אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (סדרי דין בערעור לפי החוק), התשס"ה- 2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ה) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 , אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגשת ערעור
כתב ערעור לפי סעיף 17 לחוק (להלן - ערעור) יוגש לבית משפט השלום בירושלים בעותק מודפס אחד ויהיה חתום ביד העורר או בא-כוחו; לכתב הערעור יצורף העתק צילומי של ההחלטה נושא הערעור.
2. פרטי הערעור
אלה הפרטים שיכיל כתב ערעור:
(1) שם המערער, מספר הזהות שלו, ובתאגיד - מספר הרישום שלו, הטלפון שלו והמען להמצאת הודעות ומסמכים, ואם הוא מיוצג - שם עורך דינו ומענו; בפסקה זו, "מען" - שאינו בשטח המפונה כהגדרתו בחוק.
(2) התאריך שבו נשלחה ההחלטה נושא הערעור למערער;
(3) פרטי הנימוקים שבעובדה ובחוק שעליהם מתבסס הערעור;
(4) הסעד המבוקש.
3. הארכת מועד להגשת ערעור
מערער המבקש להאריך מועד להגשת ערעור יגיש לבית המשפט בקשה על כך בכתב, ובית המשפט רשאי להאריכו מטעמים מיוחדים שיירשמו.
4. המצאה למשיבה
הוגש ערעור לבית המשפט, ימציא המערער למשיבה עותק של כתב הערעור בצירוף ההחלטה נושא הערעור; המען להמצאה הוא משרד פרקליטות מחוז ירושלים.
5. פגם בכתב הערעור
כתב ערעור שלא נתקיימה לגביו הוראה מהוראות תקנות 1 עד 2, רשאי בית המשפט, שלא לקבלו או להחזירו למערער לשם תיקונו, זולת אם יש בדבר כדי לפגום באופן מהותי בדיון; ואולם לא יפסול בית המשפט כתב ערעור מטעם זה בלבד שלא נתקיימה הוראה כאמור, אלא אם כן הדבר דרוש למניעת עיוות דין.
6. תגובת המשיבה לערעור
(א) כתב התגובה לערעור יוגש בעותק מודפס אחד ויהיה חתום ביד בא-כוח המשיבה; בכתב התגובה יפורטו הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התגובה וכן עמדת המשיבה לענין הסעד המבוקש בערעור.
(ב) המשיבה תמציא למערער עותק מכתב התגובה.
7. קדם דיון
בית המשפט רשאי לקיים דיון מקדמי בערעור לאחר חלוף המועד להגשת כתב התגובה, לצורך הכנת הדיון בערעור ובמגמה לייעלו וכדי לברר אם יש מקום לפשרה בין בעלי הדין, ולשם כך הוא רשאי לתת כל החלטה הנדרשת לענין זה; החליט בית המשפט לקיים דיון מקדמי כאמור, תומצא לבעלי הדין הודעה על קיום הדיון המקדמי ועל מועדו שבעה ימים לפחות מראש.
8. סדר הטיעון
המערער יטען תחילה והמשיבה תטען אחריו, זולת אם קבע בית המשפט סדר טיעון אחר.
9. פסק דין
(א) בתום הדיון או סמוך לאחריו, ככל האפשר בנסיבות הענין, ייתן בית המשפט פסק דין בערעור; בפסק הדין מוסמך בית המשפט לדחות את הערעור או לקבלו - כולו, מקצתו או בשינויים - או להחזיר את הענין לוועדת הזכאות.
(ב) בית המשפט רשאי לפסוק בערעור אף אם וועדת הזכאות הסתמכה בהחלטתה על נימוק שונה מהנימוק שעליו מסתמך בית המשפט שלערעור.
(ג) בית המשפט ימציא את פסק הדין לבעלי הדין במועד סמוך, ככל האפשר, למתן ההחלטה.
10. אי התייצבות
(א) נמסרה הודעה בדבר דיון, לרבות דיון מוקדם, רשאי בית המשפט -
(1) אם לא התייצב איש מבעלי הדין - למחוק או לדחות את הערעור או לדחות את הדיון למועד אחר;
(2) אם התייצב המערער והמשיבה לא התייצבה - לקיים דיון בערעור בהעדר המשיבה או לדחות את הדיון למועד אחר;
(3) אם התייצבה המשיבה והמערער לא התייצב - למחוק או לדחות את הערעור או לדחות את הדיון למועד אחר.
(ב) ניתנה החלטה לפי תקנה זו, רשאים המערער או המשיבה, לפי הענין, לבקש את ביטולה או שינויה בתוך שבעה ימים מיום המצאתה, ורשאי בית המשפט לבטלה או לשנותה בתנאים שייראו לו, ובין השאר לענין הוצאות.
11 . דיון דחוף
ראה בית המשפט כי נסיבות הענין מחייבות שלא להשהות את הדיון בערעור שלפניו, רשאי הוא לדון בה בדחיפות בסטיה מהוראות תקנות אלה, ככל הנדרש.
12. תקופת פגרה
תקופת פגרה של בתי המשפט תבוא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שקבע בית המשפט, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
13. המצאת כתבי בי-דין
(א) כתב בי-דין המוגש במסגרת ערעור לבית המשפט יומצא במישרין לשאר בעלי הדין, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שלושה ימים מיום הגשתו לבית המשפט.
(ב) המצאת כתבי בי-דין במסגרת ערעור תיעשה במסירה אישית או בדואר כאמור בפרק ל"ב בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן תקנות סדר הדין האזרחי).
14. ביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד
נתן בית המשפט החלטה על פי צד אחד, רשאי בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה לבקש את ביטולה או שינויה בתוך שבעה ימים מיום המצאתה, ורשאי בית המשפט לבטלה או לשנותה, בתנאים שייראו לו, ובין השאר לענין הוצאות.
15. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
(א) על ערעור יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, למעט סימן ג' בפרק ז', פרק ט', חלק ג', סימן ד' בפרק ל' ותקנה 446 , והכל אם אין בחוק ובתקנות אלה הוראה אחרת לענין הנדון, ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות החוק ותקנות אלה.
(ב) על ערעור לפי סעיף 18 לחוק יחולו תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים, אם אין בחוק ובתקנות אלה הוראה אחרת לענין הנדון, ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות החוק.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 772.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ