אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה, תשל"ב-1972, ולאחר התייעצות בועדה, אני מתקינה תקנות אלה:
פרק א': הוראות יסוד
1. מסירות לענין הלקוח
במילוי תפקידיו יפעל חוקר פרטי לטובת לקוחו בנאמנות, במסירות ובהגינות.
2. שימוש ברשיון
(א) חוקר פרטי ישא עמו בשעת עבודתו את רשיונו או תצלום קריא של רשיונו, ויציגנו לפי בקשת שוטר או כל אדם אשר אליו הוא פונה לצרכי עבודתו.
(ב) חוקר פרטי לא ימסור את רשיונו לשימוש של אחר ולא יתיר לאחר שימוש בו.
3. איסור התחזות (תיקון: תשל"ה)
בלי לגרוע מהוראות כל דין בדבר התחזות -
(1) חוקר פרטי לא יציג את עצמו, בין במלים ובין בהתנהגות, כשוטר, כפקח או כעובד ציבורי אחר כמשמעותו בחוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור), תשי"ז - 1957;
(2) חוקר פרטי לא יציג עצמו כבעל מקצוע הטעון רשיון על פי חוק, אלא אם היה לו אותה שעה רשיון כאמור;
(3) חוקר פרטי לא יתחזה כשליחו של אדם פלוני או כמי שפועל מטעמו.
3א. חקירת קטין (תיקון: תשנ"ח)
חוקר פרטי לא יבוא בדברים עם קטין בעניני לקוחו של החוקר הפרטי, אלא בנוכחות אפוטרופסו או באישורו מראש ובכתב.
4. איסור ציון תפקיד בשירות המדינה
חוקר פרטי לא יבליט בכתב או בעל-פה, בכל ענין הכרוך בעבודתו, שבטרם היותו חוקר פרטי מילא תפקיד בשירות המדינה.
5. שימוש בתואר
חוקר פרטי ישתמש בתיאור מקצועו, לכל מטרה וענין, במלים "חוקר פרטי"; השימוש במלה "חוקר" בלבד או בתוספת שם תואר אחר - אסור.
פרק ב': סייגים בניהול משרד
6. (בוטלה) (תיקון: תשס"ו)
7. שותפות ושיתוף בהכנסה
חוקר פרטי לא יעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאיננו חוקר פרטי או שאינו רשאי אותה שעה לעסוק בחקירה פרטית, ולא ישתף במישרין או בעקיפין אדם כזה בהכנסותיו כתמורה בעד שירותים, סיוע או תועלת אחרת לעיסוקיו, אלא בהתאם לסעיפים 13 ו-14 לחוק.
8. חובת הצגת רשיון
בעל משרד לחקירות פרטיות יציג במקום בולט במשרדו את רשיון המשרד.
פרק ג': אמצעים פסולים להשגת עבודה
9. איסור שידול לשם השגת עבודה (תיקון: תשל"ג)
(א) חוקר פרטי לא יעניק לאדם, במישרין או בעקיפין, טובת-הנאה על שאותו אדם השיג או ישיג לו עבודה מקצועית.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת-משנה (א), לא ילווה חוקר פרטי כסף כדי להשיג עבודה מקצועית.
10. פעולות אסורות
חוקר פרטי לא ייזום ולא יעשה פעולות שיש בהן תחרות בלתי הוגנת בחבריו או רכישת לקוחות בדרך שאינה הוגנת, ולא ישתתף ביודעין בפעולות כאלה ולא יתן הסכמתו להן.
11. אין לקבל שכר אלא מן הלקוח
חוקר פרטי לא ידרוש ולא יקבל שכר טרחתו אלא מלקוחו או מטעם לקוחו.
12. איסור שכר לפי תוצאות
חוקר פרטי לא יתנה ולא יקבל שכר טרחה ששיעורו תלוי בתוצאות החקירה; תקנה זו לא תחול על חקירות איכון.
12א. עיסוק אחר (תיקון: תשס"ו)
(א) חוקר פרטי לא יעסוק בחקירות פרטיות או בעיסוק אחר בנסיבות שעלול להיווצר בהן ניגוד ענינים בין עיסוקיו האמורים.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), חוקר פרטי העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כחוקר פרטי, לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בענין שהוא מטפל או טיפל בו כחוקר פרטי ולא יטפל כחוקר פרטי בענין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר, זולת אם חלפו שש שנים בין הטיפול כחוקר פרטי לבין הטיפול במסגרת העיסוק האחר.
13. קבלת ענין לטיפול
חוקר פרטי רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לקבל ענין לטיפולו.
14. הטיפול בענין הלקוח והפסקתו
(א) חוקר פרטי לא יפסיק לטפל בענין של לקוחו, לפני סיומו, אלא באחד מאלה:
(1) נוצרו חילוקי דעות בנוגע לצורת הטיפול;
(2) יש מניעה שבחוק או באתיקה המקצועית;
(3) לא שולמו שכר טרחתו או הוצאותיו;
(4) קיימת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול.
(ב) החליט חוקר פרטי להפסיק טיפול לפני סיומו, יתן ללא דיחוי הודעה על כך ללקוחו, ובמידת האפשר חייב הוא להפסיק את הטיפול בדרך שלא תפגע בעניניו של לקוחו.
15. חובת החזקת מסמכים וחומר
(א) הפסיק חוקר פרטי טיפול בענין של לקוחו, או סיים את הטיפול בו, יחזיר ללקוחו את כל המסמכים שלקוחו מסר לידיו בין אם ביקשו הלקוח לעשות כן ובין אם לאו, זולת אם הוסכם בכתב בינו ובין הלקוח כי המסמכים יהיו ברשות החוקר הפרטי.
(ב) סיים החוקר הפרטי את טיפולו, רשאי הלקוח לדרוש כי החוקר הפרטי לא ישאיר בידיו כל חומר שנאסף אגב הטיפול בעניניו והנוגע לו או לאדם הקרוב לו או שיש בו כדי לזהותו כמי שיזם את החקירה, ומשעשה כן - ימסור החוקר הפרטי לידי לקוחו אל כל חומר החקירה כאמור, בלי להשאיר בידיו העתקים ממנו; הוראה זו באה להוסיף על האמור בתקנת-משנה (א).
16. איסור העברת טיפול
חוקר פרטי לא יעביר ענין שבטיפולו לחוקר אחר, שאינו עובד במשרדו, אלא בהסכמת הלקוח בכתב ומראש.
17. קבלת ענין שבטיפולו של חוקר פרטי אחר (תיקון: תשל"ד)
(א) לא יקבל חוקר פרטי, ביודעין, ענין שהוא בטיפולו של חוקר פרטי אחר, אלא אם האחר הסכים לכך בכתב, ולא יסרב החוקר הפרטי האחר לתת הסכמתו כאמור, אלא אם יש לו בקשה לאותו ענין תביעות או דרישות כספיות מאת הלקוח שעדיין לא נתמלאו.
(ב) נודע לחוקר פרטי, לאחר שהחל לטפל בענין פלוני, כי הענין בטיפולו של חוקר פרטי אחר, יעכב את המשך הטיפול ולא יחדשו אלא לאחר שהמציא לו הלקוח הסכמה בכתב מאת החוקר הפרטי האחר.
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו כשהלקוח פנה מיזמתו למספר חוקרים לצורך קבלת הערכה וניתוח כלכליים.
18. איסור ייצוג אינטרסים מנוגדים
חוקר פרטי יימנע מכל דבר שיש בו ניגוד בין טובת הלקוח לבין טובתו שלו או של אדם אחר שהוא מעוניין בו.
19. חקירה בענין אחד מטעם מספר לקוחות
חוקר פרטי לא יעסוק בחקירה בענין אחד מטעם לקוחות שונים אלא בהסכמת כולם מראש ובכתב.
20. איסור קבלת טובת הנאה
חוקר פרטי לא יקבל, שלא בהסכמת לקוחו מראש ובכתב, טובת-הנאה חמרית או הבטחה לטובת-הנאה חמרית מאדם שאינו אותו לקוח, בענין הנמצא בטיפולו המקצועי.
21. איסור שימוש לרעה (תיקון: תשל"ד)
חוקר פרטי לא ישתמש לרעת לקוחו בידיעות או במסמכים שבאו לידיו עקב עיסוקו. אין באמור כדי למנוע שימוש במידע כלכלי שאסף החוקר על לקוח, בידיעת אותו לקוח כי המידע עשוי להתפרסם.
22. נאמנות למי שהיה לקוח
(א) חוקר פרטי שטיפל בענין מסויים למען לקוחו, או יטפל לאחר מכן בקשר לאותו ענין נגד אותו לקוח אלא בהסכמת לקוחו הקודם בכתב ומראש.
(ב) מתן חוות-דעת או קיום התייעצות עם חוקר פרטי לא יראו כטיפול אם לא היתה אתם או אחריהם פעולה נוספת.
23. גילוי ידיעות ללקוח
(א) חוקר פרטי ימסור ללקוחו, במהלך החקירה ובסיומה, את כל הידיעות שבידו הנוגעות לענינו של הלקוח ויתן לו דין וחשבון על פעולותיו.
(ב) לפי בקשת לקוחו ימסור לו החוקר הפרטי, בין במהלך הטיול בענין ובין בסיומו, דין וחשבון בכתב חתום בידו, בדבר הידיעות שבידו הנוגעות לענינו של הלקוח ובדבר פעולותיו של החוקר הפרטי בענין הלקוח.
24. נכונות המידע
(א) חוקר פרטי יקפיד על נכונות הידיעות שהוא מוסר ללקוחו.
(ב) לא יחתום חוקר פרטי על חוות-דעת או על דין וחשבון שנערכו שלא על סמך בדיקה אישית שלו או של חוקר פרטי ממשרדו, אלא אם ציין את המקור האחר ממנו שאב את הידיעה.
פרק ה': חובת סודיות
25. שמירת סודיות מקצועית
(א) חוקר פרטי לא ימסור לאחר, שלא לצורך עבודתו, כל דבר שהובא לידיעתו תוך מילוי תפקידו, אלא אם הסכים הלקוח שינהג אחרת. היה עיסוקו של חוקר פרטי גם בפרסום, לא יעשה שימוש, במישרין או בעקיפין, לצורך עסקי הפרסום, בדבר שהובא לידיעתו כאמור, אפילו הסכים לכך הלקוח.
(ב) האמור בתקנת-משנה (א) אינו גורע מהחובה למסור ידיעות לכל רשות הזכאית לקבל ידיעות על פי דין.
26. אחריות לשמירת סוד בידי הזולת
חוקר פרטי ינקוט אמצעים ככל הדרוש להבטיח שחוקר פרטי העובד במשרדו וכן העובדים האחרים בשירותו ישמרו על סודיות הענינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.
פרק ו': שונות
27. חובת מאמן
חוקר פרטי המשמש כמאמן ידריך את מתאמנו, יפקח על עבודתו וישקוד על הכשרתו המקצועית בהתאם להוראות החוק והתקנות בדבר התאמנות.
28. חובת הודעה על שינוי
חוקר פרטי יודיע ליושב ראש הועדה על כל שינוי שחל בפרטים שציין בבקשתו לרשיון, אם יש בו חשיבות בקשר לקבלת הרשיון.
29. עקרונות אתיקה כלליים
כללים אלה באים להוסיף על החובות ועל האחריות של חוקר פרטי לפי כל דין, ואין בהם כדי לגרוע מכללי אתיקה מקצועית שנקבעו בהחלטות ועדת המשמעת או בתי המשפט.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ג, 6, 913; ק"ת תשל"ד, 78, 800; ק"ת תשל"ה, 468; תשנ"ח, 2; תשס"ה, 474.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ