אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התשס"א-2000

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התשס"א-2000

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התשס"א-2000 1
(תיקון: תשס"ד)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגרת רישיון" - תשלום חד-פעמי שמשלם בעל רישיון בעד הרישיון;
"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי לפי תקנות הבזק (הליכים ותנאים לקבלת רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000 (להלן - תקנות רישיון למתן שירותים פנים-ארציים);
"בקשה", "המנהל" ו"מבקש" - כמשמעותם בתקנות רישיון למתן שירותים פנים-ארציים;
"השר" - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כעדכונו מזמן לזמן.
2. אגרה בעד מתן רישיון (תיקון: תשס"ד2)
(א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון (1,000,000) שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו השר על החלטתו ליתן לו רישיון, ולא יאוחר מיום מתן הרישיון.
(ב) בעת הגשת הבקשה לרישיון, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף (300,000) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר, כשהוא צמוד למדד לפי הוראות תקנה 3 בשינויים המחויבים, למבקש שלא קיבל רישיון.
(ג) תשלום כאמור בתקנה זו אשר שולם לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאגרת רישיון ששולמה לפי התקנות, או כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון ששולמה כאמור, לפי הענין.
3. הצמדה
הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד בשיעור עלייתו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה, אם עלה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם בפועל בידי בעל רישיון.
4. דרך התשלום
אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרישיון.
5. החזרים
בעל רישיון לא יהא זכאי להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה בכל מקרה, לרבות בשל ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרישיון ובין ביזמת השר, או בשל שינוי תנאי הרישיון, בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון ובין אם לאו.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בכסלו התשס"א (1 בדצמבר 2000).
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 164; תשס"ד, 111.
2 תקנה 3 לתקנות הבזק (אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים) (תיקון), התשס"ד-2003 (ק"ת תשס"ד, 111) קובעת לגבי תיקון תקנה 2:
"3. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 5 לתקנות העיקריות, מי ששילם לפני יום תחילתן של תקנות אלה אגרת רישיון בסכום העולה על הסכום המתוקן הקבוע בתקנה 2, רשאי לקבל החזר של הסכום ששולם ביתר, ובלבד שלא החל במתן שירותים על פי הרישיון עד יום התחילה; הסכום יוחזר בערכו הנקוב."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ