכל התחרויות הנבחרות באותו הימור או חלקן, או לאחר קביעת התוצאות הקובעות של כל התחרויות ברשימת התחרויות באותו משחק, או חלקן - לפי החלטת המועצה שתפורסם בפרסומי המועצה.
חלק חמישי: המשחק המשולב
36. תיאור המשחק
משחק משולב נערך על תחרות נבחרת אחת בלבד, אותה יבחר המשתתף מתוך רשימת תחרויות.
37. משחקון
בטופס המיועד למשחק משולב יפורטו אפשרויות, אחת או יותר לניחוש, מבין המפורטות להלן, אשר כל אחת מהן מהווה משחקון:
(1) משחקון אחד ענינו ניחוש מספר השערים שיובקע על ידי כל קבוצה עד סיום התחרות (להלן - המשחקון הראשון);
(2) ניחוש מצב הקבוצות בסיום מחצית התחרות ובסיום התחרות (נצחון או שוויון) (להלן - המשחקון השני);
(3) ניחוש מי מבין רשימת שחקנים, יבקיע את השער הראשון בתחרות, או ניחוש שחקן, ספורטאי או אחר אשר יוביל בסדרת אפשרויות או אירועים כפי שתציע המועצה (להלן - המשחקון השלישי);
(4) משחקונים נוספים כפי שתקבע המועצה, ותפרסם בהודעה לציבור.
38. סימון משחקון
(א) לכל משחקון ייעדו טורים נפרדים לסימון ניחושי המשתתף בו (להלן - טבלת ניחוש).
(ב) המועצה רשאית לקבוע טפסים נפרדים לכל משחקון, ובהם טבלת ניחוש.
(ג) בטופס המיועד למשחק משולב רשאי המשתתף להמר על משחקון אחד או יותר ובלבד שכל משחקון אחד או יותר ובלבד שכל ההימורים באותו טופס יתייחסו לאותה תחרות נבחרת.
(ד) בטופס אשר הופיעו בו מספר טבלות ניחוש - ניתן יהיה לקבוע מחיר שונה לכל ניחוש.
39. רשימת התחרויות
המועצה תפרסם לצורך המשחק המשולב רשימת תחרויות, במספר שהיא תקבע; הרשימה תסומן במספרים סידוריים והיא תהיה תקפה למועד קבלת הימורים אשר קבעה המועצה.
40. תיאור הטופס
בטופס המיועד למשחק המשולב יופיעו, בין השאר, חלקים אלה:
(1) מספרים סידוריים המייצגים את רשימת התחרויות למשחק, ולידם מקום לסימון התחרות שבה בחר המשתתף, מבין אלה המופיעות ברשימה;
(2) טבלת מחירים, אחת או יותר, להשתתפות במשחקונים;
(3) למשחקון הראשון - טבלת ניחוש הכוללת שני טורים של מספרים ממספר אפס ועד למספר תשע, שבהם יסמן משתתף את מספר השערים אשר תבקיע כל קבוצה כפי שיעלה מהתוצאה הקובעת בתחרות הנבחרת; הטור הימני מיועד למספר השערים שתבקיע הקבוצה המופיעה מצד ימין ברשימת התחרויות והטור השמאלי למספר השערים שתבקיע הקבוצה המופיעה לצדה; הספרה 9 משמעה - תשעה שערים ויותר; סימון במשבצת אחת בכל אחד משני הטורים משמעו ניחוש אחד;
(4) למשחקון השני - טבלת ניחוש שבה מצוינות האפשרויות למצב הקבוצות בתום המחצית הראשונה ובסיום התחרות. בתיאור האפשרויות הספרה 1 מציינת את יתרון הקבוצה המארחת והספרה 2 את יתרון הקבוצה האורחת; סימון X מציין שוויון; בטבלה האמורה הסימן הראשון מימין לקו הנטוי מציין את התוצאה בתום המחצית והסימן משמאלו מסמן את תוצאת הסיום; המשתתף יסמן את המשבצת בטבלת הניחוש שמעליה מודפסת התוצאה בה בחר;
(5) למשחקון השלישי - טבלת ניחוש הכוללת רשימת מספרים המייצגת רשימת שחקנים או אפשרויות שמביניהם יבחר המשתתף את מבקיע השער הראשון או את הספורטאי המנצח, או את האפשרות הרצויה לו מבין אלה אשר קבעה המועצה - הכל בהתאם למהות המשחקון.
41. יחס זכייה
המועצה רשאית לקיים את המשחק, או כל משחקון בנפרד, ביחס זכייה קבוע או ביחס זכייה משתנה - לפי שיקול דעתה.
42. מחיר
(א) המשתתף יסמן את מחיר ההשתתפות לניחוש בטבלת המחירים, כמפורט בסעיף 6; המחיר המצוין בטבלת המחירים יהיה בעד ניחוש בודד במשחקון אחד.
(ב) כל משחקון מחייב תשלום נפרד ומקנה זכייה נפרדת; דמי ההשתתפות למשחקון יהיו המחיר או המחירים שסימן המשתתף כשהם מוכפלים במספר כל הניחושים שסומנו בכל אחת מטבלאות הניחוש.
(ג) משתתף המעוניין לקבל קבלה לגבי כל משחקון בנפרד - נדרש למלא טופס ניחוש נפרד לכל משחקון.
(ד) היו בטופס מספר טבלות מחירים יסמן המשתתף את מחיר ההשתתפות בכל אחת מהטבלאות לכל אחד מהמשחקונים שבהם בחר; הוראות סעיף 6 יחולו על סימון כל טבלה, בהתאמה.
43. פרס בסימון פשוט
ניחש משתתף ניחוש נכון בטבלת ניחוש לתחרות במשחקון מסוים, יהיה הסכום שהוא זכאי לו שווה למכפלת מחיר ההשתתפות לאותה טבלת ניחוש במשחקון ביחס הזכייה הקבוע או המשתנה, כאמור בסעיף 42.
44. סימון שיטה
(א) המועצה רשאית לקבוע כי ניתן יהיה לסמן לכל טבלת ניחוש במשחקון יותר מתוצאת ניחוש אחת לתחרות הנבחרת (בחלק זה - סימון שיטה).
(ב) סימון שיטה ייעשה בדרך של סימון תוצאה נוספת אחת או יותר לאותה תחרות באותה טבלת ניחוש.
(ג) סימון שיטה מגדיל את מספר הניחושים, לכל צירוף תוצאות אשר נובעות מאותו סימון.
(ד) מחיר ההשתתפות בסימון שיטה יהיה כפולת המחיר שבחר המשתתף במספר אפשרויות הניחוש אשר סימן.
45. פרס בסימון שיטה
גובה הזכייה בסימון שיטה יהיה סכום הזכיות בכל הניחושים הנכונים המתקבלים מהסימון שבו בחר המשתתף.
46. ביטול
(א) לא התקיימה תחרות או הסתיימה לפני שנתקבלה תוצאה קובעת או תוצאה סופית - יבוטלו כל ההימורים בגינה, והמשתתף אשר ידרוש זאת יהיה זכאי לקבל את דמי ההשתתפות ששילם על פי הוראות התכנית.
(ב) במשחקון ניחוש לגבי מבקיע השער הראשון - יוחזר כספו של המשתתף שדרש זאת בגין סימון ניחוש של שחקן אשר לא שותף בתחרות לפני הבקעתו של השער הראשון, על פי הוראות התכנית.
(ג) ניחוש לגבי שחקן אשר לא השתתף בתחרות כלשהי ושמו הופיע בטופס השתתפות - יבוטל, והמשתתף אשר סימן את השחקן בניחושיו, יהיה זכאי להחזר דמי ההשתתפות, על פי הוראות התכנית.
(ד) לא יבוטל ניחוש לגבי שחקן אשר שותף בתחרות ושמסיבה כלשהי לא השלים את השתתפותו.
47. מועד תשלום הזכייה
מועד תשלום הזכיות יהיה לאחר סיום התחרות הנבחרת וקביעת התוצאה הקובעת או הסופית באותו הימור, או לאחר סיום כל התחרויות וקביעת התוצאות הקובעות או הסופיות של כל התחרויות באותו משחקון - לפי החלטת המועצה.
חלק שישי: משחק המנצחים
48. תיאור המשחק
במשחק המנצחים על משתתף לנחש את הזוכה, המנצח או בעל מאפיין מוביל אחר שהוגדר מראש, בתחרות, בסדרת תחרויות או ברשימת תחרויות או מופע אחר אשר קבעה המועצה; אלה יופיעו בתכניה או בטופס כשהם מצוינים במספר סידורי, והמשתתף יסמן במקום המיועד לכך את בחירתו.
49. רשימת התחרויות
(א) המועצה תפרסם רשימת תחרויות או מופעים למשחק המנצחים; המועצה רשאית לכלול ברשימה גם סדרת תחרויות מתמשכות, סבבי תחרויות וטורנירים.
(ב) לכל אחת מהתחרויות או המופעים, תציין המועצה בפרסומיה מאפיינים של התחרות או התחרויות וכן את דרישות הניחוש מהמשתתפים.
50. תיאור הטופס
בטופס יופיעו, בין השאר, החלקים האלה:
(1) מספרים סידוריים המייצגים תחרויות, סדרת תחרויות או המופעים בהתאם לסדר הופעתם ברשימת התחרויות, ובצדם משבצת לסימון הבחירה של המשתתף;
(2) טור או טבלת ניחוש של מספרים המיועד לסימון הזוכה, המנצח, או המאפיין אשר קבעה המועצה כנושא הניחוש;
(3) טבלת מחירים להשתתפות בהימורים.
51. הניחוש
על המשתתף לנחש זוכה, מנצח או מאפיין שנקבע לכל תחרות, סדרת תחרויות או מופע כאמור.
52. מחיר
המועצה תפרסם טבלת מחירים להשתתפות בהימורים; המחיר יהיה לניחוש בודד; סכום דמי ההשתתפות יהיה המחיר או המחירים שסימן משתתף, מוכפלים במספר הניחושים אשר סימן.
53. סימון פשוט
המשתתף יסמן ניחוש אחד בלבד לתחרות, סדרת תחרויות או מופע אחד שבחר, מבין אלה אשר הציעה המועצה בטופס, וכן יסמן את בחירתו בטבלת הניחוש.
54. סימון שיטה
(א) המועצה רשאית לקבוע כי ניתן יהיה לסמן בטבלת הניחוש יותר מתוצאת ניחוש אחת (בחלק זה - סימון שיטה); סימון שיטה ייעשה בדרך של סימון תוצאה נוספת, אחת או יותר.
(ב) סימון שיטה מגדיל את מספר הניחושים, לכל צירוף ניחושים הנובע מסימון זה;
(ג) מחיר ההשתתפות בסימון שיטה יהיה כפולת המחיר שבחר משתתף במספר אפשרויות הניחוש אשר סימן.
55. ביטול הימור
(א) לא השתתפו שחקן או קבוצה הרשומים ברשימת התחרויות, יבוטלו ההימורים לגבי אלה והמשתתפים בהימורים עליהם יהיו זכאים לקבל את דמי ההשתתפות, על פי הוראות התכנית.
(ב) לא השלימו שחקן או קבוצה את השתתפותם בתחרות מכל סיבה שהיא - לא יבוטל הניחוש.
(ג) תחרות אשר לא התקיימה או תחרות שהסתיימה לפני שנתקבלה תוצאה קובעת או סופית - יבוטלו כל ההימורים בגינה, והמשתתף יהיה זכאי, לפי דרישה, לקבלת דמי ההשתתפות ששילם על פי הוראות תכנית זו.
56. יחס זכייה
המועצה רשאית לקיים את המשחק ביחס זכייה קבוע או ביחס זכייה משתנה - לפי שיקול דעתה.
57. גובה זכייה
(א) ניחש משתתף ניחוש נכון - תהיה הזכייה לה הוא זכאי שווה לכפולת מחיר ההשתתפות לניחוש הנכון ביחס הזכייה שנקבע לאותו ניחוש.
(ב) גובה הזכייה בסימון שיטה יהיה חיבור כל הזכיות העולה מתוך הניחושים אשר סומנו.
58. תשלום זכיות להימורים
מועד תשלום הזכיות יהיה לאחר סיום התחרות הנבחרת, וקביעת תוצאה קובעת או סופית באותו הימור, או לאחר סיום כל התחרויות וקביעת התוצאות הקובעות של כל התחרויות ברשימת התחרויות, באותו משחק - לפי החלטת המועצה.
59. הימור ביחס זכייה משתנה
החליטה המועצה לקבוע לאירוע מסוים חישוב יחס זכייה משתנה בדרך אחרת - תודיע על כך בפרסומי המועצה, לפני מועד האירוע.
חלק שביעי: עריכת ההימורים
60. העברת ניחוש
(א) משתתף יעביר את ניחושיו באמצעות מסוף.
(ב) הנתונים יועברו ממסוף למחשב מרכזי ויירשמו בקובצי המערכת בכמה עותקים אשר אחד מהם יהיה באמצעי אחסון בלתי מחיק.
(ג) יראו את מעביר סימני הניחוש כשלוחו של המשתתף, לכל דבר וענין.
(ד) התשלום בעד השתתפות בהימור ייעשה בתחנה או בחיוב חשבון בנק של המשתתף - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישוריה.
61. הימורים דרך האינטרנט
(א) המועצה רשאית להפעיל את המשחקים היומיים באמצעות האינטרנט - נהגה המועצה כאמור, תחול תכנית זו בשינויים המחויבים, ובלבד שנתקבל קודם להפעלת המשחקים כאמור אישור השרים להפעלתה.
(ב) המועצה תהיה רשאית לקבוע הנחיות לענין זה בהודעה לציבור.
62. אישור השתתפות
(א) יראו נתונים כנקלטים במחשב המרכזי אם נתקיימו כל אלה:
(1) נשלחו באמצעות מסוף או באמצעי אלקטרוני אחר וזוהו על ידי המחשב המרכזי כמתאימים להגדרות המערכת המקוונת;
(2) הנתונים נרשמו בקובצי המחשב המרכזי, ובכללם באמצעי האחסון הבלתי מחיק;
(3) הודפסה קבלה כאמור בסעיף 64 ונתקבל תשלום המתאים לנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי.
(ב) החזקה בקבלה או בטופס לא תהווה ראיה מספיקה להשתתפות בהימור או לניחוש אשר מתקבל מהסימונים המופיעים בהם.
63. ביטול השתתפות
משתתף לא יוכל לבטל השתתפות בהימורים אלא בתחנה שבה נתקבל ההימור, ואלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) טרם חלפו 30 דקות מעת העברת הניחושים למשרד הראשי;
(2) לא חלף המועד שקבעה המועצה בפרסומיה לקבלת הימורים על התחרויות שסומנו;
(3) לא החלה התחרות המהווה חלק מאותו הימור.
64. קבלה
(א) משתתף יקבל קבלה המהווה אישור על השתתפותו בהימור; הקבלה תכלול את הפרטים האלה, כולם או חלקם:
(1) מספר סידורי;
(2) מספר זיהוי של הטופס;
(3) מספר התחנה אשר ממנה נשלחו הנתונים למחשב הראשי;
(4) תאריך ושעת המשלוח;
(5) זיהוי המשחק או המשחקון;
(6) נתוני הניחוש ויחסי זכייה קבועים, אם קיימים, בהתאם לסוג המשחק;
(7) סכום דמי ההשתתפות ששולם.
(ב) המועצה תקבע מזמן לזמן את הפרטים אשר יופיעו בקבלה והיא רשאית להוסיף או לגרוע מהם, לפי שיקול דעתה.
(ג) בהימורים לגבי סדרת תחרויות מתמשכות, סבבי תחרויות וטורנירים רשאית המועצה לשלם למשתתף במהלך התקופה זכייה חלקית, ולהמציא למשתתף קבלה להמשך השתתפות.
65. בדיקת הקבלה
(א) המשתתף יבדוק את הקבלה עם הפקתה, ויוודא מיד ובלא דיחוי כי הניחושים המופיעים בקבלה הם אלה אשר סימן (להלן - הבדיקה).
(ב) מצא משתתף, בבדיקה, כי קיימת אי התאמה בקבלה - יחזיר את הקבלה שנמסרה לידיו באותה תחנה, ויהיה רשאי לקבל את כספו בחזרה; הוחזרה הקבלה כאמור - יבוטל ההימור; התחנה תעביר למשרד הראשי את הקבלה המבוטלת.
(ג) חלפו למעלה מ-30 דקות מעת העברת הנתונים למחשב הראשי, לא תישמע כל טענה בגין בדיקה על אי התאמה בקבלה, או על דיווח שגוי למחשב המרכזי.
66. פסילת השתתפות והחזרת התשלום
(א) בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתכנית זו, תיפסל השתתפות של משתתף בהימורים, אם אירע אחד מאלה:
(1) הנתונים אשר הועברו מהמסוף לא נקלטו או לא נרשמו בפועל ובאופן תקין במחשב המרכזי;
(2) הנתונים אשר הועברו מהמסוף נקלטו בצורה פגומה, משובשת או לקויה;
(3) הנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי לא ניתנים לפענוח;
(4) אמצעי האחסון הבלתי מחיק שבו נרשמו הנתונים במשרד הראשי התקלקל, נפגע, נפגם, אבד, או ניזוק בכל אופן שהוא;
(5) הנתונים לא נקלטו ולא נרשמו באופן תקין באמצעי האחסון הבלתי מחיק;
(6) סימני הניחוש הועברו בדרך או באמצעים אשר לא אישרה המועצה;
(7) הניחוש נקלט לאחר המועד שנקבע לקבלת טופסי ההשתתפות בגין אותו הימור או לאחר תחילת תחרות המהווה חלק מאותו הימור.
(ב) נפסלה השתתפותו של משתתף, כאמור בסעיף זה - יהיה המשתתף זכאי להחזרת דמי ההשתתפות, כאמור בסעיף 13.
67. עליונות הרישום
(א) הניחושים אשר ישתתפו בהימור יהיו אלה אשר נרשמו באמצעי האחסון הבלתי מחיק, והם יחייבו, על פי רישומם, את המועצה ואת המשתתף.
(ב) על אף האמור בכל מקום בתכנית זו, נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הסימונים אשר נקלטו בקובצי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק ולא בוטלו קודם לשינוי, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי.
68. סופיות ההחלטה
(א) החלטה על יחס זכייה, זכייה וסכום הזכייה תיעשה באמצעות המחשב המרכזי.
(ב) נתוני המחשב המרכזי יהיו סופיים ובלתי ניתנים לערעור.
69. תשלום
(א) תשלום זכייה ייעשה בתחנה במזומן, בשיק, או בזיכוי חשבון בנק - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישוריה.
(ב) הזכות לקבלת הזכייה תהיה אך ורק למחזיק בפועל בקבלה המקורית, ולא לכל אדם זולתו, אפילו נעשה סימון הניחושים ושולמה התמורה בגינם במשותף עם אחר.
(ג) לצורך תשלום זכייה או החזר דמי השתתפות, יידרש משתתף, כתנאי מוקדם והכרחי, למסור בתחנה את הקבלה אשר סופקה בה על ידי המסוף, כשהיא שלמה ומאפשרת זיהוי חד משמעי של הנתונים.
(ד) המועצה רשאית להגביל את גובה התשלום אשר ישולם לזוכה בתחנה.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), רשאית המועצה לקבוע מקומות, דרכים ואמצעים אחרים לביצוע התשלום, גם בלא המצאת הקבלה.
70. פטור מתשלום כפול
(א) נקבע באמצעות המחשב המרכזי כי:
(1) הזכייה שולמה, תהיה המועצה פטורה מתשלום נוסף בגין אותה קבלה;
(2) בוצע תשלום, ונתקבלה דרישה לתשלום נוסף - רשאית המועצה להעביר את הטיפול בדרישה לחקירת המשטרה.
(ב) קבלה, אשר לפי נתוני המחשב המרכזי שולמה בגינה הזכייה או הוחזרו דמי ההשתתפות - תהיה בטלה ומבוטלת וחסרת כל ערך.
(ג) קביעה באמצעות המחשב המרכזי תהיה ראייה סופית וחלוטה לענין סעיף זה.
71. עיכוב או ביטול זכייה
סברה המועצה כי זכייה כלשהי הושגה שלא כדין או באמצעים אשר לא אישרה, רשאית היא לעכב או לבטל את תשלומה של הזכייה או לפסול את המשתתף וניחושו מהשתתפות באותו הימור.
72. סירוב תשלום זכייה
(א) המועצה רשאית לסרב לשלם זכייה, אם היה לה ספק באמיתות הדרישה או במסמכים התומכים באותה דרישה או אם, לדעתה, נדרשה הזכייה על ידי זוכה שלא כדין.
(ב) החליטה המועצה כאמור - תופקד הזכייה ותישמר עד מתן הכרעה בגורלה.
73. אחריות
המועצה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, במקרה שהניחושים כפי שסימן המשתתף, או שהועברו מהמסוף למחשב המרכזי או שנקלטו, או שנשמרו במחשב המרכזי, או הנתונים אשר הועברו מהמחשב המרכזי למסוף או במסוף עצמו - שובשו, נפגמו, נעלמו או נמחקו - מכל סיבה שהיא.
74. עיגול סכומים
כל סכום זכייה וכל תשלום יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מטה.
75. בירור חוזר
(א) פרק הזמן שבו רשאי משתתף לבקש בירור חוזר של החלטת המועצה בכל ענין הנוגע לזכיות במשחק כלשהו על פי תכנית זו יהיה שישה חודשים מן המועד האחרון לקבלת הימורים על התחרות הנדונה.
(ב) בתום שישה חודשים מן המועד האחרון תהיה המועצה רשאית למחוק או להשמיד את הנתונים שנשמרו ברשותה.
חלק שמיני: תשלום זכיות
76. מועד התשלום
(א) המועצה תשלם את הזכיות במועד האפשרי הקרוב ביותר, לדעתה, לאחר קבלת התוצאה הקובעת או התוצאה הסופית והמוסמכת אשר לא נתגלעה כל מחלוקת לגביה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בהימורים שלגביהם נקבע יחס זכייה משתנה, יהיה התשלום כפוף לאישור הזוכים וזכויותיהם בידי רואה החשבון של המועצה.
77. מועדי תשלום זכיות
(א) הזכיות במשחקים ביחס הימורים קבוע ישולמו למחרת היום שבו הסתיימו כל התחרויות שברשימת התחרויות באותו מועד, ובלבד שלא נתגלתה למועצה מניעה כלשהי לתשלום; המועצה רשאית להקדים את מועד תשלום הזכיות לגבי תחרויות אשר הסתיימו במהלך תקופת התחרויות אם סברה כי לא קיימת כל מניעה להקדמה זו.
(ב) זכיות במשחקים שיחס הזכייה בהם משתנה ישולמו במועד המוקדם ביותר לאחר אישור הזכיות בידי רואה החשבון של המועצה; נתגלתה מניעה כלשהי - רשאית המועצה לדחות את ביצוע התשלום עד להסרתה.
(ג) נתגלתה מניעה או חלף פרק זמן העולה על שבועיים, לאחר המועד שבו הסתיימו כל התחרויות, תודיע המועצה לציבור על קיומה של המניעה ועל המועד הצפוי לאישור הזכיות ותשלומם.
78. איסור על תשלום נוסף לזכייה
המועצה לא תשלם כל תשלום נוסף, לבד מסכום הזכייה אשר משתתף זכה בו לזכייה בהתאם לחישובי המועצה.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 706.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ