אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, אני מתקינה תקנות אלה:
1. בקשה לאישור כמאמן
חוקר פרטי רשוי הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 11 לחוק יגיש לועדה שמונתה לפי סעיף 2 לחוק (להלן - הועדה) בקשה לאישור ויצרף לה תצהיר, לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, שלפיו הוא מנהל משרד לחקירות פרטיות.
2. בקשה לרישום כמתאמן
(א) הרוצה להתאמן במשרד לחקירות פרטיות יגיש לועדה בקשה להירשם כמתאמן ואישור בכתב מאת מאמן המוכן לקבלו כמתאמן.
(ב) מי שרוצה להתאמן במקום אחר שהוכר על פי סעיף 4(א)4(ב) לחוק יפרט בבקשתו את מקום ההתאמנות ויגיש אישור מאת האדם המוכן לאמנו.
3. תחילת התאמנות
אושרה בקשתו של המתאמן ייחשב כיום תחילת התאמנותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתאמנות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה בועדה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
4. המשך התאמנות אצל מאמן אחר
המבקש להמשיך בהתאמנותו אצל מאמן אחר, לא יעשה כן אלא באישור הועדה.
5. מספר המתאמנים
מאמן יכול לאמן מתאמן אחר בלבד, זולת אם התירה לו הועדה לאמן מתאמן נוסף.
6. העסקת המתאמן
לא יעסיק מאמן מתאמן אלא בעבודה מקצועית ובפיקוחו האישי.
7. אימון במשרד אחר
היו למאמן משרדים אחדים, לא יאמן אלא במשרדו הראשי.
8. נוכחות המאמן במשרד
אימון של מתאמן לא ייחשב כהתאמנות אלא אם המאמן מצוי במשרדו לפחות שלושים שעות בשבוע.
9. זמני ההתאמנות
מתאמן יעסוק בהתאמנותו לפחות שלושים שעות בשבוע, מהן לפחות עשרים שעות לפני השעה 15.
10. עבודה אחרת
(א) לא יעבוד מתאמן מתקופת התאמנותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הועדה.
(ב) הועדה רשאית שלא להביא בחשבון תקופת התאמנותו את התקופה שבה עבד המתאמן כאמור ללא היתר הועדה.
11. קביעות בהתמחות
מתאמן שאינו בא בקביעות למקום התאמנותו, יודיע על כך המאמן לועדה ורשאית הועדה שלא להביא בחשבון תקופת ההתאמנות את התקופה שבה לא שמר המתאמן על קביעות כאמור.
12. רציפות ההתאמנות (תיקון: תשס"ו)
(א) לא ייעדר מתאמן ממקום התאמנותו יותר משלושים יום בשנת ההתמחות.
(ב) נעדר מתאמן יותר משלושים יום בשנה, יודיע המאמן על כך לועדה, וימי ההעדרות העולים על שלושים יום לא יבוא במנין תקופת ההתאמנות.
(ג) תקנות-משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד שלושים יום, או על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שר הבטחון בצבא-הגנה לישראל או על היעדרות של מתמחה שילדה, לרגל חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.
(ד) נעדר מתאמן יותר מששה חדשים רצופים היעדרות שאינה מותרת לפי תקנות-משנה (א) או (ג), רשאית הועדה שלא להביא בחשבון תקופת התאמנותו את כל ימי התאמנותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם.
13. היעדרות מאמן
נעדר המאמן ממשרדו יותר מתשעים יום בשנת התמחות, ולא היה מצוי באותו משרד חוקר פרטי אחר הרשאי לאמן, יודיע על כך לועדה וימי היעדרות של המאמן העולים על תשעים יום לא יבואו במנין תקופת ההתמחות.
14. דין-וחשבון של התאמנות
(א) המאמן יגיש לועדה בתום כל ששה חדשים התאמנות, וכן התאמנותו של המתאמן אצלו.
(ב) הדין חשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק המתאמן וסוגי הפעולות שבהם היה מועסק, ותיאור כללי של היקף העיסוקים האמורים.
(ג) הועדה רשאית לדרוש מן המאמן ומן המתאמן ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, בין בעל-פה ובין בכתב.
15. הפסקת התאמנות אצל מאמן
(א) מאמן הרוצה להפסיק התאמנותו של מתאמן אצלו, יודיע על כך לועדה; כן יודיע על כך למתאמן לפחות שלושים יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהועדה להפסיק את ההתאמנות במועד מוקדם יותר.
(ב) מתאמן הרוצה להפסיק התאמנותו אצל מאמנו יודיע על כך לועדה ולמאמן לפחות שלושים יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהועדה להפסיק את התאמנותו במועד מוקדם יותר.
16. מינוי מפקח על מתאמנים
הועדה רשאית למנות מפקח על מתאמנים (להלן - המפקח).
17. סמכות המפקח
המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הועדה על טיב התאמנותו של מתאמן הן על פי דינים וחשבונות על ההתאמנות שהמאמנים חייבים למסור לועדה וכן דרך בירור בעל-פה עם המאמנים ועם המתאמנים, לפי הצורך.
18. הפסקת ההתאמנות
(א) ראה המפקח כי אין בעבודת המתאמן אצל המאמן כדי התאמנות מספיקה, ימליץ בפני הועדה על הפסקת ההתאמנות של המתאמן תודיע על כך בכתב למאמן ולמתאמן ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם בפניה אם ירצו בכך.
(ג) לאחר שמיעת טענות המאמן והמתאמן, או אם המאמן והמתאמן לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית הועדה להחליט על הפסקת ההתאמנות של המתאמן אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.
(ד) החלטת הועדה תודע למאמן ולמתאמן.
19. הודעה על גמר ההתאמנות
בגמר ההתאמנות אצל מאמן, יודיע המאמן על כך לועדה לפי הטופס שבתוספת.
20. השלמת ההתאמנות
נשלמה תקופת ההתאמנות יתן יושב-ראש הועדה למתאמן, לפי בקשתו, אישור על כך.
21. בקשה להכרה בהתאמנות
מי שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף 4(א) 4(ב) לחוק ולא הגיש בקשה כאמור בתקנה 2(ב) רשאית הועדה לאשר את תקופת התאמנותו, אם שוכנעה על סמך בקשה שצורף לה תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, כי אכן נתקיימו בו התנאים האמורים; בתצהיר יפורטו שם המקום המוכר שבו עבד המבקש, משך זמן עבודתו וסוג העבודה, ויצורף לו אישור מטעם מקום העבודה על כך.
תוספת
(תקנה 19)
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישום מתאמנים ופיקוח על התאמנות), תשל"ב-1972
הודעה על גמר התמחות
אני הח"מ (שם, תואר או תפקיד)
מודיע בזה ליושב-ראש הועדה כי מר
התאמן אצלי מיום עד יום
וכי בתקופה זו נעדר בימים
הערות
תאריך חתימת המאמן
נתאשר.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1774; תשס"ו, 721.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ