אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(1) ו-(22) לפקודת התעבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל זיכיון" ו"מסילת ברזל מקומית" - כמשמעותם בסעיף 46א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - פקודת מסילות הברזל);
"המנהל" - מי שמונה לפי פסקה )2( להגדרה "המנהל" שבפקודת מסילות הברזל;
"נתיב רכבת מקומית" - נתיב המיועד לרכבת מקומית, כאמור בתמרור המוצב בכניסה אליו;
"רכבת" - כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל;
"רכבת מקומית" - רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית;
"תקופת הניסוי" - כמשמעותה בסעיף 1(א) לחוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה), התש"ע-2009;
"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
2. החלת תקנות התעבורה
בתקופת הניסוי יחולו לעניין הרכבת המקומית בירושלים תקנות התעבורה החלות לעניין רכב, בשינויים המחויבים לפי העניין ובכפוף למפורט להלן, זולת אם נקבע אחרת לעניין מסוים לפי תקנות אלה:
(1) בתקנות 9, 144(א)(3), 145(א) ובחלק ח', בכל מקום שבו מדובר ברישיון נהיגה יראו כאילו מדובר בהרשאה שנתן המנהל לפי פקודת מסילות הברזל לנהיגת רכבת מקומית במהלך תקופת הניסוי;
(2) תקנה 27(ה) תחול ככל שמותקן ברכבת המקומית אמצעי טכנולוגי המאפשר ראות תקינה של הנעשה מצדי הרכבת לכל אורכה;
(3) לעניין תקנה 28(א), יראו שימוש בציוד תקשורת המותאם לרכבת מקומית לשם ביצוע תפקידו של הנוהג ברכבת מקומית, כפעולה להבטחת פעולתה התקינה של הרכבת המקומית;
(4) תקנה 30(א) תחול על הנוהג ברכבת מקומית כאילו היה בעל רישיון נהיגה המסיע מעל שמונה נוסעים;
(5) תקנות 34(ב), 70, 90, 101, 153(ב) וחלקים ג', ד', ה', ו', ז', ט', ט1, י' ו-י"א - לא יחולו;
(6) תקנה 47(ב) תחול על עקיפת רכבת מקומית גם במצב שנוהג הרכב נוסע בנתיב הסמוך לנתיב תחבורה ציבורית שהרכבת המקומית נוסעת בו;
(7) האיסור בתקנה 76(ב) לאסוף נוסעים בתחום תחנת אוטובוס, יחול בתחום תחנת רכבת מקומית ובמקומות שפורטו בתקנה 5(1) ו-(2) לתקנות אלה;
(8) תקנות 144 ו-145 יחולו על נוהג רכבת מקומית, ונוסף על הפרטים אשר עליו למסור לפי תקנות 144(א)(3) ו-145(א), ימסור גם את שם בעל הזיכיון שמטעמו הוא נוהג ברכבת המקומית;
(9) בתקנה 165(ב), במקום "רשות הרישוי" יבוא "המנהל".
3. מעבר בנתיב רכבת מקומית
לא ינהג אדם רכב או בעל חיים בנתיב רכבת מקומית, אלא לשם חצייתם; הוראות תקנה זו לא יחולו על מעבר של רכב ביטחון בנתיב רכבת מקומית, כאשר הדבר דרוש לשם מילוי תפקידו.
4. מהירות מרבית מותרת
לא ינהג אדם ברכבת מקומית בדרך עירונית במהירות העולה על 50 קמ"ש, ואם מוצב בה תמרור ב-20 - על המצוין בתמרור.
5. איסור עצירה, העמדה וחניה של כלי רכב
לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות תקנות אלה או תקנות התעבורה, ואלה המקומות:
(1) מרחק הקצר משני מטרים מן הפס הקרוב של מסילת ברזל מקומית;
(2) בתחום הרציף של תחנת רכבת מקומית או בתחום התחנה המסומן על פני הכביש או על אבני השפה, ובצד האחר של הכביש, מול תמרור התחנה - בתחום 20 מטרים משני צדי התמרור, אלא אם כן נותרו שמונה מטרים לפחות מן הפס הקרוב עד קצה המיסעה שממול, לתנועת כלי רכב.
6. הארת רכבת מקומית
לא ינהג אדם ברכבת מקומית אלא אם כן הוארו בה פנסי החזית, הפנסים האחוריים ופנסי הצד; בתקנה זו, "פנסי חזית", "פנסים אחוריים" ו"פנסי צד" - כפי שהורה המנהל.
7. איסור הליכה ונסיעה
(א) לא ילך אדם בנתיב רכבת מקומית, אלא לשם חצייתו במקום שהותר וסומן לשם כך.
(ב) המפקח על התעבורה, בהתייעצות עם המנהל וקצין משטרה, רשאי לקבוע מקומות ותנאים שבהם תותר הליכה של אדם ונסיעה של סוג רכב כפי שיקבע, בנתיב רכבת מקומית, ולהורות לרשות תימרור להציב תמרורים המתירים הליכה או נסיעה כאמור; הודעה על המקומות והתנאים תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
8. היוועצות רשות תימרור במנהל
לא יפעילו רשות תימרור מרכזית או רשות תימרור מקומית את סמכויותיהן, בעניינים הנוגעים לתנועת רכבת מקומית, אלא אם כן התייעצו עם המנהל; אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מחובות התייעצות לפי פקודת התעבורה, המוטלות על רשות תימרור מרכזית או רשות תימרור מקומית.
9. תוקף
תוקף תקנות אלה לתקופת הניסוי בלבד.
________________________________
1 ק"ת תש"ע, 98.
_________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ