אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א)(2) ו-(ד) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"דוח כספי רבעוני" - כמשמעות "דוח רבעוני" בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;
"דוח כספי שנתי" - כמשמעות "דוחות כספיים" בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993;
"החברה" - "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;
"יום העדכון" - כמשמעותו בתקנה 2;
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדד חדש" - מדד שפורסם בחודש ינואר שקדם ליום העדכון;
"מדד יסודי" - מדד שפורסם בחודש ינואר שלפני יום העדכון הקודם;
"מפעיל רט"ן" כמשמעותו בתקנות קישור - גומלין;
"מקדם הפחתה" - כל אחד משיעורי התייעלות אלה:
"סכום הפרשה לזיכויים" הסכום שהפרישה החברה, בדוח הכספי הרבעוני ובדוח הכספי השנתי, לזיכויים לעניין שיחה מאת מנוי החברה אל מנוי של בעל רשיון לשירותי רט"ן, בגין חיובו של מנוי בעד התשלום אשר משולם לבעל רישיון לשירות רט"ן בעד קישור-גומלין, כקבוע בתקנה 3ג(א)(1) לתקנות קישור גומלין, כאמור בסעיף 7 בתוספת הראשונה לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ו-2006 (להלן תקנות התשלומים)
(1) לענין התשלום הקבוע בעד קו מנוי-טלפון ובעד קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי - 1;
(2) לענין התשלומים בעד שאר שירותי בזק - כמפורט להלן:
(א) היה שיעור הצמיחה בין %(-1) לבין % (-3) - 0.968;
(ב) היה שיעור הצמיחה מעל ל%-(-1) - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1(1) בתוספת;
(ג) היה שיעור הצמיחה פחות מ%-(-3) - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1(2) בתוספת;
"סכום מתואם רבעוני" -
(1) לענין כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים - סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי רבעוני בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין בשנה באותו רבעון , כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית;
(2) לענין הרבעון האחרון בשנת הכספים - ההפרש שבין סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי שנתי לשנת הכספים בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין בשנה האמורה, לבין סך הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדו"חות הכספיים הרבעונים לשלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית לרבעון האחרון בשנת הכספיםובניכוי סך הכנסות החברה מהתשלומים בעד קישור-גומלין ברבעונים האמורים;
"סכום מתואם שנתי" - סך כל הסכומים המתואמים הרבעוניים בשנת הכספים;
"רמת התשלומים החודשית היחסית" - התוצאה המתקבלת מהשוואת רמת התשלומים בחודש מסוים, לעומת רמת התשלומים שהיתה בחודש הראשון בשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם, אשר תחושב לפי הנוסחה שבפרט 2 בתוספת;
"רמת התשלומים הרבעונית היחסית" - ממוצע של רמות התשלומים החודשיות היחסיות באותו רבעון.
"שיעור הצמיחה" - שיעור השינוי שחל בסכום המתואם לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת הסכום המתואם לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם;
"שירות רסל"ש בסיסי" (ISDN - BRA) - כהגדרתו בתקנות התשלומים לפי התוספת;
"התשלומים" - התשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בפרט 3 בתוספת (להלן - השירותים המפורטים בתוספת), כפי שנקבעו בתקנות התשלומים, וכן התשלומים בעד שאר שירותי בזק כפי שנקבעו בתקנות התשלומים (להלן - השירותים שאינם מפורטים בתוספת), לענין תקנה 2(ב) מי מביניהם, לפי הענין.
"התשלומים בעד קישור-גומלין" - התשלומים אשר שילמה החברהלמפעיל רט"ן בהתאם להוראות תקנות 3ב(ב), ו-3ג(א)(1), (ב), (ג) ו-(ד) לתקנות קישור-גומלין, בניכוי סכום הפרשה לזיכויים כפי שאישר רואה חשבון המבקר את הדוחות הכספיים של החברה.
"תקנות קישור גומלין" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000.
2. הצמדת התשלומים ועדכונם (תיקון: תשס"ד, תשס"ה)
(א) התשלומים יעודכנו ב-1 ביוני של כל שנה לפי שינוי שיעור המדד החדש לעומת המדד היסודי, כשהם מוכפלים במקדם ההפחתה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובמגמה לקרב את התשלומים לעלות הממשית של שירותי הבזק ולשמור, ככל שניתן, על הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים המפורטים בתוספת ועל הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים שאינם מפורטים בתוספת, אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א), יכול שביום עדכון כלשהו, יעודכן תשלום אחד, כולו או חלקו, במקום עדכון תשלום אחר, כולו או חלקו,
ובלבד -
(1) שסך כל הכנסות החברה מהתשלומים, יהיה שווה לסך כל הכנסות החברה שהיו מתקבלות אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א);
(2) ששיעור השינוי של תשלום פלוני לא יעלה על 25 אחוזים מהתשלום שהיה מתקבל כתוצאה מעדכונו לפי תקנת משנה (א);
(ג) השר יפרסם בהודעה ברשומות את התשלומים כפי שעודכנו עקב האמור בתקנה זו.
3. עיגול סכומים
(א) הסכומים שעודכנו לפי תקנה 2 יעוגלו כמפורט להלן:
(1) סכום העולה על אגורה אחת ואינו עולה על שקל אחד - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאית האגורה;
(2) סכום העולה על שקל אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת;
(3) סכום העולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 100 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;
(4) סכום העולה על 100 שקלים חדשים ואינו על 1,000 שקלים חדשים לשקל החדש השלם הקרוב;
(5) סכום העולה על 1,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים;
(6) סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים;
(7) סכום העולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), התשלומים בעד כרטיס שיחות טלכרט כמפורט בתוספת של תקנות התשלומים לפי התוספת יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מחצית השקל החדש.
(ג) סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה (א) או (ב), לעגלו כלפי מעלה או כלפי מטה, יעוגל כלפי מעלה.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשס"ג (8 באוגוסט 2003).
6. הוראת שעה (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו)
(א) לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה -
(1) יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש ינואר 2003;
(2) יהיה שיעור שינוי התשלומים -
(א) לשנת הכספים 2003 - 0.9815;
(ב) לשנת הכספים 2002 - 1.0031;
(3) יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 - -2.33%.
(ב) לענין יום העדכון השני שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 - 0.806%.
(ג) על אף האמור בתקנה 2(א), יום העדכון השלישי שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה יום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).
תוספת (תיקון: תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
(תקנה 1)
1. חישוב מקדם הפחתה
מקדם ההפחתה לענין שירותי בזק כאמור בפסקה (2) בהגדרה "מקדם הפחתה" (להלן - שאר שירותי בזק) יחושב לפי הנוסחאות כמפורט להלן:
(1) כאשר שיעור הצמיחה מעל %(-1) -
EO = - (0.025 + 0.5 (0.01 + g)) + 1
0.776
(1) כאשר שיעור הצמיחה פחות מ%-(-3) -
EO = - (0.025 + 0.5 (0.03 + g)) + 1
0.776
לענין זה -
"EO" - מקדם ההפחתה לענין שאר שירותי בזק;
"g" - שיעור צמיחה.
2. חישוב רמת התשלומים החודשית היחסית (תיקון: תשס"ח)
רמת התשלומים החודשית היחסית תחושב לפי הנוסחה שלהלן:
Km=Km-1XCm
לענין זה:
Km = רמת התשלומים היחסית בחודש m, כאשר 1 K1=.
m = מספר החודש הסידורי בתקופה שמתחילת שנת הכספים שקדמה
ליום העדכון הקודם עד החודש האחרון בשנה שקדמה ליום העדכון;
Cm = שינוי שחל ברמת התשלומים בחודש m לעומת רמת התשלומים
בחודש שלפניו, המבוטא בנוסחאות האלה:
(1) לענין חודש שלא חל בו יום עדכון - Cm=1
(2) לענין חודש שחל בו יום עדכון, לרבות לענין המועדים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בהגדרה "d" - 1+d= Cm
d = שיעור עדכון התשלומים שחל ביום עדכון מסוים; לענין זה, שיעור עדכון התשלומים שחל ביום -
(1) ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003) הוא - -6.1%;
(2) י"ב בסיון התשס"ד (1 ביוני 2004) הוא - -4.3%;
(3) כ"ג באייר התשס"ה (1 ביוני 2005) הוא - -2.24%;
(4) ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006) הוא - -0.36%;
(5) ט"ו בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007) הוא - -3.04%;
(6) כ"ז באייר התשס"ח (1 ביוני 2008) הוא 0.78%;
(7) ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009) הוא - 0.61%;
3. פירוט שירותי בזק
אלה שירותי בזק לענין הרישה של ההגדרה "התשלומים":
(1) התקנת קו מנוי-טלפון והאפשרות לקבל שירות בזק באמצעות הקו;
(2) שיחת טלפון פנים ארצית.
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 1063; תשס"ד, 606; תשס"ה, 678; תשס"ו, 828, 917; תשס"ז, 930; תשס"ח, 942, 988; תשס"ט, 938 .
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ