אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(3) ו-(7) ו-(ב) ו-(ג) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שרי הבריאות והגנת הסביבה ועם הארגון היציג ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בתקנות אלה -
"חומר פעיל" - חומר אשר נוכחותו בתכשיר גורמת לפעולות שהוא מיועד להן;
"תוצרת אורגנית" - תוצרת אורגנית מן הצומח;
"תכשיר" - תכשיר הדברה או תכשיר טיוב;
"תכשיר אורגני" - תכשיר שהמנהל רשם לפי תקנות אלה;
"תכשיר הדברה" - תכשיר להגנה מפני נגעי צמחים, מניעתם וביעורם;
"תכשיר טיוב" - תכשיר לטיוב קרקע, להזנתה או להזנת צמחים;
"תעודת רישום" - תעודה שנתן המנהל לפי תקנות התכשירים הכימיים;
"תקנות התכשירים הכימיים" - תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 .
2. מכירה
לא ימכור אדם תכשיר בתור תכשיר אורגני אלא אם כן התכשיר נרשם לפי תקנות אלה.
3. שימוש
(א) לא ישתמש אדם בתכשיר במהלך ייצור תוצרת אורגנית, אלא אם כן הוא תכשיר אורגני הרשום לפי תקנות אלה, והשימוש בו נעשה לפי תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס"ח-2008, ותווית האריזה שלו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם להשתמש, בחלקה אורגנית שלו בתכשיר שאיננו רשום, אם התקיימו כל אלה:
(1) התכשיר הוכן בידו;
(2) הוא הוכן בשיטת ייצור כמפורט בתוספת הראשונה והחומר הפעיל שבו הוא שמן שהופק מצמחים שגידל במשקו.
4. בקשה לרישום תכשיר
בקשה לרישום תכשיר אורגני תוגש למנהל; בבקשה יפרט המבקש את מטרות השימוש בתכשיר ויצורפו לה כל אלה:
(1) מסמך שפורטו בו כל החומרים שהתכשיר מורכב מהם בציון ריכוזם בתכשיר;
(2) תיאור שיטת הייצור של התכשיר;
(3) הצעה לתווית אריזתו.
5. תנאים לרישום תכשיר
המנהל לא ירשום תכשיר אורגני אלא אם כן נתמלאו התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:
(1) היה התכשיר תכשיר הדברה -התכשיר רשום לפי תקנות התכשירים הכימיים, והחומר הפעיל שבתכשיר ומטרת השימוש בו רשומים בחלק א' בתוספת השניה;
(2) היה התכשיר תכשיר טיוב -
(א) החומר הפעיל שבתכשיר ותנאי השימוש בו רשומים בחלק ב' בתוספת השניה;
(ב) הוכח למנהל כי התכשיר אינו גורם נזק לתוצרת האורגנית המפורטת בתווית;
(3) שיטת הייצור של התכשיר מתוארת בתוספת הראשונה.
6. אישור ורישום תכשיר
ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגשו לו לפי תקנות אלה, כי התמלאו התנאים לרישום התכשיר, והוא נרשם על פי תקנות התכשירים הכימיים, אם נדרש רישום כאמור, ירשום אותו ויאשר את נוסח תווית האריזה, ורשאי הוא להתנות את הרישום והאישור בתנאים.
7. תעודת רישום
(א) רשם המנהל תכשיר אורגני ייתן למבקש תעודת רישום תכשיר אורגני.
(ב) תוקפה של תעודת רישום כאמור לא יעלה על שלוש שנים מיום הוצאתה.
8. הודעה על רישום תכשירים
מנהל יפרסם, באתר האינטרנט של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשימת תכשירים אורגניים רשומים.
9. חידוש תעודת רישום
בעל תעודת רישום תכשיר אורגני המבקש לחדש את רישום התכשיר לתקופה נוספת יגיש למנהל בקשה על כך לא יאוחר מחודש ימים לפני מועד פקיעת הרישום, ויצרף לבקשתו את תווית האריזה; קיבל המנהל בקשה כאמור, רשאי הוא לחדש את הרישום לתקופה כאמור בתקנה 7(ב).
10 . סירוב לרשום תכשיר אורגני
ראה המנהל שלא התקיימו התנאים לרישום התכשיר יסרב לרשמו ויודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת בכתב.
11 . ביטול רישום
המנהל רשאי לבטל רישום תכשיר אורגני אם התקיים אחד מאלה:
(1) התברר למנהל כי שימוש בתכשיר טיוב לפי תווית האריזה עלול לגרום נזק לתוצרת אורגנית, לאדם או לסביבה;
(2) נוסח תווית האריזה המצורפת לתכשיר האורגני אינו זהה לנוסח שאישר;
(3) חלו שינויים במידע שצוין במסמכים שהיוו בסיס לרישום ושצורפו לבקשה לרישום;
(4) החומרים שמורכב מהם התכשיר נמחקו מן התוספת השניה; תחילתו של ביטול כאמור בפסקה זו יהא בתום 12 חודשים מיום מחיקתם;
(5) התכשיר האורגני הוא תכשיר הדברה ורישומו לפי תקנות התכשירים הכימיים פקע.
12 . שינוי תווית
המנהל רשאי, לבקשת בעל תעודת רישום לתכשיר אורגני, להתיר שינוי בנוסח תווית האריזה, אם ראה שההסברים וההוכחות לבקשה מצדיקים את השינוי, ורשאי המנהל להורות לשנותה מיוזמתו אם ראה צורך בכך לאחר שהודיע על כך בכתב לבעל הרישום ונתן לו הזדמנות לטעון, בכתב, את טענותיו לעניין השינוי.
13 . תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008).
14 . הוראות מעבר
תכשירים שנרשמו ערב תחילתן של תקנות אלה לעניין ייצוא תוצרת אורגנית לאיחוד האירופי, יהיה רישומם תקף עד מועד פקיעת תעודת הרישום שלהם.
תוספת ראשונה - שניה 2
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1338.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ