אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגשת בקשות
בקשה לרשיון לפי סעיפים 3, 9, 13 או 18 לחוק יש להגיש בכתב ליושב-ראש ועדת הרישוי שמונתה לפי סעיף 2 לחוק.
2. פרטים שיש לכלול בבקשה לרשיון (תיקון: תשל"ו, תשמ"ט)
(א) בקשה לרשיון לפי החוק תכלול פרטים אלה של המבקש:
(1) שם המשפחה והשם הפרטי, לרבות שמות קודמים או נוספים;
(2) מספר הזהות;
(3) שם האב;
(4) תאריך הלידה ומקומה;
(5) שנת העליה לארץ;
(6) האזרחות;
(7) מען המגורים הקבוע;
(8) מען המשרד או מען מקום העבודה;
(9) תקופת השירות בצבא הגנה לישראל או סיבת הפטור משירות;
(10) התאריך האחרון שבו שירת במילואים, ואם פטור משירות מילואים - סיבת הפטור;
(11) השכלה;
(12) קיצור תולדות חיים;
(13) האם היה בטיפול פסיכיאטרי או אושפז בשל מצב נפשי, ואם כן - היכן ומתי;
(ב) בקשה, למעט בקשה לפי סעיף 18(ב) לחוק, יצורף תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, המאמת את הפרטים שבבקשה.
3. פרטים מיוחדים וצרופות לבקשה (תיקון: תשל"ו)
בנוסף לפרטים המנויים בתקנה 2 תכלול בקשה לרשיון את הפרטים כלהלן:
(1) בבקשת רשיון לעסוק כחוקר פרטי - עיסוקו של המבקש בחקירות פרטיות לפני תחילת החוק או מקום ההתאמנות ומועדה; יש לצרף מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש לקבל רשיון;
(2) בבקשת רשיון לקיום משרד חקירות פרטיות - תאריך קבלת הרשיון לחקירות פרטיות, מספר הרשיון ומקום העיסוק בחקירות פרטיות בעת הגשת הבקשה; יש לצרף מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש לקבל רשיון;
(3) בבקשה לרשיון לתאגיד של חוקרים פרטיים -
(א) שם התאגיד;
(ב) תאריך רישום התאגיד בישראל ומספר הרישום;
(ג) מען התאגיד;
(ד) שמות חברי התאגיד, מענם, מספר רשיונם כחוקרים פרטיים ותאריך קבלת הרשיון;
(ה) שמות מנהלי התאגיד, מענם, מספר רשיונם כחוקרים פרטיים ותאריך קבלת הרשיון;
(ו) חברי התאגיד או מנהליו שאינם חוקרים פרטיים; ויצורפו לה העתק של רישום התאגיד והעתק מאושר מתזכיר התאגיד ומתקנותיו;
(4) בבקשה לרשיון לקיום משרד לשירותי שמירה ולארגון שירותי שמירה - שמם ומספר זהותם של מארגני השמירה המועסקים בידי המבקש, ושמם ומספר זהותם של בעלי התאגיד אם המבקש הוא תאגיד;
(5) בבקשה לרשיון שומר - יש לצרף לבקשה אישור בכתב ממעסיקו בשמירה כי בדק את תעודת הזהות של המבקש וכי פרטי הבקשה מתאימים לאמור בתעודה זו.

5-4. (בוטלו) (תיקון: תשל"ו)
6. בקשה לויתור על תנאים
המבקש שהועדה תוותר לו על תנאי לקבלת הרשיון כאמור בסעיפים 4(ב) או 31 לחוק יגיש בקשה מנומקת בכתב ויצרף לה מסמכים או תצהיר לאימות העובדות שהוא מסתמך עליהן.
7. אימות מסמכים
הועדה רשאית לדרוש שכל מסמך שצורף לבקשת רשיון יאומת בתצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, או בדרך אחרת שתקבע הועדה.
8. רשימת מבקשים והתנגדויות (תיקון: תשל"ט, תשמ"ב)
(א) הועדה תפרסם את רשימת מבקשי רשיונות לפי סעיפים 3, 9 ו-13 לחוק בילקוט הפרסומים ובשני עתונים יומיים.
(ב) תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לועדה התנגדות מנומקת בכתב למתן הרשיון.
9. הדיון בבקשות
(א) בתום התקופה האמורה בתקנה 8(ב) תדון הועדה בבקשות לרשיון ובהתנגדויות שהוגשו, ותחליט בהן.
(ב) לפני שתחליט בבקשה תתן הועדה למבקש וליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות לטעון טענות ולהביא ראיות ורשאית היא, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברם; הועדה תודיע למי שהוזמן להופיע לפניה כאמור את המועד והמקום שנקבע להופעתו.
10. החלטה לתת רשיון
על החלטתה תודיע הועדה בכתב למבקש, ליועץ המשפטי לממשלה ולמשטרה.
11. תשלום אגרת רשיון
החליטה הועדה לתת למבקש רשיון, ישלם המבקש את אגרת הרשיון שנקבעה, והועדה תתן לו רשיון ותרשום את שמו בפנקס החוקרים הפרטיים שינוהל על ידי הועדה.
12. אי חידוש רשיון
(א) היה לועדה יסוד סביר לחשוב שלא נתקיים עוד בבעל רשיון תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון וכי אין לחדש את רשיונו, תודיע לו על כך בכתב והוראות תקנה 9(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים.
(ב) מצאה הועדה כי אין לחדש את הרשיון, תודיע על כך בכתב למבקש ותמחק את שמו מפנקס החוקרים הפרטיים.
(ג) חוקר פרטי שרשיונו לא חודש יחזיר את רשיונו לועדה.
13. תוקף רשיון
תקפו של רשיון הוא עד סוף השנה שבה ניתן.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1236; תשל"ו, 860; תשל"ט, 122; תשמ"ב, 486; תשמ"ט 998.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ