אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ה-2005

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ה-2005

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגרת רישיון" - תשלום חד פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון מב"ל;
"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון מב"ל לפי תקנות המב"ל;
"בקשה", "מבקש" ו"רישיון מב"ל" - כהגדרתם בתקנות המב"ל;
"השר" - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מזמן לזמן;
"תקנות המב"ל" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004.
2. אגרה בעד מתן רישיון מב"ל
(א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון (1,000,000) שקלים חדשים, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר ליתן לו רישיון, ולא יאוחר מיום מתן הרישיון; ואולם, רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מיום מתן הרישיון ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן הרישיון.
(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף (300,000) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון, כשהוא צמוד למדד לפי הוראות תקנה 3, בשינויים המחויבים.
3. הצמדה
הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור שינויו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומן של תקנות אלה, אם שונה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם בפועל בידי בעל רישיון או המבקש, לפי הענין.
4. דרך התשלום
אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרישיון, ושאליו יעביר גם החשב את המקדמה שקיבל.
5. החזרים
בעל רישיון לא יהיה זכאי, בכל מקרה, להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה, לרבות בשל ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרישיון ובין ביזמת השר, או בשל שינוי תנאי הרישיון, בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון ובין אם לאו.
6. הוראת מעבר
(א) בתקנה זו, "המועד הקובע" - 21 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.
(ב) לענין מי שקיבל רישיון מב"ל לאחר יום י"ב בסיון התשס"ד (1 ביוני 2004) ולפני מועד פרסומן של תקנות אלה, יחולו הוראות תקנה 2 בשינויים אלה:
(1) לענין מועד תשלום אגרת הרישיון כאמור בתקנת משנה (א), יראו את המועד הקובע כיום מתן הרישיון;
(2) הוראת תקנת משנה (ב) לא תחול.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 320.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ