אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נכסים פטורים מעיקול), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נכסים פטורים מעיקול), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (נכסים פטורים מעיקול), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103 ו-109 (א) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גמול פרישה", "דמי הסתגלות" - כמשמעותם בסימן ג' לפרק ה' בחוק;
"הלוואה" - הלוואה עומדת להתיישבות בנגב, בגליל ובאשקלון כמשמעותה בסעיף 47 לחוק;
"הסכומים המוגנים" - סכומי כסף המגיעים לזכאי על פי החוק בשל מענק אישי בשל ותק ובלבד שלא יעלו על מחצית מסכום המענק האישי האמור, דמי הסתגלות, מענק לדמי שכירות, מענק הוצאות הובלה והתארגנות, הלוואה או שיפוי בשל מס רכישה;
"חשבון בנק" - כמשמעותו בסעיף 89 לחוק;
"חשבון מיוחד" - כמשמעותו בסעיף 91 לחוק;
"מענק אישי בשל ותק" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק;
"מענק הוצאות הובלה והתארגנות" - כמשמעותו בסעיף 44 לחוק;
"מענק לדמי שכירות" - כמשמעותו בסעיף 45 לחוק;
"פיצוי בשל בית מגורים" - כמשמעותו בסימן א' לפרק ה' בחוק;
"שיפוי בשל מס רכישה" - כמשמעותו בסעיף 48 לחוק.
2. הגנה על הסכומים המוגנים (תיקון: תשס"ה)
(א) זכאי רשאי להורות למינהלה להעביר את הסכומים המוגנים, כולם או חלקם, לחשבון בנק שהוא פתח לצורך הפקדת הסכומים האמורים או הסכומים לפי תקנה 4(ג) או 4א בלבד (להלן - החשבון המוגן), ואשר יהיה נפרד מחשבון הבנק שבו יופקדו שאר כספי הפיצויים (להלן - חשבון הפיצויים).
(ב) החשבון המוגן לא יהיה ניתן לעיקול אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך (להלן - תשלום מזונות).
(ג) בחשבון המוגן לא יופקדו סכומי כסף אחרים מלבד הסכומים, אשר המינהלה תעביר, לבקשת הזכאי, כאמור בתקנת משנה (א), בתקנה 4(ג) או 4א, לפי הענין, ישירות לחשבון המוגן, בין בעצמה ובין באמצעות גורם מעביר, כאמור בתקנת משנה (ה).
(ד) סכום השיפוי בשל מס רכישה יהיה מוגן מפני עיקול בשל חובות הזכאי בדרך של תשלום ישיר של הסכום על ידי המינהלה לרשות המסים, אם החליטה המינהלה על תשלום ישיר כאמור, וזאת על אף האמור בתקנת משנה (א).
(ה) על סכום ההלוואה יחולו בנוסף הוראות אלה:
(1) בכפוף להנחיות של משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר רשאית המינהלה להעביר את סכום ההלוואה לגורם אחר אשר יהיה אחראי להעברת הכספים לזכאי (להלן - גורם מעביר); תקנת משנה (א) תחול בשינויים המחויבים גם על העברת סכום ההלוואה על ידי הגורם המעביר; זכותו של הזכאי לקבלת ההלוואה מהגורם המעביר אינה ניתנת לעיקול;
(2) סכום ההלוואה יהיה מוגן מפני עיקול בשל חובות הזכאי בדרך של תשלום ישיר של הסכום על ידי המינהלה או על ידי הגורם המעביר, לפי הענין, ישירות למוכר קרקע או בית מגורים כאמור בסעיף 47 לחוק, אם החליטו המינהלה או הגורם המעביר, לפי הענין, בכפוף להנחיות של משרד השיכון והבינוי ושל משרד האוצר בענין זה, על תשלום ישיר כאמור, וזאת על אף האמור בתקנת משנה (א).
(ו) (בוטלה)
3. הגנה על גמול פרישה (תיקון: תשס"ה)
(א) מגמול הפרישה החודשי שיופקד בחשבון הפיצויים של הזכאי לא יהיה ניתן לעיקול, למשך 30 ימים מיום ההפקדה, סכום השווה לגמלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום גמול הפרישה לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגמלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% מגמול הפרישה החודשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול כדי 80% מגמול הפרישה החודשי; לענין זה, "גמול הפרישה החודשי" - גמול הפרישה אשר משולם לזכאי מדי חודש.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עיקול לשם תשלום מזונות.
4. הגנת הפיצוי בשל בית מגורים (תיקון: תשס"ה)
(א) סכום הכסף המגיע לזכאי כפיצוי בשל בית מגורים, לפי סימן א' לפרק ה' לחוק, ואשר אין מניעה להעבירו לחשבון הבנק של הזכאי לפי סעיף 91(ב)(2) ו-(3) לחוק (להלן - פיצוי המגורים), יהיה פטור מעיקול, לצורך רכישת בית מגורים חלופי, בדרך של העברה ישירה של הסכום,
כולו או חלקו, לפי הנדרש, למוכר או למחכיר של זכויות במקרקעין, שעליהם מבקש הזכאי לבנות את בית מגוריו (להלן - מקרקעין) או בבית מגורים, או בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג).
(ב) המינהלה תעביר את התשלום, לבקשת הזכאי, ישירות למוכר של זכויות הבעלות בבית המגורים או במקרקעין או למחכיר לדורות של זכויות החכירה בבית המגורים או במקרקעין, לפי הענין, ובלבד שהומצאו לה המסמכים האלה:
(1) הסכם מכר או חכירה לדורות שנכרת בין הזכאי לבין המוכר או המחכיר לדורות, לפי הענין, ולפיו יועברו לזכאי זכויות הבעלות או החכירה לדורות במקרקעין או זכות לקבלת זכויות כאמור;
(2) העתק מהרישום בפנקסי המקרקעין אודות זכויות הבעלות או החכירה לדורות של המוכר או המחכיר, לפי הענין, בבית המגורים או במקרקעין, או אישור מטעם הגורם שאצלו מתנהל רישום הזכויות לגבי בית המגורים או המקרקעין אודות זכויות כאמור של המוכר או המחכיר אם זכויות אלה טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין;
(3) לענין העברת תשלום ישירות למוכר או למחכיר של מקרקעין - הצהרה של הזכאי ולפיה הוא מתכוון לבנות את בית מגוריו על המקרקעין האמורים.
(ג) המינהלה תעביר, לבקשת הזכאי, את פיצוי המגורים או את יתרתו לאחר התשלום למוכר או למחכיר מקרקעין כאמור בתקנת משנה (ב), לפי הענין, לחשבון המוגן, ובלבד שהתקיים אחד משני אלה:
(1) הועבר התשלום כאמור בתקנת משנה (ב) ישירות למוכר או למחכיר של מקרקעין בהתאם לתנאים הקבועים בה;
(2) הזכאי המציא למינהלה -
(א) העתק מהרישום בפנקסי המקרקעין אודות זכויות הבעלות או החכירה לדורות שלו במקרקעין או אישור מטעם הגורם שאצלו מתנהל רישום הזכויות לגבי המקרקעין האמורים אודות זכויותיו כאמור של הזכאי, אם טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין;
(ב) הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב)(3).
4א. הגנה על כספים לצורך התארגנות ראשונית (תיקון: תשס"ה)
(א) לצורך התארגנותו הראשונית של זכאי, ולפי בקשתו שתוגש לא יאוחר מ-60 ימים מיום הפינוי, תעביר המינהלה, בסמוך ככל שניתן למועד הגשת הבקשה, לחשבון המוגן, סכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים מתוך פיצוי המגורים או הפיצויים לפי סימן ב' או ג' לפרק ה' בחוק המגיעים לזכאי (להלן - סכום המועבר), ובלבד שסכום הכספים שישולם לזכאי מתוך הפיצויים האמורים עד למועד ההעברה, לרבות הסכום המועבר, לא יעלה על 50,000 שקלים חדשים.
(ב) יראו את הסכום המועבר כסכום שנזקף תחילה, ככל שניתן, על חשבון הכספים שעל המינהלה להעביר לחשבון המוגן לפי תקנות 2 ו-4 (ג) או ישירות למוכר או למחכיר זכויות בבית מגורים או מקרקעין כאמור בתקנה 4(א) ו-(ב).
4ב. תשלום באמצעות שיק (תיקון: תשס"ה)
על אף האמור בתקנות 2(א), 4(ג) ו-4א, המינהלה תשלם לזכאי, לפי בקשתו, שתוגש לא יאוחר מ-60 ימים מיום הפינוי, באמצעות שיק, סכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים מתוך הסכומים שהיה על המינהלה להעביר לחשבון המוגן לפי התקנות האמורות, וזאת בסמוך ככל שניתן למועד הגשת הבקשה; שיק כאמור לא ניתן יהיה להפקדה בחשבון המוגן או בחשבון הפיצויים.
5. תחולה ותחילה
(א) תקנות אלה יחולו גם על פיצויים שהזכאות לקבלם נקבעה לזכאי ערב תחילתן; ואולם לענין פיצויים ששולמו לזכאי ערב תחילתן, יחולו התקנות רק לגבי סכומי כסף שקיבלה המינהלה מהזכאי, שלא יעלו על סכומי הפיצויים הנדונים בתקנות אלה ששולמו לו, ואשר הזכאי ביקש מהמינהלה להעבירם בדרך הקבועה בתקנות אלה לכל סכום כאמור.
(ב) תחילתן של תקנות 2(א) עד (ג), 3 ו-4 (ג) ביום י' בתמוז התשס"ה (17 ביולי 2005); ואולם לבקשת זכאי, אשר זכאותו לפיצויים נקבעה בטרם המועד האמור, רשאית המינהלה שלא להעביר את סכומי הפיצויים שהתקנות האמורות חלות לגביהם לחשבונותיו עד למועד שיודיע לה הזכאי, שיהיה בתוך 30 ימים מהמועד האמור, וזאת במטרה להבטיח את תחולתן של התקנות האמורות לגבי סכומים כאמור.

______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 802, 886.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ