אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשס"ו-2005

תקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשס"ו-2005

תקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי היריה, התש"ט-1949 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרת רישיון (תיקון: תשס"ט)
(א) בעד רישיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם מבקש הרישיון, לפני נתינתו, אגרה כמפורט להלן לצדו של סוג הרישיון:
סוג הרישיון בשקלים חדשים
(1) לעשיית כלי יריה (סעיף 2(א) לחוק),
לשנה או חלק ממנה 2,355
(2) ליבוא (סעיף 2(ב) ו-(ג) לחוק) של -
(א) כלי יריה שאינו חלק או אבזר של כלי יריה
מהמפורטים בפסקת משנה (ב) ואינו תחמושת,
לכל כלי 25
(ב) חלק או אבזר של כלי יריה (כגון קנה, צינה,
גוף או נוקר, של אקדח מסוג מסוים של יצרן
פלוני), לכל סוג של חלק או אבזר כאמור 25
(ג) תחמושת, לכל סוג של תחמושת (כגון כדורים 25
של יצרן פלוני לאקדח מסוג "'KURZ9", שקוטר
קליעיהם 9 - מילימטרים, אורך תרמיליהם - 17
מילימטרים, משקלם 92 - גריין, ומבנה הקליעים
- (FULL METAL JACKKET
(3) ליצוא (סעיף 2(ב) ו-(ג) לחוק) של כל אחד מחצית האגרה
מהמפורטים בפסקה (2), לכל כלי, סוג חלק, תחמושת שבפסקה (2), לפי
או אבזר כאמור, לפי הענין הענין


(4) לעשיית עסק בכלי יריה (סעיף 3 לחוק), לשנה או 2,355
חלק ממנה
(5) (א) לנשיאת כלי יריה או הובלתו (סעיף 4 לחוק) 50
או להחזקת כלי יריה (סעיפים 5 ו-7ו לחוק) או
להחזקתו ברישיון מיוחד (סעיפים 9, 10, 10א
ו-10ב לחוק), או לנשיאה ולהחזקה של כלי ירייה
על פי תעודת הרשאה (סעיף 10ג(ג)) לכל כלי, לשנה או
חלק ממנה
(ב) להחזקת כלי יריה ברישיון מיוחד (סעיף 10 מחצית האגרה
לחוק) על ידי גוף ציבורי שפעילותו קליעה שבפסקת משנה (א)
ספורטיבית ללא מטרות רווח, לכל כלי, לשנה
או חלק ממנה
סוג הרישיון בשקלים חדשים
(ג) להחזקת כלי יריה ברישיון מיוחד (סעיף 10ג
לחוק), לכל כלי -
(1) לשנה או חלק ממנה 145
(2) ליתרת תקופת תוקפו של רישיון אחר 50
שהיה עליו
(6) להקמת מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) 2,355
סוג הרישיון בשקלים חדשים
(7) (א) לניהול מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק), לשנה 470
או חלק ממנה
(ב) למפקח מטווח קליעה (סעיף 7ג לחוק), לשנה 50
או חלק ממנה
(8) בעד העתק רישיון 50
(9) הוספת תנאי ברישיון לעשיית עסק בכלי יריה 25
(סעיף 3 לחוק) שלפיו נוסף כלי יריה, שלא היה עליו
רישיון לפי החוק, לרישיון האמור שלא עקב ייבוא
כלי יריה לישראל (סעיף 2(ב) לחוק), לכל כלי ולכל
סוג חלק או אבזר, או סוג תחמושת שנוסף (כגון
בדוגמאות שבפסקה (2)(ב) ו-(ג))
(10) הוספת תנאי ברישיון לעשיית עסק בכלי יריה מחצית האגרה
(סעיף 3 לחוק), שלפיו נוסף כלי יריה לרישיון האמור, שבפסקה (9)
ובלבד שיש עליו לפני הוספת התנאי, רישיון לפי החוק,
לכל כלי ולכל סוג חלק או אבזר, או סוג תחמושת
שנוסף (כגון בדוגמאות שבפסקה (2)(ב) ו-(ג))
(ב) תקנת משנה (א)(2) ו-(5)(א) לא תחול על כלי יריה שבידי -
(1) נציג דיפלומטי של מדינת חוץ ששוגר לישראל;
(2) משתתף בתחרות קליעה בין לאומית;
(3) אורח או מומחה מחו"ל שהוזמן לישראל בידי
הממשלה או באישורה.
(ג) תקנת משנה (א)(5)(א) לא תחול על כלי יריה -
(1) של נספה בשירות צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר או נספה הנמנה עם גופי המודיעין הממלכתיים, הנמצא בידי הוריו השכולים, אלמנתו או ילדיו כמזכרת;
(2) של אדם אשר שירת בצבא הגנה לישראל, או בארגון הגנה טרם הקמת מדינת ישראל, לגבי כלי יריה שנמסר לו למזכרת על ידי צבא הגנה לישראל או ארגון הגנה כאמור;
(3) של מוזאון או מוסד לזכר חללי מערכת הביטחון או בארגון הגנה טרם הקמת מדינת ישראל, לגבי כלי היריה שמוחזק בהם לזכרם;
(4) שהוא מוצג של מוזאון מוכר כמשמעותו בפרק ב' לחוק המוזאונים, התשמ"ג-1983
(5) שמועד ייצורו קדם לשנת 1800.
1א. הנחה לחייל מילואים פעיל (תיקון: תשס"ט)
(א) על אף האמור בתקנות 1(א) ו-3 (א), חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרה הקבועה בהן על רישיונות לנשיאה או להחזקה של כלי ירייה לפי סעיף 4 או 5 לחוק או על רשיון לנשיאה ולהחזקה של כלי ירייה על פי תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג(ג) לחוק; המועד הקובע לקביעת הזכאות להנחה, יהיה מועד הגשת הבקשה לפי תקנה 1 או 3(א).
(ב) בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת 10 ימים לפחות בשנה שקדמה להגשת הבקשה או מי שהתנדב לשירות מילואים לפי סעיף 14 לחוק האמור לתקופה כאמור לפחות, ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון לצורך תקנה זו בלבד.
2. פטור מאגרה
על אף האמור בתקנה 1(א), לא תשולם אגרה בעד כל אחד מאלה:
(1) רישיון לפי סעיפים 2(א), 3, 7, 7ג, 9, 10, 10א או 10ג לחוק או רישיון לפי סעיף 5 לחוק שניתן למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק (להלן - רישיון למנהל מטווח), שניתן לראשונה בתקופה של שלושת החודשים שלפני המועד הכללי לחידוש רישיונות לפי תקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות), התשס"ג-2002;
(2) רישיון לפי סעיפים 4 או 5 לחוק שאינו רישיון למנהל מטווח, שניתן לראשונה בתקופה של שלושת החודשים שלפני המועד לחידוש שקבע פקיד הרישוי.
3. אגרה בעד חידוש הרישיון
(א) האגרה בעד חידוש רישיון תהיה כאמור בתקנה 1(א) אם חודש ערב פקיעתו.
(ב) חודש רישיון מאלה המנויים בתקנה 1(א), לפי הענין, למעט רישיון לפי סעיף 2(ב) או (ג) לחוק, אחרי פקיעתו, תשולם אגרה כמפורט להלן:
התקופה שבין מועד פקיעת הרישיון ובין
המועד שבו פנה מי
שהיה בעל הרישיון
לפקיד הרישוי בבקשה
לחדשו

כלי היריה הופקד אצל סוחר כאמור בסעיף 14ג לחוק, בעת שהרישיון
היה בתוקף ונמסר דיווח לפקיד הרישוי
כלי היריה הופקד
במשטרה כאמור
בסעיף 14 לחוק,
בתוך 48 שעות
ממועד פקיעת הרישיון
ונמסר דיווח לפקיד
הרישויהאגרה

עד שישה חודשים
לא
לא
כאמור בתקנה 1(א)
לתקופה שתחילתה
במועד פקיעת הרישיון
וכן אגרה לשנה אחת
בלבד לפי תקנה 1(א)


התקופה שבין מועד פקיעת הרישיון ובין
המועד שבו פנה מי
שהיה בעל הרישיון
לפקיד הרישוי בבקשה
לחדשו

כלי היריה הופקד אצל סוחר כאמור בסעיף 14ג לחוק, בעת שהרישיון
היה בתוקף ונמסר דיווח לפקיד הרישוי
כלי היריה הופקד
במשטרה כאמור
בסעיף 14 לחוק,
בתוך 48 שעות
ממועד פקיעת הרישיון
ונמסר דיווח לפקיד
הרישויהאגרה

מעל שישה חודשים
ועד שנים עשר
חודשים


מעל שנים עשר
חודשים
לא


לא
לא


לא
כאמור בתקנה 1(א)
לתקופה שתחילתה
במועד פקיעת הרישיון
וכן שלוש פעמים
האגרה שנקבעה
בתקנה 1(א) לשנה
אחת בלבד
כאמור בתקנה 1(א)
לתקופה שתחילתה
במועד פקיעת הרישיון, וכן ארבע
פעמים האגרה שנקבעה בתקנה 1(א) לשנה אחת בלבד, לכל שנת איחור או חלק ממנה

כל תקופה שהיא
כן
לא
כאמור בתקנה 1(א)
לתקופה שתחילתה
במועד החידוש

כל תקופה שהיא
לא
כן
כאמור בתקנה 1(א)
לתקופה שתחילתה
במועד החידוש


(ג) הוראות תקנת משנה (ב) יחולו גם על מי שהיה פטור מאגרה לפי תקנה 1(ב) ו (ג), למעט מי שהיה פטור לפי תקנה 1(ב)(1) ו-(3), ו-(ג)(1) ו-(2).
(ד) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על מי שבשנה פלונית, שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, נתן לו מטעמים מיוחדים אישור לכך.
4. החלפת רישיון
בכפוף לאמור בתקנה 2, המבקש להחליף רישיון של כלי יריה ברישיון מאותו הסוג לכלי יריה חדש, ישלם בעד הרישיון החדש את האגרה המשתלמת בעד אותו כלי יריה לשנה אחת, ויקבל רישיון לכלי היריה החדש לתקופה שעד למועד פקיעת הרישיון של כלי היריה הקודם.
5. הצמדה למדד
(א) בתקנה זו, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) סכומי האגרה שבתקנה 1(א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה, אם השתנה המדד לחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד לחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ג) עדכון סכומי האגרה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשה על בסיס הסכומים לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ד).
(ד) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי המספר הזוגי השלם הקרוב.
(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(א) כפי שהשתנה עקב עדכון סכומים לפי תקנה זו.
6. ביטול
תקנות כלי היריה (אגרות רישיון), התשכ"ב-1962 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות, למעט לענין האמור בתקנה 8.
7. תחולה
תקנות אלה יחולו על רישיון מהרישיונות המנויים בתקנה 1(א) שהוצא ערב יום פרסומן - מאותו יום או מן המועד הכללי לחידוש רישיון כאמור כמשמעותו בתקנות כלי היריה (תוקפם של רישיונות), התשס"ג-2002, לפי המאוחר.
8. הוראות מעבר
בעד רישיונו של כלי יריה שפקע ולא חודש קודם ליום פרסומן של תקנות אלה, תחושב האגרה לפי הוראות תקנה 7 לתקנות הקודמות עד אותו יום, ולאחר מכן יחולו עליו הוראות תקנה 3(ב) עד (ד), ולענין זה יראו כאילו ביום הפרסום פקע הרישיון ולא חודש.

_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 156; תשס"ט, 415.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ