אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו-(ד), 6, 7(ג), ו-(ו), 8(ו), 9, 11(א) ו-(ג), 12, 16(ב), 20 ו-25 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הפנים לענין תקנות 26(א), (ב) ו-(ד) ו-27 (א), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובידיעתה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לענין תקנה 20(ג) אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אירוע" - פרט, נתון או מידע החייבים בדיווח לפי סעיף 8 לחוק ותקנה 14;
"חוק צער בעלי חיים" - חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה לרישיון לפי תקנה 2(ב);
"קורא שבבים" - מכשיר אחד או יותר שבאמצעותם ניתן לקרוא סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בשני אלה: תדר 134.2 קילוהרץ ובתדר 128 קילוהרץ;
"רופא וטרינר ממשלתי" - רופא וטרינר שמועסק בשירות המדינה;
"שבוע" - שבעה ימי עבודה.
פרק ב': רישיון
2. הגשת בקשה לרישיון
(א) אלה חייבים בהגשת בקשה לרישיון להחזקת כלב:
(1) בעלים חדשים של כלב שגילו עולה על חודשיים וחצי;
(2) בעליו של כלב שמוחזק ברישיון אם לא קיבל, עשרים ימים לפני פקיעת תוקף הרישיון, טופס רישיון חדש;
(3) בעליו של כלב שנרשם ככלב מסוכן.
(ב) בקשה לרישיון תוגש לרופא הווטרינר העירוני של הרשות שבה מתגורר בעליו של הכלב, לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה.
3. מתן רישיון
(א) רופא וטרינר עירוני שנוכח כי התקיימו התנאים למתן רישיון להחזקת כלב, ייתן למבקש, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה, טופס רישיון לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה ורשאי הוא לקבוע תנאים ברישיון.
(ב) מצא רופא וטרינר עירוני כי לא התקיימו התנאים למתן רישיון להחזקת כלב, יודיע על כך למבקש, בכתב, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה. בהודעה יפרט הרופא הווטרינר העירוני את הנימוקים להחלטתו.
4. תנאים למתן רישיון
אלה התנאים למתן רישיון להחזקת כלב:
(1) כלב שאינו מסוכן:
(א) גילו המינימלי של המבקש הוא 16 שנים;
(ב) המבקש לא הפר תנאים ברישיון שניתן לו לגבי אותו כלב או לגבי כלב אחר ואשר לדעת הרופא הווטרינר העירוני ההפרה מצדיקה אי-מתן רישיון;
(ג) הצהיר המבקש, בבקשה לרישיון להחזקת כלב, כי הורשע בעבירות לפי חוק זה, לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338(6) ו-451 לחוק העונשין, רשאי הרופא הווטרינר העירוני ליתן למבקש רישיון להחזקת הכלב אם הוא סבור שאין בהרשעה, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, כדי למנעו מקבלת הרישיון;
(2) כלב מסוכן:
(א) גילו המינימלי של המבקש 18 שנים;
(ב) התקיים האמור בפסקה (1)(ב) ו-(ג).
5. חידוש רישיון
רופא וטרינר עירוני ישלח לבעליו של כלב שלושים ימים לפחות לפני פקיעת תוקף רישיון להחזקת כלב שבבעלותו, טופס רישיון חדש.
6. ביטול או חידוש רישיון (תיקון: תש"ע) 2
(א) רופא וטרינר עירוני רשאי לבטל רישיון או להימנע מלחדשו אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
(1) הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור;
(2) הכלב הפך לכלב מסוכן וגילו של בעל הרישיון לאחזקתו פחות מ-18 שנים;
(3) בעל הרישיון הפר תנאי ברישיון כאמור בתקנה 4(1)(ב);
(4) בעל הרישיון לא קיים הוראות לפי החוק;
(5) אופן החזקת הכלב גורם לסיכון בריאות הציבור;
(6) בעל הרישיון הורשע בעבירה כאמור בתקנה 4(1)(ג).
(ב) לא יבוטל רישיון ולא יימנע חידושו אלא אם כן -
(1) הרופא הווטרינר העירוני הודיע בכתב לבעל הרישיון, בהודעה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת הראשונה, שלושים ימים לפחות לפני ביטול הרישיון או לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, על כוונתו לעשות כן ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו;
(2) החליט הרופא הווטרינר העירוני לבטל רישיון או להימנע מחידושו יודיע על כך לבעל הכלב; ההודעה תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה;
(ג) אין בהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) כדי לגרוע מסמכויות רופא וטרינר עירוני לפי סעיף 13א לחוק.
7. מסירת כלב ממאורת רשות
נמסר כלב למאורת הרשות לפי סעיף 6(ד) לחוק, רשאי הרופא הווטרינר העירוני, לאחר שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 17 לחוק, למסרו, לפי שיקול דעתו, לאחד מאלה:
(1) לאדם אחר ובלבד שאותו אדם קיבל רישיון להחזקת אותו כלב;
(2) למערכת הביטחון או לארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים;
(3) לעמותה שעיסוקה בהכשרת כלבי נחיה, אם הוא כלב נחיה ובתנאי שהעמותה הסכימה לקבלו; כלב כאמור בפסקה זו יימסר בלא תשלום.
פרק ג': מסמנים וסימון
8. הסמכת רופא וטרינר מוסמך
(א) רופא וטרינר שמבקש הסמכה להיות רופא וטרינר מוסמך, יגיש למנהל בקשה בכתב לפי טופס 5 שבתוספת הראשונה.
(ב) המנהל יסמיך רופא וטרינר לרופא וטרינר מוסמך אם ברשות המבקש -
(1) קורא שבבים;
(2) אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח וכתובת דואר אלקטרוני; ואולם רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להסמיך לתקופה, גם רופא וטרינר שאין בידיו אמצעים אלה.
9. ביטול הסמכה
נוכח המנהל כי חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה 8(ב) או שהרופא הווטרינר המוסמך הפר את הוראות החוק או תקנות אלה, רשאי הוא לבטל את הסמכתו ואולם לא יעשה כן אלא אם כן נתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו.
10. שבב רשום
לא יסומן כלב בשבב אלא אם כן השבב נרשם במרכז הרישום ובידי המסמן אישור הרשם המעיד על כך.
11. בדיקת סימון
לא יסמן מסמן כלב בשבב אלא אם בדק, באמצעות קורא שבבים, ומצא שהכלב איננו מסומן בשבב.
12. סימון מחדש
התעורר צורך בסימון מחדש של כלב בשבב אלקטרוני, יבוצע הסימון רק לאחר שהרופא הווטרינר העירוני אישר, בכתב, את הצורך בסימון מחדש ואת הנימוקים לכך.
פרק ד': מרכז רישום
13. פרטי רישום
אלה הנתונים הנוספים שירוכזו במרכז הרישום:
(1) לענין רופא וטרינר מוסמך: שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית;
(2) לענין בעל הכלב: שם פרטי, שם משפחה, מס' זהות או מס' דרכון, שנת לידה, מספרי טלפון, מען רשום בתעודת זהות, כתובת למשלוח הודעות, מידע בדבר ביטול רישיון קודם להחזקת כלב וסיבות הביטול, ומידע בדבר החזקת שני כלבים או יותר שנשכו;
(3) לענין הכלב: שם, מין, תיאור הכלב (גזע, צבע, מעוקר או מסורס, מוטבע בו קעקוע או סימן מיוחד אחר), תאריך לידה, מס' שבב, מס' רישיון, כתובת מקום אחזקתו, היות הכלב כלב נחיה, או כלב מסוכן;
(4) לענין האירוע: פרטי האירוע לרבות הפרטים הנדרשים לפי פסקאות (1) עד (3);
(5) לענין כלב מסומן שאבד או שמת: תיאור כאמור בפסקה (3), פרטי הסימון והתאריך שבו אבד הכלב או מת.
14. חובת דיווח ומועדי מסירתו (תיקון: תש"ע) 2
(א) רופא וטרינר עירוני ידווח למרכז הרישום על האירועים המפורטים להלן בטור א' לא יאוחר מהמועדים הרשומים לצדם בטור ב':
טור א' טור ב'
האירוע מועד דיווח
1. סימון אחת לשבוע
2. חיסון
3. מתן רישיון
4. שינוי פרטי בעלים
4א. בקשת בעלי להסתרת מספר טלפון.(בתוקף מיום 1.6.2012) 2
5. שינוי פרטי כלב
6. נקיטת הליכים כאמור
בסעיף 8(ב) לחוק
7. שחרור מהסגר
8. כלב מסומן שאבד, בתוך שבוע מיום שנודע לו על האירוע
שנמצא או שמת
9. הכנסת כלב למאורת הרשות בתוך שני ימי עבודה מיום האירוע
10. תקיפה או נשיכה בתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על
האירוע
11. ביטול רישיון בתוך שני ימי עבודה מתום התקופה
12. רישום כלב ככלב מסוכן שניתנה לבעליו של הכלב לטעון כנגד
הביטול או הרישום, לפי הענין
13. התנהגות תוקפנית של כלב בתוך שני ימי עבודה לאחר סיום
ההליך לפי תקנה 15
(ב) רופא וטרינר מוסמך ידווח לרופא וטרינר עירוני על האירועים המפורטים להלן בטור א' לא יאוחר מהמועדים הרשומים לצדם בטור ב':
טור א' טור ב'
האירוע מועד דיווח
1. סימון אחת לשבוע
2. חיסון
3. שינוי פרטי בעלים
3א. בקשת בעלים להסתרת מספר טלפון. .(בתוקף מיום 1.6.2012) 2
4. שינוי פרטי כלב
5. כלב מסומן שאבד, בתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על
שנמצא או שמת האירוע מהבעלים הרשומים במרכז
הרישום או מבן משפחתו של הבעלים
האמור
6. הפרטים הידועים לו ביחס בתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על
לתקיפה או לנשיכה האירוע

(ג) בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך בתוך שבוע מיום קרות כל אחד מהאירועים האלה:
(1) שינוי באחד או יותר מפרטי הכלב שלהלן: הכלב עוקר או סורס, הוטבע בו קעקוע או סימון מיוחד אחר, השתלת שבב חדש;
(2) שינוי במקום מגוריו הקבוע;
(2א) שינוי במספר הטלפון שלו.
(3) אבדן הכלב או מותו.
(3א) העברת הכלב לאחר ושמו וכתובתו של בעל הכלב החדש. .(בתוקף מיום 25.5.2012) 2
(ד) רופא מחוזי, ימסור למרכז הרישום, בתוך שני ימי עבודה, מידע, כאמור בסעיף 8(ג) לחוק, שהגיע לידיעתו על התנהגות תוקפנית של כלב, לצורך דיווח כאמור בתקנת משנה (ה)(1).
(ה) מרכז הרישום ידווח על קבלת מידע על תקיפה או נשיכה על ידי כלב או עובדות הנוגעות להתנהגות תוקפנית של כלב, בתוך שני ימי עבודה מקבלת המידע, לשני אלה:
(1) לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר, דרך קבע, בעל הכלב לפי הרשום במרכז הרישום;
(2) לרופא וטרינר ממשלתי מנהל לשכה וטרינרית שבתחומה מתגורר בעל הכלב.
(ו) מרכז הרישום ידווח על קבלת מידע על מציאת כלב שאבד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני ימי עבודה מקבלת המידע לשני אלה:
(1) לבעל הכלב בטלפון ובכתב, לפי הפרטים הרשומים במרכז הרישום;
(2) לרופא וטרינר עירוני כאמור בתקנת משנה (ה)(1).
15. מתן הזדמנות לטעון טענות (תיקון: תש"ע) 2
(א) הובא לידיעתו של הרופא הווטרינר העירוני מידע שלפיו כלב הפך להיות כלב מסוכן או מידע על התנהגות תוקפנית של כלב או מידע על תקיפה או נשיכה של כלב, ידווח על כך לבעליו של הכלב בתוך 2 ימי עבודה;
(ב) קיבל אדם דיווח כאמור בתקנת משנה (א) או שראה שפרט מן הפרטים הכלולים במרשם, לגביו או לגבי כלבו, אינם נכונים, רשאי הוא, בתוך שבוע מיום שקיבל את המידע, לטעון את טענותיו, בכתב, כנגד רישום המידע במרשם, לפני הרופא הווטרינר העירוני.
(ג) ניתנה הזדמנות לאדם לטעון את טענותיו כאמור בתקנת משנה (ב), ידווח הרופא הווטרינר העירוני למרשם על כל שינוי או עדכון שנדרש במרשם; הדיווח יימסר בהתאם למועדים הקבועים בתקנה 14.
(ד) נרשם כלב במרכז הרישום ככלב מסוכן יודיע על כך הרופא הווטרינר העירוני לבעליו של הכלב.
16. דרכי מסירת מידע (תיקון: תש"ע) 2
(א) רופא וטרינר עירוני ימסור למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14(א) באמצעות דואר אלקטרוני לפי פירוט הנתונים והמבנה שבתוספת השניה.
(ב) רופא וטרינר מוסמך ימסור לרופא וטרינר עירוני דיווח כאמור בתקנה 14(ב) באמצעות דואר אלקטרוני לפי פירוט הנתונים והמבנה שבתוספת השניה.
(ג) רופא מחוזי ימסור בכתב למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14(ד).
(ד) בעליו של כלב ידווח בכתב לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך דיווח כאמור בתקנה 14(ג).
(ה) דיווח או הודעה (להלן - הודעה) שיש למסור לבעליו של כלב לפי החוק, למעט הודעה לפי תקנה 14(ו)(1), יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום לפי כתובת בעליו של הכלב הרשומה במרכז הרישום, בהתאם לסוג ההודעה ולדחיפותה; אין אפשרות למצוא את בעל הכלב, תימסר ההודעה לאחד מבני משפחתו הגר עמו ושלפי מראית עין מלאו לו 18 שנים, ואם היה בעליו של הכלב תאגיד או חבר בני אדם תימסר ההודעה למנהל או למורשה בו; הודעה שנמסרה אישית, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המסירה; נשלחה הודעה בדוא רשום, יראו אותה כאילו נתקבלה בתוך שבוע ימים מיום משלוחה.
17. פרטי מידע שפתוחים לעיון הציבור.(בתוקף עד ליום 31.5.2012) 2
פרטי המידע שלהלן יהיו פתוחים לעיון הציבור לפי מספר השבב שבו סומן הכלב או לפי שם בעל הכלב;
(1) פרטים לגבי בעל הכלב: שם וכתובת;
(2) פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה;
(3) פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את רישיון הכלב, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון.
17. פרטי מידע שפתוחים לעיון הציבור.(בתוקף מיום 1.6.2012) 2
פרטי המידע שלהלן יהיו פתוחים לעיון הציבור לפי מספר השבב שבו סומן הכלב או לפי שם בעל הכלב;
(1) פרטים לגבי בעל הכלב: שם כתובת ומספר טלפון ואולם מספר הטלפון לא יהיה גלוי לעיון הציבור אם בעל הכלב ביקש את הסתרתו לפי תקנה 17א;
(2) פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה;
(3) פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את רישיון הכלב, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון.
17א. בקשה להסתרת מספר טלפון (תיקון: תש"ע) (בתוקף מיום 1.6.2012)2
בעל כלב רשא לבקש ממרכז הרישום, מרופא וטרינר עירוני או מרופא וטרינר מוסמך שביצע חיסון בכלבו שלא לאפשר גלוי של מספר הטלפון שלו לעיון הציבור; בקשה כאמור למרכז הרישום תהא בכתב; מספר הטלפון יוסתר בתוך שני ימי עבודה מיום קבלת הבקשה במרכז הרישום.
17ב. הודעה על פרטי הרישום (תיקון: תש"ע) 2
מצא בעל כלב כי פרט מהפרטים הרשומים לגביו או לגבי כלבו במרכז הרישום אינו נכון או אינו מלא, יודיע על כך בתוך שבעה ימים לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך.
פרק ה': החזקה
18. אורך וטיב רצועה
אורך הרצועה באמצעותה מוחזק כלב מחוץ לחצרים לא יעלה על 5 מטרים ובלבד שאורכה וטיבה יאפשרו למי שמחזיק בכלב לשלוט בו, בכל רגע, ולמנוע מהכלב להשתחרר ממנה או לפגוע באחרים.
19. שילוט
בעליו של כלב שמוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר כאמור, במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב"; גודל כל אות בשלט לא יפחת מ-5 סנטימטרים.
פרק ו': אגרות
20. אגרות (תיקון: תשס"ו, תשס"ח, תש"ע)
(א) בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה סימון לכלב אגרה בסך 68 שקלים חדשים.
(ב) בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה רישיון לכלב אגרה בסך 110 שקלים חדשים ואם היה הכלב מסורס או מעוקר 35 שקלים חדשים.
(ג) לצורך מימון פעולת מרכז הרישום, תעביר הרשות המקומית, ב-1 בכל חודש, לשירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, סך של 5 שקלים חדשים מתוך הסכום הנקוב בתקנת משנה (ב).
21. פטור מאגרת רישיון
אלה פטורים מאגרת רישיון לכלב כאמור בתקנה 20(ב):
(1) בעליו של כלב נחיה;
(2) ארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים, שאישר לענין זה, הממונה כהגדרתו בחוק האמור לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני.
22. עדכון
(א) הסכומים הנקובים בתקנה 20 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן יום עדכון העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל בלפי מעלה.
(ג) מנהל השירותים הווטרינרים יפרסם ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו
"המדד החדש" המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום העדכון;
"המדד היסודי" המדד לחודש אוקטובר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד לחודש אוקטובר 2004;
"מדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרק ז': שונות
23. מועד להגשת עתירה
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף 16(א) לחוק, רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים, בתוך 10 ימים מיום שקיבל הודעה על ההחלטה, או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם.
24. עונשין
העובר על הוראות תקנה 19 דינו קנס 3,000 שקלים חדשים.
25. הוראות שעה
על אף האמור בתקנה 16(א), בתקופה שעד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) רשאי המנהל לאשר לרופא וטרינר עירוני ולרופא וטרינר מוסמך למסור למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14 בכתב.
26. (בוטל) (תיקון : תשס"ח)
תוספת ראשונה (תיקון: תש"ע) 2
טופס 1
(תקנה 2(ב))
לכבוד הרשות המקומית
בקשה לרישיון להחזקת כלב
1. פרטי המבקש:
שם פרטי
שם משפחה
מס' זהות או מס' דרכון
שנת לידה*
מס' טלפון
טלפון נוסף

מען רשום בתעודת זהות
כתובת למשלח הודעות


* גיל המבקש לא יפחת מ-16 שנה ואם היה הכלב כלב מסוכן מ-18 שנה.
2. פרטי הכלב:כן / לא


שם הכלב
גזע
צבע
מין (זכר/נקבה)
מעוקר/
מסורס
תאריך לידהכן / לא
כן / לאמס' שבב
מס' קעקוע
או סימון
מיוחד אחר
כלב נחייה
כלב מסוכן
כתובת מקום אחזקת הכלב

3. הצהרת המבקש
א. אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי בסעיפים 1 ו-2 לעיל נכונים ומדויקים.
ב. הורשעתי/לא הורשעתי בעבירות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338(6) ו-45 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן חוק המרשם) שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לענין עבירות כאמור בסעיף זה.

תאריך חתימת המבקש
מבקש שהורשע יפרט את פרטי ההרשעה. אין צורך להצהיר על הרשעות שהתיישנו לפי חוק המרשם.
החלטת הרופא הווטרינר העירוני בבקשה
נימוקי ההחלטה


חותמת חתימת הרופא הווטרינר העירוני
טופס 2
(תקנה 3(א))
רישיון מס' להחזקת כלב לשנת .
1. פרטי בעל הכלב והצהרת בעליו:
שם פרטי ושם משפחה
מס' זהות או מס' דרכון
מס' טלפון
כתובת

אני מצהיר כי הפרטים הרשומים לעיל נכונים וכי הכלב לא נשך אדם או בעל חיים בעשרת (10) הימים האחרונים.

תאריך שם המצהיר חתימה
2. פרטי הכלב:כן / לא


שם הכלב
גזע
צבע
מין (זכר/נקבה)
מעוקר/
מסורס
תאריך לידהכן / לא
כן / לאמס' שבב
מס' קעקוע
או סימון
מיוחד אחר
כלב נחייה
כלב מסוכן
כתובת מקום אחזקת הכלב

3. אישור סימון בשבב (יש לסמן את החלופה המתאימה)
א. בדקתי את הכלב ומצאתי שהוא מסומן בשבב שפרטיו רשומים לעיל;
ב. מכיוון שלפי בדיקתי הכלב לא היה מסומן, סימנתי אותו בשבב שפרטיו רשומים לעיל.

תאריך חתימה וחותמת המסמן
4. אישור חיסון כנגד מחלת הכלבת:
תאריך חיסון
שם הרופא המחסן
מס' רישיון
חתימה וחותמת
הרופא המחסןתאריך חיסון שם הרופא המחסן
5. אגרהסכום האגרה
לתשלום עד
אישור תשלום וחותמת


* רישיון זה בר תוקף רק אם נתקיימו בו התנאים האלה:
(1) הוטבעה בו חותמת הבנק/קופת הרשות המקומית.
(2) מסמן כהגדרתו בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, אישר את דבר סימון הכלב.
(3) רופא וטרינר מחסן מורשה אישר בחתימתו כי חיסן את הכלב בהתאם לפקודת הכלבת, 1934.
(בתוקף מיום 25.5.2012) 2
לידיעת בעל הכלב: אתה רשאי לפנות למרכז הרישום בכתב, או לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך שחיסן את הכלב, ולבקש שמספר הטלפון שלך כפי שהוא מופיע במרכז הארצי לרישום כלבים לא יהיה גלוי לעיון הציבור.
טופס 3
(תקנה 6(ב)(1))
לכבוד


הודעה בדבר כוונה לבטל רישיון להחזקת כלב או להימנע מלחדשו
1. אני מודיעך בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ד-2004, כי בכוונתי לא לחדש,*/לבטל, ביום את רישיון מס' להחזקת הכלב:
כן / לא


שם הכלב
גזע
צבע
מין (זכר/נקבה)
מעוקר/
מסורס
תאריך לידהכן / לא
כן / לאמס' שבב
מס' קעקוע
או סימון
מיוחד אחר
כלב נחייה
כלב מסוכן
2. העילה/ות לביטול הרישיון/*אי חידוש
( הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור.
( אופן החזקת הכלב גורם לסיכון בריאות הציבור.
( בעל הרישיון הפר תנאים ברישיון כאמור בתקנה 4(1)(ב).
( בעל הרישיון הורשע בעבירות כאמור בתקנה 4(1)(ג).
( בעל הרישיון לא קיים הוראות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002.
( הפך הכלב לכלב מסוכן וגילו של בעל הרישיון להחזקתו פחות מ-18 שנים.
3. פירוט העובדות הנוגעות לענין4. ניתנת לך הזדמנות לטעון לפני את טענותיך, בכתב, כנגד ביטול הרישיון או אי חידושו לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד הקבוע בסעיף 1.
5. אני מודיע בזאת כי אם אחליט על ביטול הרישיון או אי חידושו יחולו הוראות סעיף 6(ד) לחוק שקובע:
"בוטל רישיון ימסור בעליו של הכלב את הכלב, בתוך עשרים וארבע שעות מקבלת ההודעה על ביטול הרישיון, לאחד מאלה:
(1) אדם שקיבל רישיון מהרופא הווטרינר העירוני להחזקת הכלב;
(2) מיתקן מוגן;
(3) מאורת הרשות."

תאריך חותמת חתימת הרופא הווטרינר העירוני
יש למחוק את המיותר.
טופס 4
(תקנה 6(ב)(2))
לכבוד


הנדון: הודעה על ביטול רישיון להחזקת כלב או על אי חידושו
הודעה מיום
1. בהמשך להודעתי שבסימוכין ולאחר שניתנה לך הזדמנות לטעון טענותיך לפני, אני מודיעך בזאת החלטתי על ביטול/*אי חידוש הרישיון להחזקת הכלב:
כן / לא


שם הכלב
גזע
צבע
מין (זכר/נקבה)
מעוקר/
מסורס
תאריך לידהכן / לא
כן / לאמס' שבב
מס' קעקוע
או סימון
מיוחד אחר
כלב נחייה
כלב מסוכן
2. עליך למסור את הכלב בתוך עשרים וארבע שעות מקבלת הודעתי זו לאחד מאלה:
(1) אדם שקיבל רישיון מהרופא הווטרינר העירוני להחזקת הכלב;
(2) מיתקן מוגן;
(3) מאורת הרשות.
אם מסרת את הכלב לאחת מן החלופות הרשומות בפסקאות (1) או (2) עליך להודיע לרופא הווטרינר העירוני את פרטי המסירה המדויקים. מסירה לפי פסקה (3) יש לבצע ב
כתובת מאורת הרשות
בין השעות
3. הנך רשאי
א. בהתאם לסעיף 16(א) לחוק, לערור על החלטתי בתוך חמישה ימים מיום קבלת הודעה זו או מיום שנודע לך על ההחלטה, לפי המוקדם בפני מנהל השירותים הווטרינרים לפי הכתובת ת.ד. 12 בית דגן 50250.
ב. לפי הוראות סעיף 17(ב) לחוק, לבקש ממנהל השירותים הווטרינריים או מבית המשפט לענינים מינהליים עיכוב ביצוע.

תאריך חותמת חתימת הרופא הווטרינר העירוני

יש למחוק את המיותר.

טופס 5
(תקנה 8(א))
לכבוד
מנהל השירותים הווטרינרים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
שם פרטי שם משפחה מס' זהות מס' רישיון
לעסוק ברפואה וטרינרית כתובת מרפאה
כתובת פרטית
2. ברשותי
(1) קורא שבבים;
(2) אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח;
(3) כתובת דואר אלקטרוני .
3.
( לא הוסמכתי בעבר כרופא וטרינר מוסמך.
( הסמכתי בעבר בוטלה ביום . הסיבות לביטולה


4. אני מתחייב למסור דיווחים במועד ובדרך שנקבעו בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2004.

תאריך חותמת חתימה
תוספת שניה (תיקון: תש"ע) 2
(תקנה 16א ו-(ב))

1. מבנה הקובץ המועבר:
(א) העברת הנתונים תיעשה במסגרת קובץ שטוח בפורמט ASCII עם מיקום שדות קבוע בהתאם להסבר להלן (constant positioning).
(ב) כל השדות האלפאנומריים הם בעברית (Windows) עם כיוון מימין לשמאל.
(ג) אין להשתמש בסימני הפרדה (delimiters) או בסימני סיום או תחילת שורה.
(ד) מטעמי אחידות מנגנון הקליטה עבור דיווח על ארועים שונים יש להקפיד על מיקום קבוע של שדות הדיווח.
2. צורות העברה:
יש להעביר את הקבצים מצורפים (attached) להודעת דאר אלקטרוני שתישלח עבור מרכז הרישום.
נתונים שייכללו בדיווחים ייבנו על פי מבנה ופירוט להלן:
תיאור השדה
חובה
סוג שדה
אורך
הערות

שם הגורם
המדווח
(
אלפאנומרי
30
שם גורם מדווח לפי רשימה רשמית של הרשויות המקומיות המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מס תנועה בדיווח
(
נומרי
5
מס' רץ

מס' שבב
(
אלפאנומרי
15


מס' רישיון לכלב

אלפאנומרי
10


סוג בע"ח
(
נומרי
1
(כלב =1) ברירת מחדל כלב

שם בע"ח
(
אלפאנומרי
10


מין
(
נומרי
1
(זכר = 1 / נקבה = 2)

גזע
(
אלפאנומרי
25
מלל חופשי

כלב נחייה

נומרי
1
(כן = 1 / לא = 2)
ברירת מחדל לא

צבע

אלפאנומרי
10
מלל חופשי

סומן בחו"ל

נומרי
1
(כן = 1 / לא = 2)
ברירת מחדל לא

שנת לידה
(
נומרי
4


חודש לידה

נומרי
2


עיקור

נומרי
1
(כן = 1 / לא = 2), ללא
הבדלי מין, ברירת מחדל לא

ת.ז. בעלים או דרכון
(
אלפאנומרי
25


שם בעלים
(
אלפאנומרי
20


כתובת בעלים
(
אלפאנומרי
50


ישוב בעלים
(
נומרי
4
בהתאם לטבלת משרד
הפנים לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

תיאור השדה
חובה
סוג שדה
אורך
הערות

כתובת למשלוח דואר

אלפאנומרי
20
שונה מכתובת הבעלים

מיקוד בעלים

נומרי
5


טלפון בעלים
(
אלפאנומרי
11


(בתוקף מיום 25.5.2012) 2
מבקש הסתרת מספר טלפון
+
נומרי
1
(כן=1 / לא = 2) ברירת מחדל לא.

פאקס בעלים

אלפאנומרי
11


נייד בעלים

אלפאנומרי
11


דוא"ל בעלים

אלפאנומרי
25


מוות/העלמות/ חו"ל

נומרי
1
(0 פעיל, מוות 1, היעלמות 2-, יציאה לחו"ל 3) ברירת מחדל 0

תאריך מוות/ העלמות/חו"ל

אלפאנומרי
8
פורמט DDMMYYYY

קוד אירוע
(
נומרי
1
0 סימון/השתלת שבב
1 חיסון
2 הסגר
3 נשיכה
4 שינויים בפרטי בע"ח או בעליו
5 הסגרה/כליאה במתקן מוגן
6 שחרור מהסגר/כליאה
7 שלילת רישיון
8 סיווג כלב כמסוכן
תלונה


4. פירוט שדות בעבור האירועים הייחודיים שמדווחים:
(א) עבור כל דיווח על אירוע מסוים יש לשלוח פרטים מלאים של הכלב וכן פרטי בעליו כפי שמפורט בסעיף 3.
(1) סימון/השתלת שבב
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך אירוע
(
8
פורמט DDMMYYYY

מס' רישיון רופא מוסמך
(
50
אורך בפועל 5, מוגדר 50
מטעמי התאמת שגרת הקליטה

השתלה חוזרת
(
1
(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל לא


(2) חיסון כלבת
עבור אירוע חיסון ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן:

שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך אירוע
(
8
פורמט DDMMYYYY

מס' רישיון רופא מחסן
(
50
אורך בפועל 5, מוגדר 50
מטעמי התאמת שגרת הקליטה

אצווה

8
יש למלא למקרה של חיסון בלבד


(3) נשיכה/תקיפה
עבור אירוע נשיכה ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן:
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך נשיכה/תקיפה
(
8
פורמט DDMMYYYY

תיאור האירוע

50
מלל חופשי

תאריך ביטול
(
8
פורמט DDMMYYYY

ביטול
(
1
(כן 1 / לא 2) ברירת מחדל לא


(4) הסגרה/כליאה
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך הסגרה/כליאה
(
8
פורמט DDMMYYYY

שם מתקן כליאה
(
50
רשימת הערכים מטבלא שתסופק בהמשך (מאורת רשות או מתקן מוגן)

סיבת ההסגרה/כליאה

8
ראה רשימת ערכים

איש הקשר

20


טלפון

11(5) הפקת רישיון לכלב
עבור אירוע הפקת הרישיון ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן:
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך הפקת רישיון
(
8
פורמט DDMMYYYY

מס' רישיון
(
50
אורך בפועל 105, מוגדר 50 מטעמי התאמת שגרת הקליטה, לפי כללי הרשות המקומית

מס' אסמכתא

8(6) שחרור מהסגר/כליאה
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך שחרור/המתה
(
8
פורמט DDMMYYYY

שם תחנת הסגר/מתקן כליאה/מקלט
(
50
רשימת הערכים מטבלא שתסופק בהמשך (מאורת רשות או מתקן מוגן)

צורת השחרור
(
1
ראה רשימת הערכים


(7) שלילת רישיון
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך שלילת רישיון
(
8
פורמט DDMMYYYY

סיבת שלילת רישיון
(
50
מלל חופשי


(8) הגדרת כלב כמסוכן
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך סיווג כלב כמסוכן
(
8
פורמט DDMMYYYY

סיבת סיווג כלב כמסוכן
(
50
מלל חופשי

סיום תקופת הביטוח צד ג'
(
1
פורמט DDMMYYYY

חברת הביטוח

20
מלל חופשי

מס' פוליסת ביטוח

10(9) דיווח תלונה
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך התלונה
(
8
פורמט DDMMYYYY

פרטי התלונה

50
מלל חופשי

סוג התלונה
(
8
1 נשיכה/תקיפה, 2 הפרת
חוק הסדרת הפיקוח, 3 הפרת חוק צער בעלי חיים

ננקט הליך משפטי
(
20
(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל 2

סוג עבירה

1
1 אי חסימת פיו של כלב מסוכן
2 אי-קשירת כלב מסוכן
3 אי-סירוס אי-עיקור למרות ההוראה
4 הפרה על דרישת הגיל המינימלי
של מחזיק הכלב מחוץ לחצר בעליו


(10) דיווח על מציאת הכלב
שם השדה
חובה
אורך
הערות

תאריך מציאת כלב
(
8
פורמט DDMMYYYY

פרטי האירוע
(
50
מלל חופשי

דווח לבעלים
(
1
מחדל 2


____________________________
1 ק"ת תשס"ה, 362; תשס"ו, 446;תשס"ח, 270, 386; תשס"ט, 287; תש"ע, 359, 411, 1138.
2 סעיפים 9, 10 ו-11 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התש"ע-2010 (ק"ת תש"ע, 1139) קובעים לגבי תיקון סעיפים 2(1), (2) ו-(3)(א), 5, 7 ו-8:
"9. תיקון תקנות התשס"ח
תקנה 3 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ח-2007 בטלה.
10. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנה משנה (ב), ביום י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010) (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתן של תקנות 2(1), (2) ו-(3)(א), 5, 7 ו-8 לתקנות אלה ותחילתה של תקנה 17א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 6 לתקנות אלה, שנתיים מיום התחילה (להלן המועד הקובע).
11. הוראות מעבר
(א) בעל כלב רשאי, עד המועד הקובע, לבקש בכתב ממרכז הרישום שמספר הטלפון שלו יהיה גלוי לעיון הציבור כאמור בתקנה 17(1) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 5 לתקנות אלה; התקבלה בקשה כאמור במרכז הרישום, לא ייכלל מספר הטלפון של המבקש בין פרטי המידע הפתוחים לעיון הציבור לפי התקנה האמורה.
(ב) בתקופה שבין יום התחילה ועד למועד הקובע, הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובשני עיתונים יומיים לפחות, הודעה בדבר האפשרות לפנות בבקשה לפי תקנת משנה (א)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ