אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005

תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005

תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א1) לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הארגונים הציבוריים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"אנשי מקצוע" - כמשמעם בתקנה 2;
"הורים" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);
"מועד הרישום" - כמשמעו בתקנה 5 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959 (להלן - תקנות הרישום);
"מנהל המחלקה לחינוך" - כהגדרתו בתקנות הרישום;
"מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים" - כמשמעותו בפרט 1 לתוספת השלישית לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998;
"פסיכולוג חינוכי" - מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית או נציגו;
"פסיכולוג קליני" - כמשמעותו בפרט 5 לתוספת לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט-1979;
"רופא מומחה במחלות עיניים" - כמשמעותו בפרט 20 לתוספת לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 (להלן - תקנות הרופאים);
"רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים" - כמשמעותו בפרט 44 לתוספת לתקנות הרופאים;
"רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר" - כמשמעותו בפרט 34 לתוספת לתקנות הרופאים;
"רופא מומחה ברפואת ילדים" - כמשמעותו בפרט 9 לתוספת לתקנות הרופאים;
"רשות חינוך מקומית" - כהגדרתה בחוק לימוד חובה.
(ב) למונחים אחרים תהא המשמעות שיש להם בחוק לימוד חובה, ובחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן - חוק חינוך ממלכתי), אלא אם כן ניתן להם פירוש אחר בתקנות אלה.
2. אנשי מקצוע
קיומה של לקות קשה מהלקויות המפורטות להלן אצל ילד בעל צרכים מיוחדים, תיקבע בידי אנשי המקצוע המצוינים לצדה במסגרת חוות דעתם כאמור בסעיף 7(א1)(1) לחוק (להלן - חוות הדעת):
(1) כל סוגי הפיגור, למעט פיגור קל - ועדת אבחון של השירות למפגר במשרד הרווחה כמשמעותה בסעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969;
(2) אוטיזם או PDD - רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים, פסיכולוג קליני או מנהל מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים;
(3) הפרעות נפשיות - רופא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר;
(4) שיתוק מוחין או נכות פיזית, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא מומחה ברפואת ילדים, בעל ניסיון של 3 שנים לכל הפחות בנושא התפתחות הילד;
(5) חרשות או כבדות שמיעה, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - קלינאי תקשורת בעל הסמכה לאודיולוגיה, ובעל תעודה מקצועית מוכרת על ידי משרד הבריאות;
(6) עיוורון או לקות ראיה, ובלבד שמתווספת לה לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות בתקנה זו - רופא מומחה במחלות עיניים.
3. בקשת הורים
(א) הורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד, בהתאם להוראת סעיף 7(א1)(1) לחוק, בשנת לימודים מסוימת, יגישו בקשה בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן - הבקשה), למנהל המחלקה לחינוך ברשות החינוך המקומית שבמקום מגוריהם, לא יאוחר משישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, ויצרפו לה חוות דעת עדכנית.
(ב) הבקשה תיחתם בידי שני ההורים של התלמיד או אפוטרופוסו.
(ג) מנהל המחלקה לחינוך יעביר את הבקשה, בצירוף חוות הדעת, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחמישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות או נציגו, ולמפקח מתחום החינוך המיוחד או נציגו, שייתנו את המלצתם בכתב למנהל המחלקה לחינוך, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וזאת, לא יאוחר מארבעים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום
באותה שנת לימודים.
(ד) מנהל המחלקה לחינוך יחליט, על סמך ההמלצות האמורות בתקנת משנה (ג), ולא יאוחר משלושים ימים לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וישלח את החלטתו המנומקת להורים לא יאוחר מעשרים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.
4. דיון בעקבות שינוי נסיבות
(א) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שהושם במוסד לחינוך מיוחד לפי תקנות אלה או מנהל מוסד כאמור, רשאי להביא את ענינו של הילד לדיון לפני מנהל המחלקה לחינוך או ועדת השמה, ובלבד שחלפה שנה לפחות ממועד ההחלטה האחרונה בענינו, בין אם ניתנה בידי מנהל המחלקה לחינוך, ובין אם בידי ועדת ההשמה; ואולם אם חל שינוי מהותי במצבו של הילד או שינוי נסיבות המשנה את המצב מעיקרו - רשאי להביאו קודם לכן.
(ב) בדיון בוועדת השמה לפי תקנה זו ועדת ההשמה אינה רשאית להסתפק בעיון במסמכים בלבד, ועליה לקיים את הדיון כאילו היה דיון ראשון לפניה.
(ג) על החלטת ועדת השמה ניתן לערור לוועדת ערר לפי סעיף 13 לחוק, בשינויים המחויבים.
5. מוקדי מידע
הרשויות המקומיות יקימו מוקדי מידע, שיאוישו בידי עובדי הרשויות המקומיות הבקיאים בסדרי החינוך המיוחד, ויספקו מידע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, על זכויותיו של ילד בעל צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד והשילוב, ועל אפשרויות הקליטה במסגרות אלה כאמור בסעיף 7(א1)(2) לחוק, ובהתאם לאמור בתוספת השניה.
6. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 3(א))
בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד
לכבוד:
מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית


ג.א.נ,
1. פרטי המבקשים:
שם האב: ת"ז
מען טלפונים: (בית)
(עבודה) (נייד)
שם האם: ת"ז
מען טלפונים: (בית)
(עבודה) (נייד)
שם האפוטרופוס: ת"ז
מען
טלפונים: (בית) (עבודה)
(נייד)
(יש לצרף אסמכתה המעידה על האפוטרופסות)
2. פרטי הקטין:
שם הקטין:
ת"ז:
תאריך לידה:
מען:
טלפון:
מסגרת חינוך נוכחית:
(שם מוסד החינוך, מען, שם הרשות המקומית שבתחומה מצוי המוסד)
3. הבקשה:
בקשה זו מוגשת בהתאם להוראת סעיף 7(א1) לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, לרישום ילד לחינוך המיוחד בלא דיון בוועדת השמה*:
אנו מבקשים בעבור ילדנו שירותי חינוך מיוחד ב:
(סמן X במקום המבוקש**)

בית ספר לחינוך מיוחד


גן לחינוך מיוחד


סדר עדיפויות למסגרת החינוך המיוחד המבוקשת*:
1. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
2. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
3. שם בית הספר/הגן: כתובת:
הרשות המקומית:
אין לי עדיפויות מיוחדות.

חתימת האב חתימת האם חתימת האפוטרופוס
________________________
(*) ר' לענין זה דף ההסבר המצורף, כמפורט בתוספת השניה לתקנות.
(**) יובהר, כי אין ברישום העדיפויות משום התחייבות או הבטחה לשיבוץ במקומות המבוקשים.
תוספת שניה
(תקנה 5)
מידע על מסגרות חינוכיות לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988
לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, ונוהלי משרד החינוך, התרבות והספורט המתפרסמים בחוזרי המנהל הכללי של המשרד האמור, קיימים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שלושה סוגי מסגרות חינוכיות; ובכל אחת מהן זכאות לשירותים שונים, לפי החוק והנהלים האמורים:
(1) כיתות רגילות בבתי ספר רגילים - לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשתלבים בחינוך הרגיל;
(2) כיתות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים מלקות מסוימת המצויות בתוך בתי ספר רגילים;
(3) גן או בית ספר לחינוך מיוחד;
פרטים בדבר סוגי המוסדות הקיימים ברשויות החינוך המקומיות ניתן לקבל במוקדי המידע המצויים באותן רשויות.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 89.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ