אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רשיון ותמלוגים), התשנ"ט-1999

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רשיון ותמלוגים), התשנ"ט-1999

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רשיון ותמלוגים), התשנ"ט-1999 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6נו(א) לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"בעל רשיון" - מי שקיבל רשיון לפי תקנות הבזק (הליכים למתן רשיון לשידורי לווין), התשנ"ח-1998 (להלן -תקנות שידורי לוויין);
"דמי רשיון" - תשלום חד-פעמי של בעל הרשיון בעד הרשיון;
"הבודק", "מיקבץ" ו"ערוץ תשלום בעד צפיה" - כמשמעותם בתקנות לשידורי לוויין;
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כעדכונו מזמן לזמן;
"המנהל" - מנהל השירות לטלוויזיה בכבלים ולמנויים, במשרד התקשורת;
"השר" - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;
"חובות רעים" - כמשמעותם בסעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה;
"מפיק ערוץ עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר בכל שנה לפי הענין; התקופה שמיום מתן הרשיון עד תחילת הרבעון הבא אחריו אם היא קצרה מרבעון - יראוה כחלק מהרבעון הבא.
2. דמי רשיון
(א) בעל רשיון ישלם דמי רשיון בסך 30 מיליון שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו השר על ההחלטה ליתן לו רשיון ולא יאוחר מיום מתן הרשיון.
(ב) בעת הגשת הבקשה לרשיון, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של 150,000 שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון דמי הרשיון; הסכום האמור יוחזר, צמוד למדד לפי הוראות תקנה 3(ב) בשינויים המחויבים, למבקש שלא קיבל רשיון; השר רשאי להורות, בהמלצת הבודק, על קיזוז מתוך סכום זה, של סכומים אשר חב בהם המבקש למדינת ישראל בקשר עם הבקשה.
(ג) בעת מתן הרשיון יפקיד בעל הרשיון ערבות בנקאית בסך 30 מיליון שקלים חדשים להבטחת התחייבויותיו ברשיון והכל בהתאם לתנאי הרשיון.
3. הצמדה
(א) סכומים הנקובים בתקנות אלה, יהיו צמודים למדד בשיעור עלייתו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם בפועל בידי בעל רשיון.
(ב) סכום שלא שולם במועד שבו יש לשלמו לפי תקנות אלה (להלן - מועד התשלום) יהיה צמוד למדד בשיעור השינוי מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלומם בפועל.
4. תמלוגים (תיקון: תשס"ב, תשס"ו)
(א) בעל רשיון ישלם תמלוגים מהכנסותיו ברוטו, ממתן שירותי שידור, לא כולל מס ערך מוסף ובניכוי חובות רעים, המיוחסים להכנסות ממתן השירותים אשר בעדם משולמים תמלוגים (להלן - הכנסות בעל הרשיון); כהכנסות בעל הרשיון ממתן שירותי שידור יראו הכנסות ממקורות המנויים בתוספת; לענין זה יראו כהכנסות גם סכומי כסף או שווי כסף אשר קוזזו בידי בעל הרשיון או שהוא המחה לאחר.
(ב) שיעור התמלוגים לשנה, מהכנסות בעל הרישיון, יהיה:
(1) בשנים 2002 ו-2003 - 4%;
(2) בשנים 2004 ו-2005 - 3.5%;
(3) בשנת 2006 - 3%;
(4) בשנת 2007 - 2.5%;
(5) בשנת 2008 - 2%;
(6) בשנת 2009 - 1.5%;
(7) החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) - 1%.
ואולם עד הגיע מספר המנויים שבעל הרשיון משדר להם ל-250,000 או עד מלאת 5 שנים למתן הרישיון, לפי המוקדם, יהיה שיעור התמלוגים לשנה 1.5% מהכנסות בעל הרישיון.
(ג) בעל רשיון ישלם את התמלוגים אחת לרבעון, בתוך 45 ימים מתום כל רבעון (להלן - מועד התשלום); התמלוגים יחושבו לפי הכנסות בעל הרשיון במהלך אותו רבעון.
(ד) בעל רשיון ימציא למנהל אחת לרבעון, במועד התשלום, דו"ח על הכנסות בעל הרשיון באותו רבעון, מבוקר וחתום בידי רואה החשבון שלו.
(ה) דמי הרשיון ששילם בעל רשיון לפי תקנה 2 ייחשבו כמקדמה על חשבון תמלוגים שבעל הרשיון חב בהם לפי תקנה זו ועל חשבון תשלומים אחרים שעשוי בעל הרשיון לחוב בהם לפי תקנות שניתנו מכוח החוק ולפי הרשיון; כאשר יגיע המועד לתשלומם של תשלומים כאמור שבעל רשיון חב בהם, יופחת מיתרת דמי הרשיון סכום התשלומים שעליו לשלם; יתרת דמי הרשיון תהיה צמודה למדד בשיעור השינוי בו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הקיזוז.
4א. פיגור בתשלום התמלוגים (תיקון: תשס"ב)
(א) על סכום תמלוגים שלא שולם במועד התשלום, ייווספו הפרשי הצמדה לפי מספר הימים שחלפו ממועד התשלום עד התשלום בפועל.
(ב) בתקנה זו, "הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום התמלוגים לפי שיעור השינוי של המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום כאמור בתקנת משנה 4(ג), עד למדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום התמלוגים בפועל.
5. דרך התשלום
דמי רשיון ותמלוגים לפי תקנות אלה ישולמו לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרשיון.
6. החזרים
בעל רשיון לא יהא זכאי להחזר של דמי הרשיון או של כל חלק מהם בכל מקרה, לרבות בשל ביטול הרשיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרשיון ובין ביזמת השר או בשל שינוי תנאי הרשיון ובין אם החל בעל הרשיון בשידורים על פי הרשיון ובין אם לאו, וזאת בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4(ה).
תוספת
(תקנה 4(א))

1. הכנסות מדמי התקנה -
1.1 דמי התקנה חד-פעמיים של ציוד קצה לווייני;
1.2 דמי התקנה בעד חידוש חיבורו של מנוי;
2. הכנסות מתשלומי מנויים -
2.1 תשלום בעד מיקבצים לרבות המיקבץ הבסיסי ותשלומים של מנויים בעד שידור או שירות;
2.2 כל תשלום אחר שקיבל בעל הרשיון ממנוי, מטעמו או בעבורו;
3. הכנסות ממפיק ערוץ עצמאי -
הכנסות בעל הרשיון ממפיק ערוץ עצמאי בעד העברת ערוץ במערכת של בעל הרשיון או ההכנסות של מפיק ערוץ עצמאי מערוץ כאמור, לפי הגבוה מביניהם;
4. הכנסות מפרסומת והכנסות בעלות אופי דומה -
הכנסות מתשדירי שירות, משידורי חסות או מכל צורת חסות אחרת וכן מפרסומת, אם וכאשר יאושרו אלה כדין;
5. הכנסות שנגבו בידי אחר -
הכנסות שנגבו בידי גובה שאיננו בעל הרשיון, וניתנה לבעל הרשיון זכות לגבייתם, לפי הרשיון;
6. מימוש טובות הנאה ותשלומים מאחר -
6.1 מימוש טובות הנאה שקיבל בעל הרשיון, במישרין או בעקיפין, בעד מתן שירותי שידור בלבד, בכסף או בשווה-כסף;
6.2 סכומים שקיבל בעל הרשיון מאדם, במישרין או בעקיפין, בעד שידור או שירות, שלא כתשלום ממנוי בעד שירותים ושידורים;
7. הכנסות משידורים בתשלום לפי צפיה -
סכומים שגבה בעל רשיון בעד שידורים הניתנים בערוץ תשלום בעד צפיה (View Pay Per) ושידורים הניתנים בתשלום לפי צפיה הניתנים בתכיפות (Demand Near Video On).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 294; תשס"ב, 433; תשס"ו, 1145.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ