אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ועדות חקירה (סדרי דין), תש"ל-1969

תקנות ועדות חקירה (סדרי דין), תש"ל-1969

תקנות ועדות חקירה (סדרי דין), תש"ל-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ועדות-חקירה, תשכ"ט-1969 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. מועדי ישיבות ומקומן
נתמנתה ועדת-חקירה, יקבע יושב-ראש הועדה את המועד והמקום לישיבתה הראשונה; מועדי ישיבותיה האחרות ומקומן ייקבעו על ידי הועדה.
2. סדרי חקירת עדים
יושב-ראש ועדת החקירה יקבע את סדר חקירת העדים.
3. מקום גביית עדות
ועדת-חקירה רשאית לגבות עדות בכל מקום שתמצא לנכון וכן לבקר בכל מקום כדי לברר עובדות הנוגעות לנושא החקירה.
4. פרוטוקול
בכל דיון של ועדת החקירה ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע לעבודת הועדה.
5. רישום הפרוטוקול
(א) הפרוטוקול יירשם בידי יושב-ראש ועדת החקירה, בידי אדם אחר שהוא מינה לכך או במכשיר-הקלטה או באמצעי מכני אחר, הכל כפי שיקבע יושב-ראש הועדה; נרשם הפרוטוקול שלא בכתב, יועתק לכתב.
(ב) יושב-ראש הועדה יאשר את הפרוטוקול.
6. צירוף מסמכים לפרוטוקול
כל מסמך שהוגש לועדת החקירה ונתקבל על ידיה יצורף לפרוטוקול ויהיה חלק בלתי-נפרד ממנו.
7. תיקון הפרוטוקול
ועדת החקירה רשאית - בכל עת לפני הגשת הדין-וחשבון שלה לממשלה - לתקן רישום הפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; החלטה לתקן את הפרוטוקול תיחתם בידי כל חברי הועדה.
8. טיפול בפרוטוקול עם סיום עבודת הועדה (תיקון: תשל"ה)
(א) הפרוטוקול, כפי שאושר, יצורף לדין-וחשבון שתגיש ועדת החקירה לממשלה, בכפוף להחלטות הועדה לפי תקנות משנה (ב) או (ג).
(ב) לא פורסם הפרוטוקול לפי סעיף 20 לחוק, תחליט הועדה אם תינתן זכות עיון בו ותקבע מי הזכאי לכך.
(ג) כאשר חלות על החקירה הוראות סעיף 23 לחוק, כולן או מקצתן, תחליט הועדה בדבר דרך גניזת הפרוטוקול וזכות העיון בו אחרי גניזתו; הוא הדין לגבי חלק מן הפרוטוקול המתייחס לדיון שקויים בדלתיים סגורות לפי סעיף 18(א) לחוק.
(ד) ראתה הועדה, בחקירה עליה חלות הוראות סעיף 23 לחוק, לתת זכות עיון בפרוטוקול לממשלה, תנהג כך גם לגבי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
9. תרגום
(א) עדות או ראיה אחרת הנמסרות שלא בעברית, תתורגם לעברית.
(ב) התייצב לפני ועדת החקירה, לפי סעיף 15 לחוק, אדם שאינו שומע עברית, תמנה לו הועדה מתרגם, זולת אם מיוצג על ידי עורך-דין וויתר על המתרגם.
(ג) התרגום ייעשה על ידי מתרגם שמינתה ועדת החקירה, אולם, אם ראתה הועדה לנכון, יכול לתרגם יושב-ראש הועדה או אחד מחבריה.
(ד) שכרו של מתרגם, בסכום שתקבע ועדת החקירה, ישולם מאוצר המדינה.
10. המצאת מסמכים
המצאתו של מסמך מטעם ועדת-חקירה תהיה באחת מאלה:
(1) במסירה לידי האדם שאליו הוא מיועד, ובאין למצאו במקום-מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה-עשרה שנה;
(2) במשלוח במכתב רשום לפי מענו של האדם, עם אישור מסירה.
11. סירוב לקבל מסמך או לחתום על האישור
נוכחה ועדת החקירה כי המצאה לפי תקנה 10 לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או המכתב או לחתום על אישור המסירה, רשאית הועדה לראות את המסמך כאילו הומצא כראוי.
12. המצאת מסמך בדרכים אחרות
נוכחה ועדת החקירה שאי-אפשר להמציא מסמך לפי תקנה 10, רשאית היא להורות על המצאתו באחת הדרכים האלה:
(1) בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי;
(2) בכל דרך אחרת שתיראה לועדה.
13. מוסר מוסמך מטעם ועדת החקירה
מסמך שהמצאתו במסירה יימסר על ידי מי שקבעה לכך ועדת החקירה או על ידי שוטר.
14. המצאה לחבר מסדר דתי
מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר להמציאו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל.
15. המצאה לחייל
מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת בשירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות השלישות הראשית של הצבא.
16. המצאה לאדם הכלוא בבית סוהר
מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית-סוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה להעיד, על אותו האדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה.
17. המצאה לעובד של מדינת חוץ
מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת-חוץ, יומצא באמצעות משרד החוץ.
18. המצאה לקטין או לפסול-דין
מסמך שיש להמציאו לקטין או לפסול-דין תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס - למי שהקטין או הפסול-דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאית ועדת החקירה להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול-דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת.
19. המצאה ליועץ המשפטי לממשלה
אין צורך בהמצאה אישית ליועץ המשפטי לממשלה, ומסירת מסמך בלשכתו מספקת.
20. אישור מסירה
מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשר את קבלתו, יאשר מוסר המסמך בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור.
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 410; תשל"ה, 284.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ