אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל), התשנ"ו-1996

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל), התשנ"ו-1996

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורסל), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, באישור שר האוצר ושר החינוך, התרבות והספורט ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה) תקנות אלה:
1. עריכת הימורים בכדורסל
ההימורים אשר תארגן המועצה על תוצאות תחרויות בכדורסל ייקראו "טוטו כדורסל" וייערכו לפי התכנית שבתוספת (להלן - התכנית).
2. קביעת מועד לתכנית
המועצה תקבע בהודעה שתפורסם ברבים מועד לתחילתה של תכנית ולסיומה.
תוספת (תיקון: תשס"א) (תקנה 1)
תכנית ה"טוטו כדורסל"
פרק ראשון - פרשנות
1. הגדרות
"האיגוד" - איגוד הכדורסל בישראל;
"הודעה ברבים" - הודעה באחד מאלה: שני עיתונים יומיים, רדיו, טלויזיה;
"הטבעה" - סימון סימול זיהוי במכונת ההטבעה שסיפקה המועצה לצורך תכנית זו או באמצעי הטבעה אלקטרוני אחר שאישרה המועצה לצורך זה, אשר יכלול את מספר המחזור, העונה, מספר שוטף ומספר התחנה;
"הימורים" - ההימורים על תוצאות תחרויות כדורסל שאותם ארגנה המועצה לפי התכנית;
"הפרש התוצאה" - ההפרש, בסיום התחרות, בין מספר הנקודות שהשיגה הקבוצה המנצחת ובין מספר הנקודות שהשיגה הקבוצה המפסידה, לפי החלטת שופט התחרות;
"טופס השתתפות טורי" - טופס המיועד להימור בטורים בודדים;
"טופס השתתפות רב-טורי" - טופס המיועד להימור במספר טורים; ל
"טופס תקין" - טופס שנתקיימו בו תנאי סעיף 10(א);
"טור" - מספר שורות המתאים לרשימת התחרויות שקבעה המועצה לאותו מחזור תחרויות, שבהן מסמן המשתתף את ניחושו לענין הקבוצה המנצחת ולענין הפרש התוצאה;
"מדרג ההפרשים" - סולם של הפרשים בני מספר נקודות, שתקבע המועצה, לסימון הפרש התוצאה, ושיצויין בטופס ההשתתפות או בדרך אחרת שתורה המועצה מזמן לזמן;
"מועד" - פרק זמן שבמהלכו מתקיים מחזור לפי קביעת המועצה; תחרות אשר לא הסתיימה בפרק הזמן האמור - לא תבוא במנין התחרויות ותיחשב כאילו לא נתקיימה כלל;
"מחזור" - סדרת תחרויות כדורסל המתקיימות במועד מסויים, ואשר לגבי תוצאותיהן קבעה המועצה כי ייערכו הימורים לפי התכנית;
"מען" - לרבות תא דואר או כל כתובת אחרת להמצאת הזכיה;
"המערכת" - מערכת עיבוד נתונים אלקטרונית המורכבת מקורא אופטי מכונת צילום ומחשב, שקבעה המועצה, לצורך קביעת הזוכים מבין המשתתפים בהימורים;
"המשרד הראשי" - המשרד אשר קבעה המועצה כמשרדה הראשי, לפי סעיף 20(א);
"משתתף" - מי שמשתתף בהימורים על פי הוראות התכנית לרבות על ידי אדם אחר או באמצעות טלפון או באופן אלקטרוני; מספר משתתפים בטופס אחד ייראו כמשתתף אחד;
"הניחוש הנכון" - ניחוש התוצאה הנכונה בכל אחת מהתחרויות המופיעות ברשימת התחרויות באותו מחזור;
"ניחוש התוצאה" - ניחוש הקבוצה המנצחת בתחרות והפרש התוצאה שבו היא ניצחה, במסגרת מדרג ההפרשים גם יחד;
"קבוצה אורחת" - קבוצה אשר המועצה, בפרסומיה, קבעה אותה ברשימת התחרויות שניה מימין;
"קבוצה מארחת" - קבוצה אשר המועצה בפרסומיה קבעה אותה ברשימת התחרויות ראשונה מימין;
"רואה חשבון" - רואה חשבון שמינתה המועצה;
"רשימת התחרויות" - רשימת תחרויות הכדורסל אשר לגבי תוצאותיהן קבעה המועצה כי ייערכו הימורים במחזור, ואשר תסומן במספרים סידוריים;
"שורה" - משבצות בסדרה אופקית בטופס ההשתתפות לסימון ניחוש התוצאה בתחרות המופיעה ברשימת התחרויות; בכל שורה שתי משבצות לסימון ניחוש הקבוצה המנצחת (להלן - משבצות הנצחון), ומשבצות נוספות לסימון הפרש התוצאה במדרג ההפרשים (להלן - משבצות הפרש התוצאה);
"תחנת קבלה" - מקום שקבעה המועצה לפי סעיף 20 לצורך קבלה או הטבעה של טופסי השתתפות;
"תחרות" - משחק כדורסל המופיע בשורה משורות טופס ההשתתפות, לרבות משחק כדורסל בחוץ לארץ.
פרק שני - טופסי השתתפות
2. טפסים
(א) המועצה תספק טופסי השתתפות לצורך ההימורים.
(ב) טופסי ההשתתפות יימכרו למשתתף במחיר שקבעה המועצה או יסופקו חינם, אם קבעה כך המועצה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאית המועצה להעמיד בתחנת קבלה לרשות המשתתף טפסים לדוגמה לשימוש נסיוני.
3. חלקי הטופס
(א) לטופס ההשתתפות יהיה מצורף עותק אשר סימני המשתתף יועתקו עליו; העותק נועד למשתתף.
(ב) בכל טופס השתתפות יצויינו בבירור, במקום המיועד לכך, שמו ומענו המלאים של המשתתף. הפרס שבו זכה משתתף יישלח בדואר לפי המען האמור או יימסר לידיו במשרד הראשי או בתחנת קבלה, הכל לפי החלטת המועצה.
(ג) הטופס יוטבע בתחנת הקבלה ויהיה בר-תוקף לגבי מחזור ההימורים שנקבע בהטבעה לאותו סוג טופס.
4. סימון ניחוש טורי
(א) משתתף רשאי לסמן את ניחושיו בטופס בסימון טורי כלהלן:
(1) במשבצות הנצחון - סימון במשבצת הראשונה מימין בכל שורה משמעו הימור על נצחון הקבוצה המארחת, וסימון במשבצת השניה מימין בכל שורה משמעו הימור על נצחון הקבוצה האורחת.
(2) באחת ממשבצות הפרש התוצאה באותה שורה יסומן ניחוש הפרש התוצאה, בהתאם למדרג ההפרשים.
(ב) סימן משתתף סימון טורי בטופס, לא יהיה רשאי לסמן באותו טופס בטור אחר סימון רב-טורי, כאמור בסעיף 16.
5. טופס השתתפות טורי וטופס השתתפות רב-טורי
טופס השתתפות טורי מיועד לסימון טורי בלבד, וטופס השתתפות רב-טורי מיועד לסימון רב-טורי בלבד.
6. סיכום רב-טורי
בצדו השמאלי של טופס השתתפות רב-טורי יופיעו שלוש עמודות מספרים לציון סך כל הטורים שסומנו בניחוש רב-טורי, כאמור בסעיף 16.
7. ביטול תחרות או החלפתה
(א) המועצה רשאית לקבוע את רשימת התחרויות בכל מחזור, וכן תודיע, בתחנות הקבלה, את סדר הופעתן בטופס ההשתתפות; חלו נסיבות שבשלהן נאלצה המועצה לשנות מאותו סדר - תודיע ברבים על השינוי, ככל האפשר לפני מועד המשחקים.
(ב) המועצה רשאית לקבוע כי לא יתקיימו הימורים לגבי תוצאות תחרות המופיעה ברשימת התחרויות, ובלבד שהודיע על כך ברבים, ככל האפשר לפני המועד שנקבע לקיום המחזור; קבעה המועצה כאמור, תיחשב התחרות כאילו לא התקיימה ולא תיכלל בקביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות.
(ג) המועצה רשאית, בכל עת, להחליף תחרות ברשימת התחרויות בתחרות אחרת, וכן להודיע על שינוי במקום קיומה של תחרות; עשתה כן המועצה - תודיע על כך ברבים, ככל האפשר לפני קיום התחרות; חלו החלפה או שינוי כאמור, יראו את הסימון המופיע בטופס, כאילו סומן לניחוש תוצאות התחרות המחליפה או המתקיימת במקום האחר, ואולם המשתתף יהיה רשאי, כל עוד לא הועבר טופס ההשתתפות מתחנת הקבלה למשרד הראשי, לבטלו בתחנת הקבלה ולקבל בה החזר דמי השתתפות ששילם.
8. אי קיום תחרויות במחזור
(א) המועצה רשאית לקבוע כי לא יתקיימו הימורים על תוצאות תחרויות במחזור אחד או יותר; קבעה כך, תודיע המועצה על כך ברבים לפני המועד שנקבע לתחילת קיומו של אותו מחזור.
(ב) הודיע המועצה ברבים על אי קיום הימורים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים המשתתפים באותו מחזור לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות ששילמו בעד השתתפותם בהימורים על תוצאות התחרויות באותו מחזור.
9. מועד סיום מחזור
(א) המועצה רשאית לקבוע את המועד לסיום המחזור (להלן - מועד הסיום); המועצה תודיע ברבים על קביעתה לפני תחילת המחזור.
(ב) התקיימה תחרות שלא במועד שתוכנן לה, אך התקיימה לפני סיומו - יראוה כאילו התקיימה במועד.
פרק שלישי - השתתפות בהימורים
10. זכות להישתתף בהימור
(א) מסירת טופס תקין בתחנת הקבלה מקנה זכות להשתתף בהימור; טופס תקין, לענין זה, הוא טופס השתתפות שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא מולא בדייקנות ובבהירות לפי הוראות התכנית;
(2) נרשמו בו שם המשתתף ומען;
(3) דמי ההשתתפות בעדו שולמו במלואם, לפי מספר הטורים והמחזורים שסומנו בו;
(4) ההטבעה על מקור הטופס ברורה ושלמה;
(5) הוא צולם במשרד הראשי לפני מועד התחרויות;
(6) הוא אושר לכך במשרד הראשי.
(ב) טופס שלא נתקיימו בו הוראות סעיף קטן (א) אינו זכאי להשתתף בהימור.
11. סימון הניחוש
משתתף יסמן את ניחושיו לגבי כל תוצאות תחרויות הכדורסל אשר ברשימת התחרויות בטופס ההשתתפות.
12. צבע הסימון
הניחוש וכל רישום אחר בטופס ההשתתפות ייעשה בעט, הכותב בצבע שחור או כחול בלבד או במדפסת מחשב.
13. איסור מחיקה
לא יסומן טופס ההשתתפות אלא בהתאם להוראות התכנית, ולא יימחק סימון או כל רישום אחר שנעשה בטופס.
14. מקום הסימון
הניחוש יסומן בתוך המשבצת המיועדת לכך בטופס; הסימון לא יחרוג ממסגרת המשבצת.
15. מספר הטורים
(א) משתתף רשאי להשתתף בהימורים בטופס השתתפות טורי בסימון טורי בכל אחד מן הטורים שבטופס.
(ב) משתתף רשאי לסמן ניחושיו בטופס השתתפות רב-טורי בסימון רב-טורי, למספר טורים אשר לא יפחת ממספר מזערי ולא יעלה על מספר מרבי שקבעה המועצה לכל טופס.
16. סימון בטופס רב-טורי
(א) סימון ניחוש תוצאה בטופס רב-טורי ייעשה על ידי סימון שלושה ניחושים לפחות בשורה אחת בטור; אחד מהסימונים הללו לפחות יהיה לציון הקבוצה המנצחת.
(ב) סימון ניחוש תוצאה בטופס רב-טורי כאמור, מגדיר את מספר הניחושים שבהם המשתתף בהימור, משתתף, לכל הצירופים האפשריים אשר יהיו לאותו סימון תוצאה.
(ג) אין לסמן סימון טורי וסימון רב-טורי בטופס אחד.
(ד) סימן משתתף את ניחושיו לתוצאות תחרות כלשהי בטופס השתתפות טורי בסימון רב-טורי - יראו אותו כאילו לא סימן כלל את תוצאות אותה תחרות.
17. סיכום הטורים
(א) סימן משתתף ניחושיו בסימון רב-טורי, יסכם את מספר הטורים שסימן כאמור, במקום המיועד לכך, בטופס, בסימן X על הספרה המתאימה בכל אחת מעמודות הספרות שמתחת לכותרת "טבלת רט", לפי יחידות, עשרות ומאות; סימן המשתתף בטופס פחות מעשרה טורים יסמן אפס בסכום הספרות בעמודות העשרות והמאות; לא סימן משתתף סימון כלשהו - יראו כאילו סימן אפס בכל עמודה, בהתאם.
(ב) נתגלתה אי התאמה בין מספר הטורים שסומנו כניחוש בטופס לבין מספרם כפי שסומן בעמודות הספרות לפי סעיף קטן (א) - יקבע מספר הטורים שסומנו כניחוש בטופס.
18. סימון מלא לפי רשימת התחרויות
(א) ניחוש שסומן במשבצת מסויימת בעמודה שבטור יתייחס לתוצאה בתחרות שבין קבוצות הכדורסל בהתאם לסדר רשימת התחרויות המאוחר ביותר שקבעה המועצה לאותו מחזור.
(ב) משתתף יסמן את ניחושיו בדבר תוצאות כל התחרויות שנקבעו לאותו מחזור בהתאם לסדר רשימת התחרויות שקבעה המועצה.
(ג) לא סימן משתתף את ניחושיו בדבר תוצאות תחרויות שנקבעו לאותו מחזור, יראו כאילו לא ניחש את תוצאות אותן תחרויות.
19. פסילת טופס
סימן משתתף את ניחושיו בדרך שונה מהאמור בתכנית זו, ייפסל הטופס, בכפוף לאמור בסעיף 30.
פרק רביעי - תחנות קבלה
20. משרד ראשי ותחנות קבלה
המועצה תקבע תחנות קבלה שבהן ימסרו משתתפים, בדרך שתורה המועצה, את טופסי ההשתתפות וכן תקבע את משרדה הראשי ותודיע ברבים על מקומו.
21. הטבעת טפסים
המועצה תציב בתחנות הקבלה אמצעי הטבעה לצורך תכנית זו, שבהם יוטבעו המקור וההעתק של טופסי ההשתתפות שנמסרו באותה תחנה.
22. קבלת טפסים
(א) נמסר בתחנת הקבלה טופס השתתפות ושולמו בעדו דמי השתתפות בהתאם למספר הטורים שסומנו בו, כפי שקבעה המועצה, יוטבע הטופס כאמור בסעיף 21.
(ב) מקור הטופס הנטבע יישאר ביד בעל התחנה כדי להעבירו למשרד הראשי, בדרך שתקבע המועצה.
(ג) המשתתף יהיה אחראי לזהות הסימונים בשני חלקי הטופס.
(ד) בעל תחנת הקבלה אינו אחראי לזהות שני חלקי הטופס או להעברת המקור למשרד הראשי.
23. מחיר
(א) מחיר השתתפות ייקבע בידי המועצה ויהיה אחיד לכל טור, בכל סוגי הטפסים.
(ב) מחיר ההשתתפות ומחיר הטופס, וכל שינוי בהם, יפורסמו בהודעה ברבים ובתחנות הקבלה.
24. מועד נעילה של תחנות הקבלה
בתחנת קבלה יתקבלו טופסי ההשתתפות מהמשתתפים לא יאוחר מהיום והשעה שקבעה המועצה לגבי אותה תחנת קבלה (להלן - מועד הנעילה).
פרק חמישי - בדיקת הטפסים ואיתור הזוכים
25. צילום טפסים
טפסים שהועברו מתחנות הקבלה אל המשרד הראשי יצולמו לפני קיום התחרויות על גבי מיקרופילם או בדרך אחרת והצילומים יופקדו בכספת בידי שני נציגי המועצה, אשר אחד מהם רואה חשבון, עד לקביעת הניחוש הנכון; הכספת תינעל ותיפתח בידי שני נציגי המועצה אשר בידי כל אחד מהם נמצא מפתח ורק צירוף המפתחות אשר בידי שניהם נועל ופותח את הכספת.
26. תקלה
חלה תקלה במכונות הצילום או אירע קלקול אחר במערכת, רשאית המועצה לקבוע כי טפסים אשר לא צולמו לא ישתתפו בהימורים או כי יבוטלו ההימורים באותו מחזור; המועצה תתן הודעה ברבים על ביטול השתתפותם בהימורים של הטפסים, כולם או מקצתם, ותחזיר למשתתפים את דמי ההשתתפות ששולמו בעדם.
27. בירור הזכויות
(א) לאחר קיום התחרויות במחזור מסויים וקביעת הניחוש הנכון, יבוררו הטפסים הזוכים מבין הטפסים אשר השתתפו בהימורים.
(ב) בדיקת הניחוש הנכון תיעשה בכל שורה ובכל טור ניחוש בנפרד; הזכות לפרס או לחלק פרס באותו טור ניחוש, תהיה לפי מספר ניחושי התוצאה הנכונה הגבוה ביותר באותו טור, בכפוף לאמור בסעיף 52.
28. הבדיקה
בירור הטפסים הזוכים ייעשה באמצעות המערכת או בכל דרך אחרת אשר המועצה תורה עליה.
29. טופס שנדחה
טופס שדחתה המערכת, ייפסל ולא ישתתף בהימור.
30. אישור השתתפות לטופס שנדחה
על אף האמור בסעיפים 19 ו-29, רשאים המועצה או מי שהסמיכה לצורך זה, להתיר השתתפותו בהימור של טופס אשר דחתה המערכת, אם צולם הטופס לפני קיום התחרויות, וההטבעה והסימון בטופס ניתנים לזיהוי בבירור וללא ספק ואם נראה לה כי הטופס תקין על פניו.
31. החזרת דמי ההשתתפות
המועצה לא תחזיר למשתתף את דמי ההשתתפות ששילם בעד ההשתתפות בהימורים בטופס שנפסל, אלא אם כן נמצא הטופס האמור, ומדמי ההשתתפות ינוכו דמי דואר והוצאות טיפול כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן.
32. עדיפות הצילום
לא היתה זהות בין הטופס לבין הצילום שערכה המועצה לפי סעיף 25, יקבע צילום הטופס המצוי בידי המועצה והוא שיחייב הן את המשתתף והן את המועצה.
33. העדר צילום
לא נמצא במועצה צילום של הטופס, לא ישתתף אותו טופס בהימור, והמשתתף יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות ששילם, ובלבד שיוכיח להנחת דעת המועצה את תקינות הטופס אילו נמצא צילומו במועצה.
34. העברה למשטרה
(א) המועצה תעביר למשטרה את רשימת הטפסים החסרים, כפי שקבעה המערכת במשרד הראשי לפני קיום התחרויות.
(ב) המועצה תעביר לחקירת המשטרה כל דרישה לתשלום זכיה בפרס, על פי טופס אשר צילומו לא נמצא במועצה.
פרק ששי - הניחוש הנכון ודירוג הפרסים
35. דרגות הפרס
(א) דרגות הפרסים בעד ניחוש נכון של תוצאות התחרויות בכל מחזור תחרויות כדורסל יהיו:
(1) פרס ראשון, שיחולק בין מסמכי הניחוש הנכון באותו מחזור;
(2) פרס שני, שיחולק בין מסמני הניחוש הנכון באותו מחזור חסר תחרות אחת;
(3) פרס שלישי, שיחולק בין מסמני הניחוש הנכון באותו מחזור חסר שתי תחרויות;
(4) פרס רביעי, שיחולק בין מסמני הניחוש הנכון באותו מחזור חסר שלוש תחרויות.
(ב) לא נמצא משתתף הזכאי לפרס כאמור בסעיף קטן (א) (1) עד (4), לא יחולק אותו פרס וסכום הפרס יעבור לאותה דרגת פרס במחזור שלאחריו.
36. קיום תחרות שלא במועדה
קביעת הניחוש הנכון תהיה רק לגבי תוצאות המשחקים שנערכו בין הקבוצות שברשימת התחרויות בטופס ההשתתפות לאותו מחזור; תחרות הרשומה בטופס ההשתתפות אשר לא הסתיימה במועד הקבוע לאותו מחזור - לא תובא בחשבון לשם קביעת הניחוש הנכון.
37. קביעת תוצאות תחרות
(א) התוצאה היחידה הקובעת לענין הניחוש הנכון בתחרות כלשהי, היא התוצאה אשר נקבעה עם שריקת השופט לסיום המשחק, בתום מלוא פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות, לרבות הארכתה בגין תוצאת שויון, והכל בהתאם לתקנון התחרויות של האיגוד או של הגוף המוסמך המארגן את המשחקים (להלן - התוצאה הקובעת); כל שינוי בתוצאה הקובעת שייעשה במועד מאוחר יותר בידי ועדת המשמעת, ועדת ליגה, בית הדין העליון של האיגוד או רשות שיפוטית כלשהי, לא יפגע בתוקפה של התוצאה הקובעת לענין הניחוש הנכון באותה תחרות.
(ב) משחק שיסתיים בתוצאת שויון - לא יבוא במנין המשחקים לצורך קביעת הניחוש הנכון.
38. ניחוש תחרויות המתקיימות בחו"ל
(א) המועצה רשאית לקבוע ברשימת התחרויות משחקים האמורים להתקיים בחוץ לארץ.
(ב) המועצה רשאית למנות יחיד או גוף אשר ידווח באופן שתקבע, את תוצאות המשחקים שנערכו בחוץ לארץ.
(ג) מינתה המועצה יחיד או גוף כאמור, תקבע את הניחוש הנכון לפי תוצאות אותו דיווח ורשאית היא לחלק את הפרסים בהתאם.
(ד) לאחר חלוקת הפרסים ומסירתם לזוכים, לא תישמע טענה כי הניחוש הנכון שנקבע היה שגוי או כי תחרות הסתיימה באופן שונה מהאמור בדיווח.
39. ביטול תחרות או הפסקתה
תחרות המופיעה ברשימת התחרויות בטופס השתתפות אשר על תוצאותיה הכריזה המועצה בהתאם לסעיף 7(ב) כי לא יתקיימו הימורים, או תחרות אשר בוטלה, נדחתה, לא התקיימה מכל סיבה שהיא או תחרות אשר הופסקה בטרם נקבעה בה תוצאה קובעת כמשמעותה בסעיף 37, לא תבוא במנין התחרויות לצורך קביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות.
40. תחרות שנדחתה מסיבות כלשהן
תחרות הרשומה בטופס ואשר מחמת נסיבות כלשהן הופסקה, לאחר תחילתה, בידי שופט התחרות קודם שנקבעה בה תוצאה קובעת, לא תבוא במניין התחרויות לקביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות.
41. אי קיום תחרויות
(א) אם במחזור מסוים לא התקיימה תחרות כלשהי יחולקו הפרסים באותו מחזור כלהלן:
(1) פרס ראשון יחולק בין המשתתפים אשר ניחשו את הניחוש הנכון בכל אחת מהתחרויות שהתקיימו;
(2) פרס שני שלישי ורביעי יחולק בין המשתתפים אשר ניחשו את מרב התחרויות בהתאמה.
(ב) לענין סעיף קטן (א) הפרס הראשון לא יכלול את הסכומים שהועברו ממחזור קודם.
(ג) מחזור תחרויות שלא נתקיימו בו שלוש תחרויות לפחות, לא יחולקו כל פרסים, וכל סכום המופרש לפרסים באותו מחזור תחרויות יצורף לסכום המופרש לפרסים המיועד לחלוקה במחזור התחרויות שלאחריו, כאמור בסעיף 46.
42. שינוי במקום עריכת תחרות
אין בשינוי המקום או המגרש לעריכת תחרות הרשומה ברשימת התחרויות בטופס ההשתתפות, כדי לשנות את קביעת הניחוש הנכון לגבי אותה תחרות.
43. פרסום הניחוש הנכון
לאחר קיום כל מחזור תחרויות כדורסל, תפרסם המועצה בשני עתונים יומיים לפחות, היוצאים לאור בשפה העברית, את הניחוש הנכון לגבי אותו מחזור; הפרסום ייעשה מוקדם ככל האפשר לאחר סיום אותו מחזור.
44. פרסום הזוכים וסכומי הזכיות
(א) המועצה תפרסם בהודעות מיוחדות את המספרים של טופסי ההשתתפות שבהם סומן ניחוש המזכה בפרסים וכן את הסכומים בכל דרגת פרס, לא יאוחר משלושה ימים לאחר קיום אותן מחזור תחרויות; הפרסום יוצג בכל תחנות הקבלה.
(ב) הפרסום בהודעות המועצה על המספר הכולל של מספרי הטפסים שבהם ניחשו נכון והסכומים שבהם זכו, יהא זמני ונתון לשינוי עם מתן ההחלטות בבדיקה חוזרת לפי סעיף 45.
45. בדיקה חוזרת
(א) בקשה לבדיקה חוזרת חייבת להגיע למשרדה הראשי של המועצה לא יאוחר -
(1) מעשרה ימים מיום פרסום ההודעה, אם נטענת זכיה בפרס הראשון;
(2) משלושים ימים מיום פרסום ההודעה אם נטענת זכיה בפרס אחר.
(ב) הרואה עצמו נפגע מהודעה שפורסמה לפי סעיף 44, רשאי להגיש למועצה בקשה בכתב לבדיקה חוזרת.
(ג) בבקשה יצויינו מספר ההטבעה, שם ומען תחנת הקבלה כמצויין בעותק הטופס ומספר הטור בטופס שלגביו נתבקשה הבדיקה החוזרת.
(ד) המועצה תמנה מתוך חבריה ועדה, המורכבת משלושה חברים ושני ממלאי מקום, המוסמכת להחליט בבקשה על פי סעיף זה.
(ה) הועדה תתן למבקש זאת אפשרות להופיע לפניה, תברר את הענין, ותחליט סופית בבקשה.
פרק שביעי - פרסים ותשלומים
46. הסכום המופרש לפרסים
חמישים אחוזים לפחות של התקבולים מעריכת הימורים על פי התכנית בכל מחזור, יופרשו לפרסים (להלן - הסכום המופרש לפרסים).
47. חלוקת סכום הפרס
(א) בכפוף לנאמר בתכנית, יחולקו מהסכום המופרש לפרסים:
לפרס הראשון - 40 אחוזים;
לפרס השני - 15 אחוזים;
לפרס השלישי - 15 אחוזים;
לפרס הרביעי - 30 אחוזים
(ב) המועצה רשאית לשנות את החלוקה הקבועה בסעיף קטן (א), את דרגות הפרסים ואת סכום הפרסים ובלבד שאלה לא יפחתו מהסכום הכולל המופרש לפרסים הקבוע בסעיף 46.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לקבוע כי סכום אשר לא יעלה על שני אחוזים מתקבולי דמי ההשתתפות באותו מחזור, יוקצה מהסכום המופרש לפרסים האמור בסעיף 46, לקרן שתשמש לתשלום פרסים למשתתפים, שבבדיקה חוזרת נקבע כי ניחשו נכון את תוצאות התחרות (להלן - קרן פרסים בבדיקה החוזרת).
48. חלוקת פרס באותה הדרגה
(א) ניחש יותר ממשתתף אחד ניחוש נכון של מספר תוצאות של תחרויות המזכה בפרס באותה דרגה, יתחלק סכום פרס המופרש לאותה דרגת פרסים למספר סכומים שווים, כמספר טורי הניחוש הנכון באותה דרגה (להלן - חלק הפרס).
(ב) פרס או חלק מהפרס ישולם למשתתף בעד ניחוש נכון כאמור בפרק זה, בסמוך לאחר אותו מחזור, ובלבד שהפרס הראשון או חלק הפרס הראשון לא יחולק אלא לאחר תום הזמן הקבוע לבדיקה חוזרת.
49. קביעה מראש של סכומי הפרסים
על אף האמור בסעיפים 46, 47 ו-48 רשאית המועצה לקבוע מראש סכומים כפרסים הראשון, השני, השלישי והרביעי, כולם או מקצתם, או לקבוע מראש סכום לכל חלק הפרס, ובלבד שסכום פרס או חלק הפרס לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי האמור בסעיפים האמורים.
50. הגבלת סכום הפרס הראשון
(א) המועצה רשאית לקבוע כי סכום הפרס הראשון שישולם למשתתף לא יעלה על הסכום שקבעה.
(ב) יתרת הפרס או יתרת חלק הפרס שלא תשולם כאמור, תיווסף לסכום הפרס הראשון במחזור שלאחר מחזור התחרויות שבו זכה משתתף, ובלבד שהסכום שישולם למשתתף באותו מחזור לא יעלה אף הוא על הסכום שקבעה המועצה לפי סעיף קטן (א).
51. העברת הפרס הראשון
(א) הועבר הפרס הראשון בהתאם לסעיף 35(ב) יותר מפעם אחת, רשאית המועצה להפסיק את העברתו, ולחלק את סכום הפרס, כולו או מקצתו, במחזור או במחזורים שתקבע, וכן להגביל את סכום הפרס הראשון באותו מחזור או באותם מחזורים.
(ב) על הפסקה בהעברת פרס ראשון, חלוקתו או הגבלתו, ועל קביעת סכום הפרס הראשון שישולם למשתתף בהתאם לסעיף 50(א) תפרסם המועצה הודעה ברבים, לפני קיום המחזור.
52. אי חלוקת פרס
התברר שסכומו של חלק פרס שנקבע בהתאם לסעיף 48(א), לאחר ניכוי דמי דואר, נמוך מסכום שקבעה המועצה ופרסמה בהודעה ברבים, לא יחולק אותו חלק הפרס, והוא יצורף לפרסי מחזור התחרויות הבא, על פי החלוקה הקבועה בסעיף 47(א).
53. תשלום פרסים בשיקים
המועצה תשלם את כל סכום הפרסים לזוכים, בשיקים משוכים על שם הזוכים; שיקים מעל לסכום אשר קבעה המועצה יהיו שיקים משורטטים.
54. עיגול סכומים
פרס או חלק מפרס שמשלמת המועצה, יעוגל סכומו לשקל החדש השלם הקרוב, סכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
55. תשלום הפרסים בדואר וניכוי דמי משלוח
המועצה תמסור לזוכים או תשלח את הפרסים לזוכים בהם בדואר רגיל או בדואר רשום, בהתאם לסכום הפרס; דמי הדואר ינוכו מסכומי הפרסים.
56. השמדת טופסי ההשתתפות והמיקרופילם
טופסי ההשתתפות שלא זכו בשום פרס, יושמדו 10 ימים לאחר קיום התחרות האחרונה באותו מחזור; המיקרופילם יושמד שישה חודשים לאחר תאריך קיום התחרות האחרונה במחזור שאליו הוא מתייחס.
פרק שמיני: הפעלה במערכת מקוונת (תיקון: תשס"א)
57. הגדרות (תיקון: תשס"א)
בפרק זה -
"טופס" - תבנית קבועה המודפסת על נייר או רשומת מידע אשר מיועדת להעברת נתונים לצורך השתתפות בהימורים;
"מועד לקבלת הימורים" - פרק זמן שבמהלכו מתקיימים הימורים על תחרויות אשר בחרה המועצה למחזור כלשהו;
"מחשב מרכזי" - מכשיר הפועל באמצעות תכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים וציודו ההיקפי, המותקן במשרד הראשי של המועצה, ואשר מוזן בנתונים באמצעות מסוף או באמצעים אלקטרוניים אחרים, שאישרה המועצה;
"מסוף" - מכשיר שאישרה המועצה לצורך זה המעביר ומקבל נתונים בזמן אמיתי, בדרך של קריאת טפסים או בכל דרך אחרת, והמקושר למחשב מרכזי;
"מערכת מקוונת" - מחשב מרכזי, מסופים ותכנות אשר התקשורת ביניהם נעשית בזמן אמיתי;
"ניחוש נכון" - ניחוש המזכה בזכיה לפי פרק זה;
"נתונים" - פרטים אשר משתתף נדרש לסמן בטופס כדי להשתתף בהימור;
"סימון" - מילוי נתונים בטופס;
"פרסומי המועצה" - פרסום באחד מאלה: המערכת המקוונת או התכניה;
"פרסום ברבים" - פרסום באחד מאלה: שני עיתונים יומיים, רדיו או טלוויזיה;
"קבלה" - אישור המחשב המרכזי לסימונים אשר נקלטו בו, המודפס על נייר שהפיק המסוף והכולל, בין השאר, את נתוני הניחוש;
"תחנה" - מקום שאישרה המועצה ואשר מותקן בו מסוף;
"תחרות" - התמודדות בין קבוצות או בין יחידים, בהתאם לתקנון קבוע מראש;
"תכניה" - כמשמעותה בסעיף 59.
58. רשימת תחרויות (תיקון: תשס"א)
(א) המועצה רשאית, בכל עת, לעדכן את סדר התחרויות במחזור או כל נתון ומידע אשר פורסמו קודם לאותו עדכון; הנתונים אשר יחייבו את המועצה והמשתתף יהיו אלה המופיעים במערכת המקוונת בעת בדיקת הניחושים.
(ב) נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הניחושים אשר נקלטו קודם לשינוי במחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי.
59. תכניה (תיקון: תשס"א)
(א) המועצה רשאית להפיץ לציבור תכניה למחזור תחרויות אשר עליו יתקיימו הימורים; התכניה תשמש לפרסום רשימת התחרויות המיועדות לאותו מחזור, מועד תחילת המחזור וסיומו, זמן תחילת קבלת ההימורים לתחרות כלשהי וסיומו, ופרטים נוספים לפי שיקול דעתה של המועצה.
(ב) פרסום חסר, טעות, עיכוב או מחדל בפרסום או בתכניה לא ימנעו את קיומו של הימור כלשהו, ולא יהוו עילה לתביעה נגד המועצה.
(ג) שינוי או תיקון כלשהו בתכניה, לאחר הדפסתה או הפצתה, ייעשה אך ורק במערכת המקוונת.
(ד) משתתף חייב לבדוק את נתוני המערכת המקוונת עובר לסימון ניחושיו.
60. טפסים (תיקון: תשס"א)
(א) המועצה תספק טפסים לצורך סימון ניחוש תוצאות התחרויות ואולם משתתף יהיה רשאי, באישור המועצה, למסור את ניחושו גם בלא טופס.
(ב) בטפסים אשר תספק המועצה, רשאי המשתתף, בהתאם לאפשרויות המופיעות בטופס -
(1) להשתתף במספר תכניות הימורים;
(2) להשתתף בהימור יומי, שבועי או רב שבועי, במחזור אחד או במספר מחזורים;
(3) לסמן סימון טורי או רב טורי.
(ג) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע תשלום בעד הטפסים או התכניה.
61. טבלת מחירים (תיקון: תשס"א)
(א) בכל טופס תציע המועצה מספר סכומים, שמביניהם יבחר כל משתתף את מחיר השתתפותו (להלן - טבלת המחירים); כל סכום מהווה מחיר השתתפות לניחוש אחד בלבד, למחזור אחד, בתכנית אחת.
(ב) סימן המשתתף סימנים נוספים, בטבלת המחירים, יהיה מחיר ההשתתפות צירוף של הסכומים, כפי שעולה מן הסימונים; לא סימן משתתף כל סימון, יחושב מחיר ההשתתפות על פי הסכום הנמוך ביותר המוצע בטבלת המחירים לניחוש אחד במחזור אחד, בתכנית אחת.
62. הגבלות בהשתתפות
(א) המועצה רשאית להחליט -
(1) על הגבלת סכומי ההשתתפות בהימורים או את גובה הזכיה אשר ניתן יהיה לזכות או לשלם מהימורים על פי קבלה אחת;
(2) שלא לקבל הימורים אם סכום ההשתתפות בהם עולה על סכום שקבעה או אם סכום הזכיה בו צפוי משתתף לזכות לפי סימוניו, עולה על שיעור שקבעה;
(3) כי כמות הניחושים בקבלה אחת בתכנית כלשהי לא תעלה או לא תפחת ממספר שקבעה;
(4) כי סימון ניחוש של תוצאה מסוימת בתחרות מחייב סימון ניחוש נוסף על תוצאה אחרת באותה תחרות, באותה קבלה;
(ב) החליטה המועצה כאמור - תביא את נוסח ההחלטה לידיעת המשתתפים בהימורים בפרסומיה או בפרסום ברבים.
63. ביטול ניחוש (תיקון: תשס"א)
ניחושים ייחשבו כבטלים אם אירע אחד מאלה:
(1) הניחושים נמסרו לאחר הזמן שקבעה המועצה לקבלת הימורים על תחרות כלשהי;
(2) הניחושים נמסרו, מסיבה כלשהי, לאחר תחילת תחרות;
(3) סומן ניחוש בתחרות שאינו יכול להיות נושא לזכיה באותה תחרות;
(4) תחרות לא נערכה במועד שבו היתה אמורה להתקיים, או חרגה ממועד מחזור התחרויות שבו היא כלולה;
(5) תוצאות תחרות או תחרויות לא נתקבלו במשרדי המועצה במועד;
(6) לא התקבלה תוצאה קובעת כמתחייב מהוראות סעיף 37.
64. אירועים חריגים (תיקון: תשס"א)
(א) למועצה שמורה, בבל עת, הזכות לבטל השתתפות בהימורים אם אירעו לדעתה בתחרות כלשהי או בקשר אליה, אירועים חריגים או אם, לדעתה, אין היא יכולה להסתמך על תוצאת התחרות כבסיס לתשלום זכיות.
(ב) המועצה רשאית, בכל עת, לבטל או להפסיק קבלת הימורים באופן מוחלט במחזור כלשהו או בתכנית כלשהי, וכן רשאית היא לעשות כן בהימורים הנעשים באמצעות מסוף או מספר מסופים - הכל לפי שיקול דעתה.
(ג) המועצה רשאית, בכל עת, לפסול או לבטל הימורים בקבלה מסוימת, ולעכב תשלום זכיה למחזיק בקבלה, אם לדעתה הושגה הזכיה באמצעים לא ראויים או שלא כדין.
65. החזר דמי השתתפות (תיקון: תשס"א)
(א) בוטל הימור בידי המועצה, יוחזר סכום ההשתתפות בשל אותו הימור.
(ב) החזר דמי ההשתתפות ייעשה על פי דרישה בתחנה, כנגד המצאת הקבלה המקורית, ובלבד שנתוניה ניתנים לזיהוי במסוף.
(ג) ההחזר ייעשה במקום, בדרך ובאמצעי אשר שולמו דמי ההשתתפות, אלא אם כן הודיעה המועצה ברבים אחרת.
66. השלמת התכנית (תיקון: תשס"א)
(א) המועצה רשאית לקבוע בפרסומיה הנחיות נוספות למשתתפים בהימוריה אשר יחייבו אותה ואת המשתתפים בכל הקשור לעריכת ההימורים על פי התכנית (להלן - הנחיות).
(ב) הנחתה המועצה כאמור, יהיו ההנחיות חלק מהוראות התכנית, לכל דבר וענין, ובלבד שהביאה אותן לידיעת המשתתפים קודם לביצוע ההימורים, בפרסום ברבים ובאמצעות המערכת המקוונת.
67. העברת ניחוש (תיקון: תשס"א)
(א) משתתף יעביר את ניחושיו באמצעות מסוף.
(ב) הנתונים יועברו ממסוף למחשב מרכזי ויירשמו בקובצי המערכת אשר אחד מהם יהיה באמצעי אחסון בלתי מחיק.
(ג) יראו את מעביר סימני הניחוש כשלוחו של המשתתף, לכל דבר וענין.
(ד) התשלום בעד השתתפות בהימור ייעשה בתחנה או בחיוב חשבון בנק של המשתתף - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישורה.
68. הימורים דרך האינטרנט (תיקון: תשס"א)
(א) החליטה המועצה להתיר עריכת הימורים באמצעות האינטרנט או באמצעי אלקטרוני אחר - תחול תכנית זו גם על אלה, בשינויים המחוייבים.
(ב) המועצה תהיה רשאית לקבוע הנחיות לענין זה בהודעה ברבים.
69. אישור השתתפות (תיקון: תשס"א)
(א) יראו נתונים כנקלטים במחשב המרכזי אם:
(1) נשלחו באמצעות מסוף או באמצעי אלקטרוני אחר וזוהו על ידי המחשב המרכזי כמתאימים להגדרות המערכת המקוונת;
(2) הנתונים נרשמו בקובצי המחשב המרכזי, ובכללם באמצעי האחסון הבלתי מחיק;
(3) הודפסה קבלה ונתקבל תשלום המתאים לנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי.
(ב) החזקה בטופס גופו לא תהווה ולא תשמש ראיה להשתתפות בהימור או לניחוש אשר מתקבל מהסימונים המופיעים בו.
70. ביטול השתתפות (תיקון: תשס"א)
לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בהימורים על ידי המשתתף אלא בתחנה שבה נתקבל ההימור זולת אם נתקיימו כל אלה:
(1) טרם חלפו 30 דקות מעת העברת הניחושים למשרד הראשי;
(2) לא חלף המועד שקבעה המועצה בפרסומיה לקבלת הימורים על התחרויות שסומנו;
(3) לא החלה התחרות המהווה חלק מאותו הימור.
71. קבלה (תיקון: תשס"א)
(א) משתתף יקבל קבלה על השתתפותו בהימור; הקבלה תכלול את הפרטים האלה, כולם או חלקם:
(1) מספר סידורי;
(2) מספר זיהוי של הטופס;
(3) מספר התחנה אשר ממנה נשלחו הנתונים למחשב הראשי;
(4) תאריך ושעת המשלוח;
(5) זיהוי התכנית והמחזור;
(6) סכום דמי ההשתתפות.
(ב) המועצה רשאית להוסיף או לגרוע מנתונים אלה, לפי שיקול דעתה.
72. בדיקת הקבלה (תיקון: תשס"א)
(א) משתתף יבדוק את הקבלה עם הפקתה ויוודא מיד ובלא דיחוי כי הניחושים המופיעים בקבלה הם אלה אשר סימן לענין ההימור (להלן - הבדיקה).
(ב) מצא משתתף, אגב הבדיקה, כי קיימת אי התאמה בקבלה, יחזיר אותה באותה תחנה שקיבל אותה, ויהיה רשאי לקבל את כספו בחזרה; הוחזרה הקבלה כאמור - יבוטל ההימור; התחנה תעביר למשרד הראשי את הקבלה המבוטלת.
(ג) לא תישמע כל טענה בשלב מאוחר יותר על אי התאמה בקבלה או על דיווח שגוי למחשב המרכזי.
73. פסילת השתתפות והחזרת תשלום (תיקון: תשס"א)
(א) בלי לגרוע מכל הוראה אחרת, תיפסל השתתפות של משתתף בהימורים, אם אירע אחד מאלה:
(1) הנתונים אשר הועברו מהמסוף לא נקלטו או לא נרשמו בפועל ובאופן תקין במחשב המרכזי;
(2) הנתונים אשר הועברו מהמסוף נקלטו בצורה פגומה, משובשת או לקויה;
(3) הנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי לא ניתנים לפענוח;
(4) אמצעי האחסון הבלתי מחיק שבו נרשמו הנתונים במשרד הראשי התקלקל, נפגע, נפגם, אבד או ניזוק בכל אופן שהוא;
(5) הנתונים לא נקלטו ולא נרשמו באופן תקין באמצעי האחסון הבלתי מחיק;
(6) סימני הניחוש הועברו בדרך או באמצעים אשר לא אושרו בידי המועצה;
(7) הניחוש נקלט לאחר המועד שנקבע לקבלת טופסי ההשתתפות בגין אותו הימור או לאחר תחילת תחרות המהווה חלק מאותו הימור;
(ב) נפסל טופס כאמור - יהיה המשתתף זכאי להחזר דמי ההשתתפות, כאמור בסעיף 65.
74. עליונות הרישום (תיקון: תשס"א)
(א) הניחושים אשר ישתתפו בהימור יהיו אלה אשר נקלטו ונרשמו באמצעי האחסון הבלתי מחיק, והם יחייבו את המועצה ואת המשתתף.
(ב) על אף האמור בכל מקום בתכנית, נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו מרשימת התחרויות, יראו את הסימונים אשר נקלטו בקובצי המחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק ולא בוטלו קודם לשינוי, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי.
75. סופיות הקביעה (תיקון: תשס"א)
(א) קביעת זכיה וסכום הפרס תיעשה באמצעות המחשב המרכזי.
(ב) נתוני המחשב המרכזי יהיו סופיים ובלתי ניתנים לערעור.
76. תשלום (תיקון: תשס"א)
(א) תשלום זכיה ייעשה במזומן בתחנה וכן בשיק או בזיכוי חשבון בנק - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישורה.
(ב) הזכות לקבלת הזכיה תהיה אך ורק למחזיק בפועל בקבלה המקורית ולא לכל אדם זולתו, אפילו נעשה סימון הניחושים ושולמה התמורה בגינם במשותף עם אחר.
(ג) לצורך תשלום זכיה או החזר דמי השתתפות, יידרש משתתף, כתנאי מוקדם והכרחי, למסור בתחנה את הקבלה אשר סיפק המסוף בתחנה, כשהיא שלמה ומאפשרת זיהוי חד משמעי של הנתונים; לא תפורסם הודעה ברבים על טפסים זוכים.
(ד) המועצה רשאית להגביל את גובה התשלום אשר ישולם לזוכה בתחנה.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), רשאית המועצה לקבוע מקומות, דרכים ואמצעים אחרים לביצוע התשלום, גם בלא המצאת הקבלה, הכל לפי שיקול דעתה.
77. פטור על תשלום כפול (תיקון: תשס"א)
(א) נקבע באמצעות המחשב המרכזי כי הזכיה שולמה, תהיה המועצה פטורה מתשלום נוסף בגין אותה קבלה.
(ב) נקבע באמצעות המחשב המרכזי כי בוצע תשלום, ונתקבלה דרישה לתשלום נוסף - רשאית המועצה להעביר את הטיפול בדרישה לחקירת המשטרה.
(ג) קבלה אשר לפי נתוני המחשב המרכזי שולמה בגינה הזכיה או הוחזרו דמי ההשתתפות, תהיה בטלה ומבוטלת וחסרת כל ערך.
(ד) קביעה באמצעות המחשב המרכזי תהיה ראייה סופית וחלוטה לעניין זה.
78. עיכוב או ביטול פרס (תיקון: תשס"א)
קבעה המועצה, לאחר בדיקה, כי זכיה כלשהי נעשתה שלא כדין או באמצעים שלא אישרה, רשאית היא לעכב או לבטל את תשלומה של הזכיה או לפסול את המשתתף וניחושו מהשתתפות בהימורים.
79. סירוב לשלם זכיה (תיקון: תשס"א)
(א) המועצה רשאית לסרב לשלם זכיה, אם היה לה ספק באמיתות הדרישה או במסמכים התומכים באותה דרישה, או אם נדרשה הזכיה על ידי זוכה שלא כדין.
(ב) סירבה המועצה כאמור - תופקד הזכיה ותישמר עד מתן הכרעה בגורלה.
80. אחריות (תיקון: תשס"א)
המועצה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, אם מסיבה כלשהי סימונים או נתונים שובשו, נפגמו, נעלמו או נמחקו במסוף, במחשב המרכזי, או בעת העברתם בין אלה.
81. בדיקה נוספת (תיקון: תשס"א)
(א) פרק הזמן שבו רשאי משתתף לבקש בדיקה נוספת של החלטות המועצה, בכל ענין הנוגע לזכיות לפי תכנית זו, יהיה שלושה חודשים מיום סיום מועד ההימורים הנדון.
(ב) בתום שלושה חודשים מיום סיום המועד רשאית המועצה למחוק או להשמיד את הנתונים שנשמרו ברשותה.
82. הודעה על התחנות (תיקון: תשס"א)
המועצה תודיע ברבים על התחנות שבהן תארגן הימורים לפי פרק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 390; תשס"א, 108.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ