אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים ותנאים להגדלת פיצוי בשל עסק או סניף), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים ותנאים להגדלת פיצוי בשל עסק או סניף), התשס"ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים ותנאים להגדלת פיצוי בשל עסק או סניף), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 68 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "פיצוי" - הפיצוי המחושב לפי סימן ד' בפרק ה' לחוק.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה להגדלת פיצוי במקרים יוצאי דופן לפי סעיף 68 לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לוועדת הזכאות בידי המבקש, בהתאם לתקנות אלו.
(ב) מצאה ועדת הזכאות כי התקיים טעם המצדיק הגדלת פיצוי, תעביר את הבקשה להחלטתה של הוועדה המיוחדת, בצירוף הצעתה לגבי הגדלה הפיצוי, סכום ההגדלה ותנאיה.
3. סמכות הוועדה המיוחדת
(א) הוועדה המיוחדת רשאית להורות על הגדלת פיצוי בשל עסק או סניף, בהיקף, בתנאים ובאופן שתמצא לנכון בנסיבות הענין, לפי הצעת ועדת הזכאות ולאחר שבחנה את הבקשה, אם שוכנעה כי התקיים אחד מאלה:
(1) מתקיימות בעסק או בבעלי העסק נסיבות יוצאות דופן שבשלהן הפיצוי אינו מהווה פיצוי הוגן וראוי;
(2) בשל נסיבות יוצאות דופן הקיימות אצל בעל העסק, לרבות בני משפחתו, הפיצוי אינו מאפשר לו ליצור מקור פרנסה חליפי והוא נותר בלא יכולת השתכרות, ובשל כך קיים טעם מן הצדק להגדיל את הפיצוי;
(3) יש לעסק חובות שנוצרו בזיקה ישירה ליישום החוק, אשר הפיצוי אינו מכסה אותם, ובעלי העסק עשו כל שביכולתם כדי למנוע את היווצרות החובות ולצמצמם, ובשל כך קיים טעם מן הצדק להגדיל את הפיצוי.
(ב) לענין בקשה להגדלת פיצוי בשל סניף כאמור בסעיף 68(ב) לחוק - רשאית הוועדה המיוחדת, על פי הצעת ועדת זכאות, להורות על הגדלת פיצוי בשל הסניף לפי השווי הפיננסי של הסניף, בשינויים המחויבים, אם הוועדה המיוחדת סבורה כי בנסיבות המיוחדות של הסניף אין הפיצוי הניתן לו על פי החוק ראוי והוגן.
(ג) בבחינת הנסיבות המיוחדות של הסניף כאמור בתקנה משנה (ב), ישקלו ועדת הזכאות והוועדה המיוחדת, בין השאר, את השיקולים האלה:
(1) מוניטין ייחודיים הקשורים לפעילות בשטח המפונה, ואשר אפשרו לסניף לצבור קהל לקוחות;
(2) יכולת לשכור את פעילות הסניף מחוץ לאזור לאחר הפינוי, או להעברת עיקר פעילות הסניף ליחידות אחרות של בעל הסניף;
(3) מאמץ מיוחד שהיה כרוך בהפעלת הסניף באזור;
(4) אופייה המרכזי של פעילות הסניף היתה מתן שירות בסיסי לתושבי השטח המפונה, שלא משיקולי רווח בלבד.
המפונה, שלא משיקולי רווח בלבד
4. שיקולים להגדלת פיצוי
בלי לגרוע מן האמור בתקנה 3, בעת בחינת הבקשה, תשקול הוועדה המיוחדת, השאר, את השיקולים שלהלן:
(1) זכויות המבקש בעסק שבקשר אליו מבוקש התשלום;
(2) הנסיבות המיוחדות של העסק או של הסניף והאופי הייחודי שלהם;
(3) תקבולים מיוחדים ומענקים שנתקבלו מאת המדינה או מגופים ציבוריים אחרים;
(4) מכלול נסיבותיו של המבקש, הפיצויים להם הוא זכאי לפי החוק והעילות שלא נתקיימו בו ושבעטיין אינו זכאי למרכיבי פיצוי אחרים לפי החוק;
(5) נתונים אודות עסקים דומים בשטח המפונה שיש להם נסיבות דומות למבקש;
(6) סכומי הפיצויים המשולמים בשל עסקים או סניפים דומים בשטח המפונה.
5. צירוף מסמכים
(א) לבקשה יצורפו מסמכים שיש בהם כדי לתמוך בה, בין השאר בהתייחס לאלה:
(1) הנסיבות האישיות המיוחדות של בעל העסק, וכן חוות דעת מקצועיות הרלבנטיות לפירוט הנסיבות האמורות;
(2) הנסיבות המיוחדות של העסק והאופי הייחודי של העסק;
(3) המקרה המיוחד המצדיק הגדלת הפיצוי;
(4) ההחלטות שניתנו על פי החוק בענין העסק או הסניף, אם ניתנו;
(5) הטעמים לכך שהפיצוי המחושב לפי שיטות החישוב הקבועות בחוק, נמוך במידה ניכרת מפיצוי ראוי והוגן על פי מטרות החוק;
(6) ההטבות שהתקבלו מהמדינה לפי החוק;
(7) המענקים וההטבות שקיבל העסק מן המדינה או מגופים ציבוריים אחרים ממועד הקמת העסק;
(8) חובות העסק כאמור בתקנה 3(א)(3);
(ב) לבקשה להגדלת פיצוי כאמור בתקנה 3(ב) - יצורפו המסמכים שיש בהם להוכיח את המבוקש, וכל הראיות האחרות אשר יאפשרו חישוב הגדלת הפיצוי המבוקשת.
(ג) על הבקשה להיתמך בתצהיר לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ד) מסמכים לענין פעולות של רשויות המדינה וכל מסמך אחר שיצורף לבקשה ושאינם מקור יאומתו כמתאימים למקור בידי עורך דין.
6. בקשת פטור מחובת הצגת מסמכים
(א) מי שנבצר ממנו להגיש מסמך הנדרש על פי תקנות אלה, יציין בפני ועדת הזכאות את הטעמים לכך, ורשאית הוועדה לפטרו מחובת הגשת המסמך האמור, אם שוכנעה כי אין בידו לעשות כן.
(ב) פטרה מוועדה מבקש מחובת הגשת מסמך רשאיות ועדת הזכאות והועדה המיוחדת לקבוע ממצאים ולהניח הנחות לפי שיקול דעתן והחומר שלפניהן.
7. השלמת פרטים
ראתה ועדת הזכאות או הוועדה המיוחדת שפרטי הבקשה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לבררה, או כדי לקבוע את שיעור ההגדלה, תדרוש מהמבקש השלמת הפרטים החסרים, ורשאית היא להורות כי הפרטים יאושרו או יאומתו בדרך שתקבע, לרבות בידי רואה חשבון; לא השלים התובע את הפרטים בתוך 30 ימים מיום שנדרש לכך, תידחה הבקשה, ואולם המבקש יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 844.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ