אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (פרטי בקשה לרשיון מיוחד), התשס"ד-2004

תקנות התקשורת (פרטי בקשה לרשיון מיוחד), התשס"ד-2004

תקנות התקשורת (פרטי בקשה לרשיון מיוחד), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לקבלת רישיון, לחידושו או לשינויו, לרבות המסמכים הנלווים לבקשה כמשמעותם בתקנה 2(ג);
"הטופס" - טופס הבקשה לרישיון מיוחד שבתוספת;
"המנהל" - סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;
"מבקש" - מי שמגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
"מערכת" - מכלול מיתקני הבזק שבאמצעותם מעוניין מבקש לבצע את פעולות הבזק או לספק את שירותי הבזק, על פי הבקשה;
"המשרד" - משרד התקשורת;
"הפקודה" - פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972;
"רישיון" - רישיון מיוחד, רישיון משולב או רישיון לניסוי;
"רישיון לניסוי" - רישיון מיוחד או רישיון משולב לביצוע ניסוי לצורך בחינת ישימות מערכת שטרם הושלם פיתוחה או לצורך בחינת התאמתה של מערכת, לרבות מערכות תומכות שלה, למתן השירות נושא הניסוי, הניתן לתקופה מוגבלת ולמספר משתתפים מוגבל, בלא תמורה ממשתתף בניסוי;
"רישיון מיוחד" - רישיון שניתן לפי החוק לביצוע פעולת בזק ולמתן שירותי בזק פנים-ארציים או בין-לאומיים, המוגבל לסוג מסוים של פעולות בזק או של שירותי בזק;
"רישיון משולב" - רישיון מיוחד המשלב בתוכו רישיון לפי סעיף 5 לפקודה;
"תקנות התפעול" - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985.
פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה
סימן א': מתכונת הבקשה
2. מסמכי הבקשה
(א) בקשה תוגש למנהל, במתכונת לפי הטופס.
(ב) מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע הנדרש בטופס, לרבות סוג הבקשה, מידע לגבי פעולת הבזק ושירות הבזק המבוקשים, מידע על המבקש, תיאור טכני של המערכת ופרטים כלכליים ומקצועיים.
(ג) בקשה תכלול את כל המסמכים המפורטים בטופס ומסמכים נוספים הנדרשים להבהרת בקשתו (להלן - המסמכים הנלווים).
3. חתימת הבקשה והצהרה על עובדות ואימות מסמכים
(א) בקשה תיחתם ביד המבקש; היה המבקש תאגיד, תיחתם הבקשה בידי מי שהתאגיד הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור מאת עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם התאגיד.
(ב) הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ג) כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כמתאים למקור בידי עורך דין.
4. פטור ממסירת מידע (תיקון תש"ע) 2
(א) מבקש יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סימן ג' בפרק ב' בטופס, ולפי סימן א' בפרק ג' בטופס, למעט סעיפים 18, 19, 20(א) ו-21 בטופס, אם הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי נתקיים לגבי המערכת נושא הבקשה, אחד מאלה:
(1) היא מוחזקת חלקית בידי בעל רישיון אחר;
(2) היא מוחזקת כולה בידי בעל רישיון כללי;
(3) כולה ציוד קצה.
(ב) מבקש רישיון לניסוי יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סימן ג' בפרק ב' בטופס.
(ג) מבקש יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סעיף 18 בסימן ג' בפרק ב' בטופס, ולפי פרק ג' בטופס, אם הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל רישיון מיוחד בתחום אספקת שירותי הבזק לפי הרישיון המיוחד לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל הרישיון המיוחד בתחום האמור אל המבקש; לעניין זה, "נכסי הרישיון" הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי בזק לפי הרישיון המיוחד בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים בעת הגשת הבקשה.
5. מסמכים לגבי המבקש
(א) מבקש שהוא יחיד יצרף לבקשה העתק תעודת הזהות או הדרכון שלו וכן העתק תעודת רישום שם העסק, אם אינו זהה לשם המבקש, לפי הוראות פקודת רישום שמות עסק, 1935.
(ב) מבקש שהוא תאגיד ימציא עם בקשתו העתקים נכונים ותקפים של אלה:
(1) בחברה - מסמכי התאגדות והחלטות מיוחדות;
(2) בשותפות - הודעות לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו-9 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975.
6. צירוף אישור סוג ורישיונות
(א) מבקש יצרף העתק של אישור סוג שניתן לגבי כל סוג של מיתקני בזק שהם חלק מהמערכת או יציין את מספר אישור הסוג, כאמור.
(ב) כללה הבקשה פעולת בזק או שירות בזק המחייבים קבלת רישיון, יצרף המבקש העתק של רישיון שקיבל מכוח הפקודה או העתק מבקשתו לקבלת רישיון כאמור.
7. הוראות מיוחדות
(א) בקשה לחידוש רישיון שטרם פג תוקפו תוגש לא יאוחר מ-90 ימים לפני תום תוקף הרישיון; בבקשה לחידוש כאמור יפרט המבקש שינויים שחלו בפרטים שמסר בבקשה המקורית.
(ב) מבקש המעוניין לבצע פעולות בזק או ליתן שירותי בזק, אשר סיפק בעבר, כולם או חלקם, מכוח רישיון מיוחד שבוטל, יצרף לבקשתו הסבר מפורט לענין הצעדים שנקט או שבדעתו לנקוט כדי לתקן את הפגם או להסיר את העילה לביטול הרישיון.
(ג) הוגשה בקשה לעריכת שינוי ברישיון שבתוקף, יצרף המבקש לבקשה הסבר מפורט בדבר השינוי המבוקש, היקפו, מהותו, משמעותו והשלכותיו השונות.
(ד) מבקש ידווח למנהל לאלתר, בדרך של תצהיר, על כל שינוי בנתוני הבקשה.
(ה) מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך הדרושים לדעת המנהל לשם בחינת בקשתו.
סימן ב': הטיפול בבקשה
8. הגשת הבקשה
(א) מבקש יגיש את בקשתו במשרדי המנהל, במסירה אישית בשעות העבודה, או בדואר רשום עם אישור מסירה.
(ב) המנהל יאשר למבקש, בכתב, בתוך 14 ימי עבודה ממועד המסירה, כי הבקשה נתקבלה במשרדו.
9. בחינה ראשונית
המנהל יבחן את הבקשה ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 30 ימי עבודה מיום הגשת האישור האמור בתקנה 8(ב), לפי אחת מאלה:
(1) הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;
(2) הבקשה נפסלה משום שהיא חורגת באופן מהותי מהנדרש בתקנות אלה; המנהל יציין בכתב באילו תקנות לא עמדה הבקשה;
(3) יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע נוסף לגבי השירות שמעוניין המבקש לתת או לגבי המבקש (להלן - שינויים), הכל כפי שיפרט המנהל בהודעתו (להלן - דרישת שינויים ראשונה); בדרישת שינויים ראשונה יכלול המנהל את השינויים הדרושים, וציין בכתב מועד סופי להגשת הבקשה המתוקנת;
(4) לצורך השלמת הבחינה הראשונית, הזמנת המבקש או נציגו לשם הצגת הבקשה או חלקים ממנה לפני נציגי המשרד.
10. עריכת שינויים
(א) מבקש ימלא בקפידה אחר האמור בדרישת השינויים הראשונה ויגיש למנהל, במועד שקבע בהודעתו, בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי הענין (להלן - בקשה מתוקנת).
(ב) לא המציא מבקש בקשה מתוקנת במועד שקבע המנהל, רשאי המנהל לפסול את הבקשה.
11. בקשה מתוקנת ובחינה חוזרת
(א) המנהל יבחן את הבקשה המתוקנת ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 20 ימי עבודה ממועד קבלתה, לפי אחת מאלה:
(1) הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;
(2) לא הוכנסו בבקשה מלוא השינויים שנדרשו כאמור בתקנה 9(3) ולפיכך יש לערוך בבקשה המתוקנת שינויים, הכל כפי שיפרט המנהל בהודעתו (להלן - דרישת שינויים שניה);
(3) המנהל יציין בכתב מועד לקבלת הבקשה המתוקנת כאמור בפסקה (2).
(ב) הוראות תקנה 10 יחולו גם על בקשה המתוקנת לפי דרישת שינויים שניה (להלן - בקשה מתוקנת בשנית).
12. בחינה חוזרת שניה
המנהל יבחן בקשה מתוקנת בשנית ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלתה, לפי אחת מאלה:
(1) הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;
(2) המבקש לא נענה לדרישת שינויים, ובנסיבות הענין החליט המנהל לפסול את הבקשה.
13. חוסר מעש
המנהל רשאי לפסול בקשה, במקרה שהמבקש גילה חוסר מעש בנוגע לבקשתו במשך יותר משישה חודשים.
14. ערר
(א) הודיע המנהל למבקש על פסילת הבקשה המתוקנת כאמור בתקנות 9(2), 10(ב), 12(2) או 13, רשאי המבקש לערור על פסילת בקשתו לפני המנהל הכללי, בתוך 45 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הפסילה.
(ב) לא הודיע המנהל הכללי על החלטתו בערר בתוך 21 ימי עבודה מיום הגשתו, יראו את הערר כאילו נתקבל, והבקשה תובא לבחינה חוזרת בידי המנהל.
15. פסילה
לענין הוראות פרק זה, פסילת הבקשה לא תהווה מניעה להגשת בקשה חדשה בידי המבקש.
16. ועדת רישוי משרדית
(א) במסגרת בדיקתה של הבקשה, יעביר המנהל כל בקשה לועדת רישוי משרדית (להלן - הועדה) שתורכב מעובדי המשרד כלהלן:
(1) סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי - יושב ראש הועדה;
(2) היועץ המשפטי;
(3) סמנכ"ל בכיר פיקוח בזק;
(4) סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים;
(5) סמנכ"ל בכיר כלכלה ותקציב;
(6) עובד בכיר שהמנהל הכללי קבע לכך.
(ב) המנהל הכללי יקבע את סגנו של יושב ראש הועדה מקרב חברי הועדה; בהעדר היושב ראש, ימלא סגנו את מקומו; הועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה.
(ג) הועדה תייעץ למנהל בדבר תקינות הבקשה, ובלי לגרוע מהאמור, תמליץ בפניו בדבר התאמת המבקש, השירות והמערכת נושא הבקשה, בשים לב לשיקולים למתן רישיון הקבועים בסעיף 4(ב) לחוק.
17. בקשה תקינה
מצא המנהל כי הבקשה תקינה, יודיע על כך בכתב למבקש; לענין זה, "בקשה תקינה" - בקשה שהמנהל קבע לגביה כי הוגשה, תוקנה או הושלמה לפי תקנות אלה, וכי נמסרו כל המסמכים הנלווים הדרושים והומצא כל המידע הנחוץ מאת המבקש לשם מתן החלטה לגביה, לרבות כל נתון, שרטוט, תיאור או תרגום.
פרק ג': שונות
18. שמירת סודיות
המנהל הכללי וכל הפועל מטעמו, לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי הוראות תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.
19. ביטול
תקנות הבזק (פרטי בקשה לרישיון), התשנ"ב-1992 - בטלות.
20. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
21. תחולה
תקנות אלה יחולו גם על בקשה שהוגשה ערב תחילתן ולא ניתן לגביה עדיין רשיון, ורשאי המנהל לדרוש ממבקש בקשה כאמור להשלים פרטים לפי הטופס.
תוספת
(תקנה 1)
טופס בקשה לרישיון מיוחד
התאריך שבו נתקבלה הבקשה
במשרד המנהל:
מס' סודר:
(הפרטים ימולאו בידי המנהל)
שם המבקש (בעברית)
שם המבקש (בלועזית)
פרטי איש הקשר, לצורך בירורים וטיפול בבקשה:
שם איש הקשר ותפקידו:
מען איש הקשר:
מס' טלפון: מס' פקס: מס' סלולרי:
דואר אלקטרוני:
מבוא: הוראות למילוי
1. מילוי הטופס
(א) בטרם ימולא טופס זה יעיין המבקש בהוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו וכן במסמכי המדיניות הנוגעים לבקשתו והמפורסמים באתר האינטרנט של המשרד (www.moc.gov.il); לענין בקשה לרישיון משולב, יעיין המבקש גם בהוראות הפקודה והתקנות שהותקנו לפיה.
(ב) המבקש ישיב על כל השאלות המפורטות בטופס זה באופן מלא ומדויק; הבקשה תיערך לפי סדר הפרקים שבטופס; כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בחוצץ נפרד; על כל פרק יירשם שם הפרק ושם המבקש.
(ג) על המבקש להשתמש, ככל האפשר, במונחים ובביטויים לפי הגדרתם בחוק והתקנות שהותקנו לפיו; ולענין בקשה לרישיון משולב - גם לפי הגדרתם בפקודה והתקנות שהותקנו לפיה.
(ד) המסמכים הנלווים יצורפו על פי הנדרש בטופס זה, לפי הסדר הקבוע בו, בחוצץ נפרד, הממוספר במספר הנספח; כמו כן יישא כל מסמך נלווה את שם המבקש.
(ה) יש למלא את הטופס בעברית.
(ו) תשובה לשאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה נכונה לגבי המבקש, תינתן עם הסבר תמציתי.
(ז) ראה המבקש כי הטופס אינו מאפשר לו לספק תיאור מלא של פעולת בזק או שירות הבזק נושא הבקשה, יצרף לבקשה הסברים ותיאורים, ככל הנדרש, כמסמכים נלווים לבקשה.
2. דרכי הגשת הבקשה
(א) בקשה, לרבות תצהיר וכן כל המסמכים הנלווים המאושרים בידי עורך דין או רואה חשבון, לפי הענין, יוגשו במקור מודפס, שאליו יצורפו שבעה (7) העתקים; על כריכת העותק המקורי יירשם "מקור"; על כריכת תיקי ההעתקים יירשם "העתק מס' ".
(ב) נוסף על העתקי נייר, יוגש העתק הבקשה במדיה מגנטית, אופטית או אלקטרונית, במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קבצי המדיה יירשמו באופן ברור; בהעתקים אלה אין הכרח לכלול את המסמכים הנלווים.
פרק א': מידע כללי אודות הבקשה
3. סוג הבקשה:
(א) בקשה חדשה לקבלת:
[ ] רישיון מיוחד;
[ ] רישיון משולב;
[ ] רישיון לניסוי;
(ב) בקשה לחידוש רישיון:
[ ] חידוש רישיון מס' שתוקפו יפוג בתאריך ;
(ג) בקשה לשינוי רישיון:
[ ] עריכת שינוי ברישיון מס' (בתוקף עד );
(ד) פרט את הנימוקים לבקשה ואת השינויים המבוקשים, היקפם, מהותם, משמעותם והשלכותיהם:


4. סוג השירות:
(א) שם השירות:
שירותי אינטרנט
[ ] גישה לאינטרנט
[ ] גישה לאינטרנט באמצעות אחר
[ ] מיתוג לאינטרנט
שירותי טלפוניה
[ ] טלפון מופעל מטבעות או כרטיס חכם
[ ] הפצת פקסימיליה
[ ] ניתוב שיחות
[ ] מיטת חולה (בתי חולים)
שירותים קוליים בהתאם לתקנות התפעול
[ ] מידע קולי
[ ] בידור קולי
שירותי נס"ר (נקודת סיום רשת)
[ ] נס"ר
[ ] נס"ר עצמי
שירותי תמסורת
[ ] פנים-ארצית
[ ] בין-לאומית באמצעות כבל תת-ימי
שירות באמצעות מיתקני אלחוט קרקעיים
[ ] זימון
[ ] איכון ואיתור
שירות לווייני
[ ] תמסורת חוזי ושמע
ניסוי
[ ] באמצעות רשת גישה נייחת
[ ] באמצעות רשת גישה אלחוטית
[ ] שירות אחר (פרט)
(ב) תיאור מתומצת של השירות, לרבות פעולות הבזק הכרוכות במתן השירות:


5. אופן מתן השירות:
[ ] שירות פנים-ארצי
[ ] שירות בין-לאומי
[ ] שירות פנים-ארצי ובין-לאומי
6. שימוש במיתקנים של בעל רישיון אחר:
[ ] השירות כולל הפעלת מיתקן בזק של בעל רישיון מיוחד אחר, פרט:
[ ] השירות כולל הפעלת מיתקן בזק של בעל רישיון כללי, פרט:
[ ] השירות ניתן באמצעות רשת בזק ציבורית, בלא שימוש במיתקן בזק נוסף.
7. הסכמי הידע שהמבקש צד להם לצורך מתן השירות:
הצדדים להסכם תיאור המידע נושא ההסכם8. המבקש יציין אם ברשותו רישיונות כלליים או מיוחדים אחרים שבתוקף ומספריהם; וכן יציין אם היו ברשותו רישיונות כאמור שהיו בתוקף ב-3 השנים האחרונות ואת מספריהם.


פרק ב': מידע לגבי המבקש
סימן א': מבקש יחיד
9. (א) שם המבקש:

שם משפחה (עברית) שם פרטי (עברית)

שם משפחה (לועזית) שם פרטי (לועזית)
(ב) מספר תעודת זהות או דרכון
(יש לצרף כנספח ב-1/ צילום של כל דפי תעודת הזהות/דרכון (תקנה 5(א))).
(ג) מען מגורים
יישוב רחוב ומס' בית מיקוד
מס' טלפון: מס' פקסימיליה:
(ד) שם העסק
בעברית

בלועזית
(ה) מען העסק
יישוב רחוב ומס' בית מיקוד
מס' טלפון: מס' פקסימיליה:
מס' סלולרי: דואר אלקטרוני:
אתר אינטרנט:
(ו) מס' עוסק מורשה
(יש לצרף כנספח ב-2/ תעודת עוסק מורשה מאגף המכס והמע"מ)
10. ניסיון וידע מקצועי בתחומי הבזק והתקשוב:

11. מקצוע והכשרה מקצועית:

12. פירוט תאגידים בעלי זיקה למבקש, הפעילים בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה; פירוט כאמור יכלול את שיעור החזקה וסוג ההחזקה בהתייחס לאמצעי השליטה בתאגיד.


סימן ב': מבקש שהוא תאגיד7
13. נתונים לגבי מבקש שהוא חברה:
(א) שם החברה
בעברית

בלועזית
(ב) מס' רישום
(ג) מועד רישום
(ד) מועד תחילת ניהול עסקים
(ה) מען רשום
יישוב רחוב ומס' בית מיקוד
מס' טלפון: מס' פקסימיליה:
מס' סלולרי: דואר אלקטרוני:
אתר אינטרנט:
(ו) מען ניהול עסקים
יישוב רחוב ומס' בית מיקוד
(ז) הון החברה:
(1) הון רשום:
(2) הון מונפק:
(ח) בעלי המניות והחזקותיהם:
שם מען מס' זהות אחזקות בחברה(ט) הדירקטורים בחברה:
שם מען מס' תעודת זהות עיסוק(י) נושאי משרה בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט1999:
שם מען מס' זהות תפקיד(יש לצרף (תקנה 5(ב)):
כנספח ב-3/, תעודת האגד החברה מאושרת בידי רשם החברות.
כנספח ב-4/, מסמכי ההתאגדות של התאגיד.
כנספח ב-5/, כל ההחלטות המיוחדות שנתקבלו בתאגיד; תוכנו של נספח זה יאומת ויאושר בידי עורך דין).
14. נתונים לגבי מבקש שהוא שותפות:
(א) שם השותפות
בעברית

בלועזית
(ב) מס' רישום
(ג) מועד רישום
(ד) מועד תחילת ניהול עסקים
(יש לצרף:
כנספח ב-6/, מסמכי הרישום של השותפות, מאושרים בידי רשם השותפויות, לרבות תקנות השותפות לענין שותפות מוגבלת).
________
7 לענין תאגיד שאינו חברה או שותפות, ימולאו הפרטים האמורים בשינויים המחויבים.
(ה) מען רשום
יישוב רחוב ומספר בית מיקוד
(ו) מען ניהול עסקים
יישוב רחוב ומספר בית מיקוד
(ז) מס' עוסק מורשה
(ח) סוג השותפות: [ ] בלתימוגבלת [ ] מוגבלת
(ט) השותפים והחזקותיהם:
שם כללי או מען מס' החלק היחסי
מוגבל זהות בשותפות(יש לצרף כנספח ב-7/, אישור עורך דין, ובו פירוט השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה.)
(י) בעלי תפקידים בכירים בשותפות:
שם מען מס' זהות תפקיד15. תיאור התאגיד, תחומי פעילותו, עסקיו ולקוחותיו:16. פירוט תאגידים בעלי זיקה למבקש, הפעילים בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה; פירוט כאמור יכלול את שיעור החזקה וסוג ההחזקה בהתייחס לאמצעי השליטה בתאגיד:

שם התאגיד מס' רישום מען שיעור החזקות
האחר המבקש בתאגיד
סימן ג': פרטים כלכליים
17. דוחות כספיים:
מבקש שהוא תאגיד יצרף כנספח ב-8/ העתקים ממאזניו והדוחות הכספיים שלו, לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה, מאושרים בידי רואה חשבון.
מבקש שהוא יחיד יצרף כנספח ב-9/ הצהרת הון למועד הגשת הבקשה, מאושרת בידי רואה חשבון.
18. תכנית עסקית:
על פי דרישת המנהל בלבד: יש לצרף כנספח ב10/, תכנית עסקית לחמש השנים הראשונות של הפעלת השירות, לרבות:
(א) פריסה תקציבית של הוצאות הקמה, תפעול ותחזוקה;
(ב) הכנסות צפויות;
(ג) מספר מקבלי השירות המתוכנן;
(ד) הכנסה ממוצעת מתוכננת ממקבל שירות לחודש או לשנה.
פרק ג': מידע אודות המערכת והשירות המבוקש9,8
סימן א': פרטים נדרשים
19. תיאור השירות:
יש להציג תיאור מפורט ומלא של השירות, לרבות מידע בקשר לנושאים אלה:
(א) מהות השירות ותרשים זרימה המפרט את אופן אספקת השירות;
(ב) קהל היעד של השירות;
(ג) אופן הגישה למערכת (מספרי גישה למערכת / צורת קישור מנוי לקבלת שירות).
(ד) מוקדי מתן שירות (מענה לפניות ובירורים של מנויים);
(ה) מדדי איכות שירות כמותיים המובטחים על ידי נותן השירות למנויו.
20. תיאור טכני של המערכת:
יש להציג תיאור טכני של המערכת, שיכלול
(א) תרשים מלבני של המערכת;
(ב) תיאור מרכיבים רלוונטיים, כגון: מערכת גיבוי, מערכת כוח, מערכת סינכרון, מערכת שליטה ובקרה;
(ג) פריסת המערכת ושלוחות של המערכת, לרבות פירוט כמויות ומיקום המערכת;
(ד) תיאור ציוד קצה ומיתקני בזק אחרים שמתוכננים או משולבים במערכת, אופן הפעלתם והתפקוד ביניהם וכן בינם ובין רשת בזק ציבורית או מיתקני בזק של בעל רישיון אחר;
(ה) פירוט נתונים טכניים של המערכת קצבי עבודה, זמני תגובה, רוחב פס וכו';
(ו) פירוט תקנים, מדדים לטיב שירות, שרידות וגיבויים;
(ז) נתונים ספקטרליים תחום תדר, רוחב פס, הספקים, לרבות נתונים של אנטנות.
(יש לצרף:
כנספח ג1/, העתק של אישור סוג או ציון מספרו לגבי כל מרכיב של המערכת (תקנה 6(א));
אם למערכת מרכיב אלחוטי, יש לצרף כנספח ג2/, העתק של רישיון לפי הפקודה או בקשה לרישיון כאמור (תקנה 6(ב))).
21. פרטי מוקד שירות ללקוחות:
אחראי על פניות לקוחות
כתובת המוקד
טלפון פקס'
דואר אלקטרוני
22. לוח הזמנים להקמת המערכת ולהפעלת השירות:
(א) מועד הקמת המערכת
(ב) מועד תחילת מתן השירות
(ג) מועדים מתוכננים להרחבת השירות
(ד) הזמנים למתן השירות (פניית הלקוח/תגובת השירות המרבית)

סימן ב': שירותי מידע קולי ושירותי בידור קולי פרטים נוספים
23. מבקש יציג פרטים אלה:
(א) מספר קווי מנוי;
(ב) פירוט המסר המוקלט שיושמע בתחילת ההתקשרות, כמפורט בתקנה 44ה לתקנות התפעול.
פרק ד': נוסח תצהיר10
24. נוסח התצהיר הנדרש על פי תקנה 3(ב):


________
8 מרכיבי פרק זה יצורפו, בשינויים ובהתאמות שיקבע המנהל, כנספח לרישיון.
9 הוראות פרק זה חלות גם על רישיון לניסוי, בשינויים המחויבים.
10 נוסח חתום של התצהיר בפרק זה יצורף כנספח לרישיון.
11 ובמקרה של תאגיד, מורשה חתימה של המבקש.
12 העיון בפקודה ובתקנות לפיה, חל בהתייחס למגיש בקשה לרישיון משולב בלבד.
13 המפורסמים באתר משרד התקשורת באינטרנט www.moc.gov.il במדור "מסמכי מדיניות ודו"חות וועדות".
תצהיר
אני החתום/ה מטה נושא/ת ת"ז מס'
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה לאמור:
1. אני המבקש/ת ואני נותן/ת תצהיר זה כתמיכה לבקשה לקבלת רישיון (נא לציין סוג הבקשה לפי פרק א' בטופס).

2. לא אתחיל בביצוע פעולות בזק או במתן שירות בזק נושא הבקשה, לרבות ניסוי הפעלה, בטרם יוענק הרישיון.
3. עיינתי בהוראות החוק, [הפקודה,] והתקנות לפיו [לפיהם], ובמסמכי המדיניות הנוגעים לבקשה.
4. העובדות הכלולות בסעיפים בבקשה הן נכונות והעובדות הכלולות בסעיפים בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.
5. זה שמי, זו חתימתי


תאריך חתימה

אישור
ביום הופיע לפני עו"ד, מר/גב' נושא/ת ת"ז מס' המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהירו/ה דלעיל.

תאריך עורך דין*
פרק ה: רשימת נספחים
(יש לסמן כל נספח המצורף לבקשה.)
1. נספח ב' - מידע לגבי המבקש:
מבקש יחיד
[ ] ב-1/ צילום של כל דפי תעודת הזהות/דרכון.
[ ] ב-2/ תעודת עוסק מורשה מאגף המכס והמע"מ.
מבקש שהוא תאגיד
[ ] ב-3/: תעודת האגד החברה מאושרת בידי רשם החברות.
[ ] ב2/: מסמכי ההתאגדות של התאגיד.
[ ] ב-5/: כל ההחלטות המיוחדות שנתקבלו בתאגיד; תוכנו של נספח זה יאומת ויאושר בידי עורך דין.
מבקש שהוא שותפות
[ ] ב-6/: מסמכי הרישום של השותפות, מאושרים בידי רשם השותפויות, לרבות תקנות השותפות לענין שותפות מוגבלת.
[ ] ב-7/: אישור עורך דין, ובו פירוט השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה.
פרטים כלכליים
[ ] ב-8/: מבקש שהוא תאגיד יצרף העתקים ממאזניו והדוחות הכספיים שלו, לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה, מאושרים בידי רואה חשבון.
[ ] ב-9/: מבקש שהוא יחיד יצרף הצהרת הון למועד הגשת הבקשה, מאושרת בידי רואה חשבון.
[ ] ב10/: על פי דרישת המנהל בלבד; תכנית עסקית לחמש השנים הראשונות של הפעלת השירות.
2. נספח ג' מידע אודות המערכת והשירות המבוקש:
[ ] ג1/: העתק של אישור סוג או לציין את מספרו לגבי כל מרכיב של המערכת.
[ ] ג2/: העתק של רישיון לפי הפקודה או בקשה לרישיון כאמור.
3. נספח ד' תצהיר
[ ] ד1/: נוסח תצהיר חתום כדין.
______________________________
1 ק"ת תשס"ד, 250; תש"ע, 393.
2 סעיף 2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד) (תיקון) התש"ע 2009 (ק"ת תש"ע, 393) קובע לגבי תיקון תקנה 4:
"2. תחולה
תחולתן של תקנות אלה גם על בקשה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות העיקריות שהוגשה ערב תחילתן של תקנות אלה ולא ניתן לגביה עדיין רישיון לפי התקנות העיקריות."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ