אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ג)
בתקנות אלה -
"חוק החינוך" פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;
"חוק הלימוד" פירושו - חוק לימוד-חובה, תש"ט-1949;
"מוסד" פירושו - מוסד-חינוך ממלכתי או מוסד-חינוך ממלכתי-דתי;
"המזכירות הפדגוגית", "מפקח המחוז" - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1957;
"מנהל מוסד", לרבות ממלא-מקומו ובאין מנהל - מרכז המוסד;
שאר המונחים במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.
פרק שני : תכנית-השלמה
2. הצעת תכנית השלמה (תיקון: תשט"ו, תשמ"א)
רצו הורים של תלמידים במוסד מסויים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר, ינהגו כך:
75% של הורים בדרגת כתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל מוסד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים, או לכנותה אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר; בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת.
3. הודעה
(א) חתמו הורים על הצעת-השלמה, יצרפו אליה הודעה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד. ההודעה תהא חתומה על ידי ההורים הדורשים את תכנית-ההשלמה ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב) ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת-ההשלמה ואת רצונם כי הצעת-ההשלמה תבוא במקום תכנית-ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד.
4. אישור הצעת השלמה
השר לא יאשר הצעת-השלמה אם אין לה - במסגרת מספר השעות שיש להקדיש לה - אותו ערך השכלתי או חינוכי שיש לשאר תכניות-ההשלמה המאושרות, במסגרת אותו מספר שעות.
פרק שלישי : תכנית נוספת
5. הצעת תכנית נוספת (תיקון: תשט"ו)
הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד, שרצו בתכנית נוספת כאמור בסעיף 8 לחוק החינוך והסכימו על תכנית נוספת מסויימת (להלן - הצעת תכנית נוספת) יעלו את פרטיה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד בצירוף הודעה בכתב.
6. הודעה
(א) ההודעה האמורה בתקנה 5 תהא חתומה על ידי כל ההורים הרוצים בתכנית הנוספת ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב) ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת התכנית הנוספת.
7. אישור הצעת תכנית נוספת
(א) השר לא יאשר הצעת תכנית נוספת, אם -
(1) כל ההורים כאמור בתקנה 6 לא הסכימו לכל פרטי הצעת התכנית הנוספת;
(2) מספר שעות-הלימודים הדרושות להפעלת הצעת התכנית הנוספת לא נראה לשר;
(3) לא התחייבו ההורים לתת ערובה מספקת להנחת דעתם של מנהל אותו מוסד ושל אדם שנתמנה למטרה זו על ידי השר, לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות והעלולות להיות כרוכות בהפעלת הצעת התכנית הנוספת;
(4) לא נתקבל אישור השר למינוי כל המורים, המדריכים והעובדים האחרים הדרושים לשם הפעלת הצעת התכנית הנוספת.
(ב) השר רשאי לא לאשר הצעת תכנית נוספת מטעמים אחרים שלא פורטו בתקנה זו.
פרק רביעי : הוראות שונות
8. העברת ההצעות לרשות החינוך ולמפקח המחוז ס
(א) קיבל מנהל-מוסד הצעת-השלמה או הצעת תכנית נוספת לפי תקנה 3 או 5, ימציא העתקים ממנה בצירוף חוות-דעתו לרשות-החינוך המקומית שבתחום-שיפוטה נמצא המוסד ולחבר המורים של המוסד.
(ב) מנהל-מוסד יעביר את ההצעות האמורות בצירוף חוות-דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח על המוסד תוך 14 יום מיום קבלתן.
9. חוות דעתה של רשות חינוך מקומית (תיקון: תשמ"א)
רשות-החינוך המקומית שהומצאו לה הצעות לפי תקנה 8 רשאית למסור עליהן את חוות-דעתה למפקח על המוסד תוך 7 ימים מיום קבלתן.
10. העברת חוות דעת וסיכומי דיון במועצה (תיקון: תשמ"א)
(א) המפקח על מוסד חינוך ממלכתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות דעת רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למנהל המחוז אשר יעביר אותן למזכירות הפדגוגית; המזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.
(ב) המפקח על מוסד חינוך ממלכתי-דתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות הדעת של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז והוא יעביר אותן למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל על פי האמור בתקנה 5 לתקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), התשי"ג-1953.
11. אישור השר (תיקון: תשמ"א)
(א) אישר השר הצעת השלמה, יודיע המפקח על המוסד בכתב למנהל המוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד על קביעתה כתכנית השלמה.
(ב) (1) אישר השר הצעת תכנית נוספת, יודיע, באמצעות מפקח המחוז, למנהל אותו מוסד ולרשות-החינוך המקומית שבתחום-שיפוטה נמצא המוסד, על הסכמתו לאשר אותה תכנית;
(2) תוך 7 ימים מיום שנתקבלה הודעת השר יודיע מנהל המוסד להורים על הסכמת השר לאשר את הצעת התכנית הנוספת וידרוש מהם לתת את הערובות שהתחייבו בהן לכיסוי ההוצאות הקשורות בהפעלת התכנית הנוספת; ניתנו הערובות, יודיע מנהל המוסד על כך לשר ויפעיל את הצעת התכנית הנוספת.
______________________________
1 ק"ת תשי"ד, 102; תשט"ו 624; תשכ"ג, 1967; תשמ"א, 1354.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ