אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח-1987

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח-1987

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח-1987 1
(תיקון: תשס"ד)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53ג ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק, אני מתקין תקנות אלה:
(תיקון: תשס"ד)
פרק א': כללי
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח)
(א) בתקנות אלה -
"אולפן" - מקום המשמש מקור הזנה של מוקד תפעול ראשי בשידורים עצמיים של בעל זכיון, בין מהפקה עצמית ובין מהפקה קנויה;
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי כבלים;
"מוקד חלוקה" - מיתקן הקשור למוקד תפעול ומשמש להעברת שידורים בתחום גיאוגרפי מסויים, אך אינו כולל אמצעי קליטה;
"מוקד תפעול משני" - מוקד תפעול שאינו מחובר לאולפן;
"מוקד תפעול ראשי" - מוקד תפעול הכולל ציוד לקליטה ולעיבוד אותות, ציוד לבקרת מערכת כבלים וכן אמצעי קשר לאולפן ולמוקדים אחרים;
"מערכת כבלים" - כלל המיתקנים וההתקנים המשמשים או המיועדים לשמש לצרכי שידורי כבלים, לרבות מוקד תפעול, רשת כבלים וציוד מישק;
"נתיב הלוך" - נתיב האותות בכיוון שממוקד תפעול אל חצרי מנוי;
"נתיב חזור" - נתיב האותות בכיוון שמחצרי מנוי אל מוקד תפעול;
"עורק משני" - קו זן שמוצאו במוקד תפעול או במוקד חלוקה ומשמש להעברת האותות המוזנים בו אל עורק שלישוני המחובר אליו בנקודת קישור;
"עורק שלישוני" - קו זן שמוצאו בעורק משני ומשמש להעברת האותות המוזנים בו אל קווי מנוי;
"ציוד מישק" - התקן המהווה חלק ממערכת כבלים והמיועד לקליטת שידורים בחצרי מנוי, לרבות מפענח וממיר אפיקים ולמעט מקלט הטלוויזיה, הרדיו או הוידיאו;
"קו זן" - נתיב תמסורת להעברת אותות באמצעי פיזי, לרבות כבל קואקסיאלי או סיב אופטי, והמהווה חלק ממערכת כבלים;
"רוחב פס" - תחום תדרים להעברת אותות במערכת כבלים.
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות שהותקנו לפי פרק ב-1 לחוק או בכללי הבזק (שידורי בעל זכיון), התשמ"ז1987, לפי הענין.
2. חובות בעל זכיון
בעל זכיון יפעל בכל הנוגע לתכנונה, הקמתה, תפעולה ותחזוקתה של מערכת כבלים, בהתאם לאמור בתקנות אלה ובמיפרטי תחנת השידור שקבע השר בתנאי הזכיון.
פרק ב': תקנים ומיפרטים
3. אולפן ומוקד תפעול ראשי (תיקון: תשמ"ט)
(א) בכל אזור יוקמו ויופעלו אולפן אחד ומוקד תפעול ראשי אחד, אשר יהיו מחוברים ביניהם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר, מטעמים מיוחדים ולאחר התייעצות במועצה, להתיר לבעל זכיון להקים ולהפעיל יותר מאולפן אחד באזור או להתיר הקמה והפעלה של אולפן אחד ומוקד תפעול אחד לשני אזורים או יותר.
4. דו-כיווניות
מערכת כבלים תאפשר הפעלת תמסורת אותות בנתיב הלוך ובנתיב חזור; לשם ביצוע האמור יהיו הרכיבים הסבילים במערכת דו-כיווניים בעת התקנתם, ואילו הרכיבים הפעילים שיותקנו בה, יאפשרו תמסורת דו-כיוונית באמצעות הוספת יחידות נתקעות בלבד.
5. רוחב פס
(א) רוחב הפס בנתיב הלוך יהיה 400 מגהרץ לפחות, בכל אחד מרובדי מערכת הכבלים כלהלן:
(1) עורק ראשי - החל ממוצא מוקד תפעול ראשי או מוקד תפעול משני, דרך מוקד חלוקה, עד אחרי המגבר האחרון בעורק הראשי (להלן - רובד העורק הראשי);
(2) עורק משני - החל מעורק ראשי, בנקודת קישור, עד מבוא עורק שלישוני (להלן - רובד העורק המשני);
(3) רשת מנויים - החל ממבוא עורק שלישוני עד בית תקע שבחצרי מנוי (להלן - רובד רשת המנויים).
(ב) רוחב הפס בנתיב חזור יהיה 20 מגהרץ לפחות ברובד העורק הראשי וברובד העורק המשני וכן ברכיבים הסבילים של רובד רשת המנויים.
6. מספר אפיקים
מספר האפיקים להפצה בו-זמנית של שידורי כבלים בנתיב הלוך בכל אחד מרובדי מערכת הכבלים האמורים בתקנה 5(א), יהיה לפחות כלהלן:
(1) עשרים וארבעה - להעברת אותות טלוויזיה;
(2) שמונה עשר - להעברת אותות רדיו באפנון תדר, סטריאופוניים.
7. אותות טלוויזיה במוצא המערכת (תיקון: תשמ"ח)
אותות הטלוויזיה במוצא מערכת כבלים יתקבלו בשיטת PAL/B או PAL/G, לפי הענין, כהגדרתה בהמלצה 624-2 של הועדה המייעצת הבין-לאומית לרדיו ((CCIR, ולפי אפיקי השידור ותדרי גל-נושא של תמונה, קול וצבע המפורטים בתוספת. אולם אם מקלט הטלויזיה שבחצרי מנוי מאפשר קליטת אותות טלויזיה באפיקים נוספים על אלה המפורטים בתוספת, ניתן יהיה להעביר אפיקים נוספים כאמור במוצא מערכת הכבלים באותם תדרים.
7א. אותות טלויזיה במערכת בין-מוקדית (תיקון: תשנ"ו)
(א) אותות ערוץ של מפיק ערוץ או של בעלי זכיונות המפיקים במשותף ממוקד השידור אל המערכת הבין-מוקדית ובין צומתי הקשר שלה, יהיו באיכות המופקת מציוד BETACAM מסדרה BVW או חלופה שוות ביצועים לפחות, כפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל.
(ב) לענין תקנה זו -
(1) "מערכת בין-מוקדית" ו"צומת קשר" - כמשמעותם בפרק ז'1 בתקנות הבזק (זכיונות), התשמ"ח-1987;
(2) "מפיק ערוץ" ו"הפקה משותפת של בעלי זכיונות" - כמשמעותם בפרק ב'1 בכללי הבזק (שידורי בעל זכיון), התשמ"ח-1987.
8. רשת תת-קרקעית
עומק הנחתו של כבל, ברשת כבלים תת-קרקעית, יהיה 40 סנטימטרים לפחות.
9. רשת עילית
המרחק המרבי בין שתי נקודות עיגון של כבל, ברשת כבלים עילית, יהיה 50 מטרים.
פרק ג': איסורים
10. קרינה מן המערכת (תיקון: תשס"ד)
(א) בתקנה זו, "עצמת שדה" - עצמת שדה הזולגת ממערכת כבלים, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מהכבל, ברוחב סרט של 100 קילו הרץ, על אנטנה שנתקיימו בה אלה:
(1) היא דו קטבית;
(2) היא באורך חצי גל;
(ב) מערכת כבלים לא תגרום להפרעות אלקטרומגנטיות, ועצמת השדה ממנה לא תעלה על אלה:
(1) בתחומי התדרים 47 עד 68 מגהרץ, 87.5 עד 108 מגהרץ, 174 עד 230 מגהרץ ו-470 עד 862 מגהרץ - dB V/m 33;
(2) בכל תחומי התדרים האחרים - dB V/m 17.
11. תחומי תדרים אסורים (תיקון: תשס"ד)
(א) לא ישודרו במערכת כבלים אותות בתחומי תדרים אלה:
(1) 121.475 עד 121.525 מגהרץ;
(2) 242.975 עד 243.025 מגהרץ;
(3) 162.16 עד 165.75 מגה-הרץ.
(ב) לא ישודרו במערכת כבלים אותות בשיטה אנלוגית בתחומי תדרים אלה:
(1) 136 עד 162.16 מגה-הרץ;
(2) 165.75 עד 174 מגה-הרץ;
(3) 450 עד 470 מגה-הרץ.
(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לאחר שהוגשה לו בקשת בעל רישיון, להתיר לו לשדר אותות בשיטה דיגיטלית במערכת כבלים בתחומי התדרים כאמור בתקנת משנה (ב), או בחלקם, בתנאים כפי שיורה, ובלבד שלא תעלה עצמת השדה ממנה על dB V/m 5.
תוספת
(תקנה 7)
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 134, 803; תשמ"ט, 736; תשנ"ו, 1350; תשס"ד, 77, 90.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ