אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1988

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1988

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - חוק יסודות התקציב), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"החוק" - חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963;
"עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" - כמשמעותם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, למעט חייל, שוטר וסוהר;
"עובד" - עובד המדינה ועובד גוף מתוקצב;
"השר" -
(1) לענין עובד המדינה - השר הממונה;
ואולם -
לענין עובד לשכת נשיא המדינה - מנהל הלשכה;
לענין עובד הכנסת - יושב ראש הכנסת;
לענין עובד משרד מבקר המדינה - מבקר המדינה;
(2) לענין עובד גוף מתוקצב - השר הממונה על ביצוע החוק שלפיו הוקם אותו גוף, ולענין חברה ממשלתית - השר שנקבע כאחראי לעניני החברה; ואולם לגבי עובד בנק ישראל - נגיד בנק ישראל;
"השר הממונה" - השר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק או השר שבמסגרת משרדו מקבל עובד המדינה שכר מן המדינה;
"בית הדין" - בית הדין למשמעת כאמור בסעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב;
"בית הדין למשמעת" - בית הדין שהוקם בחוק;
"צו המשמעת" - צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), התשל"ט-1979.
פרק ב': התאמת הוראות חוק המשמעת
2. החלת הוראות חוק המשמעת והתקנות לפיו
הוראות החוק והתקנות לפיו יחולו לענין השיפוט המשמעתי בבית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים בתקנות אלה.
3. התאמת מונחים
כל מקום בחוק שבו נאמר "עובד המדינה" או "עובד גוף מבוקר" יראו כאילו נאמר בו "עובד".
4. התאמת סעיף 1
הגדרת "עובד המדינה" בסעיף 1 לחוק לא תחול לענין תקנות אלה.
5. אי תחולת סעיפים
סעיפים 2, 17 עד 30, 48, 63 ו-74 עד 79 לחוק לא יחולו לענין תקנות אלה.
6. התאמת סעיף 3
סעיף 3 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"3. חברי בית הדין
(א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ימנה לתקופה של חמש שנים את חברי בית הדין מתוך שלוש הרשימות שלהלן:
(1) רשימת הכשירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום, שערך שר המשפטים על פי החוק (להלן - רשימת המשפטנים);
(2) רשימת חברי בית הדין למשמעת שהגיש נציב השירות על פי החוק (להלן - רשימת נציב השירות);
(3) רשימת הנציגים שהגיש לפי החוק ארגון עובדי המדינה המיצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה (להלן - רשימת הארגון היציג של עובדי המדינה).
(ב) לא ייכלל אדם ברשימות האמורות אלא אם כן הוא עובד המדינה או זכאי לקיצבת פרישה כעובד מדינה, או שפרש לאחר ששירת כעובד המדינה שבע שנים לפחות, ובלבד שבכל מקרה טרם מלאו לו שבעים שנים.
(ג) חבר בית הדין שתמה תקופת כהונתו, יכול שיתמנה שוב בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) חבר בית הדין שהחל בדיון ותקופת כהונתו נסתיימה, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו".
7. התאמת סעיף 4
סעיף 4 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו: "אב בית הדין וממלא מקומו יהיו מי שמונו לתפקידים אלה על פי החוק".
8. התאמת סעיף 6
סעיף 6 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"6. הרכב צוותי בית הדין
(א) בית הדין ידון בצוותים של שלושה שימנה אב בית הדין לענין פלוני, בכפוף לאמור להלן:
(1) אם התובענה מוגשת נגד עובד המדינה, יהיה הצוות מורכב מאחד מרשימת המשפטנים, אחד מרשימת נציב השירות ואחד מרשימת הארגון היציג של עובדי המדינה;
(2) אם התובענה מוגשת נגד עובד גוף מתוקצב, יהיה הצוות מורכב משניים מרשימת המשפטנים ומאב בית הדין או מי שהוא ימנה מרשימת נציב השירות.
(ב) אב בית הדין ימנה לכל צוות יושב ראש מתוך רשימת המשפטנים או רשימת נציב השירות, אך אם הוא עצמו נמנה עם הצוות יהיה הוא היושב ראש.
(ג) נבצר מחבר צוות של בית הדין, למעט היושב ראש, להשתתף בישיבה, יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני שני חברי הצוות הנותרים אם הסכים לכך הנאשם, אלא אם כן החליט היושב ראש לדחות את הדיון.
(ד) נבצר מחבר צוות של בית הדין לסיים את הדיון, רשאי אב בית הדין למנות אחר תחתיו, והצוות רשאי להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע ההרכב הקודם, ורשאי הוא, לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם בענין זה, לנהוג בראיות שגבה ההרכב הקודם כאילו גבה אותן בעצמו, או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן".
9. התאמת סעיף 15
סעיף 15 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"15. חוקר
החשב הכללי ימנה לענין השיפוט המשמעתי לפי החוק חוקרים שיפעלו לפי הוראות התובע; לא נתן התובע לחוקר הוראה לענין פלוני, רשאים החשב הכללי או נציב השירות לתיתה".
10. התאמת סעיף 31
סעיף 31 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"31. התראה או נזיפה
(א) בעלי הסמכות המפורטים בסעיף קטן (ב) רשאים, בשל מעשה או מחדל של עובד המדינה או של עובד גוף מתוקצב, שיש בו משום עבירת משמעת לפי החוק, לנקוט כלפי העובד באחת מאלה:
(1) התראה;
(2) נזיפה.
(ב) ואלה בעלי הסמכות:
(1) לגבי עובד המדינה - השר הממונה או המנהל הכללי של המשרד;
(2) לגבי עובד שצו המשמעת חל עליו - ראש הממשלה או ראש היחידה כמשמעותו בצו האמור;
(3) לגבי עובד רשות השידור - יושב ראש רשות השידור או המנהל הכללי של הרשות;
(4) לגבי עובד תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק - מי שמכהן בראש התאגיד או המנהל הכללי של התאגיד;
(5) לגבי עובד רשות מקומית - ראש הרשות המקומית;
(6) לגבי עובד חברה ממשלתית - השר שנקבע כאחראי לעניני החברה או המנהל הכללי של החברה;
(7) לגבי עובד חברה עירונית - ראש הרשות המקומית האחראית לעניני החברה העירונית או המנהל הכללי של החברה.
(ג) לא ינקוט בעל סמכות באמצעי כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שניתנה לעובד הזדמנות להביא טענותיו לפני בעל הסמכות או לפני מי שבעל הסמכות הסמיכו לכך.
(ד) אמצעי כאמור בסעיף זה לא יחשב כאמצעי משמעת לענין סעיף 62".
11. הוספת סעיף 32א
אחרי סעיף 32 לחוק יראו כאילו נאמר:
"32א. קובלים נוספים
(א) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 32 לחוק ובסעיף 39 לחוק יסודות התקציב רשאים גם אלה להגיש לתובע קובלנה על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב שעבר עובד המדינה או עובד גוף מתוקצב, הן ביזמתם והן על פי תלונה שהוגשה להם:
(1) לגבי עובד רשות מקומית - ראש הרשות המקומית;
(2) לגבי עובד רשות השידור - יושב ראש רשות השידור או המנהל הכללי של הרשות;
(3) לגבי עובד שצו המשמעת חל עליו - ראש היחידה כמשמעותו בצו האמור;
(4) לגבי עובד המוסד לביטוח לאומי - המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי;
(5) לגבי עובד חברה עירונית - ראש הרשות המקומית האחראית לעניני אותה חברה".
12. התאמת סעיף 34
סעיף 34 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"34. אמצעי משמעת על ידי בית הדין
בית הדין מוסמך להחליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה:
(1) התראה;
(2) נזיפה;
(3) הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע;
(4) הפקעת משכורת בסכום שלא יעלה על החלק הששי ממשכורתו החדשית של העובד לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים;
(5) העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר, בתחומי המשרד או הגוף שבו עובד העובד, בהגבלת זמן או ללא הגבלה; העברת עובד על פי פסקה זו תיעשה -
(א) לגבי עובד המדינה - בתיאום עם המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיך לכך;
(ב) לגבי עובד שצו המשמעת חל עליו - בתיאום עם ראש היחידה כמשמעותו בצו האמור או מי שהוא הסמיך לכך;
(ג) לגבי עובד תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק - בתיאום עם מי שמכהן בראש התאגיד או המנהל הכללי של התאגיד או מי שהם הסמיכו לכך;
(ד) לגבי עובד רשות מקומית - בתיאום עם ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך;
(ה) לגבי עובד חברה עירונית - בתיאום עם המנהל הכללי של החברה.
(6) פסילה לאחר העברה למשרה אחרת, לתפקיד אחר או למקום עבודה אחר, למילוי תפקידים מסויימים, במידה ולתקופה שיקבע;
(7) פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים;
(8) פסילה לאחר פיטורים, או לאחר פרישה של עובד למילוי תפקידים מסויימים בשירות המדינה או בשירות בגוף המתוקצב שממנו פוטר, לצמיתות או לתקופה שיקבע;
(9) פסילה לאחר פיטורים או לאחר פרישה של עובד, למילוי תפקיד כלשהו בשירות המדינה או בשירות בגוף המתוקצב שממנו פוטר, לצמיתות או לתקופה שיקבע;
(10) בצירוף אמצעי משמעת אחר - פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין".
13. התאמת סעיף 46א
הגדרת "משכורת קובעת" בסעיף 46א לחוק תיקרא כאילו נאמר בה:
"משכורת קובעת" בזמן פלוני - השכר לפיו היו משתלמים קצבה או פיצוי לעובד המושעה אילו יצא לקצבה או פרש מהשירות ביום השעייתו.
14. התאמת סעיף 47
(1) בסעיף 47 לחוק, סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) ייקראו כאילו נאמר בהם:
"(א) עובד שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 32, רשאי נציב השירות להשעותו ממשרתו.
(ב) לא יפעיל נציב השירות את סמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שהתייעץ עם בעלי התפקידים המפורטים להלן:
(1) לגבי עובד שצו המשמעת חל עליו - עם ראש היחידה;
(2) לגבי עובד תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק - עם מי שמכהן בראש התאגיד או עם המנהל הכללי של התאגיד;
(3) לגבי עובד רשות מקומית או עובד חברה עירונית - עם ראש הרשות בה מועסק העובד או האחראי על החברה העירונית.
(ג) נציב השירות לא ישעה עובד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לענין ההשעיה לפני בעל הסמכות או מי שבעל הסמכות הסמיך לכך דרך קבע או לענין פלוני.
(ד) היה העובד מועסק במספר משרות בשירות המדינה או בגוף המתוקצב, רשאי נציב השירות להשעותו כאמור, בכולן או בחלק מהן.
(2) סעיפים קטנים (ד), (ה) ו-(ו) לחוק ייראו כאילו סומנו (ה), (ו) ו-(ז)".
15. התאמת סעיף 49
בסעיף 49 לחוק, במקום "באוצר המדינה" ייקרא "באוצר המדינה או בקופת הגוף המתוקצב, לפי הענין".
16. התאמת סעיפים 52, 53 ו-55
סעיפים 52, 53 ו-55 לחוק ייקראו כאילו במקום "נציב השירות" נאמר בהם "בעל הסמכות".
17. התאמת סעיף 64
סעיף 64 לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
"64. התיישנות
לא יינקטו אמצעי משמעת לפי חוק זה נגד עובד על עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב שנודעו לחשב הכללי, לממונה על התקציבים או למנהל הכללי של משרד האוצר, שנה או יותר לפני הגשת הקובלנה לתובע; ואולם בחישוב תקופה זו לא יבוא במנין הזמן שבו נמשכו, במשטרה או בבית המשפט, חקירה או דיון פלילי בשל אותו מעשה או מחדל; לענין סעיף זה רואים דיון כנגמר כאשר אין עוד ערעור עליו".
פרק ג': התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת)
(סדרי הדין של בית הדין), התשכ"ד-1963
18. התאמת תקנות סדרי דין
הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ"ד-1963, יחולו לענין השיפוט המשמעתי בפני בית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים להלן:
(1) בתקנה 1, המלים "במשרד נציב השירות" - ייראו כמחוקות;
(2) בתקנה 2(5), במקום "שבסעיף 17 לחוק" יראו כאילו נאמר "שבסעיפים 34 או 35 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - חוק יסודות התקציב)", במקום "סעיף 17(2)" יראו כאילו נאמר "סעיפים 34(1) ו-35 (1) לחוק יסודות התקציב", ואת המלה "הנוהג" - יראו כמחוקה;
(3) בתקנה 49(א), אחרי "שנקבע על ידי מנהלו הכללי" יראו כאילו נאמר "או על ידי העומד בראש הגוף המתוקצב";
(4) בתקנה 52א, במקום "סעיפים 43(ב), 53 ו-54 לחוק" יראו כאילו נאמר "סעיפים 43(ב), 53 ו-54 לחוק ותקנות 14, 2 ו-20 לתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1988";
(5) תקנות 53 עד 67, 79, 80 ו-93 - לא יחולו;
(6) בתקנה 83, במקום "לפי סעיפים 43,36,28(א), 44(ב), 54, 53 או 59 לחוק" יראו כאילו נאמר "לפי סעיפים 43,36(א), 44(ב), 53, 54 או 59 לחוק ותקנות 2 ו-20 לתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1989";
(7) בתקנה 88, אחרי "בבטחון המדינה" יראו כאילו נאמר "ביציבותה הכלכלית";
(8) במקום תקנה 92א יראו כאילו נאמר:
"92א. תיאומים לגבי גופים מתוקצבים
בתקנות אלה -
"משרד" -
(1) לגבי עובד מדינה - המשרד בו הוא מועסק;
(2) לגבי עובד שחל עליו צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), התשל"ט-1979 (להלן הצו) - היחידה שבה הוא משרת כמשמעותה בצו;
(3) לגבי עובד תאגיד או רשות שהוקמו בחוק - התאגיד או הרשות;
(4) לגבי עובד רשות מקומית - הרשות המקומית;
(5) לגבי עובד חברה ממשלתית - החברה הממשלתית;
(6) לגבי עובד חברה עירונית - החברה העירונית.
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של המשרד בו מועסק העובד, ואולם -
(1) לגבי היחידה כמשמעותה בצו - ראש היחידה;
(2) לגבי רשות מקומית - ראש הרשות המקומית או סגנו לעניני מינהל;
(3) לגבי גוף מתוקצב אחר שאין לו מנהל כללי - מי שעומד בראש הגוף המתוקצב";
(9) בתוספת, המלים "פרקליט המדינה או בא כוחו, נציב שירות המדינה או בא כוחו" ייראו כמחוקות, במקום "לפי סעיף 17 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963" יראו כאילו נאמר "לפי סעיפים 34 או 35 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985", במקום "סעיף 17(2)" יראו כאילו נאמר "סעיפים 34(ו) או 35(ו)" והמלה "הנוהג" יראו כמחוקה.
פרק ד': התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), התשכ"ד-1963
19. התאמת תקנות סדרי הדין בערעור
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), התשכ"ד-1963, למעט תקנה 17 שבהן, יחולו לענין השיפוט המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב בשינויים המחוייבים לפי הענין, ואולם בתקנה 16, במקום "נציב השירות" ייקרא "אב בית הדין".
פרק ה': התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), התשל"ח-1978
20. התאמת תקנות בענין משכורת לעובד מושעה
תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), התשל"ח-1978, למעט תקנה 8 שבהן, יחולו לענין השיפוט המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים להלן:
(1) בתקנה 1, במקום "סעיף 49(א) לחוק" יראו כאילו נאמר "סעיף 49(א) לחוק וסעיפים 2 ו-18 לתקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ"ט-1988 (להלן - תקנות יסודות התקציב)";
(2) בתקנה 2, אחרי "סעיף 49(א) לחוק" יראו כאילו נאמר "וסעיפים 2 ו-18 לתקנות יסודות התקציב", במקום "סעיף 47(ד) או בסעיף 48 לחוק" יראו כאילו נאמר "תקנה 16 לתקנות יסודות התקציב או בסעיף 48 לחוק ובתקנות 2 ו-17 לתקנות יסודות התקציב" והמלים "לפי סעיף 17(6) לחוק" יראו כמחוקות ובמקומן, לאחר המלים "הורשע בעבירה" יראו כאילו נאמר "שיש עמה קלון";
(3) בתקנה 3, אחרי "סעיף 49(א) לחוק" יראו כאילו נאמר "וסעיפים 2 ו-18 לתקנו יסודות התקציב";
(4) בתקנה 6(ב), המלים "בשירות המדינה" - ייראו כמחוקות.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 186.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ