אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א2)(2) ו 59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1 הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל הרישיון" - מי שקיבל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי תקנות אלה;
"בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
"בעל עניין מהותי" - מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, או מי שהוא בעל השפעה ניכרת בו;
"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;
"בעל רישיון כללי" - לרבות בעל רישיון כללי ייחודי;
"בעל רישיון לשידורים" - בעל רישיון לשידורי כבלים, או בעל רישיון לשידורי לוויין לפי פרק ב2 לחוק;
"בקשה" - בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;
"הון עצמי" - הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, דרך כלל או לעניין מסוים;
"השפעה ניכרת", "חברה", "חברה אם", "חברה בת", "חברות אחיות" - כהגדרתן בסעיף 6יב1 לחוק;
"השר" - שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו לעניין מתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי תקנות אלה מסמכויותיו, כולן או מקצתן;
"חברה בעלת זיקה" - חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל עניין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;
"חברה מסונפת" - חברה אשר חברה אחרת היא בעלת עניין בה;
"חברה קשורה" - חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הן בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;
"חברות קרובות" - חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל עניין באחרת;
"חברות שותפות" - כל אחת מאלה:
(1) חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית;
(2) חברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה שלישית;
(3) חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת בעלת השפעה ניכרת בה;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
"מערכת בזק בין-לאומית" - מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין לאומי, נס"ר בין לאומי ומישק לתשתית תמסורת בין-לאומית, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;
"מערכת רט"ן (רדיו טלפון נייד)" - מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשות בזק ציבורית אחרת;
"מב"ל (מפעיל בין לאומי)" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין לאומיים;
"מפ"א (מפעיל פנים ארצי)" - מי שקיבל רישיון מפ"א;
"מפעיל רט"ן" - בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;
"מרכזת" - מיתקן בזק שנמצאים ומופעלים בו אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון אחר;
"מתג בין-לאומי" - מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המיועד להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת, או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות;
"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;
"נס"ר בין-לאומי" - מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בזק בין-לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;
"רישיון מפ"א" - רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים;
"רשת בזק ציבורית" - מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת, ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-לאומית, ולמעט ציוד קצה;
"שירות בזק בין-לאומי" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת בזק בין לאומית של מב"ל;
"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת או מנותבת דו מגמית (Duplex Full), לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;
"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;
"שירות תמסורת" - ביצוע תמסורת למען הזולת;
"שירות תקשורת נתונים" - ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
"מערכת בזק בין-לאומית" - מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין-לאומי, נס"ר בין-לאומי ומישק לתשתית תמסורת בין-לאומית, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;
"מערכת רט"ן (רדיו טלפון נייד)" - מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשות בזק ציבורית אחרת;
"מב"ל (מפעיל בין-לאומי)" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;
"מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" - מי שקיבל רישיון מפ"א;
"מפעיל רט"ן" - בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;
"מרכזת" - מיתקן בזק שנמצאים ומופעלים בו אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון אחר;
"מתג בין-לאומי" - מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המיועד להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת, או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות;
"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;
"נס"ר בין-לאומי" - מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בזק בין-לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;
"רישיון מפ"א" - רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים;
"רשת בזק ציבורית" - מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת, ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק בין לאומית, ולמעט ציוד קצה;
"שירות בזק בין-לאומי" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת בזק בין לאומית של מב"ל;
"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת או מנותבת דו מגמית (Duplex Full), לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;
"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;
"שירות תמסורת" - ביצוע למען הזולת;
"שירות תקשורת נתונים" - ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;
"שירותי בזק פנים-ארציים נייחים" - שירות תשתית, שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים ושירות טלפוניה נייחים;
"שירות רט"ן (רדיו טלפון נייד)" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן;
"שירות תשתית" - מתן אפשרות שימוש ברשת בזק ציבורית לבעל רישיון אחר או לבעל רישיון לשידורים, לשם ביצוע פעולות בזק, לרבות ביצוע שידורים, ולשם מתן שירותי בזק על ידם;
"תמסורת" - העברת אותות אלקטרומגנטיים, לרבות אותות אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון, לרבות בעל רישיון לשידורים, למעט ציוד קצה;
"תקשורת נתונים" - העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים; לעניין זה -
"מידע" - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;
"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;
"תוכנה" - קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב.
פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה
סימן א': מתכונת הבקשה
2. הגשת הבקשה ומסמכיה
(א) בקשה תוגש לשר באמצעות המנהל, כשהיא ערוכה לפי סדר העניינים והסעיפים הנכללים בהוראות המפורטות לעניין הבקשה שבתוספת הראשונה (להלן - הנוהל).
(ב) מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע הנדרש בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בנוהל.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי השר לפטור מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל, כולו או חלקו, אם ראה כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום אספקת שירותי רט"ן, לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום האמור אל המבקש, ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המידע הנדרש לפי סעיפים 1(1) ו (3) ו 2 בפרק א' בנוהל, וסעיפים 3 עד 9(א) בפרק ב' בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי הסעיפים האמורים; לעניין זה, "נכסי הרישיון" הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי הרט"ן על פי רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה.
3. הצהרה על עובדות ואימות מסמכים
(א) בקשה תיחתם ביד מי שהמבקש הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור של עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם המבקש.
(ב) הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות הכלולות בה או במסמכים המצורפים אליה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ג) כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת ביד עורך דין כמתאים למקור.
סימן ב': הטיפול בבקשה
4. בחינה ראשונית של הבקשה
(א) המנהל יבחן את מסמכי הבקשה ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, על אחת מאלה:
(1) הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינת הבקשה ועל כן היא תקינה (להלן - בקשה תקינה);
(2) יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעת המנהל, לרבות תכנית הנדסית כאמור בתקנה 14(ב).
(ב) המנהל רשאי להאריך למבקש מסוים את המועד כאמור בתקנת משנה (א), מטעמים שיירשמו, לתקופה נוספת של 60 ימים.
5. תיקון או השלמת בקשה
(א) מבקש ימלא אחר דרישות ההודעה כאמור בתקנה 4(א)(2) ויגיש למנהל בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי העניין.
(ב) תקנה 4(א) תחול גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).
(ג) מבקש ידווח למנהל לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו, לרבות שינוי בהחזקות.בעלי עניין בו.
6 פסילת בקשה
(א) לא נענה מבקש לנדרש בהודעת המנהל לפי תקנה 4(א)(2) בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו, רשאי המנהל לפסול את הבקשה; המנהל יודיע למבקש כי הבקשה לא תישקל בשל פסילתה.
(ב) על פסילת הבקשה רשאי המבקש לערור לפני השר, בתוך 20 ימים מיום שהומצאה למבקש הודעת המנהל כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) השר יחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו, ואולם רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור ב-30 ימים נוספים.
7. הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה
(א) מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל עניין במבקש, או בדבר נושא משרה בו או נושא משרה בבעל עניין בו, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.
(ב) הבקשה תיבחן בידי המנהל לעניין עמידתה בתנאים למתן רישיון לפי פרק ג'; המנהל יביא לפני השר את ממצאיו.
8. החלטת השר בדבר הענקת רישיון
(א) ראה השר כי המבקש עומד בתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי הוא להעניק למבקש רישיון לשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ולקבוע בו תנאים, לרבות בכל הנוגע לעניינים האמורים בפרק ג', וכן רשאי השר, תוך מתן נימוקים, לדחות את הבקשה.
(ב) החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הודעת המנהל על הגשת בקשה תקינה; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופה נוספת של 90 ימים.
פרק ג': תנאים למתן רישיון
סימן א': כשירות, תנאים והגבלות
9. החזקה בעקיפין
שיעור החזקה בעקיפין לעניין סימן זה, לעניין תקנות 16 ו 17 ולעניין הוראות התוספת הראשונה, יחושב לפי המפורט להלן:
(1) לבעל שליטה בחברה תיוחס במלואה החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה;
(2) לבעל עניין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה.
10. תנאים מוקדמים
(א) רשאי להגיש בקשה מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל ומרכז עסקיה בישראל, שהתאגדותה נועדה לצורך קבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת; ואולם רשאי השר לפטור מבקש, שהוא בעל רישיון מיוחד או שהוא פועל מכוח היתר כללי, אך אינו בעל רישיון כללי, מדרישת ההתאגדות שנועדה לצורך קבלת רישיון;
(2) עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; השר רשאי להתיר למבקש אשר בעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיימים בו התנאים האמורים;
(3) המנהל הכללי ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.
(ב) לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו מי שהורשע בעבירה שלפי מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נושא משרה בו
(ג) לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו, אלא אם כן נתן את הסכמתו בכתב ולפיה יהא מנהל רשאי, בכל עת ולפי דרישתו, לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;
(ד) בתקנה זו -
"אזרח ישראל" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
"תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
11. סייגים ותנאים למתן רישיון
(א) בתקנה זו, "מגזר פעילות" - תחום של שירותים ובהם שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים, שירות טלפוניה, שירות רט"ן, שירות בזק בין-לאומי, שירות גישה לאינטרנט, שירות שידורים רב-ערוציים למנויים וכיוצא באלה, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום של שירותים.
(ב) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או שהוא לטובת הציבור, במקרים המפורטים להלן:
(1) המבקש הוא בעל עניין בבעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, בעל עניין מהותי במבקש הוא בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת או שבעל עניין מהותי במבקש הוא בעל עניין בבעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;
(2) שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת במבקש הם בעלי רישיון באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם מהווה חברה אם של בעלי רישיון כאמור.
(ג) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש שהוא מפ"א או מפעיל רט"ן.
12. מגבלות לעניין גוף קשור למפעיל רט"ן
(א) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש שהוא בעל עניין במפעיל.רט"ן, למבקש שמפעיל רט"ן הוא בעל עניין מהותי בו, או למבקש שבעל עניין מהותי בו הוא בעל עניין במפעיל רט"ן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר ליתן למבקש כאמור רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, אם שוכנע, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי נתקיים אחד מאלה:
(1)(א) חלפו שנתיים מיום תחילת פעילותו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, שלא מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בתקנת משנה (א) וכן -
(ב) לא יהיה במתן הרשיון למבקש כדי לפגוע בתחרות בתחום הבזק;
(2) חלפו 3 שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, ולא פועל בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, אשר לא מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בפסקה (1);
(3) המבקש הוא בעל רישיון, בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי, למעט מפעיל רט"ן, ואשר התקיימו לגביו אלה:
(א) אי-מתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש פוגע פגיעה משמעותית ביכולתו להתחרות בתחום שבו נעשית עיקר פעילותו ובתחרות שבאותו תחום, בשל כך שמתחרה של המבקש בתחום האמור פועל באמצעות רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת או משווק שירות רט"ן הניתן בידי בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת שהוא בעל עניין מהותי במתחרה כאמור, שמתחרה כאמור הוא בעל עניין בו או שבעל עניין מהותי במתחרה כאמור הוא בעל עניין בו;
(ב) הפגיעה האמורה בפסקת משנה (א), עולה על הפגיעה באפשרות התבססותם של בעלי רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, הצפויה להיגרם בשל מתן הרישיון למבקש.
(ג) החליט השר ליתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש אשר מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בתקנת משנה (ב)(1), רשאי הוא לקבוע בו תנאים, לרבות כי בעל הרישיון האמור יוכל לעשות שימוש אך ורק במערכת הרט"ן של מפעיל הרט"ן שעמו מתקיימים יחסים כאמור
13 הגבלות ותנאים
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11, רשאי השר לקבוע ברישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת. הגבלות ותנאים בדבר היחס שבין בעל הרישיון לבין חברות בעלות זיקה, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומן של חברות נפרדות או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתית, במתן שירותים, בביצוע קישור-גומלין ובמתן אפשרות שימוש במיתקן בזק של בעל רישיון.
סימן ב': תשתית, יכולת, ידע וניסיון
14 הפעלת מרכזת
(א) בעל הרישיון יפעיל מרכזת שבאמצעותה ייתן שירותים למנויו.
(ב) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להמציא לו תכנית הנדסית, הכוללת את תכנית המבקש למיתקן הבזק שבכוונתו להפעיל ואת חיבורו למיתקני בזק של בעלי רישיון אחרים, ולהורות לו בדבר המתכונת להגשת התכנית.
15 שיקולי השר
בבואו לבחון את התאמתו של המבקש ליתן את השירותים המפורטים בבקשה, ישקול השר, בין השאר, את אלה:
(1) הידע והניסיון העומדים לרשות המבקש בתחומי הטכנולוגיה, השירות,
הארגון, השיווק וההפצה;
(2) יכולתו הכלכלית של המבקש.
16 ידע וניסיון
(א) מבקש יידרש להוכיח כי בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון בתחומים המפורטים להלן:
(1) הפעלה של מרכזת כאמור בתקנה 14;
(2) הפעלת מערך שיווק והפצה בתחום הבזק ובמתן שירותי בזק;
(3) הפעלת מערך שירות בישראל, בתחום כלשהו, בהיקף נרחב.
(ב) ידע וניסיון כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיוכחו באמצעות התחייבות של בעל עניין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע וניסיון, או באמצעות הסכם לאספקת ידע ושירותים עם גוף בעל יכולת מוכחת בתחומים האמורים.
17 יכולת כלכלית
(א) ההון העצמי של המבקש, או ההון העצמי המצטבר של בעלי ההשפעה הניכרת בו, יהיה חמישה עשר מיליון שקלים חדשים לפחות; הון עצמי כאמור, יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.
(ב) היקף ההון העצמי של בעל השפעה ניכרת שהוא יחיד, יאושר בידי רואה חשבון.
סימן ג': ערבות
18 ערבות
בעל הרישיון ימציא למנהל ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, בסכום של עשרה מיליון שקלים חדשים, בתנאים ולפי הנוסח שבתוספת השניה (להלן - הערבות הבנקאית) וכן כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית, לא יאוחר מ-15 ימים לפני המועד שנקבע ברישיונו לתחילת מתן שירותיו, או 15 ימים לפני המועד שבו החל במתן שירותיו, לפי המוקדם מביניהם.
פרק ד': שונות
19. שמירת סודיות
המנהל וכל הפועל מטעמו לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק
20. קיום תנאים
הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת הרישיון, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון; חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי השר לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
תוספת ראשונה
(תקנה 2(א))
הוראות מפורטות לעניין הבקשה - הנוהל
מבוא: הוראות למילוי הנוהל
(א) מבקש ימלא אחר ההוראות המפורטות להלן וישיב על כל השאלות לפי סדרן, באופן מפורט ומדויק.
(ב) נשאלה שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה נכונה לגבי המבקש, יצוין הדבר בתשובה תוך מתן הסבר תמציתי.
(ג) מבקש ישיב על הנוהל בעברית; במילוי הנוהל ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010 (להלן - התקנות); מונחים לועזיים שייעשה בהם שימוש יובא לצדם תרגומם העברי; מסמכי התאגדות של חברה זרה ניתן להגיש בשפה האנגלית.
(ד) סכום כסף או ערכו של נכס שהמבקש מציין בבקשתו יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת הבקשה ויירשם בספרות ובמילים; עדכון בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן ייעשה לפי המדד האחרון הידוע ביום הגשת הבקשה.
(ה) בקשה תוגש בעותק מקור, שאליו יצורפו שישה העתקים נוספים; על כריכת המקור, יירשם "מקור"; על כריכת תיקי כל העתק יסומן "העתק מס' ___"; כל העתק ייארז באופן נפרד, ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:
בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת
שם המבקש: .........................................................
............................................................................
(ו) בקשה תיערך לפי סדר הפרקים בנוהל, כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בתיק נפרד, עליו יצוין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת
שם המבקש: ..................................................
שם הפרק: .....................................................
עותק מקור/העתק מס': ....................................
(ז) מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי הנוהל יוגשו בתיק נפרד (להלן - נספח מסמכים); המסמכים יובאו על פי סדר הנוהל ויסומנו כלהלן: פרק __, סעיף מס' __ (ציון הסעיף בנוהל); צירף המבקש נספחים אחדים המתייחסים לאותו סעיף בנוהל, יסומנו הנספחים לפי מספרי משנה (1 1, 2 1 וכו'); מבקש רשאי לצרף לבקשה נספח מסמכים נוסף הנוגע לעניין, אף אם לא נדרש לכך על פי הוראות הנוהל; על נספח המסמכים יצוין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת
שם המבקש:
נספח מסמכים
עותק מקור/העתק מס': ...................................
(ח) לכל פרק בבקשה יצורף תוכן עניינים המפרט את כל העניינים הכלולים בפרק ואת רשימת הנספחים לאותו פרק.
(ט) בשוליים השמאליים העליונים בכל עמוד מעמודי הבקשה יצוין שמו הרשמי של המבקש.
(י) בתחתית כל עמוד מעמודי עותק המקור של הבקשה ונספחיו יחתום מי שהורשה לחתום בשם המבקש.
(יא) בנוסף להעתקי נייר, יוגשו שני העתקים של הבקשה והנוהל על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור; בהעתקים אלה אין הכרח לכלול את נספחי הבקשה.
פרק א': תמצית הבקשה
1 תמצית הבקשה תהיה בהיקף שלא יעלה על עשרים וחמישה עמודים מודפסים, ותכלול את עיקרי הבקשה, כמפורט להלן:
(1) תיאור המבקש, לרבות מבנה ההחזקות בו;
(2) הסבר ממצה בדבר השירותים אשר בכוונת המבקש לספק ובדבר התשתית אשר בכוונתו להקים לצורך כך;
(3) עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרישיון המנויים בפרק ג' לתקנות.
2 המבקש יצרף לתמצית הבקשה את המסמכים האלה:
(1) תוכן עניינים כללי של הבקשה;
(2) הודעת המבקש כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה הן על חשבונו בלבד, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהמדינה להחזר הוצאותיו או להשתתפות בהן;
(3) התחייבות המבקש ולפיה לא ימונה אדם לנושא משרה בו, אלא אם כן אותו אדם הסכים לאפשר למנהל, בכל עת ולפי דרישתו, לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - חוק המרשם הפלילי);
(4) תצהיר כנדרש בתקנה 3(ב) לתקנות, הכולל פרטים אלה:
(א) המידע שנמסר בבקשה הוא נכון ומדויק;
(ב) המבקש מאשר כי לא קיים הסכם, מסמך או הבנה, או כל הסדר, בכתב או בעל פה, הנוגע להקניית זכויות או שליטה במבקש, שלא צורפו לבקשה, כמפורט בנוהל.
פרק ב': מידע על אודות המבקש
3 פרטי המבקש:
הבקשה תכלול מידע על אודות המבקש, לפי אלה:
(1) שם החברה: ............................................
(עברית)
.............................................
(לועזית)
__________
(2) מספר החברה: ...............................
(3) תאריך הרישום: .............................
(4) מען למשלוח דואר: .........................
מיקוד: ....................
כתובת דואר אלקטרוני: ......................
מספר טלפון: ................. מספר פקסימילה: ...................
(5) מען המשרד הרשום: .........................
מיקוד: ..................
כתובת דואר אלקטרוני: .....................
מספר טלפון: ................ מספר פקסימילה: ...............
(6) מען מרכז העסקים: ............................
מיקוד: .........................
כתובת דואר אלקטרוני: ................
מספר טלפון: ............... מספר פקסימילה: ...............
(7) שם איש קשר, לצורך בירור כל נושא הקשור לבקשה: ........
מען: ................................
מיקוד: .............................
כתובת דואר אלקטרוני: ........................
מספר טלפון: ..................... מספר פקסימילה: ...................
4 מסמכי ההתאגדות של המבקש:
מבקש יצרף לנספח המסמכים האמור בסעיף קטן (ז) במבוא את אלה:
(1) תעודת ההתאגדות של המבקש, מאומתת בידי עורך דין;
(2) מסמכי ההתאגדות של המבקש, מעודכנים ומאומתים בידי עורך דין;
(3) הסכמים הנוגעים לזכויות באמצעי שליטה במבקש.
5 הון המבקש:
(א) מבקש יפרט את הונו העצמי, לפי תקנה 17 לתקנות, ויצרף דוחות כספיים מבוקרים, בצירוף חוות דעת רואה חשבון, לשנה שנסתיימה עובר להגשת הבקשה, וכן דוח ביניים רבעוני האחרון לפני הגשת הבקשה.
(ב) מבקש יפרט אם הנפיק אופציות, אגרות חוב הניתנות להמרה או תעודות אחרות הניתנות להמרה.
(ג) מבקש אשר התחייב להקצות מניות, יפרט את שמותיהם ומספרי זהותם של האמורים לקבלן, וכן את סוגי המניות, ערכן, כמותן ומועדי ההקצאה.
6 זכויות עתידיות במבקש:
מבקש יפרט אם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל פה, הנוגעים להחזקות עתידיות באמצעי שליטה במבקש, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראות פרק ג' לתקנות, לרבות מניות בלא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או אגרות חוב; מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות כאמור.
7 זהות המבקש:
(א) מבקש יצרף תיאור גרפי מלא שלו (להלן - אילן היוחסין), לפי פרטים אלה:
(1) המבקש;
(2) בעלי עניין במבקש;
(3) חברות בעלות זיקה למבקש הפעילות בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה, וכן חברות כאמור שיש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון.
(ב) לעניין סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל להורות למבקש לציין ולפרט באילן היוחסין חברות נוספות בעלות זיקה למבקש, שאינן פעילות בתחומים האמורים בסעיף האמור.
(ג) באשר לחברה המצוינת באילן היוחסין, למעט המבקש, יפרט המבקש את אלה:
(1) השם העברי והלועזי של החברה:
(2) מספר הרישום:
(3) תאריך הרישום:
(4) מען המשרד הרשום:
(5) מען מרכז העסקים:
(6) מען להתכתבות:
(7) אופי העסקים של החברה:
(8) מבקש יצרף לנספח המסמכים את מסמכי היסוד של חברה בעלת השפעה ניכרת בו;
(9) רשימת נושאי משרה לגבי חברות שהן בעלות רישיון או רישיון לשידורים;
(10) האם החברה מקיימת שליטה או השפעה ניכרת במבקש, לרבות מקור הזכות ואופן מימושה;
(11) מראה מקום למידע, אם הוא כלול בחלקים אחרים לבקשה.
(ד) באשר לשותפות המצוינת באילן היוחסין, יפרט המבקש גם את אלה:
(1) התאריך שבו החלה השותפות את פעילותה העסקית:
(2) זהות השותפים, תוך הבחנה בין שותף כללי לשותף מוגבל:
(3) מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט, מאושר בידי רואה חשבון או עורך דין, בדבר השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה.
(ה) מבקש יציין קיומו של פרט כלשהו הדרוש בפרק זה ואינו ניתן באופן סביר להשגה, תוך מתן נימוק לכך.
(ו) מבקש יציין האם חברה הכלולה בתרשים אילן היוחסין מצויה, במועד הגשת הבקשה, במהלכם של תהליכי שינוי בבעלות בה או במבנה ההחזקות בה, וכן יציין את אופן עמידתו בתנאי הרישיון, עם סיומם של תהליכים אלה.
8 מידע משלים:
(א) מבקש יצרף רשימת נושאי משרה בו, וכן יציין האם נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה (להלן - הפקודה) אך לרבות עבירה לפי סעיף 64 או 64א לפקודה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, ואם כן יפרט את אלה:
(1) שמו של עובר העבירה:
(2) משרתו בחברה או שיעור אמצעי שליטה שהוא מחזיק בחברה:
(3) פרטי העבירה: .....................................
(4) פרטי תיק בית משפט: ...........................
מקום השיפוט: ....................................
מספר תיק: .........................................
תאריך הכרעת הדין: ............................
תאריך גזר דין: ...................................
(5) פירוט גזר הדין: ..................................
(ב) מבקש ימציא הסכמה בכתב של כל נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו כי המנהל, בכל עת ולפי דרישתו, יהיה רשאי לקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי.
9 זכאות לקבלת רישיון:
(א) מבקש יצרף חוות דעת של עורך דין, המפרטת את אופן עמידתו של המבקש בדרישות סימן א' בפרק ג' לתקנות.
(ב) מבקש יפרט את היכולת, הידע והניסיון שלו כמפורט להלן:
(1) ארגון - ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגביה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה;
(2) טכנולוגיה - מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק;
(3) שירות - ניסיון מוקדם של המבקש בהפעלת מערך שירות בהיקף נרחב;
(4) התקשרויות חוזיות - התקשרויות של המבקש לאספקת ידע ושירותים, אשר נעשו עם גוף בעל יכולת מוכחת, כנדרש לפי תקנה 16 לתקנות;
(5) התחייבויות בעלי עניין - התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע וניסיון;
(6) יכולת בעלי תפקידים בכירים - ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.
פרק ג': מידע על אודות השירותים שבכוונת המבקש לספק
10 כללי:
(א) מבקש יציג בפרק זה את השירותים אשר בכוונתו לספק.
(ב) מרכיבי פרק זה יצורפו, בשינויים ובהתאמות שיקבע המנהל, כנספחים לרישיון אשר יוענק למבקש.
11 שירותים למנויים:
(א) מבקש יפרט את השירותים הבסיסיים, השירותים הנלווים להם ושירותי הערך המוסף אשר בכוונתו להציע למנויו, במתכונת הערוכה לפי הטבלה המפורטת להלן:
מספר סידורי

שם השירות

תיאור השירות
תאריך תחילת מתן השירות

הערות


(ב) מבקש יפרט את המדדים לטיב השירות בהתייחס לשירותים שפורטו בטבלה שבסעיף קטן (א).
12 איכות השירות:
המבקש יפרט את כל אלה:
(1) טיפול בפניות ותלונות ציבור:
(א) קיומו של מוקד מאויש לטיפול בפניות ובתלונות של הציבור;
(ב) תיאור תהליך קבלת פניות ותלונות הציבור ורישומן;
(ג) הצגת סטנדרטים של טיפול בפניות ותלונות, לרבות -
(1) נגישות המתלונן;
(2) רמת הטיפול בתלונה;
(3) מנגנון טיפול ביישוב מחלוקות עם הלקוחות;
(4) הגדרת הנושאים שיטופלו על ידי מערכת אוטומטית והנושאים שיטופלו על ידי מפעיל באמצעות המוקד המאויש, ובפירוט השעות משעות היממה והימים מימי השבוע;
(2) מניעת הונאות וטיפול בהונאות:
(א) תיאור האמצעים שיופעלו והמערכת שתוקם לצורך מניעת הונאות
וטיפול בהונאות;
(ב) מחויבות המבקש ללקוחות בכל הנוגע למניעת הונאות ולטיפול בהן.
תוספת שניה
(תקנה 18)
ערבות בנקאית
לכבוד
מדינת ישראל - משרד התקשורת
רחוב יפו 23, ירושלים
הנדון: ערבות בנקאית מס' ........................
1 על פי בקשת ................[שם בעל הרישיון] (להלן - המבקש), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 10,000,000 (עשרה מיליון) שקלים חדשים, צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן - סכום הערבות), בקשר לרישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת (להלן - הרישיון) שהוענק למבקש.
2 אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום הערבות, בתוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.
3 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש.
4 ערבות זו תהיה בתוקף עד יום .......... [שבע שנים מיום קבלת הרישיון]; המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו.
בכבוד רב,
בנק ................
תוספת שלישית
(תקנה 18)
כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית
לכבוד
מדינת ישראל - משרד התקשורת
רחוב יפו 23, ירושלים
הנדון: התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית מס' ..............
בהמשך לערבות בנקאית מס' ............... שהומצאה לכם בהתאם להוראת תקנה 17 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון ייחודי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010 (להלן - הערבות), אנו [שם בעל הרישיון] (להלן - בעל הרישיון), מתחייבים כי לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת הערבות היא תוארך לתקופה של חמש שנים נוספות, וכך בכל פעם לתקופה נוספת באופן שהערבות תהיה בתוקף עד יום [שנתיים מיום תום תוקפו של הרישיון שהוענק לנו]; ואולם אם במועד האמור לא סילקנו, להנחת דעתכם, את כל חיובינו, תוארך הערבות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, לפי דרישתכם בכתב.
בכבוד רב,
[בעל הרישיון]
_________________________________
1 ק"ת תש"ע, 646.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ