אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5 ו-19 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית דואר" - כהגדרתו בחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, למעט תיבת דואר;
"השנה החולפת" - השנה שקדמה לשנת פרסומו של הדין וחשבון;
"השנה הנוכחית" - שנת פרסומו של הדין וחשבון;
"ספריה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975, ואולם ברשות מקומית שבה יותר מספריה ציבורית אחת - הספריה הציבורית המרכזית לפי קביעת הרשות המקומית.
2. פרסום רשימת הרשויות הציבוריות
(א) הממשלה תפרסם בדרך קבע, אתר האינטרנט של הממשלה, את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(א) לחוק.
(ב) הממשלה תפרסם מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות ברשומות.
(ג) הממשלה תפיץ מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות -
(1) לספריית הכנסת;
(2) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
(3) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;
(4) למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה;
(5) לרשות הדואר, במספר עותקים מספיק לשם הפצה בין בתי הדואר.
3. העמדת הנחיות מינהליות לעיון הציבור
רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעיף 6(א) לחוק, כפי שיעודכנו מזמן לזמן, במשרד הראשי, וכן במשרדיה המחוזיים, אם קיימים, אלא אם כן קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר גישה נוחה לציבור; קביעה כאמור תיכלל במידע, שברשימת הרשויות לפי סעיף 4 לחוק ובדין וחשבון השנתי של הרשות הציבורית.
4. העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית
רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(ב) לחוק וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן -
(1) במשרדי הרשות המקומית;
(2) בספריה ציבורית בתחום אותה רשות.
5. מועד פרסום דין וחשבון שנתי
דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה.
6. תוכן דין וחשבון שנתי
דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יכלול, בין השאר -
(1) פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות;
(2) תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
(3) מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם;
(4) לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
(5) סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;
(6) סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;
(7) תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;
(8) פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;
(9) תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;
(10) רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
(11) המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק;
(12) תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
(13) קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;
(14) תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
(15) ברשות ציבורית שהיא משרד ממשלה - רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם, וכן פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד אחראי על תחומי פעילותם;
(16) ברשויות מקומיות - המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה.
7. דיווח של הממונה
דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל אלה:
(1) מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת;
(2) מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע;
(3) שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק;
(4) מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;
(5) תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור.
8. פרסום דין וחשבון שנתי
(א) דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של הרשות הציבורית, ואם יש לה משרדים מחוזיים - גם בהם.
(ב) רשות ציבורית, למעט רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי -
(1) לגנזך המדינה;
(2) לספריית הכנסת;
(3) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
(4) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית, שמספר תושביה עולה על 5000.
(ג) רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.
(ד) רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת, שיש לה אתר אינטרנט, תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר בתוך שנה מיום הפעלתו של האתר.
(ה) דין וחשבון שנתי יעמוד לעיון לפי תקנה זו במשך שנה מיום פרסומו, אלא אם כן פורסם דין וחשבון מעודכן יותר; דין וחשבון שפורסם באמצעות האינטרנט - רשאית רשות ציבורית לעדכן מזמן לזמן במהלך אותה שנה.
(ו) רשות ציבורית תמציא עותק של הדין וחשבון השנתי לכל מבקש, ורשאית היא לגבות תמורה בעד הפקת העותק.
9. סייג לפרסום
על אף האמור בתקנות אלה, הדין וחשבון השנתי של רשות ציבורית לא יכלול מידע שאין לפרסמו לפי סעיף 9(א) לחוק, ואין חובה לכלול בו מידע שאין הרשות הציבורית חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק; סייג זה יצוין בדין וחשבון השנתי.
10. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג)(5), ביום תחילתו של החוק.
(ב) תחילתה של תקנה 2(ג)(5) ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).
(ג) הדין וחשבון הראשון לפי תקנה 5 יפורסם לא יאוחר מיום כ"ח בסיון התש"ס (1 ביולי 2000).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 858.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ