אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו), התשנ"ב-1992

תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו), התשנ"ב-1992

תקנות כלי היריה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ב ו-21 (ב) לחוק כלי היריה, התש"ט-1949 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם שר המשטרה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מדריך ירי" - אדם שהמנהל הסמיכו לעסוק בהכשרה של המבקשים רשיון לכלי יריה או חידושו;
"המועד הכללי לחידוש" - 1 בינואר 1992, וה1- בינואר של כל שנה חמישית שלאחריו;
"מטווח קליעה" - כהגדרתו בחוק, שניתן רשיון להפעלתו לפי סעיף 7 לחוק;
"המנהל" - מנהל המחלקה לרישוי ולפיקוח במשרד הפנים;
"מנהל מטווח" - אדם שקיבל רשיון לנהל מיטווח קליעה לפי סעיף 7 לחוק.
2. חובת הכשרה
(א) אדם המבקש לקבל רשיון לנשיאה או להחזקה של כלי יריה יעבור הכשרה מתאימה כמפורט להלן כתנאי לקבלת הרשיון.
(ב) אדם המבקש לחדש רשיון כאמור בתקנת משנה (א), יהא חייב לעבור הכשרה מתאימה, תוך שנתיים מהמועד הכללי לחידוש הרשיון או בשנה שקדמה למועד זה.
(ג) אדם אשר לא עבר הכשרה במועד ובתנאים הקבועים בתקנות אלה, יפוג תוקף רשיונו בתום השנתיים האמורות בתקנת משנה (ב), והוא יחודש רק לאחר שהמציא לפקיד הרישוי אישור כאמור בתקנה 5.
(ד) הכשרה תתנהל אך ורק במטווח קליעה ובידי מדריך ירי.
3. אחריותו של מדריך ירי
(א) מדריך ירי יוודא שכלי היריה שבו משתמש מי שעובר הכשרה (להלן - המתאמן) הנו תקין וניתן לירות בו.
(ב) מדריך ירי ידווח, בכתב, לפקיד הרישוי על כלי יריה שלא ניתן לירות בו, המהווה סכנה למשתמש בו.
(ג) מדריך ירי יבדוק, שהמחזיק בכלי יריה, אשר בא לעבור הכשרה לצורך חידוש רשיון, במטווח קליעה, הינו בעל הרשיון לאותו כלי היריה, ושהרשיון תקף.
4. תכנית הכשרה
(א) תכנית ההכשרה לירי באקדח תהיה כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב) תכנית ההכשרה לשימוש ברובה ציד תהיה כמפורט בתוספת השניה.
(ג) תכנית ההכשרה לירי באקדח אויר, ברובה אויר וברובה זעיר תהיה כמפורט בתוספת השלישית.
(ד) תכניות ההכשרה המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ג) יחייבו אדם המגיש בקשה לרשיון או לחידושו, לפי הענין.
5. אישור
(א) אישור על ביצוע הכשרה לקראת קבלת רשיון חדש יינתן בידי מדריך ירי לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
(ב) אישור על ביצוע אימון לחידוש רשיון יינתן בידי מדריך ירי על ידי החתמת הרשיון וטופס אישור הדרכה ואימון בירי הנלווה לרשיון (להלן - טופס האישור), בחתימתו ובחותמת; החותמת תכלול שם, מספר זיהוי של המדריך ומספר תעודת מדריך; המדריך ירשום על גבי טופס האישור את תאריך מתן ההכשרה ומקום הינתנה.
(ג) מנהל מטווח יעביר את טפסי האישור למנהל אחת לתקופה שיקבע, או לפי דרישתו.
(ד) מנהל מטווח ינהל רישום של כל המתאמנים במטווח הקליעה; הרישום יכלול את פרטי המתאמן, סוג ההכשרה, שם המדריך ומועד מתן ההכשרה; הרישום יהיה פתוח לעיונו של המנהל, בכל עת.
6. תחמושת
(א) תחמושת להכשרה למי שטרם קיבל רשיון תסופק בידי מנהל מטווח הקליעה, על חשבון המתאמן.
(ב) מי שברשותו כלי יריה ברשיון רשאי לעבור את ההכשרה בתחמושת שהוקצבה לו עם רשיונו, או בתחמושת שסיפק מנהל מטווח הקליעה כאמור בתקנת משנה (א).
7. פטורים מחובת ההכשרה
אלה פטורים מחובת הכשרה -
(1) אדם שהמציא לפקיד הרישוי אישור מאחד מהגופים המפורטים להלן על שעבר הכשרה בכלי יריה:
(א) מנהל יחידת אימוני לחימה ונשק של משרד ראש הממשלה;
(ב) ראש הענף ללוחמה בטרור בצבא-הגנה לישראל;
(ג) קצין קליעה ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל;
(ד) ראש היחידה לאבטחה פיזית באגף הממונה על הבטחון במערכת הבטחון.
(2) אדם המשתייך לאחת המסגרות המפורטות להלן, שהמנהל הכיר בה לענין זה:
(א) מדריך ירי;
(ב) קלעי הנבחרת הלאומית לקליטה למטרה;
(ג) קלעי החבר במועדון קליעה במסגרת איגוד הקליעה של ההתאחדות לספורט;
(ד) בוגר קורס לירי מעשי, החבר במועדון קליעה במסגרת איגוד הקליעה של ההתאחדות לספורט;
(ה) חברי עמותת צלפי המשמר האזרחי.
(3) מי שיש בידו רשיון ציד בר תוקף - בעת חידוש הרשיון לנשיאה או החזקה של רובה ציד.
8. מחזיק במספר כלי יריה
(א) מי שמחזיק בכלי יריה מסוגים שונים, כגון אקדח ורובה, חייב יהיה לעבור הכשרה בכל אחד מהם.
(ב) מי שמחזיק במספר כלי יריה מאותו סוג יעבור הכשרה רק באחד מהם, שהוא בעל הקוטר הגדול ביניהם.
9. הסמכת מדריך ירי
(א) רשאי להגיש בקשה להסמכה למדריך ירי מי שעובד בתנאים אלה:
(1) בוגר קורס מדריכי ירי במשטרת ישראל, צבא-הגנה לישראל, יחידת אימוני לחימה ונשק במשרד ראש הממשלה, או היחידה לאבטחה פיזית במערכת הבטחון;
(2) בוגר קורס מאמנים, המכשיר מדריכי ירי, בבית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגיט;
(3) בוגר קורס מדריכי ירי שהכיר בו המנהל;
(4) מפקח מטווח קליעה שהוא בעל נסיון בהדרכה בכלי יריה במשך שנה רצופה לפחות ובתנאי שהדרכה זו נעשתה תוך חמש השנים שלפני הגשת הבקשה להסמכה.
(ב) על המבקש הסמכה למדריך ירי (להלן - מועמד), להגיש בקשה למנהל לפי הטופס שבתוספת החמישית.
(ג) הסמכה למדריך ירי יתן המנהל, לאחר ששוכנע בכישוריו המקצועיים של המועמד, ויכולתו להדריך אזרחים בכלי יריה.
(ד) הסמכה למדריך ירי תינתן לתקופה של 5 שנים, בתעודה לפי התוספת הששית.
(ה) חידוש הסמכה למדריך ירי מותנה בהוכחת פעילות בהדרכת ירי של שנה לפחות מאז הונפקה התעודה או מאז חודשה לאחרונה.
10. תוקף רשיון
בכפוף לאמור בכל דין, לרבות תקנות אלה, רשיון לנשיאה ולהחזקה של כלי יריה לא יהיה בר תוקף אלא כשהוא מוחתם בחותמת מדריך ירי כאמור בתקנה 5(ב).
11. תחולה
(א) תקנות אלה יחולו על -
(1) מקבל רשיון חדש, מיום פרסומן;
(2) מי שיחודש רשיונו החל ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992), בכפוף להוראות תקנה 2(ב).
(ב) אדם שקיבל רשיון לנשיא או החזקה של כלי יריה בשנת 1991 יראוהו, לענין חידוש רשיונו ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992), כמי שעבר הכשרה כנדרש בחידוש רשיון.
תוספת ראשונה
(תקנה 4(א))
תכנית הכשרה לירי באקדח
1. אימון מכין
א. נושאים: הכרת הכלי, פירוק והרכבה, טעינה ופריקה, ניקוי, מצבי נשיאה, מצבי ירי, מעצורים ובטיחות.
ב. משך האימון - שעה וחצי.
2. ירי באקדח חצי אוטומטי
א. תרגילים -
(1) ירי אטי: 5 כדורים X 5 תרגילים, בסך הכל 25 כדורים;
(2) ירי מהיר: 5 כדורים X 5 תרגילים, בסך הכל 25 כדורים.
ב. גודל המטרה - 40 X 60 ס"מ.
ג. טווח ירי -
(1) ירי אטי - 8 מטרים;
(2) ירי מהיר - 2 תרגילים ראשונים לטווח 6 מטרים, ו-3 תרגילים לטווח 8 מטרים.
ד. הישג נדרש - על המתאמן להגיע להישגים כמפורט להלן:
(1) ירי אטי לפגיעה במטרה: 3 מתוך 5 כדורים;
(2) ירי מהיר לפגיעה במטרה: 2 מתוך 5 כדורים.
תחמושת - על המתאמן לירות 50 כדורים לפחות.
משך האימון בירי - חצי שעה.
3. ירי באקדח תופי
המתאמן יבצע תרגילים כאמור בסעיף 2 בשינויים אלה:
(1) ירי אטי יבוצע בפעולה יחידה;
(2) ירי מהיר יבוצע בפעולה יחידה ובפעולה כפולה.
תוספת שניה
(תקנה 4(ב))
תכנית הכשרה לירי ברובה ציד
1. אימון מכין
א. נושאים: הכרת הכלי, טעינה ופריקה, מצבי ירי, מעצורים ובטיחות.
ב. משך האימון - שעה וחצי.
2. פרטי האימון
על המתאמן לבצע את האימון כמפורט להלן:
(1) ירי במצבי יריה שונים למטרות קרקע;
(2) טווח - 25 - 15 מטרים;
(3) תחמושת - 15 כדורים;
(4) משך האימון בירי - חצי שעה.
תוספת שלישית
(תקנה 4(ג))
תכנית הכשרה לירי באקדח אויר, ברובה אויר וברובה זעיר
1. אימון מכין
א. נושאים: הכרת הכלי, פירוק והרכבה, טעינה ופריקה, מצבי ירי מעצורים ובטיחות.
ב. משך האימון - שעה וחצי.
2. תרגילי ירי
א. באקדח אויר וברובה אויר -
(1) ירי מטווח - 10 מטרים;
(2) תחמושת - 20 כדורים.
ב. ברובה זעיר -
(1) הירי יבוצע בשכיבה, כריעה ועמידה;
(2) ירי מטווח - 15 מטרים, 10 כדורים, בכל אחד מהמצבים, ובסך הכל 30 כדורים.
(3) משך האימון בירי - חצי שעה.
תוספת רביעית
(תקנה 5(א))
אישור הדרכה ואימון בירי למבקש רשיון חדש
לכבוד
פקיד הרישוי לכלי יריה
משרד הפנים
1. אני מאשר כי מר/גב'
ת"ז
שמענו/ה
הודרך/ה והתאמן/ה בירי בכלי הנשק: אקדח מחסנית (
אקדח תופי (
רובה ציד (
רובה זעיר (
רובה אויר (
אקדח אויר (
לפי תכנית ההכשרה ועמד/ה בהישגים הנדרשים.
2. האימון התקיים ב
שם מטווח הקליעה והמקום
3. פרטי המדריך:
השם ת"ז תעודת מדריך ירי

תאריך חתימה וחותמת מדריך ירי
תוספת חמישית
(תקנה 9(ב))
המינהל לשירותי חירום ולתפקידים מיוחדים
חוק כלי היריה, התש"ט-1949
בקשה לתעודת הסמכה למדריך ירי
פרטים אישיים
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
תאריך לידה
מספר זהות

המען מיקוד
מספר טלפון


פרטים על הכשרה להדרכת ירי
שם הקורס
המועד בו התקיים הקורס


מיום מיום
ועד ליום

הגוף האחראי לקורס
יש לצרף תעודת סיום


נסיון קודם בהדרכת ירי, במשך 12 חדשים רצופים לפחות, בתוך 5 השנים מסיום הקורס (או ללא סיום קורס):
המקום/הגוף מיום עד יום
המקום/הגוף מיום עד יום
(יש לצרף אישורים מתאימים)

תאריך חתימת המבקש
לשימוש המשרד
( התעודה המצורפת לבקשה מתאימה לדרישות שנקבעו.
( האישורים על נסיון קודם בהדרכת ירי מתאימים לדרישות.
( המועמד יוזמן למבחן בכתב.
( המועמד יעבור גם מבחן מעשי, בעת הדרכת ירי.
( המועמד אינו מתאים לדרישות ובקשתו נדחית.
תוספת שישית
(תקנה 9(ד))
משרד הפנים
המינהל לשירותי חירום ולתפקידים מיוחדים
חוק כלי היריה, התש"ט-1949
תעודת הסמכה למדריך ירי
תעודה מס'
מר/גב' ת"ז
רשאי/ת להדריך בכלי יריה: אקדח, רובה זעיר, רובה ציד, אקדח אויר, רובה אויר (מחק את המיותר).
תוקף התעודה מיום עד יום

תאריך שם המשפחה תפקיד חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 668.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ