אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976

תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976

תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה)
בתקנות אלה -
"האמנה" - האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה;
"היתר צידה" - היתר לפי סעיף 2 לחוק;
"היתר" - היתר לסחר, להעברה או להחזקה, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;
"מנהל השירותים הווטרינריים" - מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה.
"רשיון ציד" - רשיון או היתר שניתן על פי סעיף 9 לחוק;
"המנהל" - מנהל רשות שמורות הטבע;
"עבירת ציד" - עבירה על סעיפים 2, 4, 5 ו-8 (א) לחוק, על תקנות 3, 4, 5, 6 ו-6א לתקנות אלה או על תקנות 1, 2, 2א ו-3 לתקנות להגנת חיית הבר אזורים אסורים, התשל"א-1971.
1א. קביעת ציד (תיקון: תשמ"א, תשמ"ג, תשנ"א, תשס"ג3, תשס"ו)
חיות בר אלה הן ציד:
אגמיה
ברווזי בר ממינים אלה:
ברכיה Anas P.Platyrhynchos
שרשיר Anas.C Crecca
קרקיר Anas Querquedula
רחב מקור Spatula Clypeata
צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina
צולל מצויץ Aythya (NYroca) Fuligula
(להלן - ברווזי בר)
זרזיר
יוני בר
שלו
תורים
2. קביעת מזיקים (תיקון: תשמ"א, תשס"ו)
חיות בר אלה הן מזיקים:
דרורים
חולדות
חולדים
עפרוני השדות
עפרוני מצויץ
עטלפים אוכלי פירות
עכברים מצויים
מריונים (עכברי ריצה מצויים)
נברני שדה
בולבול
נוטריה
עורב אפור
עורב הודי
3. עונה אסורה בציד (תיקון: תשל"ח, תשמ"ג, תשס"ג3, תשס"ו)
לא יצוד אדם סוגי ציד המפורטים להלן בתקופת השנה המתחילה ב-1 בפברואר והמסתיימת ב-31 באוגוסט:
אגמיה
ברווזי בר
יוני בר
נוטריה
שלו
תורים
4. הגבלת כמות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשס"ג3, תשס"ו)
לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי בר במספר העולה על עשרה.
5. איסור ציד בלילה (תיקון: תשל"ח, תשמ"א)
(א) לא יצוד אדם משקיעת החמה ועד זריחתה אלא אם קיבל לכך את כל אלה:
(1) היתר בכתב מאת המנהל;
(2) היתר מאת הממונה על השמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961;
(3) הסכמה בכתב מאת מחזיק המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד;
(4) היתר בכתב מאת מפקד תחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום הציד או האחראי על התחנה - אם המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד נמצאים בתחום 2 ק"מ מהגבול.
(ב) על אף האמור בתקנה משנה (א) מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה ומחצי שעה לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.
6. שיטות ואמצעים אסורים (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשנ"א)
(א) לא יצוד אדם בכלי יריה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו סלילי, אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.
(ב) לא ישסה אדם כלב בחיית בר כדי לצודה זולת אם הוא בעל רשיון צייד או היתר צידה, המסתייע בכלב לאיתור חיית בר מהמינים: חוגלה, חזיר בר, דרבן, או לאיסוף שלל הצייד לאחר שנצוד כדין.
(ג) לא יצוד אדם בעזרת חץ וקשת אלא בהיתר בכתב מאת המנהל.
(ד) לא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע.
(ה) לא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון.
6א. סייג (תיקון: תשמ"ד)
בעל רשיון ציד לא ישתף בפעולת הציד ולא יעשה את דרכו אל מקום הציד וממנו בליווי מי שאינו בעל רשיון ציד אך ברשותו, באותה עת, כלי ציד.
7. כללים למתן רשיונות לציד (תיקון: תשל"ח, תשמ"א, תשנ"א, תשנ"ה, תשס"ג3, תשס"ו)
(א) לא יינתן רשיון ציד ולא יצוד אדם אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) הוא הגיע לגיל 18;
(2) הוא מבוטח בחברת-ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרשיון;
(3) יש לו רשיון על פי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, לנשיאת רובה ציד.
(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שקבע המנהל מזמן לזמן; הודיע המבקש כי אינו יודע קרוא וכתוב יאפשר לו המנהל להיבחן בעל-פה;
(5) הורשע אדם בעבירה לפי החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955; או לא חידש שנתיים לפחות את רשיון הציד, יהיה חייב לעבור בהצלחה מבחן.
(ב) רשיון ציד יינתן לתקופה של שנה אחת, אולם לאדם הנמצא בישראל לפי רשיון מעבר או לישיבת ביקור כאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, מותר לתת רשיון ציד לתקופה של פחות משנה (להלן - רשיון ציד מיוחד).
(ג) תקפו של רשיון ציד יהיה עד שנה אחת ויפקע ביום 31 באוגוסט של כל שנה ושל רשיון ציד מיוחד - ביום שצוין בו.
(ד) בקשה לרשיון ציד תוגש בחדשים אפריל, מאי.
7א. כללים למתן היתר צידה (תיקון: תשמ"ה)
לא ינתן היתר צידת ציד וחיית בר מוגנת אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) המבקש הגיע לגיל 18;
(2) יש למבקש רשיון על פי חוק כלי היריה, התש"ט-1949, לנשיאת כלי יריה;
(3) המבקש התאמן בשימוש בכלי יריה במטווח בתקופת שנים עשר החדשים שקדמו למתן ההיתר;
(4) המבקש לא הורשע בעבירה על הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977.
7ב. התליה וסירוב רשיון (תיקון: תשנ"א)
(א) היה המנהל סבור כי קיים יסוד מספיק להגשת כתב אישום נגד אדם בשל עבירת ציד, רשאי הוא להחליט להתלות את רשיון הציד של אותו אדם עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו; לא הוגש כתב אישום לבית המשפט תוך שנה מיום ביצוע העבירה - תבוטל ההתליה.
(ב) הרשיע בית משפט אדם בשל עבירת ציד, רשאי המנהל, לפי הענין, להחליט אחת מאלה:
(1) שלא לתת או שלא לחדש רשיון;
(2) לתת או לחדש רשיון רק לאחר מילוי תנאים שנקבעו בהחלטה.
(ג) החלטות המנהל לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תהיינה בכתב ומנומקות, ותישלחנה בדואר רשום לאדם שבענין רשיונו החליט המנהל.
2.8 אגרת רשיון ציד (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט)
(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,000 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.
(ב) סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג) סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) בתקנה זאת -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש מאי 1997.
9. פטור מאגרה
(א) רשיון ציד הניתן לנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת-חוץ פטור מאגרה, אם המדינה האמורה מעניקה פטור כאמור לחברי הנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל.
(ב) אישור מאת שר החוץ או מי שהסמיך לכך כי הוראות תקנת-משנה (א) נתמלאו לגבי פלוני ישמש ראיה לכך.
10. סימון (תיקון: תשל"ח, תשנ"ה)
(א) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לסמן חיות בר שברשות מחזיק וכל תולדה שלהן.
(ב) המחזיק בחיות בר ימציא למנהל, לפי דרישתו, את חיות הבר במקום ובמועד שקבע המנהל לשם ביצוע הסימון, ויגיש לו כל סיוע הדרוש לענין.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאי המנהל לדרוש מהמחזיק בחיות בר לסמן אותן וכל תולדה שלהן בעצמו, בדרך שיורה לו המנהל.
(ד) בתקנה זו, "חיית בר" - למעט מזיק וחיית בר מטופחת.
10א. דיווח (תיקון: תשנ"ה)
מחזיק בחיות בר ידווח עליהן למנהל ב-1 בינואר של כל שנה, לפי טופס 1 בתוספת.
11. גני חיות
רשות מקומית המחזיקה חיות בגן חיות תמסור למנהל בכל שנה בין 1 בספטמבר ו-15 בו תסקיר, בטופס שהורה המנהל, על מספר חיות הבר וסוגיהן שבהחזקתה כאמור, במשך השנה שקדמה להגשת התסקיר.
12. מלאכת מילוי עורות
לא יעסוק אדם במלאכת מילוי עורות של חיות בר, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
12א. בקשת היתר לסחר, החזקה או העברה (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ה)
(א) בקשה להיתר תוגש למנהל לפי טופס 2 בתוספת; עותק הבקשה יישלח למנהל השירותים הווטרינריים.
(ב) המנהל רשאי לדרוש מן המבקש פרטים נוספים הנחוצים, לדעתו, לטיפול בבקשה.
(ג) המנהל רשאי לתת היתר, בתנאים או בלעדיהם, לסרב לתתו, לשנותו או לבטלו בכל עת.
(ד) היתר יינתן לפי טופס 3 בתוספת.
12ב. תנאים למתן היתר (תיקון: תשנ"ה)
לא יתן המנהל היתר אלא בהתקיים שני אלה:
(1) ההיתר המבוקש תואם את הוראות האמנה;
(2) מנהל השירותים הווטרינריים נתן הסכמתו למתן היתר כמבוקש.
12ג. אגרת היתר סחר (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ח)
(א) בעד מתן היתר -
(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 307 שקלים חדשים;
(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 154 שקלים חדשים;
(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה ישלם המבקש אגרה בשיעור של 78 שקלים חדשים;
(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 767 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור אינו עולה על סך 6,098 שקלים חדשים לשנה;
(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 231 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.
(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא ישתנה כל אימת שהמדד עלה ב-5% לפחות או שחלפו ששה חודשים ממועד השינוי האחרון, לפי המוקדם.
(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה (ב).
12ד. סייג לחובת היתר (תיקון: תשנ"ה)
בעל רשיון ציד והיתר צידה מיוחד פטור מחובת היתר להחזקה או העברה לגבי גווית חיית בר שנצודה בידו כדין, ובלבד שלהחזקה או להעברה ניתנו כל אישור או הסכמה של מנהל השירותים הווטרינריים הנדרשים לפי כל דין אחר.
13. ביטול
תקנות להגנת חיית הבר, תשל"א-1971 - בטלות.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ"ה)
טופס 1
(תקנה 10א)
דיווח שנתי על החזקת חיות בר
אל: מנהל רשות שמורות הטבע
1. אני מודיע בזה כי אני מחזיק ברשותי חיות בר ממינים ובמספר כמפורט להלן:
שם בעל החיים המין (ז)(ג) מספר
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ...................................................................................................
2. להלן פירוט השינויים שחלו במהלך השנה האחרונה:
1. תמותה: ....................................................................................
2. התרבות: ..................................................................................
3. בסה"כ נוספו/פחתו: ..................................................................
4. מצ"ב תווי סימון של בעלי החיים שמתו.
........................ ........................
תאריך חתימת המחזיק
טופס 2
(תקנה 12א(א))
בקשה להיתר לסחר/החזקה/העברה של חיות בר
אל: מנהל רשות שמורות הטבע:
1. שם המבקש ...................... באותיות לועזיות ...........................
2. כתובת ..................................................................................
רחוב מס' ישוב מיקוד
3. טלפון ........... פקסמיליה ...................
4. חיות הבר שלגביהן מבוקש ההיתר (שם עממי ושם מדעי בלטינית)
...............................................................................................
5. כמות: .................................................................................
6. המקור שממנו נלקחו חיות הבר (מהבר, משביה וכיו"ב):*
...............................................................................................
7. מקום החזקה של חיות הבר: ...................................................
8. מטרת ההחזקה של חיות הבר: ................................................
9. דרך ההובלה (פירוט מדויק): ...................................................
10. הערות ופרטים נוספים: ........................................................
11. הערות מנהל השירותים הווטרינריים: ....................................
............... .............................
תאריך חתימת המבקש
____________
* היה מקור בעלי החיים מחוץ לישראל יצורף אישור, לפי האמנה, מארץ המוצא.
טופס 3
(תקנה 12א(ד))
היתר לסחר/העברה/החזקה של חיות בר
בתוקף סמכותי לפי תקנה 12א לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976, אני מתיר בזה ל- .................... שכתובתו ............................................
1. לסחור/להחזיק בחיות בר כמפורט להלן:
שם עממי שם מדעי כמות
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
2. להעביר ממקום ................ למקום .................. חיות בר כמפורט לעיל.
3. תנאים להיתר:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
4. בעד היתר זה תשולם אגרה בסך ................ שקלים חדשים.
5. ההיתר בתוקף מיום תשלום האגרה עד יום ......................
................ ..............
תאריך המנהל
_________________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2631; תשל"ז, 2288; תשל"ח, 1723; תשל"ט, 734; תש"ם, 1616; תשמ"א, 1033, 1567; תשמ"ב, 227, 1103; תשמ"ג, 187, 574, 1116, 1198; תשמ"ד, 411, 1096, 2654; תשמ"ה, 417, 1891, 1379; תשמ"ט, 1245; תשנ"א, 724; תשנ"ה, 356, 1372; תשנ"ו, 422; תשנ"ז, 527, 707, 865, 894; תשנ"ח, 334, 665, 722, 899; תשנ"ט, 742, 856; תש"ס, 593; תשס"ג, 1008; תשס"ה, 910, 990; תשס"ו, 253, 1148; תשס"ח, 988.
י"פ תש"ם, 1758; תשמ"א, 1287;
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) קובעת הצמדת האגרה למדד יוקר המחיה, כאמור להלן בע' 8755.
3 תקנות 1, 2 ו-3 לתקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 1008; תשס"ה, 910; תשס"ו, 253) קובעות:
"1. סייג למתן רישיון צייד
(א) על אף האמור בתקנה 7 לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976 (להלן - התקנות העיקריות), לא יינתן רשיון ציד בתקופה שעד יום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) אלא למי שנתקיים לגביו אחד מאלה:
(1) היה בידו רישיון ציד תקף ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן - יום התחילה);
(2) היה זכאי לקבל רישיון ציד במועד כלשהו בשנה שקדמה ליום התחילה ואולם לא קיבלו בשל אחת מאלה:
(א) רישיונו הותלה או בוטל, ובינתיים הוסרה סיבת הביטול או ההתליה כאמור;
(ב) לא שילם אגרת רישיון ציד שבינתיים שולמה;
(3) המנהל קבע בהחלטה מנומקת כי רישיון הציד דרוש למבקש למניעת סכנה לאדם או לחי.
(ב) בתקנה זו, "רישיון ציד" - למעט היתר צידה לפי סעיף 3 לחוק (להלן - ההיתר).
2. ציד ארנבת וחוגלה (תיקון: תשס"ו)
על אף האמור בתקנות 1א, 3 ו-4 לתקנות העיקריות, לא יצוד אדם ארנבת או חוגלה בתקופה שעד יום ב' בשבט התשס"ו (31 בינואר 2006), למעט על פי היתר.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003).
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ