אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999

תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999

תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרת בקשה (תיקון: תש"ס, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 93.00 שקלים חדשים.
2. אגרת טיפול (תיקון: תש"ס, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן - אגרת טיפול) תהיה בסכום של 50.00 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.
3. אגרת הפקה (תיקון: תש"ס, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 1.26 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.98 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.
(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
4. התחייבות לשאת בתשלום האגרות (תיקון: תש"ס, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 240.00 שקלים חדשים.
(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 248.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
(ג) הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.
5. מסירת מידע
(א) החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש, כאמור בסעיף 7(ד) לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות 2 ו-3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.
(ב) משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.
6. פטור (תיקון: תשס"א)
מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה השלישית.
7. הצמדה
(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב-1 באוקטובר של כל שנה, בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.
(ג) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:
(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב).
8. ערעור
על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.
9. דחיית מועדים
(א) המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.
(ב) במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא -
(1) פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5 לבין תשלום הסכום הנדרש;
(2) אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) - פרק הזמן שבין הודעת הממונה לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.
10. סייג לתחולה
תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 860; תש"ס, 40, 952; תשס"א, 500; תשס"ב, 56; תשס"ד, 89; תשס"ה, 325; תשס"ו, 10, 86; תשס"ז, 472; תשס"ח, 60; תשס"ט, 1615; תש"ע, 40.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ