אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24(ד) ו-32 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
"ועדת אתיקה" - ועדה שמונתה לפי סעיף 24 לחוק;
"פניה" - פניה לועדת אתיקה לענין סעיפים 13(ד), 15(2), 18, 20 או 23 לחוק.
2. מושבן של ועדות אתיקה ואזורי סמכות
(א) המנהל הכללי יקבע את אזור הסמכות של כל ועדת אתיקה ואת מקום מושבה.
(ב) המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך יהיה רשאי להעביר פניה לועדת אתיקה אחרת, אם ראה לנכון לעשות כן, בשל דחיפות הנושא או בשל ניגוד ענינים של חברי הועדה המוסמכת לאזור.
3. דרכי מינוי חברי ועדת אתיקה
המנהל הכללי ימנה, בכתב, חברים כאמור בסעיף 24(א) לחוק לכל ועדה שנקבעה כאמור בתקנה 2, ורשאי הוא למנות ממלא מקום קבוע לכל חבר בועדת האתיקה.
4. תקופת כהונה (תיקון: תשס"ד2)
(א) תקופת כהונה של ועדת אתיקה תהיה ארבע שנים.
(ב) המנהל הכללי רשאי לחזור ולמנות את ועדת האתיקה לתקופות כהונה נוספות בדרך שבה נתמנתה לראשונה.
(ג) נפטר חבר הועדה, התפטר או בוטל מינויו, ימנה המנהל הכללי חבר אחר תחתיו, והוא יכהן עד תום תקופת הכהונה של ועדת האתיקה.
5. סיום כהונה
(א) חבר ועדת אתיקה יחדל לכהן לפני תום כהונת הועדה אם התפטר בהגשת כתב התפטרות למנהל הכללי; כהונתו תופסק לא יאוחר מחודש ממועד הגשת כתב ההתפטרות.
(ב) המנהל הכללי רשאי להעביר חבר ועדת אתיקה מכהונתו אם התקיים אחד מתנאים אלה:
(1) הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה שיש עמה קלון;
(2) הוא נתמנה לתפקיד שבשלו הוא נמצא באופן תדיר במצב של ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדת אתיקה;
(3) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות או ממחצית הישיבות במהלך שנה אחת לכהונתו, וזאת לאחר שנשלחה לו התראה בכתב על כך;
(4) המנהל הכללי קבע, על יסוד חוות דעת רפואית, שמחמת מצב בריאותו נבצר מהחבר להמשיך במילוי תפקידו.
6. פרטי פניה לועדת אתיקה
אלה הפרטים שתכיל פניה:
(1) שם המוסד הרפואי ושם המטפל;
(2) שם המטפל;
(3) פרטי הפונה -
(א) אם הוא המטפל, יצוין, בנוסף לשמו ושמו של המוסד, גם תפקידו;
(ב) אם הוא אינו המטפל, יצוינו שמו, מספר הזהות שלו, מקום מגוריו, ומען להמצאת תשובה;
(4) העובדות העיקריות הנוגעות לפניה;
(5) ההוראה בחוק שלפיה נעשית הפניה;
(6) ענינו של הפונה בקביעת ועדת האתיקה;
(7) קרבת הפונה למטופל.
7. הגשת פניה
(א) פניה לפי סעיף 15(2) לחוק תוגש בידי המטפל, המטופל, בן משפחה או ידיד קרוב של המטופל.
(ב) פניה לפי סעיף 13(ד) או 18(ג) לחוק תוגש בידי המטפל.
(ג) פניה לפי סעיף 20(א)(5) לחוק, יכול שתוגש בידי כל אדם בעל ענין.
(ד) פניה לפי סעיף 23(א) תוגש בידי המטופל, בא כוחו לפי סעיף 16 לחוק או עורך דינו.
8. מועד הדיון בפניה והחלטת ועדת האתיקה
(א) בפניות בענין סעיפים 13(ד) ו-15 (2) לחוק תיתן ועדת האתיקה את החלטתה בתוך ארבעים ושמונה שעות ממועד קבלת הפניה, אלא אם כן הורה יושב ראש הועדה הוראה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו; נבצר מהועדה לדון בפניה דחופה בתוך ארבעים ושמונה שעות, תודיע מזכירות הועדה לפונה כי עליו לפנות לבית המשפט המחוזי בהתאם לסעיף 24(ג) לחוק.
(ב) בכל פניה אחרת תיתן הועדה החלטה בתוך שלושים ימים ממועד הגשת הפניה אלא אם כן הקדים יושב ראש הועדה את הדיון בפניה בשל דחיפותה.
(ג) החלטת הועדה בכתב תינתן לפונה, סמוך ככל שאפשר לסיום הדיון; ההחלטה תהיה מנומקת אלא אם כן החליטה הועדה שלא לנמק את ההחלטה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ד) נחלקו הדעות בועדה, תכריע דעת הרוב.
9. השתתפות ממלא מקום
נבצר מיושב ראש ועדת אתיקה או מחבר אחר בה להשתתף בדיון, ישתתף בו מי שנתמנה ממלא מקומו הקבוע.
10. ניהול פרוטוקול
(א) יושב ראש ועדת האתיקה או מי שהוא קבעו לצורך זה, ירשום פרוטוקול של הדיון בועדה.
(ב) פרוטוקול יכול שייערך גם בדרך של הקלטה ברשמקול או באופן אחר שיקבע יושב ראש הועדה, ובלבד שיועלה על הכתב ויצורף לתיק הדיון.
(ג) הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש ועדת האתיקה.
11. דיון בדלתיים סגורות
דיוני ועדת האתיקה ינוהלו בדלתיים סגורות, אולם הועדה רשאית להרשות אדם, בכפוף לכל דין, להיות נוכח בעת הדיון, כולו או מקצתו.
12. ניגוד ענינים
(א) חבר ועדת אתיקה לא ישתתף בדיון בועדה אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הועדה לבין ענין אחר שלו.
(ב) נתברר לחבר ועדת אתיקה שהוא מנוע מלהשתתף בדיון מסוים בשל ניגוד ענינים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך ליושב ראש הועדה ויימנע מלהשתתף בדיון, ובמקומו ישתתף ממלא מקומו הקבוע בהתאם לאמור בתקנה 9.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 80; תשס"ד, 837.
2 תקנה 2 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 837) קובעת:
"2. הוראת מעבר
מינוי של ועדות אתיקה, שמונו לשנתיים, שתוקפו לא פקע לפני יום פרסומן של תקנות אלה, יעמוד בתוקף לארבע שנים מיום המינוי."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ