אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל הרישיון" - מי שקיבל רישיון מב"ל לפי תקנות אלה;
"בעל ענין" - מי שמחזיק ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
"בקשה" - בקשה לקבלת רישיון מב"ל;
"הון עצמי" - הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;
"השפעה ניכרת", "חברה", "חברת אם", "חברה בת", "חברות אחיות" - כמשמעותם בסעיף 6יב-1 לחוק;
"השר" שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו לענין מתן רישיון כללי לפי תקנות אלה מסמכויותיו, כולן או מקצתן;
"חברה בעלת זיקה" - חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל ענין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;
"חברה מסונפת" - חברה אשר חברה אחרת היא בעלת ענין בה;
"חברה קשורה" - חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;
"חברות קרובות" - חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל ענין באחרת;
"חברות שותפות" - כל אחת מאלה:
(1) חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית;
(2) חברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה שלישית;
(3) חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת בעלת השפעה ניכרת בה;
"יחד עם אחרים" - שיתוף פעולה דרך קבע; ויראו כמשתפים פעולה דרך קבע, לענין יחיד - אותו, את קרובו, וכן תאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד - אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;
"מערכת בזק בין-לאומית" - מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין-לאומי, נס"ר בין-לאומי ומישק לתשתית תמסורת בין-לאומית, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;
"מערכת רט"ן (רדיו טלפון נייד)" - מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשת בזק ציבורית אחרת;
"מב"ל (מפעיל בין-לאומי)" - מי שקיבל רישיון מב"ל;
"מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" - מי שקיבל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים;
"מפעיל רט"ן" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;
"מתג בין-לאומי" - מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המיועד להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות;
"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, או ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;
"נס"ר בין-לאומי" - מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בזק בין-לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;
"קרוב" - בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, ילד וילדו של ילד, אח, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
"רישיון מב"ל" - רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;
"שירותי בזק בין-לאומיים" - שירות טלפון בין-לאומי, שירות תקשורת נתונים בין-לאומי ושירות תמסורת בין-לאומית;
"שירות טלפון" - העברה ממותגת או מנותבת דו-כיוונית בו זמנית, לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;
"שירות טלפון בין-לאומי" - שירות טלפון הניתן באמצעות מערכת בזק בין-לאומית;
"שירות רט"ן (רדיו-טלפון נייד)" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן";
"שירות תמסורת בין-לאומית" - ביצוע תמסורת בין-לאומית למען הזולת בין מיתקני בזק המצויים במדינות שונות;
"שירות תקשורת נתונים בין-לאומי" - ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת באמצעות מערכת בזק בין-לאומית;
"תמסורת בין-לאומית" - העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעל רישיון למיתקן בזק של ספק זר של שירותי תקשורת, למעט ציוד קצה;
"תקשורת נתונים" - העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים; לענין זה -
"מידע" - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;
"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;
"תוכנה" - קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב.
"תשתית תמסורת בין-לאומית" - מערכת של מיתקני בזק, הכוללת עורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים, תת-ימיים, יבשתיים או באמצעות לווין, המשמשת או המיועדת לשמש לביצוע תמסורת בין-לאומית.
פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה
סימן א': מתכונת הבקשה
2. הגשת הבקשה ומסמכיה (תיקון תש"ע) 2
(א) בקשה תוגש לשר באמצעות המנהל, כשהיא ערוכה לפי סדר הענינים והסעיפים הנכללים בהוראות המפורטות לענין הבקשה שבתוספת הראשונה (להלן - הנוהל).
(ב) מבקש יפרט בבקשתו באופן מלא ומדויק את המידע הנדרש בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בנוהל.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו (ב), ובתקנות 15(ג) ו 18, רשאי השר לפטור מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל, כולו או חלקו, אם נוכח כי למבקש הועברה כלל פעילותו של מב"ל בתחום אספקת שירותי בזק בין לאומיים, לרבות נכסי רישיון המב"ל, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי המב"ל בתחום האמור אל המבקש, ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המידע הנדרש לפי סעיפים 1(1), 1(4) ו 2 בפרק א' בנוהל, וסעיפים 3 עד 9(א) בפרק ב' בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי הסעיפים האמורים ולפי תקנה 22; לעניין זה, "נכסי רישיון המב"ל" - הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי המב"ל בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה."
3. הצהרה על עובדות ואימות מסמכים
(א) בקשה תיחתם בידי מי שהמבקש הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור של עורך דין בדבר סמכות החתום לחתום בשם המבקש.
(ב) הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ג) כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת בידי עורך דין כמתאים למקור.
סימן ב': הטיפול בבקשה
4. בחינה ראשונית של הבקשה
(א) המנהל יבחן את מסמכי הבקשה ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, על אחת מאלה:
(1) הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינת הבקשה ועל כן היא תקינה (להלן - בקשה תקינה);
(2) יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעת המנהל.
(ב) המנהל רשאי להאריך את המועד כאמור בתקנת משנה (א), מטעמים שיירשמו, לתקופה נוספת של 60 ימים.
5. תיקון או השלמת בקשה
(א) מבקש ימלא אחר דרישות ההודעה כאמור בתקנה 4(א)(2) ויגיש למנהל בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי הענין.
(ב) הוראות תקנה 4(א) יחולו גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).
(ג) מבקש ידווח למנהל לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו, לרבות שינוי בהחזקות בעלי ענין בו.
(ד) לא נענה מבקש לנדרש בהודעת המנהל על פי תקנה 4(א)(2) בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו, רשאי המנהל לפסול את הבקשה; המנהל יודיע למבקש כי הבקשה לא תישקל בשל פסילתה.
6. ערר
(א) על פסילת הבקשה רשאי המבקש לערור לפני השר בתוך 20 ימים מיום שהומצאה למבקש הודעת המנהל כאמור בתקנה 5(ד).
(ב) השר יחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו, ואולם רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור ב-30 ימים נוספים.
7. הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה
(א) מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל ענין במבקש, או בדבר נושא משרה בו או בבעל ענין בו, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.
(ב) בקשה תיבחן בידי המנהל לענין עמידתה בתנאים למתן רישיון לפי פרק ג'; המנהל יביא לפני השר את ממצאיו.
8. החלטת השר בדבר הענקת רישיון
(א) ראה השר כי המבקש עומד בתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי הוא להעניק למבקש רישיון לשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ולקבוע בו תנאים, לרבות בכל הנוגע לענינים האמורים בפרק ג', וכן רשאי השר, תוך מתן נימוקים, לדחות את הבקשה.
(ב) החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הודעת המנהל על הגשת בקשה תקינה; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופה נוספת של 90 ימים.
פרק ג': תנאים למתן רישיון
סימן א': כשירות, תנאים והגבלות
9. החזקה בעקיפין
בהחזקה בעקיפין יחושב שיעור החזקה לפי המפורט להלן:
(1) לבעל שליטה בחברה תיוחס החזקת אמצעי השליטה שמוחזקים בידי החברה, במלואה;
(2) לבעל ענין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל הענין בחברה.
10. תנאים מוקדמים
(א) בקשה רשאי להגיש מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל, שהתאגדותה נועדה לצורך קבלת רישיון מב"ל ומרכז פעילותה בישראל; על אף האמור, רשאי השר לפטור מבקש שהוא בעל רישיון מיוחד אך אינו בעל רישיון כללי, מן הדרישה כי ההתאגדות נועדה לצורך קבלת רישיון מב"ל;
(2) עשרים ושישה אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה;
(3) המנהל הכללי, דירקטור שהוענקו לו סמכויות ביצוע ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.
(ב) לא ישמש נושא ונשרה במבקש מי שהורשע בעבירה שלפי מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נושא משרה בו.
(ג) בתקנה זו -
"אזרח ישראל" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1962;
"תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
11. סייגים למתן רישיון
(א) בתקנה זו -
"מגזר פעילות" - תחום של שירותים, ובהם שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, שירות רט"ן, שירותי בזק בין-לאומיים, שירות גישה לאינטרנט ושירות שידורים רב-ערוציים למנויים, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום של שירותים;
"מפעיל מהותי" - בעל רישיון שיש לו יכולת השפעה של ממש על התחרות במגזר פעילות; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמפעיל מהותי מי שהוא בעל נתך שוק של עשרים וחמישה אחוזים או יותר במגזר פעילות; חזקה שבעל רישיון הוא מפעיל מהותי אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל נתח השוק הגדול ביותר במגזר פעילות;
(2) קיים חסם מעבר כלכלי, טכנולוגי, משפטי או אחר, המגביל באופן משמעותי מעבר לקוחות ממנו אל בעל רישיון אחר באותו מגזר פעילות;
(3) הוא פועל במגזר פעילות שלגביו קיים חסם כניסה המגביל באופן משמעותי את יכולתו של בעל רישיון אחר לספק שירותים באותו מגזר פעילות, ובלבד שנתח השוק שלו אינו זניח;
"נתח שוק" - שיעור יחסי מכלל ההכנסה, ממספר המנויים או מהיקף התעבורה במגזר פעילות, הכל לפי הענין.
(ב) לא יינתן רישיון מב"ל למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא מפ"א, מפעיל רט"ן או מפעיל מהותי במגזר פעילות של שירות תמסורת בין-לאומית;
(2) בעל ענין במבקש הוא מב"ל;
(3) בעל השפעה ניכרת במבקש הוא מפעיל רט"ן.
(ג) לא יינתן רישיון מב"ל למבקש, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות, או שהוא לטובת הציבור, במקרים המפורטים להלן:
(1) בעל רישיון הוא בעל השפעה ניכרת במבקש וכן בעל ענין במב"ל;
(2) שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת במבקש הם בעלי רישיון באותו מגזר פעילות, או בעלי רישיון לשידורים, או שהם חברה אם של בעלי רישיון כאמור.
12. הגבלות ותנאים
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11, רשאי השר לקבוע ברישיון מב"ל הגבלות ותנאים בדבר היחס בין בעל הרישיון לבין חברות בעלות זיקה שהן מפ"א, מפעיל רט"ן או מפעיל מהותי במגזר פעילות של שירות תמסורת בין-לאומית, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומן של חברות נפרדות או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות או מסחריות בהקמת מערכת בזק בין-לאומית, במתן שירותים, בביצוע קישור-גומלין ובמתן שימוש במיתקן בזק של בעל רישיון.
סימן ב': יכולת, ידע וניסיון
13. שיקולי השר
בבואו לבחון את התאמתו של המבקש ליתן את השירותים המפורטים בבקשה, ישקול השר, בין השאר, את אלה:
(1) הידע והניסיון העומדים לרשות המבקש בתחומי הטכנולוגיה, השירות, הארגון, השיווק וההפצה;
(2) יכולתו הכלכלית של המבקש.
14. ידע וניסיון
(א) מבקש יידרש להוכיח כי בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון בתחומים המפורטים להלן:
(1) הקמה והפעלה של מערכת בזק בין-לאומית בהיקף דומה לזה המפורט
בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה לפי תקנה 18(א);
(2) הפעלת מערך שיווק והפצה בתחום הבזק ובמתן שירותי בזק;
(3) הפעלת מערך שירות בישראל, בתחום כלשהו, בהיקף נרחב.
(ב) ידע וניסיון כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיוכחו באמצעות התחייבות של בעל ענין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע וניסיון, או באמצעות הסכם לאספקת ידע ושירותים עם גוף בעל יכולת מוכחת בתחומים האמורים.
15. יכולת כלכלית
(א) ההון העצמי של מבקש, או ההון העצמי המצטבר של בעלי השפעה ניכרת בו, יהיה עשרים מיליון שקלים חדשים לפחות; הון עצמי כאמור, יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.
(ב) היקף ההון העצמי של בעל השפעה ניכרת שהוא יחיד, יאושר בידי רואה חשבון.
(ג) מבקש יכלול בבקשתו תכנית עסקית, ערוכה לפי הוראות הנוהל לחמש השנים הראשונות שמיום קבלת רישיון מב"ל.
סימן ג': תשתית ושירותים
16. תשתית עצמאית
מב"ל יפעיל שני מתגים בין-לאומיים לפחות, אשר באמצעותם ייתן את שירותיו. המתגים האמורים ימוקמו באתרים שונים בישראל. בעל הרישיון יהיה בעל מתג בין-לאומי אחד לפחות מהמתגים האמורים.
17. זכות בתשתית בין-לאומית
מב"ל יהיה בעל זכות בלתי חדירה (IRU - Irrevocvable Right of Use) בתשתית תמסורת בין-לאומית, לתקופה של חמש שנים לפחות, בהיקף תנועה אשר לא יפחת מ-25% מהיקף התנועה החזויה על פי התכנית העסקית הכלולה בבקשה, לפי תקנה 15(ג).
18. תכנית הנדסית ורשימת שירותים
(א) מבקש יכלול בבקשתו תכנית הנדסית, ערוכה לפי הוראות הנוהל, הכוללת את תכנית ההקמה והפיתוח של מערכת הבזק הבין-לאומית שבאמצעותה ייתן את שירותיו.
(ב) מבקש יכלול בבקשתו את השירותים שהוא מבקש להציע לציבור.
19. תחילת מתן שירות
מב"ל יחל במתן שירות טלפון בין-לאומי לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת הרישיון.
20. מערכת חיוב
מב"ל יפעיל מערכת עצמאית לחיוב (billing) לקוחותיו.
21. מוקד שירות מאויש
מב"ל יפעיל בישראל מוקד שירות מאויש לבירור טלפוני של קידומות ומספרי טלפון בין-לאומיים, תעריפי התקשרות ליעדים שונים ושירות חיוג באמצעות מרכזן.
סימן ד': ערבות
22. ערבות בנקאית
מבקש יצרף לבקשתו מסמכים אלה:
(1) ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, בסכום של עשרה מיליון שקלים חדשים, בתנאים ולפי הנוסח שבתוספת השניה (להלן - הערבות הבנקאית).
(2) כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
פרק ד': שונות
23. שמירת סודיות
המנהל וכל הפועל מטעמו לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.
24. קיום תנאים (תיקון: תשס"ז)
(א) הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו במב"ל בכל תקופת הרישיון, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון; חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי השר לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לפטור מב"ל מהחובה לעמוד בתנאי הקבוע בתקנה 11(ב)(2), לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אם שוכנע כי הדבר דרוש לשם יישומו של שינוי מבנה מתוכנן, שבגינו יחדל מב"ל או בעל ענין בו מלהחזיק ברישיון המב"ל שהוענק לו.
25. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באייר התשס"ד (22 באפריל 2004).
תוספת ראשונה
(תקנה 2 (א))
הוראות מפורטות לענין הבקשה - הנוהל
מבוא: הוראות למילוי הנוהל
(א) מבקש ימלא אחר ההוראות המפורטות להלן וישיב על כל השאלות לפי סדרן, באופן מפורט ומדויק.
(ב) נשאלה שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה נכונה לגבי המבקש, יצוין הדבר בתשובה תוך מתן הסבר תמציתי.
(ג) מבקש ישיב על הנוהל בעברית; במילוי הנוהל ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בתקנה 1; מונחים לועזיים שיעשה בהם שימוש יובאו לצד תרגומם העברי; מסמכי התאגדות של חברה זרה ומפרטי יצרן הנדרשים לענין התכנית ההנדסית, ניתן להגיש בשפה האנגלית.
(ד) סכום כסף או ערכו של נכס שהמבקש מציין בבקשתו יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת הבקשה ויירשם בספרות ובמילים; עדכון בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן ייעשה לפי המדד האחרון הידוע ביום הגשת הבקשה.
(ה) בקשה תוגש בעותק מקור, שאליו יצורפו שישה העתקים נוספים; על כריכת המקור, יירשם "מקור"; על כריכת תיקי כל העתק יסומן "העתק מס' "; כל העתק ייארז באופן נפרד, ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:
בקשה לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים
שם המבקש:(ו) בקשה תיערך לפי סדר הפרקים בנוהל, כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בתיק נפרד, ועליו יצוין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים
שם המבקש:
שם הפרק: .


(ז) מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי הנוהל יוגשו בתיק נפרד (להלן - נספח מסמכים); המסמכים יובאו על פי סדר הנוהל ויסומנו כלהלן:
פרק , סעיף מס' (ציון הסעיף בנוהל). צירף המבקש נספחים אחדים המתייחסים לאותו סעיף בנוהל, יסומנו הנספחים לפי מספרי משנה (1.1, 1.2 וכו'); מבקש רשאי לצרף לבקשה נספח מסמכים נוסף הנוגע לענין, אף אם לא נדרש לכך על פי הוראות הנוהל; על נספח המסמכים יצויין כדלקמן:
בקשה לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים
שם המבקש:
נספח מסמכים


(ח) לכל פרק בבקשה יצורף תוכן ענינים המפרט את כל הענינים הכלולים בפרק ואת רשימת הנספחים לאותו פרק.
(ט) בשוליים השמאליים העליונים בכל עמוד מעמודי הבקשה יצוין שמו הרשמי של המבקש.
(י) בתחתית כל עמוד מעמודי עותק המקור של הבקשה ונספחיו יחתום מי שהורשה לחתום בשם המבקש.
(יא) נוסף על העתקי נייר, יוגשו שני העתקים של הבקשה והנוהל על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור; בהעתקים אלה אין הכרח לכלול את נספחי הבקשה.
פרק א': תמצית הבקשה
1. תמצית הבקשה תוגש בהיקף שלא יעלה על עשרים וחמישה עמודים מודפסים, ותכלול את עיקרי הבקשה, כמפורט להלן:
(1) תיאור המבקש, לרבות מבנה ההחזקות בו;
(2) הסבר ממצה בדבר השירותים אשר בכוונת המבקש לספק;
(3) הסבר ממצה בדבר המערכת הבין-לאומית אשר בכוונת המבקש להקים ובדבר זכויות בתשתית תמסורת בין-לאומית, אשר המבקש רכש או שבכוונתו לרכוש לצורך מתן השירותים;
(4) עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרישיון המנויים בפרק ג' לתקנות.
2. המבקש יצרף לתמצית הבקשה מסמכים אלה:
(1) תוכן ענינים כללי של הבקשה;
(2) ערבות בנקאית לפי תקנה 22(1), וכתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית לפי תקנה 22(2);
(3) הודעת המבקש כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה הן על חשבונו בלבד, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהמדינה בגין החזר הוצאותיו או השתתפות בהן;
(4) התחייבות המבקש ולפיה לא ימונה אדם לנושא משרה בו, אלא אם כן אותו אדם הסכים לאפשר למנהל, בכל עת ולפי דרישתו, לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - חוק המרשם הפלילי);
(5) תצהיר כנדרש בתקנה 3(ב), הכולל פרטים אלה:
(א) המידע שנמסר בבקשה הוא נכון ומדויק;
(ב) המבקש מאשר כי לא קיים הסכם, מסמך או הבנה, או כל הסדר, בכתב או בעל פה, הנוגע להקניית זכויות או שליטה במבקש, שלא צורפו לבקשה כמפורט בנוהל.
פרק ב: מידע על אודות המבקש
3. פרטי המבקש:
הבקשה תכלול מידע על אודות המבקש, לפי אלה:
(1) שם החברה:
(עברית)

(לועזית)
(2) מס' החברה:
(3) תאריך הרישום:
(4) מען למשלוח דואר:
מיקוד:
כתובת דואר אלקטרוני:
מס' טלפון: מס' פקסימילה:
(5) מען המשרד הרשום:
מיקוד:
כתובת דואר אלקטרוני:
מס' טלפון: מס' פקסימילה:
(6) מען מרכז העסקים:
מיקוד:
כתובת דואר אלקטרוני:
מס' טלפון: מס' פקסימילה:
(7) שם איש קשר, לצורך בירור כל נושא הקשור לבקשה:
מיקוד:
כתובת דואר אלקטרוני:
מס' טלפון: מס' פקסימילה:
4. מסמכי ההתאגדות של המבקש והחלטות מיוחדות:
מבקש יצרף לנספח המסמכים האמור בסעיף קטן (ז) במבוא את אלה:
(1) תעודת ההתאגדות של המבקש, מאומתת בידי עורך דין;
(2) מסמכי ההתאגדות של המבקש, מעודכנים ומאומתים בידי עורך דין;
(3) העתקים מכל ההחלטות המיוחדות שנתקבלו בידי המבקש, מאומתים בידי עורך דין;
(4) הסכמים הנוגעים לזכויות באמצעי שליטה במבקש.
5. הון המבקש:
(א) מבקש יפרט את הונו העצמי לפי תקנה 15, ויצרף דוחות כספיים מבוקרים, בצירוף חוות דעת רואה חשבון, לשנה שנסתיימה עובר להגשת הבקשה, וכן דוח ביניים רבעוני האחרון לפני הגשת הבקשה.
(ב) מבקש יפרט האם הנפיק אופציות, איגרות חוב הניתנות להמרה או תעודות אחרות הניתנות להמרה.
(ג) מבקש אשר התחייב להקצות מניות, יפרט את שמותיהם ומספרי זהותם של האמורים לקבלן, וכן את סוגי המניות, ערכן, כמותן ומועדי ההקצאה.
6. זכויות עתידיות במבקש:
מבקש יפרט האם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל פה, הנוגעים להחזקות עתידיות באמצעי שליטה במבקש, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראות פרק ג' לתקנות, לרבות מניות בלא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או איגרות חוב; מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות כאמור.
7. זהות המבקש:
(א) מבקש יצרף תיאור גרפי מלא שלו (להלן - אילן היוחסין), לפי פרטים אלה:
(1) המבקש:
(2) בעלי ענין במבקש;
(3) חברות בעלות זיקה למבקש הפעילות בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה, וכן חברות כאמור שיש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון.
(ב) לענין סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל להורות בדבר חברות נוספות בעלות זיקה למבקש, שאינן פעילות בתחומים האמורים בסעיף האמור, שלגביהן נדרש פירוט באילן היוחסין.
(ג) באשר לחברה המצוינת באילן היוחסין, למעט המבקש, יפרט המבקש את אלה:
(1) השם העברי והלועזי של החברה:
(2) מס' הרישום:
(3) תאריך הרישום:
(4) מען המשרד הרשום:
(5) מען מרכז העסקים:
(6) מען להתכתבות:
(7) אופי העסקים של החברה:
(8) מבקש יצרף לנספח המסמכים את מסמכי היסוד של חברה בעלת השפעה ניכרת בו.
(9) רשימת נושאי משרה לגבי חברות שהן בעלות רישיון או רישיון לשידורים.
(10) האם החברה מקיימת שליטה או השפעה ניכרת במבקש, לרבות מקור הזכות ואופן מימושה;
(11) מראה מקום למידע, אם הוא כלול בחלקים אחרים בבקשה.
(ד) באשר לשותפות המצוינת באילן היוחסין, יפרט המבקש גם את אלה:
(1) התאריך שבו החלה השותפות את פעילותה העסקית:
(2) זהות השותפים, תוך הבחנה בין שותף כללי לשותף מוגבל:
(3) מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט, מאושר בידי רואה חשבון מוסמך או עורך דין, בדבר השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה.
(ה) מבקש יציין את קיומו של פרט כלשהו הדרוש בפרק זה ואינו ניתן באופן סביר להשגה, תוך מתן נימוק לכך.
(ו) מבקש יציין האם חברה הכלולה בתרשים אילן היוחסין מצויה, במועד הגשת הבקשה, במהלכם של תהליכי שינוי בבעלות בה או במבנה ההחזקות בה, וכן יציין את אופן עמידתו בתנאי הרישיון, עם סיומם של תהליכים אלה.
8. מידע משלים:
(א) מבקש יצרף רשימת נושאי משרה בו, וכן יציין האם נושא משרה בו או בעל ענין בו הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה), אך לרבות עבירה לפי סעיפים 64 או 64א לפקודה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, ואם כן יפרט את אלה:
(1) שמו של עובר העבירה:
(2) משרתו בחברה או שיעור אמצעי השליטה שהוא מחזיק בחברה:

(3) פרטי העבירה
(4) פרטי תיק בית משפט:
מקום השיפוט:
מס' תיק:
תאריך הכרעת הדין:
תאריך גזר הדין:
(5) פירוט גזר הדין:
(ב) מבקש ימציא הסכמה בכתב של כל נושא משרה כי המנהל, בכל עת ולפי דרישתו, יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם והפלילי, וכן ימציא הסכמה כאמור מבעל ענין במבקש, אם דרש זאת המנהל.
9. זכאות לקבלת רישיון:
(א) מבקש יצרף חוות דעת של עורך דין, המפרטת את אופן עמידתו של המבקש בדרישות סימן א' בפרק ג' לתקנות.
(ב) מבקש יפרט את היכולת, הידע והנסיון שלו כמפורט להלן:
(1) ארגון - נסיון מוקדם של המבקש בהקמה והפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו על פי התכנית העסקית, לרבות במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשוב, בתחום הכספים והגביה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה;
(2) טכנולוגיה - מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מערכת בזק בין-לאומית ומתן שירותי בזק;
(3) שירות - נסיון מוקדם של המבקש בהפעלת מערך שירות בהיקף נרחב;
(4) התקשרויות חוזיות - התקשרויות של המבקש לאספקת ידע ושירותים, אשר נעשו עם גוף בעל יכולת מוכחת, כנדרש לפי תקנה 14;
(5) התחייבויות בעלי ענין - התחייבויות בעלי הענין במבקש להעמיד לרשותו ידע ונסיון.
(6) יכולת בעלי תפקידים בכירים - ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.
פרק ג': מידע אודות המערכת ושירותיה
10. כללי:
(א) מבקש יציג בפרק זה את השירותים אשר בכוונתו לספק, את המערכות התומכות באספקת השירותים ואת התכניות הטכניות והתפעוליות של המבקש להקמת מערכת בזק בין-לאומית ומתן שירותים באמצעותה.
(ב) מרכיבי פרק זה יצורפו, בשינויים ובהתאמות שיקבע המנהל, כנספחים לרישיון המב"ל אשר יוענק למבקש.
11. שירותים ללקוחות:
(א) מבקש יפרט את השירותים הבסיסיים, השירותים הנלווים להם ושירותי הערך המוסף אשר בכוונתו להציע ללקוחות, במתכונת הערוכה לפי הטבלה המפורטת להלן:
מספר
סידורי

שם השירות

תיאור השירות
תאריך תחילת מתן השירות
הערות


(ב) מבקש יפרט את המדדים לטיב שירות בהתייחס לשירותים שפורטו בטבלה שבסעיף קטן (א).
(ג) הטבלה שבסעיף קטן (א) תצורף, בשינויים ובהתאמות שייקבע המנהל, כנספח לרישיון המב"ל שיוענק למבקש.
12. חשבונות ללקוחות:
(א) מבקש יפרט את המידע אשר ייכלל בחשבונות אשר יישלחו ללקוחות ויתייחס, בין השאר, לאלה:
(1) השירותים השונים;
(2) סוגים שונים של לקוחות (מנוי משויך או מנוי מזדמן, ומנוי פרטי או מנוי עסקי);
(ב) מבקש יציין את תדירות ועיתוי משלוח החשבונות ללקוחות, וכן את אופן בקרת אמינות החשבונות.
13. איכות השירות:
המבקש יפרט את אלה:
(1) טיפול בפניות ותלונות הציבור:
(א) קיומו של מוקד מאויש לטיפול בפניות ותלונות של הציבור;
(ב) תיאור תהליך קבלת פניות ותלונות הציבור ורישומן;
(ג) הצגת סטנדרטים של טיפול בפניות ותלונות, לרבות:
(1) נגישות המתלונן;
(2) רמת הטיפול בתלונה;
(3) מנגנון טיפול ביישוב מחלוקות עם הלקוחות;
(4) הגדרת הנושאים שיטופלו על ידי מערכת אוטומטית והנושאים שיטופלו על ידי מפעיל באמצעות המוקד המאויש, ובפירוט השעות משעות היממה והימים מימי השבוע;
(2) מניעת הונאות וטיפול בהונאות:
(א) תיאור האמצעים שיופעלו והמערכת שתוקם לצורך מניעת הונאות, טיפול בהונאות ומניעת שיוכו של לקוח למב"ל בלא הסכמתו או בלא ידיעתו;
(ב) מחויבות המבקש ללקוחות בכל הנוגע למניעת הונאות ולטיפול בהן.
14. תכנית הנדסית:
(א) מבקש יצרף לבקשתו תכנית הנדסית, הכוללת את תכניותיו להקמה ופיתוח של מערכת הבזק הבין-לאומית שבאמצעותה ייתן את שירותיו, והפעלת השירותים המתוכננים לחמש השנים הראשונות מיום קבלת רישיון מב"ל, שיפורטו בה לפחות אלה:
(1) תיאור מערכת הבזק הבין-לאומית של המבקש, שיכלול הסבר על תת-המערכות, תיאור תצורת המערכת ונתונים כמותיים, ויוגש על פי תת-מערכות:
(א) מיתוג וניתוב;
(ב) תמסורת בין-לאומית, לרבות כבלים תת-ימיים ותחנות קרקע לווייניות;
(ג) תמסורת פנים-ארצית;
(ד) תקשורת נתונים;
(ה) שליטה ובקרה, לרבות מוקדי שליטה ובקרה, בקרת תת-מערכות ובקרת טיב שירות;
(ו) המידע, לרבות מערכת חיוב לקוחות וגביה, מערכת שירות לקוחות ומערכת לטיפול בהונאות בזמן אמיתי או בזמן אמיתי בקירוב;
(ז) גיבוי, שרידות ותחזוקה;
(ח) קישור גומלין לרשתות בזק אחרות.
(2) פירוט קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם הטכנולוגית של תשתית, ציוד ואמצעים אחרים לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של כוחות הביטחון לפי הוראות סעיף 13 לחוק והוראות הרישיון או הוראות מינהל, כפי שיינתנו מזמן לזמן.
(3) הצגת היבטי הבטיחות של המערכת המוצעת, עם דגש על בטיחות מיתקני המערכת, בטיחות העובדים ובטיחות הציבור.
(ב) מבקש יאשר בתצהיר חתום כי התכנית תואמת תקנים בין-לאומיים ומקומיים, ככל שאלה קיימים, להקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת בזק בין-לאומית, וכן תואמת את הצרכים שעליהם המערכת אמורה לתת מענה, על פי התכנית העסקית שצורפה לבקשה.
(ג) מבקש יציין את רכיבי התשתית אשר יקים, וכן את רכיבי התשתית אשר ישכור מבעלי רישיון אחרים, וזאת באשר לכל אחת מתת-המערכות המפורטת בתכנית ההנדסית.
פרק ד': מידע עסקי ומסחרי
15. כללי:
(א) מבקש יציג את ההיבטים העסקיים העיקריים שעליהם מבוססת הבקשה, ובכללם הצעתו לתכנית כוללת, שיווקית ועסקית, לחמש שנים מיום קבלת רישיון מב"ל.
(ב) לצורכי הגשת הבקשה בלבד יתייחס מבקש למסים, אגרות ותמלוגים החלים על פי כל דין בעת הגשת הבקשה.
16. תעריפים:
(א) מבקש יכלול טבלת תעריפים מוצעת לשירותיו השונים, נקובה בשקלים חדשים, שעליהם מבוססת התכנית העסקית: ניתן לקבוע שעות שונות לתנועה, אשר יצוינו בטבלה, כמפורט להלן:
מס' תעריף (בשעת שיא ובשעת שפל)

סידורי
שירות
שנה 1
שנה 2
שנה 3
שנה 4
שנה 5


(ב) השנים המצוינות בטבלאות הן תקופות של 12 חודשים, החל בתאריך תחילת מתן השירות המתוכנן.
(ג) התעריפים יצוינו בלא מע"מ.
17. תכנית עסקית:
מבקש יפרט את אלה, לגבי כל שנה מחמש השנים הראשונות מיום קבלת הרישיון;
(1) תזרים מזומנים, לרבות פירוט משוער של ההשקעות והעלויות השוטפות התואמות להצעת כיסוי השירות ואיכותו אשר יכלול, בין השאר, את אלה:
(א) ההשקעה במרכיבי המערכת, מערכות המיחשוב וכל מרכיב אחר בהשקעה, תוך פירוט המרכיבים השונים, בכל שנה;
(ב) הוצאות שוטפות, לרבות הוצאות פרסום, תפעול, שכר ונלוות;
(ג) הכנסות, בפירוט לפי סוגי השירותים השונים, התנועה החזויה בהם ותעריפים ממוצעים.
(2) דוחות פרו-פורמה של דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים, לחמש השנים הראשונות מקבלת הרישיון; הדוחות והמאזנים כאמור יכללו לפחות את המידע המפורט להלן:
(א) הכנסות מתשלום לפי שימוש, דמי שימוש חודשיים, דמי חיבור חד-פעמיים, קישור גומלין, שירותים נוספים, וכל מקור הכנסה נוסף שיפורט; המציע יפרט את התעבורה הממוצעת לכל סוג לקוח;
(ב) הוצאות שיווק ופרסום, לפני תחילת מתן השירותים ולאחריה;
(ג) תשלומים לבעלי תשתיות בעד שימוש בתשתית של אחר, תוך פירוט של תשתית של אחר שבה ייעשה שימוש והתשלום בעדה, ובעד קישור-גומלין בין מערכות;
(ד) הוצאות אחרות, לרבות הוצאות שכר, הוצאות גביה, תמלוגים, אגרות תדרים, הנהלה וכלליות;
(ה) פירוט שיעור החובות האבודים;
(ו) הוצאות מימון;
(ז) מידע הנוגע לחשבונות הוניים, לרבות אלה:
(1) כל סוגי המניות;
(2) התחייבויות לטווח ארוך;
(3) התחייבויות לטווח קצר;
(4) העברות הוניות, לרבות השקעות בהון והלוואות מבעלי המניות ותשלומים לבעל המניות.
(3) מדדי רווחיות, שיכללו לפחות את אלה:
(א) שיעורי תשואה משוערים על ההון המושקע;
(ב) ערך נוכחי נקי ושיעורי היוון;
(ג) שיעור תשואה פנימי;
(ד) שיעור תשואה על הנכסים;
(ה) ערך שיורי בסוף התקופה.
(4) מדדים תפעוליים, לסוף כל שנה, לענין אלה לפחות:
(א) לקוחות - מספר לקוחות כולל, תוך אבחנה בין מנוי לבין לקוח מזדמן, לקוחות פרטיים ועסקיים, ובחלוקה לפי לקוחות של מפעילים שונים (מפ"א ומפעיל רט"ן); תנועה ממוצעת ללקוח, תוך אבחנה בין מנוי לבין לקוח מזדמן ובין לקוחות פרטיים ועסקיים;
(ב) פילוג הכנסות והוצאות - פירוט ההכנסות וההוצאות של בעל הרישיון, תוך אבחנה בין מנויי מפעילים שונים (מפ"א ומפעיל רט"ן); פירוט ההכנסות וההוצאות לפי מקורות, תוך הפרדה בין הכנסות והוצאות מתנועה, הכנסות והוצאות מתשלום קבוע, הכנסות והוצאות משירותי ערך מוסף ושירותים נלווים והכנסות והוצאות מקישורי גומלין (Interconnect) לרשתות בזק ציבוריות אחרות.
(5) כל מידע עסקי אחר, אשר לדעת המבקש יש להגישו.
תוספת שניה
(תקנה 22)
ערבות בנקאית
לכבוד
מדינת ישראל - משרד התקשורת
רחוב יפו 23, ירושלים
הנדון: ערבות בנקאית מס' ..................
1. על פי בקשת [שם בעל רישיון המב"ל] (להלן - המבקש), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 10,000,000 (עשרה מיליון) שקלים חדשים, צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן - סכום הערבות), בקשה לרישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים (להלן - הרישיון) שהוענק למבקש.
2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום הערבות, בתוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.
3. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש.
4. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום . [שבע שנים מיום קבלת הרישיון]; המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו.
בכבוד רב,
בנק
תוספת שלישית
(תקנה 22(2))
כתב התחייבות להארכת הערבות הבנקאית
לכבוד
מדינת ישראל - משרד התקשורת
רחוב יפו 23, ירושלים
הנדון: התחייבות בדבר הארכת ערבות בנקאית מס'
בהמשך לערבות בנקאית שהומצאה לכם בהתאם להוראת תקנה 22 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004 (להלן - הערבות), אנו [שם בעל רישיון המב"ל] (להלן - בעל הרישיון), מתחייבים כי לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת הערבות היא תוארך לתקופה של חמש שנים נוספות, וכך בכל פעם לתקופה נוספת, באופן שהערבות תהיה בתוקף עד יום ... .... [שנתיים מיום תום תוקפו של רישיון המב"ל שהוענק לנו]; ואולם אם במועד האמור לא סילקנו, להנחת דעתכם, את כל חיובינו, תוארך הערבות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, לפי דרישתכם בכתב.
בכבוד רב,
[בעל הרישיון]
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 402; תשס"ז, 411; תש"ע, 393.
2 תקנה 2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (תיקון), התש"ע -2009 (ק"ת תש"ע, 394) קובע לגבי תיקון תקנה 2:
"2. תחולה
תקנות אלה יחולו גם על בקשה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות העיקריות שהוגשה ערב תחילתן של תקנות אלה ולא ניתן לגביה עדיין רישיון מב"ל לפי התקנות העיקריות."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ