אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 12(ב) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת לענין סימן ג' לפרק ג', אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"אזור שירות" - תחום גאוגרפי שבו חייב בעל רישיון כללי, על פי רישיונו, להקים, לקיים או להפעיל רשת בזק ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור;
"אמצעי שליטה בתאגיד" - כל אחת מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;
(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד בעת פירוקו לאחר סילוק חבויותיו;
"בעל הרישיון" - מי שקיבל רישיון מפ"א לפי תקנות אלה;
"בעל זיכיון" - כהגדרתו בסעיף 6יב-1 לחוק;
"בעל ענין" מי שמחזיק ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;
"בעל רישיון כללי" - מי שקיבל רישיון כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;
"בעל רישיון כללי לשידורי כבלים" - מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי פרק ב-1 לחוק;
"בעל רישיון לשידורי לוויין" כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק;
"בקשה" - בקשה לקבלת רישיון מפ"א, לחידושו או לשינויו;
"הון עצמי" - הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;
"החזקה" לענין אמצעי שליטה - במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאיננה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;
"השאלון" - התוספת הראשונה לתקנות אלה;
"השנתון הסטטיסטי" - שנתון סטטיסטי לישראל שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סמוך למועד תחילת תקנות אלה, אשר מופקד לעיון הציבור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"השפעה ניכרת" - היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד;
"השר" - שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן, לענין מתן רישיון כללי לפי תקנות אלה;
"חברה" - לרבות תאגיד אחר;
"חברות אחיות" - חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל השפעה ניכרת באחרת;
"חברה אם" - חברה בעלת השפעה ניכרת בחברה אחרת;
"חברה בעלת זיקה" - חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל ענין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;
"חברה בת" - חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה ניכרת;
"חברה מסונפת" - חברה אשר חברה אחרת היא בעל ענין בה;
"חברות קרובות" - חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל ענין באחרת;
"חברה קשורה" - חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;
"חברות שותפות" - כל אחת מאלה:
(1) חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית;
(2) חברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה שלישית;
(3) חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת בעלת השפעה ניכרת בה;
"יחד עם אחרים" - שיתוף פעולה דרך קבע; ויראו כמשתפים פעולה דרך קבע, לענין יחיד - אותו, את קרובו, וכן תאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד - אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
"מערכת רט"ן (רדיו טלפון נייד)" מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו-טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו-טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו-טלפון נייד או בין מרכזת רדיו-טלפון נייד לרשת בזק ציבורית;
"מפעיל בין-לאומי" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;
"מפעיל כללי" - בעל רישיון כללי, בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, בעל זיכיון או בעל רישיון לשידורי לוויין;
"מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים;
"מפעיל רט"ן" - בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו-טלפון נייד;
"מרכזת" - מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג, ניתוב, ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון אחר;
"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, או ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;
"נס"ר (נקודת סיום רשת)" - מישק שאליו מחוברים מצד אחד רשת בזק ציבורית ומצד שני ציוד קצה, רשת פרטית, או רשת בזק ציבורית אחרת, לפי הענין;
"קרוב" - בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, ילד וילדו של ילד, אח, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
"רישיון מפ"א" - רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, למעט מתן שירותים באמצעות תחנת שידור כהגדרתה בסעיף 6יב-1 לחוק;
"רישיון מפ"א משולב" רישיון מפ"א המשלב בתוכו רישיון לפי סעיף 5 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972.
"רשת בזק ציבורית" - מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב; ציוד תמסורת, ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-לאומית, ולמעט ציוד קצה;
"רשת בזק ציבורית נייחת" - רשת בזק ציבורית פנים-ארצית, למעט מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-לאומית;
"רשת גישה" - מרכיבי רשת בזק ציבורית המשמשים לקישור בין מרכזת לבין נס"ר באמצעות תשתית קווית, תשתית אלחוטית, או שילוב של שניהם;
"שירות בזק בין-לאומי" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת בזק בין-לאומית של מפעיל בין-לאומי;
"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת דו-כיוונית, לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;
"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;
"שירות תמסורת" - ביצוע תמסורת למען הזולת;
"שירות תקשורת נתונים" - ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;
"שירותי בזק פנים-ארציים נייחים" - שירותי תשתית, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה נייחים;
"שירות רט"ן (רדיו-טלפון נייד)" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן;
"שירות תשתית" - מתן אפשרות שימוש ברשת בזק ציבורית בידי בעל רישיון אחר, בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, או בעל זיכיון לשם מתן שירותים על ידם;
"שליטה" - היכולת לכוון פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם הוא מחזיק חמישים אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד, או אם בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם; חזקה כי אדם שולט בתאגיד, אם בידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו;
"תמסורת" - העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף סיביות בין נקודות מסוימות, מנקודה לנקודה או מנקודה למספר נקודות, באופן חד מגמי (simplex) או דו מגמי (duplex);
"תקשורת נתונים" - העברת מידע ותוכנה בין מחשבים; לענין זה -
"מידע" - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;
"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;
"תוכנה" - קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב.
פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה
סימן א': מתכונת הבקשה
2. מסמכי הבקשה
(א) בקשה תוגש לשר באמצעות המנהל, כשהיא ערוכה לפי סדר הענינים והסעיפים שבשאלון.
(ב) מבקש יפרט בבקשתו באופן מלא ומדויק את המידע הנדרש בשאלון, ויצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בשאלון.
3. הצהרה על עובדות ואימות מסמכים
(א) בקשה תיחתם בידי מי שהתאגיד, כאמור בתקנה 11(א)(1), הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור מאת עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם התאגיד.
(ב) הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ג) כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כמתאים למקור בידי עורך דין.
סימן ב': הטיפול בבקשה
4. הגשת הבקשה ובחינה ראשונית
(א) המנהל יבחן את מסמכי הבקשה ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, על אחת מאלה:
(1) הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינת הבקשה ועל כן היא תקינה (להלן - בקשה תקינה);
(2) יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעה.
(ב) המנהל רשאי להאריך את המועד כאמור, מטעמים שיירשמו, לתקופה נוספת של 60 ימים.
5. תיקון או השלמת בקשה
(א) מבקש ימלא אחר דרישות ההודעה כאמור בתקנה 4(א)(2) ויגיש למנהל בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי הענין.
(ב) הוראות תקנה 4(א) יחולו גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).
(ג) מבקש ידווח למנהל לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו, לרבות שינוי בהחזקות בעלי ענין בו.
(ד) לא נענה מבקש לנדרש בהודעת המנהל על פי תקנה 4(א)(2) בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו, רשאי המנהל לפסול את הבקשה.
6. ערר
(א) הודיע המנהל למבקש על פסילת הבקשה, כאמור בתקנה 5(ד), רשאי המבקש לערור בפני השר.
(ב) ערר יוגש לשר בתוך 20 ימים מיום שהומצאה למבקש הודעת המנהל כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) השר יחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור ב-30 ימים נוספים.
7. הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה
(א) מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל ענין במבקש, או בדבר נושא משרה בו או בבעל ענין בו, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.
(ב) בקשה תיבחן בידי המנהל לענין עמידתה בתנאים למתן רישיון לפי פרק ג'; המנהל יביא בפני השר את ממצאיו.
8. החלטת השר בדבר הענקת רישיון
(א) ראה השר כי המבקש עומד בתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי הוא להעניק למבקש רישיון לשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ולקבוע בו תנאים, לרבות בכל הנוגע לענינים האמורים בפרק ג', וכן רשאי השר לדחות את הבקשה.
(ב) החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הודעת המנהל על הגשת בקשה תקינה; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופה נוספת של 90 ימים.
(ג) השר רשאי להתנות את תחילת מתן השירותים על פי הרישיון במילוי תנאים הנדרשים, לדעת השר, לשם קיום השירותים.
9. רישיון מפ"א משולב
(א) רישיון מפ"א משולב יוענק בדרך של מכרז, אלא אם כן הורה השר אחרת.
(ב) לענין ההליכים והתנאים למתן רישיון מפ"א משולב כאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות אלה, בשינויים המחויבים, אלא אם כן הורה השר אחרת בתקנות או בתנאי המכרז.
(ג) בחירת הזוכה במכרז יכול שתתבסס, בין השאר, על גובה סכום דמי רישיון שיציעו המתמודדים במכרז.
פרק ג': תנאים למתן רישיון
סימן א': כשירות, תנאים והגבלות
10. החזקה בעקיפין
שיעור החזקה יחושב לפי המפורט להלן:
(1) לבעל שליטה בחברה תיוחס החזקת אמצעי השליטה שמוחזקים בידי החברה במלואה;
(2) לבעל ענין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל הענין בחברה.
11. תנאים מקדמיים (תיקון: תשס"ב)
(א) מי שהתקיימו בו כל אלה רשאי להגיש בקשה:
(1) הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, או תאגיד אחר שהתאגד בישראל לפי כל דין, שהתאגדותם נועדה לצורך קבלת הרישיון;
(2) עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או מוחזקים בידי תאגיד שאזרח ישראל ותושב בה שולט בו;
(3) המנהל הכללי, דירקטור שהוענקו לו סמכויות ביצוע ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.
(ב) לא ישמש נושא משרה במבקש מי שהורשע בעבירה שלפי מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נושא משרה בו.
(ג) בתקנה זו -
"אזרח ישראל" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
"תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
12. סייגים למתן רישיון
(א) בתקנה זו -
"מפעיל מהותי" - מפעיל כללי שיש לו יכולת השפעה של ממש על התחרות במגזר פעילות;
בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמפעיל מהותי מי שהוא, לבד או יחד עם חברה אם, חברה בת או חברה אחות, בעל נתח שוק של עשרים וחמישה אחוזים או יותר;
חזקה שמפעיל כללי הוא מהותי אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל נתח השוק הגדול ביותר במגזר פעילות;
(2) קיים חסם מעבר כלכלי, טכנולוגי, משפטי או אחר, המגביל באופן משמעותי מעבר מנויים ממנו אל מפעיל כללי אחר באותו מגזר פעילות;
(3) הוא פועל במגזר פעילות שלגביו קיים חסם כניסה המגביל באופן משמעותי את יכולתו של מפעיל כללי אחר לספק שירותים באותו מגזר פעילות, ובלבד שנתח השוק שלו אינו זניח;
"מגזר פעילות" - תחום של שירותים, ובהם שירות תמסורת ותקשורת נתונים, שירות טלפוניה, שירות רט"ן, שירות בזק בין-לאומי, שירות שידורים רב-ערוציים למנויים וכיוצא באלה, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה;
"מפ"א מהותי" - מפעיל פנים-ארצי, שבמגזר פעילות של שירותי בזק פנים-ארציים נייחים הוא מפעיל מהותי;
"נתח שוק" - שיעור יחסי מכלל ההכנסה, ממספר המנויים או מהיקף התעבורה במגזר פעילות, הכל לפי הענין.
(ב) השר רשאי ליתן רישיון מפ"א, לסרב לתיתו או להתנותו בתנאים.
(ג) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (ב), לא יינתן רישיון מפ"א למבקש במקרים המפורטים להלן, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או שהוא לטובת הציבור:
(1) בעל ענין במבקש הוא מפ"א שאינו מפ"א מהותי;
(2) בעל השפעה ניכרת במבקש הוא בעל ענין במפ"א מהותי, או בעל ענין בבעל השליטה במפ"א מהותי, או חברה שותפה או חברה קשורה של מפ"א מהותי;
(3) שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת במבקש הם מפעילים כלליים באותו מגזר פעילות, או שהם בעלי השפעה ניכרת במפעילים כאמור.
(ד) לא יינתן רישיון מפ"א למבקש שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) בעל ענין במבקש הוא מפ"א מהותי או חברה אם, חברה בת או חברה אחות של מפ"א מהותי;
(2) נושא משרה במבקש הוא נושא משרה במפ"א מהותי, או בחברה אם, בחברה בת או בחברה אחות של מפ"א מהותי.
13. הגבלות ותנאים
(א) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנה 12(ב), רשאי השר לקבוע ברישיון מפ"א הגבלות ותנאים בדבר היחס שבין בעל הרישיון לבין חבריה בעלות זיקה, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומם של תאגידים נפרדים או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתיה, במתן שירותים וביצוע קישור-גומלין;
(ב) במסגרת הגבלות ותנאים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר להתיר מתן שירותיה, וביצוע קישור-גומלין בתנאים מועדפים בין חברה בת וחברה אם או בין חברות אחיות, ובלבד שבעל הרישיון אינו מפ"א מהותי, כהגדרתו בתקנה 12(א);
(ג) בתקנה זו, "קישור-גומלין" - לרבות שימוש במיתקן בזק של אחר כמשמעות מונחים אלה בסעיף 5 לחוק.
סימן ב': יכולת, ידע וניסיון
14. שיקולי השר
בבואו לבחון התאמתו של המבקש ליתן השירותים המפורטים בבקשה, ישקול השר, בין השאר, את אלה:
(1) הידע והניסיון העומדים לרשות המבקש בתחומי הטכנולוגיה, השירות, הארגון, השיווק וההפצה;
(2) יכולתו הכלכלית של המבקש.
15. ידע וניסיון
(א) מבקש יידרש להוכיח כי בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון בתחומים המפורטים להלן:
(1) הקמה והפעלה של רשת בזק ציבורית בהיקף דומה לזה המפורט בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה;
(2) הפעלת מערך שיווק והפצה בתחום הבזק ובמתן שירותי בזק;
(3) הפעלת מערך שירות בישראל, בתחום כלשהו, בהיקף של 50,000 לקוחות לפחות.
(ב) הוכחה כאמור בתקנת משנה (א), יכול שתוצג באמצעות התחייבות של בעל ענין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע וניסיון, או באמצעות הסכם עם גוף בעל יכולה מוכחת לאספקת ידע ושירותים.
16. יכולת כלכלית (תיקון: תשס"ב)
(א) ההון העצמי של מבקש או ההון העצמי המצטבר של בעלי השפעה ניכרת בו יהיה סכום בשקלים חדשים שווה ערך ל-60 מיליון דולר של ארה"ב לפחות, אשר יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה טרם מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.
(ב) היקף ההון העצמי של בעל השפעה ניכרת שהוא יחיד, יאושר בידי רואה חשבון.
(ג) מבקש יכלול בבקשתו תכנית עסקית, ערוכה לפי הוראות שאלון, לחמש השנים הראשונות ממועד מתן הרישיון.
סימן ג': תשתית ושירותים
17. תשתית עצמאית
(א) בעל הרישיון יהיה הבעלים והמפעיל של רשת הבזק הציבורית שבאמצעותה ייתן שירותים למנוייו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר להתיר לבעל הרישיון לעשות שימוש בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים או ברשת גישה של אחר, לרבות בדרך של שכירות או רכישת שירותים, בתנאים שיקבע השר ברישיון, ובלבד שהוא הבעלים והמפעיל של מרכזת שבאמצעותה ייתן שירותים למנוייו.
18. טכנולוגיה וכיסוי (תיקון: תשס"ב)
(א) בתקנה זו -
"אזור טבעי" - כל אזור התואם את החלוקה של שטח מדינת ישראל לאזורים טבעיים, על פי השנתון הסטטיסטי; לענין זה, ייחשבו תחומי הישובים היהודיים באזור יהודה ושומרון כשני אזורים טבעיים, ותחומי הישובים היהודיים באזור חבל עזה כאזור טבעי אחד.
"אזור זיכיון" - כמשמעו בתוספת הראשונה לתקנות הבזק (זיכיונות), התשמ"ח-1987.
(ב) מבקש יכלול בבקשתו תכנית הנדסית ערוכה לפי הוראות השאלון, הכוללת את תכנית הפריסה והפיתוח של רשת הבזק הציבורית ואת מערכת השירותים שהוא מבקש להציע לציבור.
(ג) ברשת הבזק הציבורית שמציע המבקש בתכנית ההנדסית יתקיימו כל אלה לפחות:
(1) השירותים יינתנו באמצעות מערכות ספרתיות בלבד;
(2) אזור שירות יכלול -
(א) לענין מבקש, למעט כאמור בפסקת משנה (ב), חמישה עשר אזורים טבעיים לפחות, שמהם שלושה לפחות מתוך רשימת האזורים הטבעיים המפורטת בלוח א' בפרק ג' לשאלון, והיתר מתוך רשימת האזורים הטבעיים המפורטת בלוח ב' בפרק ג' לשאלון;
(ב) לענין מבקש שהגיש בקשה בהתאם להוראות סימן ג'1 בפרק ב'1 לחוק, כל האזורים כאמור בסעיף 6יב-2(1) לחוק לפחות, מתוך רשימת אזורי הזיכיון המפורטת בלוח ג' בפרק ג' לשאלון.
(3) פיתוח התשתיות והשירותים יושלם לפי לוח זמנים כלהלן:
(א) מתן שירותים ללקוחות יחל לא יאוחר משנים עשר חודשים ממועד קבלת הרישיון;
(ב) כל השירותים המוצעים יינתנו לכל דורש בתחום של כל ישוב באזור השירות שאוכלוסייתו עולה על עשרת אלפים נפש, לא יאוחר מעשרים וארבעה חודשים ממועד קבלת הרישיון; רשימת הישובים לענין זה תהיה על פי הקבוע בשנתון הסטטיסטי;
(ג) כל השירותים המוצעים יינתנו לכל דורש בכל אזור השירות לא יאוחר משלושים ושישה חודשים ממועד קבלת הרישיון.
19. איכות שירות
רמת הדרישות ותקני האיכות שבהם יעמדו המערכת והשירותים המוצעים לא תפחת מן המפורט להלן, וזאת לא יאוחר משנים עשר חודשים ממועד קבלת הרישיון:
(1) התקנה או העתקת שירות למנוי תבוצע לא יאוחר מתשעים ימים לאחר קבלת בקשה; ואולם, שמונים אחוזים מהבקשות להתקנות והעתקות יבוצעו בתוך ארבעה עשר ימים;
(2) תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקדי שירות, יתוקנו לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מיום קבלת ההודעה; ואולם, שמונים אחוזים מהתקלות יתוקנו באותו יום עבודה שבו התקבלה ההודעה;
(3) זמן ההמתנה המרבי למענה לפניה טלפונית למוקד שירות מאויש לא יעלה על שלושים שניות; ואולם, זמן ההמתנה הממוצע לא יעלה על עשר שניות.
סימן ד': ערבות (תיקון: תשס"ב)
20. ערבות בנקאית (תיקון: תשס"ב, תשס"ד, תשס"ו)
מבקש יצרף לבקשתו מסמכים אלה:
(1) ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, בתנאים ולפי הנוסח שבתוספת השניה (להלן הערבות הבנקאית), כמפורט להלן:
(א) סכום הערבות בשקלים חדשים ייקבע בהתאם לגודלו של אזור השירות (להלן - סכום הערבות הראשונית) ויהיה:
(1) עד עשרים אזורים טבעיים, לענין בקשה לפי תקנה 18(ג)(2)(א), או עד ארבעה עשר אזורי זיכיון, לענין בקשה לפי תקנה 18(ג)(2)(ב) - שווה ערך לעשרה מיליון דולר של ארה"ב;
(2) למעלה מעשרים אזורים טבעיים, לענין בקשה לפי תקנה 18(ג)(2)(א), או למעלה מארבעה עשר אזורי זיכיון, לענין בקשה לפי תקנה 18(ג)(2)(ב) - שווה ערך לארבעה עשר מיליון דולר של ארה"ב;
(א1) ראה המנהל כי בעל הרישיון עמד בדרישת פיתוח התשתיות והשירותים כמתחייב מתקנה 18(ג)(3)(ב), יופחת סכום הערבות, לבקשת בעל הרישיון, כך שהסכום בשקלים חדשים יהיה שווה לשישים אחוזים מסכום הערבות הראשונית, לפי הענין;
(ב) ראה המנהל כי בעל הרישיון עמד בדרישת פיתוח התשתיות והשירותים כמתחייב מתקנה 18(ג)(3)(ג), יופחת סכום הערבות, לבקשת בעל הרישיון, כך שהסכום בשקלים חדשים יהיה שווה למחצית מסכום הערבות הראשונית, לפי הענין;
(ג) בלי לגרוע מהאמור בפסקת משנה (א), הופחת סכום הערבות הראשונית כאמור בפסקאות משנה (א1) או (ב), וביקש בעל הרישיון להרחיב באופן מהותי את סוגי השירותים שהוא נותן, יוגדל סכום הערבות לסכום בשקלים חדשים שווה ערך לסכום הערבות הראשונית, ולענין השירותים החדשים יחולו פסקאות משנה (א1) או (ב), לפי הענין בשינויים המחויבים.
(2) כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
21. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
פרק ד': שונות
22. שמירת סודיות
המנהל וכל הפועל מטעמו, לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי הוראותיהן של תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.
23. תחולה
(א) הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת רישיונו, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון; חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי השר לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), התקיים, לגבי בעל הרישיון, הסייג האמור בתקנה 12(ד)(1), לא ייחשב הדבר כהפרה של תנאי מתנאי הרישיון, כל עוד בעל הרישיון, לבד או יחד עם חברה אם, חברה בת או חברה אחות, אינו בעל מונופולין במגזר פעילות של שירותי בזק פנים-ארציים נייחים; לענין תקנה זו -
"מגזר פעילות" - כהגדרתו בתקנה 12(א);
"מונופולין" - כמשמעו בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ה-1988.
24. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתשרי התשס"א (4 באוקטובר 2000).
תוספת ראשונה
תוספת שניה (תיקון: תשס"ב, תשס"ד)2
תוספת שלישית - רביעית (בוטלו) (תיקון: תשס"ב, תשס"ד)
_________________________________
1 (א) ק"ת תש"ס, 886; תשס"ב, 434, 787; תשס"ד, 79, 774; תשס"ו, 576.
(ב) הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ