אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות זכות מטפחים תשל"ד-1974

תקנות זכות מטפחים תשל"ד-1974

תקנות זכות מטפחים תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 104 לחוק זכות מטפחים, תשל"ג-1973, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגשת בקשה
(א) בקשה לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות (להלן - בקשה לרישום) תוגש לרשם בשלושה עותקים ותהא -
(1) כתובה בדיו או בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;
(2) כתובה בשורות שהריווח ביניהן מספיק כדי לאפשר כתיבתם של תיקונים;
(3) כתובה בצידו האחד של הגליון בלבד.
(ב) הבקשה לרישום תכלול את אלה:
(1) שם המבקש;
(2) מען למסירת מסמכים בישראל, ואם המבקש אינו תושב ישראל - שם נציגו שהוא תושב ישראל המוסמך לייצגו בכל ענין הנוגע לבקשה ומענו למסירת מסמכים;
(3) תיאור הזן, שמו של המטפח, ופרטים על הזן המטופח, לרבות פירוט תכונותיו;
(4) שם הזן שיש בו כדי לזהותו;
(5) תביעה או תביעות המפרטות את ייחודו של הזן באופן שכל תביעה תהא נובעת באורח סביר מתיאור הזן.
(ג) היה המבקש אדם שבא מכוחו של המטפח, יצויין בטופס הבקשה לרישום את שמו של המטפח.
(ד) המבקש רשאי לציין בבקשה לרישום כי מכירת זרעים מן הזן החדש תהיה מותנית בהיותם זרעים מושבחים, ואם הדבר אושר מאת המועצה, יירשם בספר הזכויות.
(ה) שם הגשת בקשה לרישום תשולם אגרת בקשה כמפורט בתוספת, וכן אגרת פרסום ברשומות.
(ו) תקנה זו תחול גם על הגשת בקשה לפי סעיף 103 לחוק, בשינויים המחוייבים.
2. הודעה על הגשת בקשה בחוץ-לארץ
(א) היה בדעתו של אדם להגיש בקשה לרישום בחוץ-לארץ לפני הגשת בקשה לרישום בישראל, יודיע על כך בכתב בדואר רשום לרשם שלושים יום לפני הגשתה בחוץ-לארץ.
(ב) הגיש אדם בקשה לענין החוק או התקנות בחוץ-לארץ ולא הודיע כאמור בתקנת משנה (א), לא יהיה רשאי להגיש בקשה לרישום בישראל בשם אותו זן, אלא לאחר שציין בבקשה כאמור פרטים אלה: שמו ומענו, שם ארץ החוץ, ומספר הבקשה שם ותאריך הגשתה.
3. ספר הזכויות
רישום בספר הזכויות לענין כל זן ייעשה במקור וכפל על גבי דפים והוא יכלול אתה אלה:
(1) שם בעל הזכות ומענו והיסוד לזכותו;
(2) שמו של המטפח כשהוא איננו הבעלים;
(3) שם הזן;
(4) תיאור פירוט תמציתי של תכונות היסוד של הזן;
(5) בזן מכלוא - שמות הורי הזן, אם החליטה המועצה על כך או לפי בקשת המטפח;
(6) התביעות כאמור בסעיף 20(א) (5) לחוק, שנתקבלו לצרכי הרישום;
(7) תנאי הקובע כי זרעים שיימכרו מן הזן החדש יהיו זרעים מושבחים, אם אישרה זאת המועצה;
(8) כל פרט נוסף אשר, לדעת הרשם, יש לציבור ענין ברישומו.
4. עיון במסמכים
המסמכים שמותר לעיין בהם על פי החוק או תקנות אלה, למעט מסמך הדרוש אותו זמן לעבודת הרשם, יעמדו לרשות הקהל בשעות העבודה בלשכת הרשם.
5. טפסים
(א) נקבע בחוק או בתקנות אלה שיש להגיש בקשה או הודעה, לא יוגשו אלא בטופס שנקבע לאותו ענין.
(ב) לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים לרשם, ויצויינו בהן הפרטים שנקבעו בתקנות אלה וכן שמו של מגיש המסמך, מקום מושבו הקבוע, מענו למסירת מסמכים ואזרחותו.
6. מעקב אחר ביצוע ניסויים בשדה
(א) מבקש המעוניין לעקוב אחר ביצוע ניסויים בשדה בקשר לבקשתו, יגיש בקשה בכתב לרשם.
(ב) הרשם יענה בכתב למבקש על המקום והמועד שבהם יוכל לעקוב אחרי הניסויים בשדה.
(ג) אם יהיה ביצוע המעקב כרוך בהוצאות, ינהג הרשם לפי האמור בסעיף 16 (ב) לחוק.
7. חובת תשלום אגרה
לא יזדקק הרשם לכל בקשה או שירות המפורטים בתוספת ולא יבצע הרשם או המועצה כל פעולה מן המפורטות בה אלא אם שולמה בעדה האגרה הקבועה לה בתוספת; אולם אי-תשלום אגרה או חלק ממנה אין בה כדי לפסול את הבקשה, את הפעולה או את השירות, אלא אם נאמר אחרת.
8. מי משלם את האגרה
(א) המגיש בקשה לרשם, המביא בפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה שחייבים בעדה אגרה, ישלם את האגרה בעת הגשת הבקשה, הבאת ההליך או דרישת הפעולה, והכל אם אין הוראה אחרת לאותו ענין.
(ב) נקבע בחוק או בתקנות כי יש לשלם אגרה בעד פרסום ענין או הוצאות בעד ביצוע מעקב ניסויים בשדה והודיע הרשם כי הענין עומד לפני ביצוע, ישולמו האגרה או ההוצאות תוך חודש ימים מיום הודעת הרשם.
9. אגרה בעד רישום זכות מטפחים וקיומה
(א) בעד רישום זכות מטפחים תשולם אגרה לפי השיעור שבתוספת.
(ב) לקיום זכות מטפחים בכל שנה שלאחר רישומה תשולם אגרה שנתית בחודש ינואר, בשיעור שבתוספת.
10. בעל זכות עדיפה
פסק בית משפט כי זכותו של אחר להירשם בספר הזכויות כבעל זכות מטפחים עדיפה על זכותו של הבעל הרשום, תחול זכותו של האחר מיום רישומה בספר הזכויות של זכות המטפחים שבוטלה.
11. הליך רישום בעל זכות עדיפה
בעל זכות עדיפה כאמור בתקנה 10 חייב באלה:
(1) לשלם אגרה בשיעור שבתוספת;
(2) להגיש בקשה לרישום לרשם נוסף על כל החומר שהגיש בהליכי ההתנגדות;
(3) להמציא כל פרט נוסף שידרוש הרשם;
(4) לשלם את ההוצאות לבדיקות נוספות אם יידרש לכך מאת המועצה.
12. הגשת מסמכים בהליכים על ריב
(א) היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש מסמך כאמור למסור, בעת הגשתו, שני עותקים ממנו לכל אדם שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה.
(ב) הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך בהתאם לתקנת-משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיה אחרת להנחת דעתו כי אכן נמסר המסמך כאמור.
(ג) לא מסר אדם מסמך לאשם אף שהוא חייב למסרו כאמור בתקנת-משנה (א), יראו את המסמך שנמסר לרשם כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו עותקים לצדדים להליך; לענין זה, "מסירה" - לרבות מסירה לדואר במכתב ממוען כדבעי שדמי הדואר שולמו בעדו.
(ד) הגיש אדם לרשם מסמך שתקנת-משנה (א) חלה עליו והוא פגום על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך למגיש המסמך סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר לרשם, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.
13. בקשה לקבלת נסח
המבקש לקבל נסח מאושר בחותם הרשם מפרטי הרישום בספר הזכויות או מהמסמכים הפתוחים לעיון הקהל סעיף 96 לחוק, ישלם אגרה שנקבעה בתוספת ויפרט בבקשתו את אלה:
(1) שם המבקש ומענו;
(2) המסמך והפרטים המבוקשים;
(3) המען למשלוח המסמכים.
14. בקשה לתיקון בספר הזכויות
(א) בקשה לתיקון רישום בספר הזכויות או במסמך אחר תוגש לרשם בצירוף קבלה על תשלום האגרה כמפורט בתוספת ותכלול את אלה:
(1) פרטי התיקון המבוקש ופירוט העובדות המחייבות את התיקון;
(2) נימוקים וראיות לצורך עשיית התיקון המבוקש;
(3) הסבר על זיקתו של המבקש לנושא התיקון.
(ב) הרואה עצמו נפגע על ידי התיקון המבוקש לפי תקנת-משנה (א) יגיש לרשם טענותיו תוך שלושים יום מיום שהודע לו על הבקשה או מיום פרסום ההודעה ברשומות, לפי המאוחר.
15. בקשה לתיקון טעויות סופר
בקשה לתיקון טעות סופר שנפלה בפירוט שבספר הזכויות או במסמך שהוציא הרשם, תוגש לרשם בכתב בציון פרטי הטעות ובצירוף קבלה על תשלום האגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום ב' באדר תשל"ד (24 בפברואר 1974).
תוספת
(תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז)2
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 713; תשל"ט, 735, 1463; תש"ם, 1614; תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 227; 384, 1097; תשמ"ג, 187, 1106; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ז, 100; י"פ תש"ם, 1756; תשמ"א, 1287.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ