אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א-1951

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א-1951

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א-1951 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו-36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:
1. בקשה להסמכה
(א) בקשה להסמכת קרן-חופשה רשאים להגיש ארגוני-עובדים שיש בהם עובדים שבעדם תשתלם לאותה קרן תמורת-חופשה;
(ב) בקשה להסמכת קרן-חופשה תוגש בכתב ויצורפו אליה -
(1) שלושה העתקים של תקנון קרן החופשה, כמוצע על ידי המבקש;
(2) הצעה בדבר הרכב ההנהלה הראשונה של קרן-החופשה;
(3) הודעה הקוראת בשם האדם שיהא מוסמך לישא וליתן בשם המבקש בדבר התקנון ואישור הרכב ההנהלה הראשונה והסמכת קרן-החופשה.
2. הסמכה
החליט שר העבודה להסמיך קרן-חופשה יתן לה תעודת-הסמכה ויצרף אליה את התקנון שאישר ואת רשימת ארגוני העובדים שימנו חברים להנהלה הראשונה בנקיבת מספר החברים שקבע לכל אחד; תעודת-ההסמכה תשמש ראיה דבר כי קרן החופשה הוסמכה כחוק, וכי התקנון אושר על ידיו.
3. ההנהלה, הרכבה וסמכותה
(א) ניהולה של קרן-חופשה תהיה בידי הנהלה שחבריה - פרט לחברי ההנהלה הראשונה - נחתמנו על ידי ארגוני העובדים שיש בהם חברי הקרן וככל האפשר באופן יחסי למספרם של חברי הקרן בכל אחד מהם;
(ב) ההנהלה תהא מוסמכת לעשות כל פעולה שהקרן מוסמכת לעשותה.
4. תקופת כהונה (תיקון: תשכ"ז)
(א) תקופת-כהונתה של ההנהלה היא עד תום מועד הישיבה השנתית כאמור בסעיף 9(א)(1) לתקנון לדוגמה לקרנות-חופשה, שנתקיימה בשנה הרביעית לכהונתה, ובלבד שכהונתה תסתיים לא יאוחר מתום השנה הרביעית כאמור. לענין תקנת-משנה זו, שנת-כהונה של ההנהלה - שנת-כספים של הקרן; התקופה שמיום תחילת כהונת ההנהלה ועד תום אותה שנת כספים תיחשב כשנת-כהונה מלאה.
(ב) שלושה חדשים לפני תום תקופת-כהונתה של ההנהלה יבוא רושם קרנות-החופשה בדברים עם ארגוני העובדים הנוגעים בדבר בענין הרכבת ההנהלה החדשה.
(ג) התעוררו חילוקי-דעות בין ארגוני-עובדים בדבר הרכב ההנהלה, יכריע רושם קרנות-החופשה, בשים לב לעקרון היחסיות שבתקנה 3.
5. מינוי חבר ההנהלה
(א) ארגון-עובדים שמינה חברים להנהלה, יודיע בכתב לרושם קרנות-החופשה, תוך זמן המתקבל על הדעת, את שמותיהם וכתובותיהם.
(ב) ארגון-עובדים רשאי להחליף מזמן לזמן את באי-כוחו בהנהלה, ובלבד שיודיע על כך מראש בכתב ליושב-ראש ההנהלה; יושב ראש ההנהלה ישלח, תוך זמן המתקבל על הדעת, העתק ההודעה לרושם קרנות-החופשה.
6. פסלות
מי שנידון בפסק-דין סופי למאסר על עבירה שיש בה קלון - פסול להתמנות כחבר -הנהלה או לכהן בה כחבר.
7. כשרות ההנהלה
לקוי או פגם במינוי חברי ההנהלה או חוסר בהרכבה - לא יפגע בכשרות פעולותיה ובמעמדה אלא אם רושם הקרנות פרסם הוראה אחרת.
8. העברת סמכויות
ההנהלה רשאית להעביר מסמכויותיה למוסדות הקרן שיוקמו על פי תקנונה, או לנושאי-תפקידים שיתמנו על פיו, חוץ מסמכויות השמורות בתקנות לה בלבד.
9. אחריות חברי ההנהלה ועובדי הקרן
כל חבר להנהלה או למוסד של הקרן וכל אחד מעובדיה חייב למלא את החובות המוטלות עליו בתקנון הקרן.
10. ההנהלה הראשונה
(א) חברי ההנהלה הראשונה יתמנו על ידי ארגוני העובדים הנקובים ברשימה תצורף לתעודת-ההסמכה, כל ארגון כמספר הנקוב לצד שמו ברשימה.
(ב) תוך חודש ימים מתאריך הסמכת הקרן תקיים ההנהלה את ישיבתה הראשונה במקום, בתאריך ובשעה שיקבע רושם קרנות-החופשה, ובה -
(1) ייבחרו יושב ראש ההנהלה וסגניו;
(2) ייבחר רואה-חשבונות של הקרן וייקבע שכרו;
(3) ייבחרו מוסדות הקרן שבחירתם מסורה לפי התקנון להנהלה;
(4) יתמנו נושאי התפקידים שמינויים מסור לפי התקנון להנהלה.
(ג) רושם קרנות-החופשה יושב ראש בישיבה הראשונה של ההנהלה עד שייבחר יושב ראש ההנהלה.
11. ביקורת מבקר המדינה
קרן-חופשה תעמוד לביקורת מבקר המדינה לפי סעיף 7 לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.
12. רואה חשבונות מוסמך
(א) פנקסיה של קרן-חופשה יבוקרו על ידי רואה-חשבונות מוסמך שנבחר על ידי הנהלת הקרן (להלן - רואה-החשבונות).
(ב) רואה-החשבונות או מי שהוסמך לכך על ידיו, רשאים לעיין בפנקסים, בחשבונות ובכל שאר המסמכים של קרן-החופשה.
(ג) חברי ההנהלה של קרן-חופשה וכל אחד מעובדיה חייבים להמציא לרואה-החשבונות או למי שהוסמך על ידיו, לפי דרישתם, את כל הידיעות וההסברים בנוגע לפעולות הקרן וכן להראות את כל הפנקסים, החשבונות ויתר המסמכים הנוגעים לפעולות הקרן.
13. מאזן וחשבון הכנסות והוצאות
(א) תוך ארבעה חדשים מתום שנת-הכספים של קרן-החופשה תגיש קרן-החופשה לרואה -החשבונות את המאזן השנתי ואת חשבון ההכנסות וההוצאות לשם ביקורת שנתית; ההנהלה תחליט מי מעובדי הקרן יהיה אחראי לביצוע חובות הקרן לפי תקנה זו ותודיע על כך בכתב לרושם קרנות-החופשה.
(ב) רואה-החשבונות יסיים את ביקורת החשבונות תוך ששה שבועות מהיום שבו הוגש לו המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות בהתאם לתקנת משנה (א).
(ג) רואה-החשבונות -
(1) יאשר על גבי המאזן שהמאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות הם נכונים; או
(2) ירשום על גבי המאזן הערה שבה יציין אילו פרטים במאזן או בחשבון ההכנסות וההוצאות אינם נכונים ואילו פרטים אין ביכלתו לאשר את נכונותם.
14. פרסום המאזן
המאזן השנתי של קרן-החופשה יחד עם האישור או ההערה של רואה-החשבונות יפורסמו על ידי הנהלת קרן-החופשה בשני עתונים יומיים והעתק מהם יימצא במשרד הראשי של קרן-החופשה לעיונו של כל אדם בשעות-העבודה הרגילות.
15. דרכי תשלום תמורת חופשה (תיקון: תשי"ח)
מעביד החייב בתשלום תמורת-חופשה ישלמה במזומנים או בהמחאה בצירוף הצהרה חתומה בידו, לגבי כל עובד ועובד שבעדו משתלמת תמורת-החופשה, לפי טופס שאפשר להשיגו בקרן-החופשה; אולם מותר לשלם את תמורת-החופשה בכל דרך אחרת שעליה הוסכם בכתב בין המעביד ובין הקרן ושאושרה על ידי רושם קרנות-החופשה.
16. העתק הצהרה לעובד (תיקון: תשי"ח)
המעביד חייב למסור לידי העובד העתק ההצהרה האמורה בתקנה 15 כשהיא חתומה על ידי המעביד על מנת שידביקוה בפנקס-החבר שנמסר לו בהתאם לתקנון קרן-החופשה.
17. תשלום על פי הסכם (תיקון: תשי"ח)
תמורת-חופשה המשתלמת על פי הסכם כאמור בתקנה 15, יצא המעביד ידי חובתו החוקית לשלם תמורת-חופשה, עם מילא בזמן את כל החובות המוטלות עליו באותו הסכם.
18. הוראות מעבר (תיקון: תשי"ח)
תמורת-חופשה שיש לשלמה לפני א' בכסלו תשי"ב (30 בנובמבר 1951) תשולם לקרן-החופשה במזומנים או בהמחאה בצירוף רשימה חתומה על ידי המעביד ובה יצויינו; שם המעביד, שם העובד, התקופה שבעדה משתלמת התמורה, הסכום הכולל של שכר העבודה לאותו עובד בעד אותה תקופה וסכום התמורה המשתלמת.
_________________________________
1 ק"ת תשי"א, 1610; תשי"ח, 404; תשכ"ז, 3436.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ