אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ"ו-1966

תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ"ו-1966

תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ"ו-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק כינויי מקור, תשכ"ה- 1965, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הגשת הבקשה
1. הבקשה
בקשה לרישום כינוי מקור תוגש בשלושה עותקים בטופס המתאים שבתוספת הראשונה ויהא חתום על ידי המבקש.
2. מקום הגשת הבקשה
בקשה תוגש במשרד הרשם, ומותר לשלחה לפי מען משרד הרשם.
3. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ו)
4. אישור קבלת הבקשה
הוגשה הבקשה בטופס שנקבע, וצויין בה שם המבקש ומענו למסירת מסמכים וצורפה האגרה הקבועה, יאשר הרשם דבר קבלתה במשרדו.
פרק שני : בחינת הבקשה
5. בחינת הבקשה
סמוך ככל האפשר לאחר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור יצווה הרשם לבחון אם הבקשה ממלאת אחר הוראת סעיף 4 לחוק ואם הכינוי שנתבקש לרשמו הוא כינוי מקור.
6. קבלת פרטים נוספים
(א) ראה הרשם לאחר בחינת הבקשה להשתמש בסמכותו לפי סעיף 6 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב, ויציין בהודעתו את טיב החומר וסוג הידיעות שהוא דורש.
(ב) המבקש ימציא את החומר המבוקש תוך חדשיים מתאריך ההודעה.
7. קבלת הבקשה
החליט הרשם לקבל את הבקשה לפי סעיף 7 לחוק, יודיע על כך למבקש בטופס המתאים שבתוספת הראשונה.
8. הודעה על טעמים לדחיית בקשה
(א) התגלו לאחר בדיקת הבקשה, ובחינתה לפי תקנה 5, או לאחר עיון הרשם בכל חומר שדרש או שנודעו לו לאחר התייעצות כאמור בסעיף 6 לחוק, טעמים שיש בהם כדי למנוע את רישום הכינוי המבוקש ככינוי מקור, או שיש בהם כדי להצדיק קבלת הבקשה בכפוף לתיקונים או תנאים, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.
(ב) הודיע המבקש על בעלי זכות אחרים שלא היו צדדים לבקשה או שנראה לרשם שקיימים בעלי זכות כאלה, יפרסם הרשם ההודעה לפי תקנת משנה (א) ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות, ובה יזמין כל בעל זכות להצטרף לבקשה ולהשיב לדחיית הבקשה על ידי הרשם.
(ג) רצה בעל זכות שלא היה צד לבקשה להצטרף להליך, יגיש הודעה על כך לא יאוחר מחמישה ימים לפני קיום ההליך, בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, וישלם את האגרה הקבועה.
(ד) הוגשה הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את בעל הזכות כאילו היה צד להליך מלכתחילה, והוא רשאי להגיש כל מסמך או ראיה שהמבקש היה רשאי להגישם במועד שהיה קבוע לגבי המבקש, וכן יהיה זכאי לכל סעד כאילו היה מבקש לגבי הזכות שהוא בעליה.
9. בקשה להשמיע טענות
מבקש שנשלחה לו הודעה לפי תקנה 8 רשאי תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה להגיש תשובה מנומקת בכתב או לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם בעל-פה. לא עשה אחת מאלה - ולא באה דרישה כאמור בתקנה 8(ב) - יראו את הבקשה כתום ארבעה חדשים מעת משלוח ההודעה כמבוטלת, אם, לאחר שנשלחה למבקש לאחר תום שלושת החדשים האמורים תזכורת בדבר ההודעה, לא הגיב עליה.
10. השמעת טענות
נתבקש הרשם, על פי תקנה 9, לשמוע טענות מבקש או בעל זכות אחר, יקבע מועד לשמיעת הטענות, ויודיע על כך, כאמור בסעיף 26 לחוק, ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות.
11. סדר השמעת הטענות
בעת השמעת טענות לענין בקשה ישמיע המבקש תחילה דבריו בקשר להודעת הרשם לפי תקנה 8 ולאחר מכן יתן הרשם זכות להשמיע טענותיו לכל בעל זכות שביקש להצטרף לפי תקנה 9 וכן לכל אדם שעמו התייעץ הרשם על פי סעיף 6 לחוק ושהרשם מצא לנכון להזמינו; המבקש יהיה רשאי להוסיף דברים לאחר מכן.
12. החלטת הרשם
החלטת הרשם לאחר ששמע את טענות המבקש, או לאחר שנמסרה לו תשובה מנומקת כאמור בתקנה 9 אם לא שמע טענות המבקש, תהיה בכתב ומנומקת.
13. מילוי אחר תנאים או הכנסת תיקונים
הודיע הרשם לפי תקנה 8 כי הוא מוכן לקבל את הבקשה בכפוף לתיקונים או לתנאים והמבקש מסכים לכך, יודיע המבקש על כך לרשם תוך המועד הנקוב בתקנה 9, והמבקש יכניס את התיקונים בבקשה או ימלא אחר התנאים, תוך חודש ימים שלאחר תום תקופת שלושת החדשים האמורים בתקנה 9, ואולם אם נתבקש הרשם לשמוע טענות בעל זכות אחר באותו ענין ידחה את המועד עד לאחר שיחליט בענין.
פרק שלישי : סדרי הדין בהתנגדות
14. הודעת התנגדות
הודעת התנגדות, על פי סעיף 9 לחוק, לרישום כינוי מקור תוגש למשרד הרשם ותהיה בטופס המתאים שבתוספת הראשונה והיא תכלול את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת ההתנגדות לרישום וכן מען למסירת מסמכים בישראל; להודעה יצורפו מספר העתקים הכפול ממספר המבקשים ועוד אחד.
15. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ו)
16. העברת הודעת ההתנגדות למבקשים
נוכח הרשם כי הודעת התנגדות הוגשה בטופס המתאים וצויינו בה נימוקי ההתנגדות וכי שולמה האגרה המתאימה, יעביר למבקש שני העתקים ממנה בצירוף הטופס המתאים שבתוספת הראשונה.
17. הודעה שכנגד
(א) מבקש הרוצה לחלוק על ההתנגדות, יגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך הודעת הרשם בדבר הגשת ההתנגדות, הודעה שכנגד בטופס המתאים בצירוף האגרה הקבועה, ובה יפרט את הנימוקים שעליהם הוא מבסס את בקשתו.
(ב) המבקש ימסור שני העתקים מההודעה שכנגד למתנגד.
18. אי מסירת הודעה שכנגד
(א) לא מסר המבקש הודעה שכנגד במועד שנקבע, יראה הרשם כאילו ויתר המבקש על בקשתו, והוא יודיע ברשומות ובשני עתונים יומיים על ההתנגדות ויזמין כל אדם אחר שהוא בעל זכות להתנגד לקבלת ההתנגדות תוך חודש מיום הפרסום ברשומות.
(ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) על ידי בעל זכות, יראו אותו לענין הדיון בהתנגדות כאילו הגיש את הבקשה מלכתחילה.
(ג) לא נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) במועד האמור בתקנת משנה (א), יקבל הרשם את ההתנגדות וידחה את הבקשה.
19. ראיות לביסוס ההתנגדות
(א) תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה לפי תקנה 17(ב) ימסור המתנגד את הראיות שבידו לביסוס התנגדותו.
(ב) לא נמסרו ראיות כאמור יראו את המתנגד כאילו ויתר על התנגדותו זולת אם הורה הרשם אחרת, אם ראה טעמים סבירים לעשות כן.
(ג) המתנגד ימסור למבקש שני העתקים מהראיות שהגיש.
20. ראיות המבקש
(א) הגיש המתנגד ראיות כאמור בתקנה 19(א), או שהורה הרשם לדון בהתנגדות אף בלא שיגיש המתנגד ראיות, יגיש המבקש תוך שלושה חדשים מהמועד שבו נמסרו לו ראיות המתנגד או מתאריך החלטת הרשם, ראיות לביסוס בקשתו וטענותיו לדחיית ההתנגדות.
(ב) המבקש ימסור למתנגד שני העתקים מראיותיו.
21. ראיות בתשובה
(א) מתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שמסר המבקש ראיות על פי תקנה 20, להגיש ראיות נוספות ובלבד שאותן ראיות נוגעות רק לענינים שהם ממין התשובה.
(ב) המתנגד ימסור העתק מראיותיו למבקש.
22. ראיות נוספות
בתום המועד הקבוע בתקנה 21 לא תוגש כל ראיה נוספת על ידי צד מן הצדדים, אולם רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן מטעמים סבירים, להתיר לכל צד מן הצדדים להגיש ראיות נוספות בכפוף לתנאים שימצא לנכון, הן בענין תשלום הוצאות מיוחדות שיגרמו לכל צד אחר והן בקשר לסדרי הגשת הראיות.
23. מוצגים
(א) כל צד בהתנגדות חייב להמציא לכל צד אחר בהתנגדות שני העתקים מכל מוצג שיגיש, ואולם רשאי הרשם, אם שוכנע שאין אפשרות לעשות כן, להעמיד לעיון את המוצגים שהוגשו.
(ב) בשעת הבירור יש להציג את המוצגים המקוריים, זולת אם יורה הרשם אחרת לענין מסויים.
24. תרגום מסמכים
(א) מסמך שהוגש ואין לשונו אחת מהשפות הרשמיות, חייבים להמציא תרגום מאושר ממנו לשפה רשמית בשני עותקים.
(ב) שני העתקים מהתרגום יומצאו על ידי מי שחייב בהמצאתו לכל צד אחר להליך.
25. קביעת מועד לבירור והזמנה
(א) בתום המועד הקבוע בתקנה 21 יקבע הרשם זמן לשם בירור ההתנגדות; הודעה על המועד הקבוע תימסר לצדדים בכתב וכן תפורסם ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות שלושים יום לפני אותו המועד, ובה יזמין כל בעל זכות להצטרף להליכי ההתנגדות אם כמבקשים ואם כמתנגדים.
(ב) צד יודיע לרשם על התייצבותו לא יאוחר מחמישה ימים לפני קיום בירור ההתנגדות; לא הודיע - לא יורשה להתייצב.
26. הצטרפות בעלי זכות להליכי התנגדות
(א) רצה בעל זכות שלא היה צד לבקשה או להתנגדות להצטרף להליכי ההתנגדות, יגיש הודעה על כך בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, וישלם את האגרה הקבועה.
(ב) בעל זכות שהגיש הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יהא רשאי להגיש כל מסמך או ראיה בהליכי ההתנגדות ברשות הרשם ובכפוף לתנאים שימצא לנכון וכן בענין תשלום הוצאות מיוחדות שנגרמו לכל צד אחר בקשר לסדרי הגשת הראיות.
27. בקשה לחקור חקירה שכנגד
(א) צד המבקש לחקור אדם שמסר תצהיר חקירה שכנגד יודיע על כך לרשם ולאותו צד שמטעמו נמסר התצהיר, סמוך ככל האפשר לאחר תום המועד הקבוע בתקנה 21.
(ב) ביקש הצד שמטעמו נמסר תצהיר פלוני להתנגד לבקשה, לחקור את המצהיר, יודיע על כך לרשם תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההודעה לפי תקנת משנה (א), ויפרט את נימוקיו. העתק ההתנגדות יימסר למבקש החקירה.
(ג) מבקש החקירה רשאי להשיב בכתב להתנגדות תוך שלושים יום מיום מסירת העתק הימנה לידיו.
(ד) הרשם יחליט בבקשה על פי החומר שבפניו, זולת אם לפחות אחד הצדדים ביקש להשמיע טענותיו בעל-פה בפניו.
28. החלטת הרשם
לאחר שמיעת טענות הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם החלטתו בענין ההתנגדות ויודיע על החלטתו לצדדים, ואם הצדדים אינם רוצים להשמיע טענותיהם - יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות.
פרק רביעי : הרישום בפנקס
29. הודעה על רישום
לא הוגשה התנגדות במועד הקבוע להגשתה, או שהוגשה במועד ובוטלה או נדחתה בהחלטה או בפסק דין סופי, יודיע הרשם למבקש בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, כי הסימן יינתן לרישום לאחר שתשולם האגרה הקבועה.
30. רישום בפנקס
בפנקס יצויינו: כינוי המקור, תאריך הגשת הבקשה ומספרה, תאריך הרישום, המוצר שהכינוי בא לציינו, שם המבקש ושם בעל הזכות.
31. תיק הלשכה פתוח לקהל (תיקון : תשמ"ו)
מיום שנרשם כינוי המקור בפנקס יהיה תיק הלשכה בענין הבקשה - למעט התכתבות פנימית בלשכה הכלולה בו - פתוח לעיון הקהל.
32. מתן תעודה
לאחר שנרשם כינוי המקור יתן הרשם למבקש תעודה בטופס המתאים.
33. העתק תעודה
כל בעל זכות רשאי לקבל העתק מתעודת הרישום לאחר שיבקש זאת בכתב וישלם את האגרה הקבועה.
פרק חמישי : חידוש הרישום
34. הודעה בדבר תום תקופת רישום
הרשם ישלח שנים-עשר חדשים לפני שיפקע תוקף רישום של כינוי מקור לבעל הזכות הודעה על תום תוקף רישומו של כינוי מקור לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
35. בקשה לחידוש רישום
בקשה לחידוש הרישום תוגש בכל עת לאחר משלוח ההודעה לפי תקנה 34 אך לא יאוחר מששה חדשים לפני תום תקופת הרישום, בטופס הקבוע בצירוף האגרה הקבועה.
36. פרסום בקשה להארכה
הוגשה בקשה להארכת תוקף רישום לפי תקנה 35, יפרסם הרשם ברשומות, על חשבון מבקש ההארכה את דבר הבקשה ויזמין כל אדם תוך חדשיים מתאריך הבקשה להמציא לו כל חומר שיש בו כדי להראות שהכינוי נשוא הבקשה חדל לשמש כינוי מקור.
37. הגשת חומר שיש בו כדי להצדיק אי הארכת רישום
אדם המתבקש להגיש חומר שיש בו כדי להראות שכינוי מקור שהארכתו נתבקשה חדל לשמש כינוי מקור והוא משמש לציון סוג או מוצא בלבד, יגיש את החומר בשלושה העתקים בצירוף תצהיר שבו יצהיר כי החומר שהוא מגיש הוא נכון לפי מיטב ידיעתו.
38. בחינת הבקשה
סמוך ככל האפשר לאחר קבלת הבקשה לפי תקנה 35 יצווה הרשם לבחון אם הכינוי, שהארכת תוקף רישומו נתבקשה, עדיין משמש כינוי מקור ורשאי הוא לענין הבחינה כאמור להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 6 לחוק, ועל דרישה כאמור תחול תקנה 7 כאילו היתה בפניו בקשה לרישום כינוי מקור.
39. משלוח חומר בדברי אי הארכת רישום לבעל זכות
נוכח הרשם כי יש בחומר שהוגש לו כאמור בתקנה 36 כדי להראות שהכינוי, שהארכת תוקף רישומו נתבקש, חדל מלשמש כינוי מקור, ימצא העתק מהחומר לבעל הזכות.
40. רשות להזמין מגיש חומר
היה הרשם סבור כי אין בחומר שהוגש לו כאמור בתקנה 36 להראות שהכינוי, שהארכת תוקף רישומו נתבקש, חדל מלשמש כינוי מקור, רשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש לצורך בחינה לפי סעיף 13(ב) לחוק, להזמין אליו את האדם שהגיש את החומר במועד ובמקום שיקבע הרשם, וכן רשאי הוא לדרוש ממנו שימציא לו במועד שיקבע, ושלא יפחת משבועיים, כל ידיעות נוספות הדרושות לו לצורך בחינה כאמור.
41. המצאת ראיות שכנגד
בעל זכות רשאי, תוך חדשיים מיום שהומצא לו החומר על פי תקנה 38, להמציא לרשם חומר שיש בו כדי להזים את הטענה שהכינוי שהארכת תקפו נתבקשה חדל מלשמש כינוי מקור.
42. הארכת תוקף הרישום
(א) לא הוגש לרשם חומר על פי תקנה 36, או שהוגש והרשם היה סבור שאין בו אף ראיה לכאורה כדי להראות שכינוי המקור חדל לשמש כזה, והרשם לא מצא בבחינה שערך לפי סעיף 13(ב) לחוק ותקנה 38 כי לכאורה אין זה מין הדין להאריך את תקופת הרישום, יאריך את הרישום.
(ב) הודעה על הארכת תוקף הרישום תפורסם ברשומות, ולמבקש תינתן תעודה על כך.
43. אי הארכת הרישום
הוגש לרשם חומר על פי תקנה 36 והרשם היה סבור כי אין בראיות שכנגד שהוגשו על פי תקנה 41 כדי להזים את הטענה שהכינוי שהארכת תקפו נתבקשה חדל מלשמש כינוי מקור, או שמצא הרשם לאחר בחינה שעשה לפי תקנה 33 כי, לדעתו, לא ראוי להאריך תקפו של הרישום מאחר שהכינוי הרשום חדל מלשמש כינוי מקור, יודיע על כך למבקש.
44. דין הודעה לאי הארכת רישום
דין הודעה לפי תקנה 43 כדין הודעה לפי תקנה 8 והוראות התקנות 9 עד 13 יחולו, בשינויים המחוייבים.
45. הרשם רשאי לדרוש כי תוגש בקשה למחיקה
(א) על אף האמור בתקנה 39 רשאי הרשם, אם לדעתו מן הדין לעשות כן, שלא לדון בחומר שהוגש לו לפי תקנה 36 אם, לדעתו, ראוי לדון בענין כבקשה למחיקה.
(ב) החליט הרשם כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך למגיש החומר ולבעל הזכות, יאריך את הרישום וירשום הערה בפנקס בדבר ההחלטה האמורה.
46. חומר שהוגש וחומר בחינה (תיקון : תשמ"ו)
חומר שהוגש על פי תקנה 38 וחומר שהרשם השתמש בו לצורך בחינה לפי תקנה 38, למעט התכתבות פנימית בלשכה, יעמדו לרשות הציבור לאחר שהוארך הרישום.
47. החזרת אגרה
נמצא לאחר הליכים כי מן הדין שלא להאריך תקפו של כינוי פלוני, יחזיר הרשם לבעל הזכות את מחצית האגרה ששולמה לפי תקנה 35.
פרק ששי: סדרי דין בבקשה למחיקת רישום
48. סדרי דין בבקשת התנגדות
בקשה למחיקת רישום של כינוי מקור על פי סעיף 14 לחוק תוגש בטופס הקבוע בתוספת הראשונה בצירוף האגרה הקבועה, ומשהוגשה יחולו על הדיון בבקשה סדרי הדין הקבועים בפרק השלישי לגבי התנגדות כאילו היתה הבקשה התנגדות.
49. סדרי דין בהודעה על מחיקה מיזמת הרשם
(א) נוכח הרשם כי כינוי מקור פלוני הרשום חדל מלהיות כינוי מקור ומן הדין שישתמש בסמכותו לפי סעיף 14(א), ימציא הודעה על כך למבקש בצירוף החומר ששימש בסיס להחלטתו.
(ב) דין הודעה כאמור בתקנת משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 16 וסדרי הדין הקבועים בתקנות 17 עד 28 יחולו, בשינויים המחויבים.
50. מחיקת רישום
החליט הרשם, לאחר שמיעת בעלי הזכות, למחוק את הרישום, יימחק הרישום חודש ימים לאחר מתן ההחלטה. הוגש ערר על החלטת הרשם - לא יימחק הרישום עד לאחר מתן החלטה בו.
פרק שביעי : שונות
51. מורשים
(א) כל דבר שאדם רשאי או חייב לעשותו לפי תקנות אלה, רשאי הוא להרשות למורשה לעשותו.
(ב) לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר ממורשה אחד מלהופיע ולטעון בשם אחד אם הורשו לכך.
(ג) הוסמכו מספר מורשים על פי הוראת תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם מורשים לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם מורשים הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים.
(ד) תוקף הרשאתו של מורשה לא יפקע על עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה ההרשאה; אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי כוח עשר שנים לאחר שהוצא.
"מורשה" לענין תקנה זו - עורך דין או סוכן פטנטים הרשום בפנקס של סוכני פטנטים, לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, שיש להם מקום עסקים בישראל.
52. מען למסירת מסמכים
(א) כל אדם המבקש לרשום כינוי מקור, המתנגד לרישומו, המבקש ביטול רישום או בעל זכות המבקש להצטרף להליכים לפי החוק או התקנות האלה, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך החוק ותקנות שהותקנו על פיו כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.
(ב) כל עוד הרשאת מורשה לפי תקנה 51 היא בתקפה, יראו את המען של המורשה כמען של אותו אדם לענין חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו, ותקנת משנה (א), לא תחול, אם לא הודיעו אותו אדם או המורשה אחרת.
(ג) נרשמו לגבי כינוי מקור אחד יותר מבעל זכות אחד, יודיעו כל בעלי הזכות על מען אחד למסירת מסמכים או על מורשה אחד שלו יימסרו המסמכים עבור כל בעלי הזכות, אולם רשאי כל בעל זכות לבקש כי המסמכים יימסרו לו במישרין, ואם ישלם את האגרה השנתית הקבועה לענין זה יימסרו המסמכים לגבי כל שנה שבה שולמה האגרה למען שנמסר, ובלבד שלא יחוייב באגרה מי שרשום ראשון בטופס הבקשה, אשר יראוהו, בהעדר הודעה הפוכה לענין זה, כבעל המען למסירת מסמכים שאליו יימסרו ההודעות כולן זולת אלו שלגביהן באה דרישה מיוחדת.
53. הארכת מועדים
הרשם רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה לעשיית דבר אם ראה טעמים סבירים לעשות כן, והוא רשאי לעשות כן בתנאים שיקבע, ובלבד שיתן הזדמנות לכל צד אחר להליך להשמיע טענותיו לענין הבקשה לפני שיחליט בה.
54. עיון בפנקס (תיקון: תשמ"ו)
כל אדם רשאי לעיין בפנקס.
55. קבלת העתקים (תיקון : תשמ"ו)
כל אדם יהיה רשאי לקבל העתקים מהפנקס או מכל חומר הכלול בתיק העומד לעיון לציבור לפי תקנה 31 או החומר העומד לרשות הציבור לפי תקנה 46.
תוספת ראשונה2
תוספת שניה (בוטלה)
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 2206, תשל"ט, 1607; תש"ם 475; תשמ"א, 31, 1374; תשמ"ג, 17; תשמ"ו, 715;
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ